• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 556 items
 1. terület- és vidékfejlesztési szaktanácsadó

  Elsajátítandó kompetenciák: A képzés során olyan gyakorlatorientált, elméleti ismeretek, kompetenciák és készségek kialakítása a cél, amelyekkel a végzett terület- és vidékfejlesztési szaktanácsadók képesek: ­ a megszerzett ismeretek témaspecifikus továbbfejlesztésére és alkalmazására a terület- és vidékfejlesztés intézményrendszerében, a szakismeretekhez kapcsolódó bármely gyakorlati területen;  ­ tájékozódni és eligazodni a nemzetközi és hazai terület- és vidékfejlesztési folyamatok elméletében és gyakorlatában; ­ az uniós és hazai fejlesztési források megismerésére, elnyerésének és felhasználásának elméleti és gyakorlati ismereteinek alkalmazására; ­ a regionális támogatási rendszerek megismerésére az EU-ban és Magyarországon; ­ szilárd közgazdasági elméleti, illetve ezzel szorosan összefüggő gazdálkodási és pénzügyi, számviteli ismeretek elsajátítására és alkalmazására; ­ a területfejlesztés jogi környezetének ismeretére; ­ humánerőforrás-fejlesztés és munkaerő-piaci, foglalkoztatáspolitikai jártasság és készségek megszerzésére; ­ az agrár- és vidékpolitika lényegi sajátosságainak ismeretére és gyakorlati alkalmazására EU-ban és Magyarországon; ­ a pályázatkészítés elméletének és gyakorlati módszertanának elmélyítésére, alkalmazására; ­ a terület- és vidékfejlesztéssel kapcsolatos marketingtevékenység szakmai alapjainak megszerzésére; ­ a határon átnyúló interregionális kapcsolatok szervezésére és a határ menti együttműködések menedzselésére; ­ az informatikai eljárások elsajátítására és az informatikai ism ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. vallási és interkulturális kommunikátor

  A szakirányú továbbképzés célja olyan vallási közösségeknél vagy vallással foglalkozó intézményeknél dolgozó szakemberek képzése, aki a szorosan vett szakmai, gyakorlati alapismereteken túl széles körű társadalomtudományi – különös tekintettel a vallás és a politika, tudomány, közszféra és a művészetek aktuális összefüggéseivel kapcsolatos – ismeretekkel, műveltséggel rendelkeznek, és ezt a tudásukat gyakorlati és elméleti munkájuk során alkotó módon tudják alkalmazni. A továbbképzés során elsajátított ismeretek révén az alapvető nyelvi és egyéb kompetenciákkal már rendelkező hallgatók, szakmai kontextusba kerülve képessé válnak a vallás különféle területein adekvát szóbeli és írásos kommunikációra, a mindennapi munkájuk során, szakmai szituációkban jellemző műfajú szövegek helyes értelmezésére és létrehozására; szakmai környezetben hatékony kommunikációra adekvát szókincs használatával. ...

  Awarding bodyZsigmond Király Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. értékelemző szakközgazdász

  Az értékelemzés szakirányú továbbképzési szak célja az értékelemzés eljárásrendszerével hivatásszerűen foglalkozó szakembereknek a felkészítése, az e témában tevékenykedni kívánó munkatársak kiképzése. A képzés során elsajátítandó kompetenciák: az értékelemzés szemléletének elsajátítása, a módszertani és technikai eszközök szisztematikus és szakszerű alkalmazása, csoportmunkában való munkavégző képesség, hatékony kommunikációs és tárgyalástechnikai készség, problémamegoldó képesség (probléma felismerése, maghatározása, megoldási alternatívák kidolgozása, a legjobb megoldás kiválasztása) A képzés során elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek: a 8. pontban kerül kifejtésre. A képzés során megszerezhető személyes adottságok, készségek: a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően az értékelemzés mibenlétének és tevékenységeinek magas szintű megismerése, alkalmazó képessége, kapcsolattartás, kapcsolatépítés, más emberek motiválása, sikerorientált vezetői készség kialakulása. A képzés során megszerezhető szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: az értékelemzés szak elvégzését követően a szakemberek alkalmassá válnak a teljes értékelemzési folyamat levezetésére, beleértve a közeg többszintű felkészítését, a folyamat levezénylését, a realizálás kontrollját. ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. óvoda- és iskola-szakpszichológus

  A szakirányú továbbképzési szak célja: a pszichológus felkészítése arra, hogy * a pszichológia sajátos lehetőségeire támaszkodva segítséget tudjon nyújtani a nevelési-és oktatási intézmények, gyermekvédelmi intézmények számára a nevelési és oktatási feladatok hatékony ellátására, a problémák megelőzésére és megoldására; * a pszichológia eszközeivel segítséget nyújtson nevelési problémák esetén közvetlenül a diákoknak, a szülőknek és a gyermekkel foglalkozó pedagógusoknak, intézeti nevelőknek; * felismerje a terápiát igénylő magatartási és pszichés problémákat, segítséget nyújtson a terápiás segítség biztosításában, együttműködjön a pedagógiai szakszolgálatok tehetséggondozó és pályaválasztási szakembereivel, apszichoterapeuta és pszichiáter kollegákkal, biztosítsa a megfelelő támogatást az oktató- és nevelőintézetben; * hosszabb terápiás támogatást nem igénylő problémák esetén és krízishelyzetben támogatást nyújtson; * felkészült legyen az intézményen belüli társas kapcsolatok és a csoportlégkör fejlesztésére és konfliktusmenedzselésre; * személyiségfejlesztő és a társas hatékonyságot fejlesztő csoportos foglalkozásokat vezessen intézményes keretben; * ismerje fel, és tudja azonosítani a tanulási problémákat, a szükséges szakmai segítség mértékét, együttműködjön a fejlesztőpedagógus és a gyógypedagógus szakemberrel; * fejlessze a tanulási technikát az átlagos teljesítmény esetén egyéni, csoportos és osztályszinten, nyújtson segítséget a pedagógusoknak a tanítás keretében történő fejlesztésre; * ismerje fel és n ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. üzleti informatikai szakközgazdász

  Olyan informatikai menedzserek képzése, akik magas szintű számítástechnikai, hadver, szoftver, orgver ismeretekkel képesek a vállalkozások pénzügyi, számviteli informatikai tevékenységének szabályozására, informatikai adatbázisainak megszervezésére, számítógépes adatfeldolgozás kidolgozására, működtetésére és irányítására.    A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a) Az üzleti informatika szakközgazdász  szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik  - az információs társadalomban működő üzleti folyamatokat, - az értékteremtő folyamatokat támogató informatikai feladatok menedzselését, - korszerű információtechnológiai eszközökkel a szervezetek üzleti intelligenciájának növelésének módozatait, - infokommunikációs folyamatok tervezését és modellezését, - szervezési problémák feltárását és definiálását, - alkalmazások tervezését, implementálását, működtetése és ellenőrzésének kérdéseit.   Tanulják a  - Pénzügyi és gazdasági elemzés, ellenőrzés, - Vezetői számvitel, - Pénzügyi számvitel, - Üzleti informatika, - Szoftvertechnológia, - Számítástechnikai hálózatok, - Projektfinanszírozás, - Termelésmenedzsment, - E business, - Menedzser informatika, - Projektmenedzsment   témakörök legfrissebb szakmai megállapításait és kérdéseit. A fenti ismeretekben elmélyült közgazdasági és informatikai tudásanyagot kapnak.   b) Az üzleti informatika szakközgazdász szakirányú továbbképzési szakon végzettek képesek és alkalmasak a következő feladatok ellátására: - Rendszerfejlesztési módszer ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. a magyar kultúra képviselője

  Tudáselemek, ismeretek:- a kultúra elméleti működése, interkulturális ismeretek,- saját (nemzeti) kultúra leíró ismerete (művelődéstörténet, néprajz stb.),- egyes kulturális területek ismerete,- nyelvi-kulturális ismeretek,- kultúramenedzselés.A szakirányú továbbképzési szakon végezettek alkalmasak:- a magyar kultúrával kapcsolatos külföldi tevékenységek ellátására, - a saját kultúra ismeretanyagának oktatására,- a magyar kultúra közvetítésére,- a kulturális párbeszéd megteremtésére.A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok, készségek:- tudatos anyanyelvhasználat,- inter- és multikulturális tapasztalat: más nyelvek, kultúrák iránti nyitottság, empátia, tolerancia,- más nyelvek ismerete,- kreativitás,- folyamatos önképzésre való készség,- problémamegoldó gondolkodás. ...

  Awarding bodyEötvös Loránd Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. autizmus specifikus szolgáltatásszervező

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* az egyéni állapotot meghatározó szakmai, társadalmi, jogi feltételrendszereket és összefüggéseiket;* az autizmus spektrum zavarok egészségügyi, pedagógiai, szociális és társadalmi következményeit, ezek hatását az egyénre, valamint szűkebb és tágabb környezetére* a korszerű szociális munka ide vonatkozó elméleteit, gyakorlatát, a komplex rehabilitáció elveit és feltételrendszerét;* a szükségletek alapismereteit;* az életívet átfogóan a lehetőségekhez mért önálló életvitelt segítő beavatkozás, segítségnyújtás, tanácsadás és prevenció tervezésének, szervezésének és végzésének elveit, területeit, eljárásait, módszereit;* a komplex ellátás és segítségnyújtás intézményi, szolgáltatói és adminisztrációs rendszerét, valamint feltételeit, lehetőségeit;* a minőségi szolgáltatás kritériumait;* az EU és Magyarország ezirányú közpolitikai programjait. alkalmasak és képesek:* az elméleti, módszertani ismeretek és a képzés során szerzett gyakorlati tapasztalatok integrálására;* a széleskörű szakirányú ismeretek önálló és team munkában történő alkalmazására az alapvégzettségnek megfelelő szakterületen.* a családdal / szülőkkel, valamint a komplex ellátásban és segítségnyújtásban közreműködő szakemberekkel való együttműködésre, tanácsadó és konzultáló tevékenység ellátására;* egyéni szükségletekre épülő szolgáltatások szervezésére* a komplex re/habilitáció részeként szociális segítségnyújtási, beavatkozási, prevenciós, gondozási, utógondozási programok tervezésére, szervezés ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. diplomáciai elemző

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettekismerik:* a globális diplomácia történetét, forrásait, irodalmát és szereplőit;* a globális diplomácia politikai, jogi, gazdasági és kulturális aspektusait;* a szakdiplomáciák és a szakdiplomáciai szolgálat sajátosságait;* a globális diplomáciai protokoll és etikett szabályait;* a globális diplomácia etikai normáit;* a globális diplomáciai szaknyelvet.képesek:* diplomáciai elemzőként dolgozni az államigazgatásban, az önkormányzatoknál,non-profit szervezeteknél, nagyvállalatoknál, Nemzeti Fejlesztési Ügynökségekben;* globális diplomáciai ismereteik integrált használatára és gyakorlati alkalmazására;* globális diplomáciai ismereteik további bővítésére;* a globális diplomácia kapcsolatok fenntartására, ápolására és további bővítésére.alkalmasak:* a globális diplomácia területén önálló munkát végezni és az önálló problémamegoldásra;* globális diplomáciai események előkészítésére, lebonyolítására, megszervezésére;* önálló kapcsolatteremtésre;* diplomáciai események elemzésére.rendelkeznek:* széleskörű diplomáciai és tárgyalástechnikai ismeretekkel;* jó kommunikatív és kapcsolatteremtő készséggel;* magas szintű nyelvi kompetenciával. ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. e-gazdaság szakmérnök

  A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a számítástechnikai, adatfeldolgozási, internet-használati, elektronikus eljárás alkalmazói és jogi ismereteinek birtokában képesek az elektronikus ügyintézés lebonyolítására, informatikai technológiák biztos használatára, valamint az e-gazdasági életben előforduló döntések-, projektek előkészítésére, megszervezésére. Az E-gazdaság szakmérnök szakon oklevél birtokában képes: - az informatikai technológiák biztos használatára,- az e-közigazgatás területén belüli eligazodásra, - e-ügyintézésre,- az elektronikus üzleti életben előforduló döntések előkészítésére,- elemzések, jelentések, kimutatások készítésére,- önálló és csoportmunka végzésére,- szervező és menedzseri feladatok ellátására. A képzés során elsajátítható tudáselemek:- szakhoz kapcsolódó ismeretek,- szakirányú ismeretek. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek: - elemző készség,- problémafeltáró és problémamegoldó készség,- a minőségi munkavégzés iránti igényesség,- adatrendszerezési és -feldolgozási képesség, információszerzési és -rendszerezési képesség,- az új tudományos eredmények és technológiák alkotó módon való alkalmazása,- a szakmai továbbképzés iránti igényesség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:- a képzettség birtokában az e-gazdaság szakmérnök szakirányú továbbképzésben oklevelet szerzett személy alkalmas vállalatok, vállalkozások gazdasági-informatikai rendszerének működtetésére, használatára,- az elektronik ...

  Awarding bodyDunaújvárosi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Európai Uniós projekttervező és finanszírozási tanácsadó

  A szakirányú továbbképzés fő törekvése korszerű ismeretekkel elősegíteni az Európai Uniós pályázatokba való bekapcsolódást, projektek előkészítését, pénzügyi tervek, dokumentációk előkészítését, a finanszírozási források feltárását. Megismertetni a folyamatok gazdasági és pénzügyi elméleti-módszertani ismereteit. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Az Európai Uniós projekttervező és finanszírozási szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: - a legjellemzőbb EU-s szabályokat és iránymutatásokat a vállalkozások működésében, - az EU legfontosabb intézményeit, azok jogállását, hatáskörét, - az alkalmazandó Európai Uniós jogszabályokat, - a szakterületük alapján az Európai Uniós szabályozásokat, - a jogharmonizációs folyamat lényegét, az Európai Uniós és a hazai jogforrások rendszerét, hierarchiáját, az Európai Uniós és a hazai jogforrások egymáshoz való viszonyát, - EU-s források felhasználásának szabályait, - az Európai Uniós támogatások könyvvezetésének rendszerét, a támogatások, előlegek elszámolását a finanszírozónál és a kedvezményezettnél, - az EU vonatkozó irányelveit, és a Nemzetközi Számviteli Standardok hatását a magyar számviteli szabályokra,  - a projektek tervezésének, fejlesztésének, megvalósításának módszertanát, - a projektekkel kapcsolatos kommunikációs és adminisztrációs feladatokat, - a projekttervezés, végrehajtás és befejezés dokumentációját, - a projektre vonatkozó jogszabályokat és szakmai előírásokat, - a hazai és nemzetközi projektpályázatok ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages