• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1251 items
 1. Maisterihaku, dramaturgia, teatteritaiteen maisteri (2 v)

  Teatterikorkeakoulun dramaturgian koulutusohjelma aloittaa Esitysdramaturgian maisteriopinnot syksyllä 2017, (MA in Comparative Dramaturgy and Performance Research). Uusien maisteriopintojen tavoitteena on, että ohjelmasta valmistuvilla olisi monipuolisen dramaturgisen ymmärryksen lisäksi kykyä yhteistyöhön, joka ylittää niin taidelajien rajat, kansalliset rajat kuin työkulttuurienkin rajat. Ohjelmassa on tutkimuksellinen ote, ja se mahdollistaa erilaiset yksilölliset käytännöllisen ja teoreettisen osaamisen yhdistelmät. Opinnoista valmistuu dramaturgeja, jotka ovat syventyneet erityisesti kansainvälisellä esittävän taiteen kentällä toimimiseen. Koulutusohjelmien lisäksi mukana on laaja festivaalien ja teattereiden yhteistyöverkosto. Esitysdramaturgian maisteriopinnot on kansainvälinen kokeilu, mukana yhteistyössä ovat Goethe-Universität Frankfurtista, Université Libre Brysselistä, Aberystwythin yliopisto Walesista, Université Paris Ouest Nanterre Pariisista ja Norjan Taideyliopisto Oslosta. Opiskelija opiskelee opintojensa aikana vuoden omassa kotikoulutusohjelmassaan ja lisäksi yhteensä vuoden yhdessä tai kahdessa yhteistyökoulutusohjelmassa. Helsingin osuus opinnoista toteutuu dramaturgian koulutusohjelmassa Teatterikorkeakoulussa. Opinnot toteutetaan suurelta osin yhteistyössä Teatterikorkeakoulun muiden koulutus-/maisteriohjelmien kanssa.   Kenelle? Esitysdramaturgian maisteriopintoihin haetaan kolmea opiskelijaa jotka ovat kiinnostuneita esityksestä ja teatterista ovat innostuneita taiteellisesta yhteisty ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Theatre Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Maisterihaku, ohjaus, teatteritaiteen maisteri (2 v)

  Kaksivuotiset ohjauksen maisteriopinnot syventävät kandidaatin opinnoissa tai muutoin hankittuja valmiuksia. Opinnot antavat opiskelijalle välineitä kehittää omaa taiteellista ominaislaatuaan perehtymällä sekä teatteritaiteen tradition että nykyteatterin taiteellisiin kysymyksiin, työtapoihin, menetelmiin, estetiikkaan sekä taiteen ja yhteiskunnan väliseen vuorovaikutukseen. Maisteriopinnoissa opiskelija syventää taiteellista ja tutkimuksellista näkemystään, laajentaa ammatillista osaamistaan ja kykenee oman työnsä käsitteelliseen ja teoreettiseen pohdintaan. Opinnot tukevat opiskelijan kehittymistä omaääniseksi taiteilijaksi, joka kykenee toimimaan erilaisissa ammattilaisryhmissä, hankkeissa ja projekteissa niin kotimaisella kuin myös kansainvälisellä taidekentällä. Oman taiteellisen kehityksen rinnalla opinnoissa korostetaan kollegiaalisen oppimisen, vuorovaikutuksen, keskustelun ja yhteistyön merkitystä opiskelijan itsenäisen työskentelyn ja vastuullisuuden ohella. Maisteriopinnot koostuvat ohjauksen opinnoista, näitä taustoittavista taide-, teoria-, historia- ja tutkimusopinnoista, yksilöllisistä opinnoista ja opinnäytteestä. 2017 uusia opiskelijoita otetaan enintään 1.Mikäli koulutus-/maisteriohjelmiin ei ole riittävästi valintakriteerit täyttäviä hakijoita, voidaan dekaanin päätöksellä ottaa vähemmän opiskelijoita kuin tässä esitetty hyväksyttävien opiskelijoiden määrä.   ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Theatre Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Maisterihaku, valosuunnittelu, teatteritaiteen maisteri (2 v)

  Valosuunnittelun maisteriohjelman perustehtävänä on kouluttaa valosuunnittelijoita teatterin, esitystaiteen ja kulttuurin kentälle, toimimaan muun muassa teatteri-, tanssi-, ooppera-, musiikki-, sirkus- ja mediataiteen parissa. Koulutus avaa opiskelijan ajattelua, tarjoaa välineitä valoesteettiseen ja skenografiseen ajatteluun, tekniseen toteutukseen sekä analyysiin ja argumentointiin ja tukee opiskelijan kasvua ympäristönsä kanssa vuorovaikutussuhteessa toimivana suunnittelijana. Koulutus tarjoaa käyttökelpoista ammattitaitoa myös museo- ja näyttelytoimintaan sekä tapahtumatuotantoihin. Tavoitteena on kouluttaa monipuolisesti suuntautuneita teatteritaiteen maistereita (ja kandidaatteja) valosuunnittelun alalta. Valosuunnittelun koulutusohjelmasta valmistunut maisteri tuntee oman alansa traditiota, nykykäytäntöjä ja käsitteistöä, hallitsee oman alansa ilmaisukeinoja ja välineitä, tuntee taiteellista suunnitteluprosessia ja osaa toimia moniammatillisessa taiteellisessa suunnitteluryhmässä aktiivisena, täysivaltaisena jäsenenä. Koulutus vahvistaa opiskelijan kykyä tuottaa taiteellista sisältöä ja halua tehdä käytännöllistä työtä. Koulutus kehittää opiskelijan viestintä-, dokumentaatio- ja tiedonhankintataitoja, valmiuksia arvioida omaa ja toisten työtä sekä antaa ja ottaa vastaan palautetta. Koulutus auttaa opiskelijaa kehittämään omaa työtään, oppimaan työn organisointi- ja työryhmänjohtamistaitoja sekä toimimaan eettisesti omassa työympäristössään. Valmistuneella valosuunnittelijalla on valmius omaksua uutta te ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Theatre Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Maisterihaku, ääni, teatteritaiteen maisteri (2 v)

      ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Theatre Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Master's Admission, Live Art and Performance Studies, Master of Arts in Theatre and Drama (2 yr)

  Live Art and Performance Studies (LAPS) is a two year English-language Masters Degree Programme at the Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki that focuses on Artistic Research. It is one of very few Masters programmes in the world that focuses on the intersection of Performance Studies and the practice of Live Art/Performance Art. A. Methodologies of Live Art /Performance Art Practice & Theory B. Methodologies of Performance Studies & Critical Writing C. Optional Studies D. Individual and Collaborative Research E. Master's Thesis Project                       + Artistic Thesis                       + Written Thesis The LAPS programme provides an interdisciplinary approach to Performance Art / Live Art and Performance Studies. The diverse fields of our lecturers, mentors and visiting artists and theorists reflect our eclectic approach: littoral and community-based practices, political and cultural and political activism, queer activism, pleasure and pain, BD, body-art, urban and rural psycho-geography, moving image and documentary film, new technologies, alternative consciousness, nakedness, hypnosis, avataric performance, propaganda, performative writing, criticism, philosophy, cultural studies, visual culture, anthropology, gender studies, and Asian studies. MENTORS & SEMINARS LAPS is constructed around a rotating 1-to-1 mentorship model, and includes group seminars in areas of core knowledge. Seminars are held during days or evenings. They include lectures, workshops, classes, visi ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Theatre Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Näyttelijäntaide, teatteritaiteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Näyttelijäntaiteen opinnot ovat kestoltaan viisi vuotta. Ne jakautuvat kolme vuotta kestäviin kandidaatti- ja kaksivuotisiin maisteriopintoihin. Kandidaatin opinnot ovat intensiivisiä ja tiukan lukujärjestyksen mukaan eteneviä. Näyttelemistä opiskellaan oppitunneilla erilaisten näyttelijäntekniikoiden tai lähestymistapojen avulla, esimerkkeinä Michail Tsehovin näyttelijäntekniikka ja improvisaatio. Näytteleminen käsitetään toiminnan, mielikuvien ja mielikuvituksen toisiaan ruokkivana taiteellisena prosessina. Produktioissa sovelletaan opittuja taitoja taiteelliseen työhön. Työvaiheita esitellään demonstraatioina ja yleisöesityksinä. Erikseen opiskeltavat liikkeen, äänenkäytön ja musiikin ilmaisutekniikat pyritään lopulta sulauttamaan osaksi näyttelemisprosessia. Tietoa taiteista ja yhteiskunnasta opiskellaan ns. teoria-aineiden opintojaksoilla. Tämä toimii sivistyksellisenä lisänä opiskelijan oman maailmankuvan rakentamisessa. Opintojen sisällöt kiinnittävät näyttelijäopiskelijan taiteenalansa perinteeseen. Opiskelijaa kannustetaan myös soveltamaan perinnettä uusilla tavoilla. Erityisesti kandidaattivaiheen opinnoissa kehitetään kykyä toimia työryhmässä toisia kunnioittavan vuorovaikutuksen hengessä. Tämä on oleellista teatteritaiteen yhteisöllisestä luonteesta johtuen. Maisteriopinnot koostuvat valinnaisista kursseista ja sopimuksen mukaan koulun ulkopuolella tehtävistä produktioista tai projekteista. Opiskelija rakentaa itselleen sopivan opintokokonaisuuden yhteistyössä opettajien kanssa ja opiskelee samalla ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Theatre Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Ohjaus, teatteritaiteen kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Ohjauksen koulutusohjelma kouluttaa laaja-alaisia ohjauksen ammattilaisia, jotka hallitsevat oman taiteenalansa ja kykenevät uudistamaan sitä. Koulutusohjelma antaa opiskelijalle edellytykset oman taiteellisen ominaislaadun jatkuvaan kehittymiseen. Koulutuksen keskeisiin tavoitteisiin kuuluvat opiskelijan oman taiteellisen ilmaisun ja näkemyksen tunnistaminen ja syventäminen, analyyttinen ja kriittinen ajattelu, ennakkoluuloton ideointi sekä kasvu taiteilijana ja ihmisenä.  Tämän rinnalla opinnoissa painotetaan teatterin yhteistyöluonnetta ja kansainvälisyyttä. Tavoitteena on ohjata opiskelijaa paikantamaan itsensä osana kansainvälistä nykytaiteen kenttää ja kulttuuria. Ohjauksen koulutusohjelma toimii aktiivisesti yhteistyössä sekä Teatterikorkeakoulun että Taideyliopiston muiden akatemioiden koulutusohjelmien, Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen, Yhteisen opetuksen keskuksen, Aalto-ARTSin eri koulutusohjelmien, Tampereen yliopiston Nätyn, teatterikentän toimijoiden ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Tavoitteena on ohjata tulevat teatteritaiteilijat jo opiskeluaikana rakentavaan ja dynaamiseen kollegiaaliseen vuorovaikutukseen ja taiteelliseen keskusteluun eri koulutusohjelmissa opiskelevien opiskelijoiden kanssa. 2017 uusia opiskelijoita otetaan enintään 4. Mikäli koulutus-/maisteriohjelmiin ei ole riittävästi valintakriteerit täyttäviä hakijoita, voidaan dekaanin päätöksellä ottaa vähemmän opiskelijoita kuin tässä esitetty hyväksyttävien opiskelijoiden määrä. ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Theatre Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Julkisoikeus, hallintotieteiden maisteri (2v)

  Moderni julkinen hallinto on oikeudellisesti säänneltyä toimintaa, mikä edellyttää hallintoon liittyvän juridiikan osaamista. Julkinen hallinto on oikeudellinen käsite ja osa laajempia julkisen hallinnan kysymyksiä. Julkisoikeudessa käsitellään monipuolisesti julkisen hallinnon, erityisesti valtion ja kuntien päätöksentekoon ja menettelytapoihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä. Tarkastelun kohteena ovat julkisen vallan käyttö ja sen uudet muodot sekä yksilön oikeudet ja velvollisuudet. Päähuomio on hallinto-oikeudessa ja perus- ja ihmisoikeuksissa, mutta myös hallinnon erityisaloilla, kuten sosiaalioikeudessa ja kunnallisoikeudessa. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Maisterihaku, näyttelijäntaide, teatteritaiteen maisteri (2 v)

  Näyttelijäntaiteen kaksivuotiset maisteriopinnot koostuvat valinnaisista kursseista ja sopimuksen mukaan koulun ulkopuolella tehtävistä produktioista tai projekteista. Opiskelija rakentaa itselleen sopivan opintokokonaisuuden yhteistyössä opettajien kanssa ja opiskelee samalla kykyä pitkäjänteiseen suunnitteluun ja itsenäiseen työskentelyyn. Opintojen suunnittelussa pyritään ottamaan huomioon kunkin opiskelijan erityistavoitteet ja koulutustausta mielekkään kokonaisuuden rakentamisessa. Samalla kuitenkin kehitetään myös kykyä toimia työryhmässä toisia kunnioittavan vuorovaikutuksen hengessä. Tämä on oleellista teatteritaiteen yhteisöllisestä luonteesta johtuen. Maisteriopinnoissa oman taiteilijuuden vahvistaminen on keskeinen tavoite. Opiskelijan kokemukset maailmasta ovat tärkeitä suunnannäyttäjiä opintojen alusta lähtien. Maisterivaiheessa ne hahmottuvat kanssaopiskelijoiden kokemusten myötä laajimmillaan kokonaisen sukupolven yhteisiksi havainnoiksi maailmasta. Taiteellisen muodon saaneina ne ovat produktioiden, kirjallisten raporttien ja lopulta maisterin taiteellisen ja kirjallisen opinnäytteen oleellista sisältöä. Uteliaisuus uusia mahdollisuuksia kohtaan nähdään näyttelijäntaiteen opinnoissa keskeisenä hyveenä. Maisteriopintojen jälkeen se voi johdattaa näyttelijän myös tohtorintutkintoon tähtääviin jatko-opintoihin. Näyttelijäntaiteen koulutusohjelmassa on nimetty joitakin yleisiä eettisyyteen tai opintojen luonteeseen liittyviä periaatteita, joita ovat esimerkiksi kulttuurisen monimuotoisuuden ja sukup ...

  Provider NameUniversity of the Arts Helsinki, Theatre Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Sosiaali- ja terveyshallintotiede, hallintotieteiden maisteri (2v)

  Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opetus ja tutkimus analysoi hyvinvointiyhteiskuntaa sekä sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmiä organisaatio- ja johtamisoppien näkökulmasta. Opinnot auttavat ymmärtämään ja käsittelemään sosiaali- ja terveyspalveluiden johtamisen ja talouden kysymyksiä järjestelmän, organisaation ja henkilöstön tasoilla. Lisäksi opinnoissa perehdytään palvelujen kehittämiseen asiakkaiden tarpeiden ja palveluiden vaikuttavuuden näkökulmasta. ...

  Provider NameUniversity of Vaasa, Faculty of Philosophy

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages