• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 130 items
 1. Deju un ritmikas skolotājs- Prof. bak. studijas

  Prasības kvalifikācijas iegūšanai: Programmas galvenās prasības: – Apgūt pedagoģijas, psiholoģijas teorētisko bāzi; – Apgūt prasmi teorētiskās atziņas saistīt ar praktisko darbību skolas, pirmsskolas izglītības iestādēs, dažādu dejas žanru interešu izglītības pulciņos, deju kolektīvos un studijās; – Apgūt pētnieciskā darba iemaņas un prast tās izmantot praksē, studiju darbu un bakalaura darba izstrādē; – Attīstīt deju un ritmikas skolotājam nepieciešamās prasmes un iemaņas, personības iemaņas un kompetences. Profesionālais statuss: Dod tiesības strādāt deju un ritmikas skolotāja profesijā; vadīt deju kolektīvus. Tiesības uz tālākām studijām: Tiesības stāties maģistratūrā un profesionālajās programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves. ...

  Provider NameJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Apģērbu dizains un tehnoloģija- 1. līm. prof. studijas

  Specializācijas: ◦apģērbu dizainā; ◦šūto izstrādājumu projektēšanā. Absolventu iespējas •turpināt studēt 2. līmeņa profesionālajā augstākās izglītības programmās; •strādāt par dizainera palīgu, izstrādājumu (apģērbu) projektētāju, plānot un īstenot radošas idejas modes dizaina jomā, izstrādāt tērpu kolekcijas, veikt to izpildes organizēšanu un autoruzraudzību. Studiju process orientēts uz apģērbu projektēšanas pamatprincipu apguvi ar iespēju veidot sevi interesējošu izglītības saturu, specializēties kādā no piedāvātajiem virzieniem. Apģērbu projektētājs spēj organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, sadarboties ar modes dizaineriem, izstrādājot modeļus, kurus iespējams ieviest ražošanā dažādos šūšanas uzņēmumos vai izgatavot modes salonos, veicot individuālo uzņēmējdarbību. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Interjera dizains- Prof. bak. studijas

  Absolventu iespējas • studēt maģistrantūras augstākās izglītības programmās; • strādāt par dizaineru, plānot un īstenot radošas idejas interjera mākslas jomā, izpildīt pasūtījumus interjera projektēšanā un iekārtošanā, projektu izpildes organizēšanā un autoruzraudzībā. Interjera dizaina speciālists var veikt individuālo uzņēmējdarbību, organizēt un vadīt citu speciālistu darbu, sadarboties ar arhitektiem, māksliniekiem, datordizaineriem, strādāt dažādos uzņēmumos un birojos. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Dizains- Prof. mag. studijas

  Programmas saturs Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē: Dizaina vēsture un mūsdienu dizaina attīstības tendences 4 KP; Vides filosofiskie aspekti 2KP; Radošo industriju attīstība un metodoloģija. Zīmola izveide un autortiesības 3KP; Materiālu fizika un bionika 2KP Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi: Mākslas un dizaina pētījumu metodoloģija. Datorprogrammas pētniecībā. Pētniecības praktikums 4 KP; Projektu plānošana un vadība 2 KP; Organizāciju komunikācija 2 KP Izvēles moduļi: (jāizvēlas 12KP) Interjera dizains 12 KP Grafiskais dizains12 KP Modes dizains12 KP Vides (ainavu) dizains12 KP Pedagoģijas un psiholoģijas studiju kursi: Ievads vides psiholoģijā 2 KP; Izvēles kursi 1 KP: Radošās darbības pedagoģiski psiholoģiskās teorijas 1 KP; Civilā aizsardzība 1KP* (Apgūst maģistra programmā, ja studiju kursa noteiktie studiju rezultāti nav sasniegti zemāka līmeņa studiju programmā) Prakse: Profesionālā prakse I 2KP Profesionālā prakse II 4 KP Maģistra darba/projekta izstrāde un aizstāvēšana 20 KP Absolventu iespējas •uzņēmējdarbība interjera dizaina, ainavu dizaina, modes dizaina vai grafiskā dizaina jomās, kā arī iespēja iekļauties esošajās ražotnēs un organizācijās kā speciālistiem, kas ir kompetenti gan mākslas un dizaina, gan organizācijas vadības un mārketinga jautājumos. •Turpinot studijas doktorantūrā, absolventi var izvēlēties pētnieka darbu pētnieciskajos institūtos, vai darbu augstākās izglītības iestādēs. ...

  Provider NameRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Skolotājs- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura studiju programmas "Skolotājs" virziens vizuālās mākslas skolotājs . Galvenie studiju kursi šajā daļā ir pedagoģija un psiholoģija, zīmēšana, gleznošana, grafika, kompozīcija, mākslas pedagoģija un attiecīgo priekšmetu mācību metodika. Iegūstamā otrā kvalifikācija: angļu valodas skolotājs, vācu valodas skolotājs, mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības skolotājs, informātikas un programmēšanas skolotājs, kulturoloģijas skolotājs, sociālo zinību skolotājs, sākumizglītības skolotājs, pirmsskolas skolotājs (kvalifikāciju piedāvājums ir atkarīgs no grupu komplektācijas). Darba iespējas Absolventiem iespējams strādāt vispārizglītojošās skolās, mākslas skolās, skolu pārvaldēs, mācību centros, kā arī valsts un privātajās struktūrās. Iegūtais diploms dod iespēju turpināt izglītību maģistrantūrā LU, kā arī citās mākslas un kultūras augstskolās. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Literatūrzinātne, folkloristika un māksla- Doktora studijas

  Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas doktora studiju programma ir vienīgā Latvijā, kas ciešā savstarpējā korelācijā piedāvā apgūt latviešu un cittautu literatūras vēsturi, literatūras teoriju, latviešu, cittautu un salīdzināmo folkloristiku, mitoloģiju, etnomuzikoloģiju, teātra pētniecību, kino teoriju un vēsturi, tādējādi paverot iespējas studējošiem aptvert plašu un savstarpēji cieši saistītu humanitāro zinātņu jautājumu loku, kas tieši saistās ar filoloģiju. Literatūrzinātnes, folkloristikas un mākslas zinātnes doktora programmas studijas notiek šādās zinātnes nozarēs un apakšnozarēs: Literatūrzinātnes nozarē ar apakšnozarēm: latviešu literatūras vēsture; literatūras teorija; salīdzināmā literatūrzinātne; cittautu literatūras vēsture; Folkloristikas nozarē ar apakšnozarēm: mitoloģija; latviešu folkloristika; cittautu folkloristika; Mākslas nozarē ar apakšnozari: teātra un kino vēsture un teorija. Studiju laikā studējošie apgūst padziļinātas teorētiskās zināšanas un jaunāko pētījumu metodes izvēlētajā zinātnes nozarē, veic pētniecības darbu un savus pētījuma rezultātus atspoguļo starptautiskās un Latvijas mēroga zinātniskās konferencēs, semināros un zinātniskās publikācijās, piedalās bakalaura, maģistra studiju programmu, kā arī pētniecisko projektu realizācijā un izstrādā promocijas darbu izvēlētajā apakšnozarē. Studiju laikā doktorantiem ir iespēja veikt lauka pētījumus un iesaistīties doktorantūras skolā „Letonika un starpkultūru pētījumi“. Programmas mērķis un uzde ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Funkcionālais dizains- Bak. studijas

  Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programmas "Māksla" Dizaina nodaļas apakšnozare "Funkcionālais dizains". Apraksts Funkcionālā dizaina katedras dibināšanas gads ir 1964. Laika gaitā mainījušies pasniedzēji, mācību metodes un uzsvari, taču nemainīga palikusi uzticība dizaina domāšanai kā tādai, attīstot kritiski domājošus, radošu prātus, kas pēc studiju darba ir konkurētspējīgi un pārliecinoši savās izpausmēs. Šobrīd Funkcionālā dizaina katedras ietvaros iespējams apgūt sekojošas specialitātes. Funkcionālais dizains: Bakalaura programma ir orientēta uz produkta dizaina izstrādi un realizāciju, savukārt maģistra programma uz nemateriālajām dizaina nozarēm – sociālo, komunikācijas, procesa, informācijas, pakalpojuma un spekulatīvo dizainu. Laikmetīga dizaina radīšanas apgūšana ietver ne tikai taustāmo un vizuālo daļu, bet arī stratēģiski plānotu un virzītu darbību kopumu, kas uzlabo un atvieglo lietotāja dzīves kvalitāti. Interjera dizains: Programmas mērķis ir Interjera dizaina veidošanas un projektēšanas pamatprincipu apgūšana, sākot no kopējas vīzijas, koncepcijas definēšanas līdz pat detalizētu tehnisko zināšanu studijām. Studiju procesā tiek ietverta gan lokāla, gan starptautiska prakse un sadarbība ar industriju, tādā veidā apmācot jaunos interjera dizainerus kā mūsdienīgi domājošus, nākotni paredzošus, tehnoloģijas un materiālus pārzinošus, telpas funkcionalitātē, emocionalitātē un tās veidošanas procesā orientēties spējīgus speciālistus. Grafikas un iepakojuma dizains: Studiju galvenais mērķis ir ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Mākslas vēsture un teorija- Bak. studijas

  Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programmas "Māksla" Mākslas zinātnes nodaļas apakšnozare "Mākslas vēsture un teorija". Apraksts Studijas LMA Mākslas vēstures un teorijas apakšnozarē ir unikāla iespēja iegūt lielisku humanitāro izglītību, dodoties aizraujošā ceļojumā mākslas un mākslas vēstures pasaulē. Studējošie iegūst zināšanas par dažādu periodu mākslu un arhitektūru, kultūras vēsturi un laikmetīgās mākslas procesiem, apgūst muzeoloģijas un kultūras procesu kritikas pamatus, kuratoru studijas sniedz iespēju konkurēt darba tirgū. Programma veidota, attīstot studējošo teorētisko domāšanu, tekstu sagatavošanas un prezentāciju prasmes. Teorētiskās nodarbības papildina iespēja iegūst pamatiemaņas gleznošanā, veidošanā, grafikas tehnikās. Tiek nodrošinātas prakses iespējas muzejos, izstāžu organizēšanā, kultūras institūcijās un arheoloģijā. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Tēlniecība- Bak. studijas

  Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programmas "Māksla" Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas apakšnozare "Tēlniecība". Apraksts Tēlniecība ir ne vien mākslas veids un profesija, bet arī īpašs domāšanas veids, kas izpaužas caur plastisko formu un tās tēlainību. Tā palīdz izprast pasauli, ieraudzīt tās likumsakarības un lietas citā gaismā un formās. Tā var būt smagnēja un netverami viegla, traģiska un dzīvespriecīga, sarkastiska un naiva. Tā var būt ārkārtīgi pieprasīta un mīlēta un nevienam, izņemot pašu tēlnieku, nevajadzīga. Tēlniecība ir DZĪVE. Ņemot vērā tēlniecības kā 30000 gadu pastāvoša kultūrvēsturiska fenomena daudzveidību, uzsveram apgūstamo profesionālo iemaņu plašu spektru – no klasiskās tēlniecības tradīcijas līdz mūsdienu globālās laikmetīgās mākslas izpausmēm. Studijas mūsu apakšnozarē piedāvā iespēju apgūt tēlniecības mākslas valodu profesionālā līmenī darbībai laikmetīgās tēlniecības, dizaina, restaurācijas, vizuālās reklāmas un izklaides industrijas jomā. Pēdējo desmitgažu tehniskais progress un informācijas revolūcija radīja jaunas iespējas un izaicinājumus, mēs veicinām studentos spēju orientēties mūsdienu tehniku un tehnoloģiju piedāvājumā. Tēlniecība – tā ir prasme ieraudzīt apkārtējā pasaulē mākslas impulsu un spēja to materializēt, balstoties uz tehnoloģiskām zināšanām un profesionālām iemaņām. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Vizuālā komunikācija- Bak. studijas

  Akadēmiskā bakalaura augstākās izglītības programmas "Māksla" Audio-vizuālās mediju mākslas nodaļas apakšnozare "Vizuālā komunikācija". Apraksts Vizuālās komunikācijas apakšnozares programma aptver teorētisko un praktisko zināšanu un prasmju apguvi, strādājot gan ar tradicionālajiem, gan ar digitālajiem izteiksmes līdzekļiem. Vizuālās komunikācijas apakšnozarē tiek sagatavoti audio-vizuālo mediju mākslinieki. Studējošie iegūst nepieciešamās pamatprasmes un iemaņas radošam darbam ar digitālajām tehnoloģijām, foto un video darbu veidošanā, interneta vidē, tipografikā, iespiedgrafikā, kā arī veido un attīsta savu, mūsdienīgu radošo pasaules uzskatu un domāšanu. Datortehnoloģijas (2D un 3D), video, tipografika un kompozīcija - tie ir tie studiju virzieni, kas, savstarpēji mijiedarbojoties, veido vizuālās komunikācijas specializācijas kompozīcijas obligātās izvēles studiju kursu programmu. Studiju laikā tiek stimulēta studējošo radošā darbība, piedalīšanās izstādēs. ...

  Provider NameLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages