• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 129 items
 1. Zgodovina (History)

  Študij traja 3 leta. Enopredmetni univerzitetni študijski programi obsegajo 180 kreditnih točk po ECTS. Program študija oblikuje humanistično in družboslovno široko razgledanega diplomanta. Študentu omogoči, da si pridobi temeljno zgodovinsko znanje in osnovne veščine znanstvenoraziskovalnega dela. Pridobljeno znanje in veščine, ki jih diplomant obvlada, dosegajo visoke mednarodne standarde. Diplomant je sposoben analitičnega, kritičnega in poglobljenega pogleda na preteklost, sposoben pa je tudi prepoznavanja sodobnih političnih in družbenih dogajanj ter jih kritično ovrednotiti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Slovenski jezik in književnost (Slovene Language and Literature)

  Dvopredmetni nepedagoški študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Cilj programa je, da diplomant pridobi specifično znanje, definirano v obveznih modulih s področja slovenskega jezika in književnosti, ki sta vsebinsko usmerjena na opazovanje in prepoznavanje njune vloge in položaja v novi evropski skupnosti. Diplomant pridobi specifično znanje, definirano v obveznih modulih s področja slovenskega jezika in književnosti, ki sta vsebinsko usmerjena na opazovanje in prepoznavanje vloge in položaja v novi evropski skupnosti. Izbirni moduli diplomanta usposabljajo za nove jezikovne in književne medijske prakse, nove korpusne pristope k analizi jezikovne rabe, mu dajejo vpogled v specifične oblike jezika v znanosti, publicistiki in oglasih. Pridobi si širok razgled o slovenski literaturi v stiku z najnovejšimi filozofskimi in sociološkimi teorijami. Diplomant je po zaključku študija široko razgledan poznavalec specifičnih področij slovenskega jezika in literature. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Španski jezik in književnost (Spanish language and literature (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS. Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Diplomanti študijskega programa pridobijo vsa znanja in medkulturne jezikovne zmožnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo kot temeljna znanja in zmožnosti diplomanta dvodisciplinarnega programa španščine, in so usposobljeni za kritično in fleksibilno uporabo pridobljenih znanj in zmožnosti v povezavi z drugim predmetom ali področjem njihovega študija. Pri uporabi znajo upoštevati vse okoliščine konkretnega konteksta. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Teološki študiji (Theological studies)

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS. Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Temeljni cilj univerzitetnega, dvopredmetnega programa je: posredovati študentu temeljna znanja s področja teoloških in religijskih študij (humanistično-filozofska, religijska, biblična, historična in dogmatično-ekleziološka znanja); usposobiti študenta za prenos teoretičnega znanja v življenjsko prakso, tj. za uporabo znanj pri reševanju vprašanj, ki jih religijska in teološka problematika odpirata; oblikovati duhovno-etično držo študenta; usposobiti študenta za interdisciplinarno mišljenje in delovanje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Teološka fakulteta (Theological Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Teologija (Theology)

  Študij traja 5 let in obsega 300 kreditnih točk po ECTS. Temeljni cilj študijskega programa je usposobiti študenta, da bo kot teolog z znanstveno doslednostjo, etično-duhovno držo in široko, interdisciplinarno razgledanostjo zmožen odgovarjati na verske, kulturne, družbene in etične izzive ter potrebe sodobnega časa in prostora. Študij se začne s splošnim prikazom humanistično-filozofskih, zgodovinskokulturnih in psihološko-socioloških temeljev in kontekstov verovanja, nato pa se osredotoči na značilnosti krščanskega razodetja, verovanja in oznanjevanja ter svetovanja s teološko etičnega vidika. Od uvodnih vprašanj gre k vedno bolj specifičnemu in poglobljenemu teološkemu znanju, ki temelji na interdisciplinarnem preučevanju temeljnih besedil religije, filozofije in drugih humanističnih ved. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Teološka fakulteta (Theological Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Primerjalno jezikoslovje (Indo- European comparative linguistics (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 KT = 180 KT). Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Diplomanti usvojijo splošne kompetence humanistično izobraženega intelektualca in posebne kompetence, ki veljajo za temeljna znanja in zmožnosti na področju primerjalnega jezikoslovja. Ta znanja mu omogočajo, da razume, interpretira in kritično ovrednoti literaturo s področja jezikoslovja, in sicer ne le primerjalnega, temveč tudi splošnega in jezikoslovij posameznih jezikov ali jezikovnih družin. Usposobljen je za opravljanje specifičnih nalog v slovaropisju, v ustanovah, ki se ukvarjajo z raziskavami jezika in starejše zgodovine, v založništvu in v kulturnih ustanovah. Razpolaga s poglobljenim znanjem osnov jezikov indoevropske jezikovne družine, zaradi česar lahko vsak jezik te družine usvoji v zelo kratkem času. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Češki jezik in književnost (Czech studies (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 KT = 180 KT). Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Program je zasnovan na načelih študija sodobnega jezika in književnosti, ki je poleg poglobljenega poznavanja jezikovnega, književnega in kulturnega izročila usmerjen v oblikovanje vednosti o sodobnih duhovnih in miselnih tokovih. Književno in širše kulturno izročilo študentje spoznavajo v razvojnem procesu, ki je uvrščen v širši evropski kontekst, obenem pa osvetljuje tudi povezave s slovenskim prostorom in zgodovinsko zavestjo. Jezikovni del študijskega programa omogoča študentom temeljno poznavanje jezikovnih ravni, obenem pa ga z upoštevanimi načeli uporabne lingvistike pripravlja na različne vrste prevajanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Prevajanje (slovenščina- angleščina- nemščina)- skupni (Translation (Slovene-English-German)- joint programme)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Prevajanje (slovenščina-angleščina-nemščina) / Translation (Slovene, English, German) - Joint Degree izvajajo Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; University of Graz, Department of Translation Studies, Gradec, Avstrija. Temeljne jezikovne in kulturne kompetence bodo nadgrajene s prevodoslovnimi in prevodnimi. Prevajalci bodo tako iz pisne, govorne ali multimedialne predloge lahko izdelali pisni, govorni ali multimedialni tekst, ki v ciljnem jeziku (slovenščini, angleščini in nemščini) oz. kulturi izpolnjuje določen cilj. Diplomanti bodo imeli visoke kompetence iz prevajanja besedil različnih besedilnih tipov z različnih področij, kot so na primer ekonomija, pravo, naravoslovne znanosti, družboslovne znanosti, elektronski mediji, računalništvo, ali pa humanističnih in literarnih besedil, in sicer iz dveh tujih jezikov; usvojili bodo sposobnosti lektoriranja in preoblikovanja besedil za potrebe javnih in privatnih ustanov državnega in mednarodnega značaja; usposobljeni bodo za terminološka dela in za računalniško podprto prevajanje; usvojili bodo tudi kompetence za redakcijo strokovnih besedil raznih besedilnih tipov v skladu s specifičnimi konvencijami ciljnega jezika. Skupni študijski program bo tako prevajalce usposobil za strokovno in literarno prevajanje, za podnaslavljanje, lokalizacijo in računalniško podprto prevajanje ter za leksikografska in terminološka dela. Obenem bo program zagotavljal visoke k ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Primerjalno slovansko jezikoslovje (Comparative Slavic linguistics (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 KT = 180 KT). Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Cilj študijskega programa je ponuditi širok in raznolik študijski program, ki bo študentom omogočil, da bodo slovanski svet in slovenstvo znotraj njega razumeli kot pomemben del evropskega kulturnega prostora ter ga znali umestiti v evropsko kulturno stvarnost tako iz zgodovinske kot tudi iz sodobne perspektive. Absolventi na teoretični ravni usvojijo splošne kompetence s področja zgodovinskega in tipološkega primerjalnega jezikoslovja slovanskih jezikov ter slovanske filologije in kulturologije sploh. Na uporabni ravni so slušatelji zmožni strokovnega jezikoslovnega, filološkega ukvarjanja z več slovanskimi jeziki v različnih časovnih obdobjih ter praktične uporabe in aktivne komunikacije v dveh sodobnih slovanskih jezikih. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Slovakistika (Slovak studies (combined programme))

  Študij traja 3 leta. Dvopredmetni univerzitetni študijski program obsega 90 kreditnih točk po ECTS (2 x 90 KT = 180 KT). Izmed razpisanih dvopredmetnih študijskih programov študent izbere poljubna dva, ki skupaj tvorita celoto. Diplomanti prvostopenjskega dvodisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa pridobijo splošne jezikovne, literarne, kulturne in kontrastivne besedilne kompetence v slovenščini in slovaščini ter dodatne kompetence pri obveznem izbirnem drugem slovanskem jeziku (češki jezik, poljski jezik, ruski jezik itd.). To pomeni, da so po končanem študiju sposobni kompetentno pisno in ustno komunicirati v slovenščini in slovaščini ter ustno pri drugem slovanskem jeziku. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages