• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 147 items
 1. Bachelor's Degree in Food Technology. Department of Food Technology. Faculty of Agricultural Technology and Food Technology and Nutrition. Technological Educational Institute of Peloponnese.

  The food technologists are able to:- apply and increase the knowledge about the composition of food, while respecting their quality and safety; - assess in terms of quantity the performance of the food processing equipment; - suggest, based on technical and financial criteria, the suitable equipment and production processes; - use quantitative techniques, in order to evaluate significant factors of safety and quality;- be responsible for the selection, specialization, establishment, and design of the total production technology, as well as for the operational design of the food processes;- develop and perform chemical, physical, microbiological and sampling analyses, in order to estimate the quality and safety of food and control methods for all food microorganisms (pathogenic, spoilage, fermentations);- participate in the evaluation / assessment of food production processes, using techniques such as Risk Analysis - Critical Control Points (HACCP), in order to ensure the production of safe and quality products;- supervise and apply the methods for ensuring food quality, during the processing thereof, in order to agree with acknowledged quality systems (e.g. ISO 9000), the relevant environmental specifications, and legal requirements; - participate in and assist to the development of research programmes and programmes for the development of new food products, while participating in programmes of multiple scientific subjects; - contribute to and participate in the operation, administration - management, and con ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Peloponnese

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. B.Sc. in Oenology. Department of Oenology and Beverage Technology. Faculty of Food Technology and Nutrition. Technological Educational Institute of Athens.

  Graduates of the Department of Oenology and Beverage Technology of the Faculty of Food Technology and Nutrition of the Technological Education Institutions, based on their specialized scientific and technological knowledge, work independently or in collaboration with other scientists for the study, research and application of technology and biotechnology on modern and specific fields of oenology and beverages technology and on the process of preservation, processing and quality control, on the establishment of workshops, the utilization of by-products and the biological treatment of waste and other activities. Upon completion of their studies, graduates of the Department acquire the necessary scientific and technological knowledge, abilities and skills to operate as Oenologists and Beverage Technologists, particularly in the following areas:- Production, processing, quality assurance, quality certification and fitness and quality control of wine products, beverage and water. - Packaging, storage, maintenance, distribution and marketing of wines, beverages and water. - Organisation of wine making, brewery and distillery. businesses. - Establishment and operation of wine and spirits tasting workshops, beverage analysis laboratories and test laboratories for wine waste and water. - Design and implementation of research and development programs, and preparation of feasibility studies in the fields of oenology, beverage technology and water. - Provision of technical support to issues related to the enviro ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. BSc in Food Technology. Department of Food Technology. Faculty of Food Technology & Nutrition. Technological Educational Institute of Athens.

  The graduate of the Department of Food Technology, of Athens Technical Educational Institution of Athens acquires the following:KNOWLEDGE: Those required for the application of appropriate and research-backed scientific methods, techniques and means for the production, processing, distribution, preparation, examination, the legislation and utilization of food, as well as the related biological, physical, chemical and economic principles and Information technologies.SKILLS: The graduate has skills for understanding, through knowledge, about the composition of food, the qualitative and quantitative assessment of processes, the processing equipment and the testing methods and quality assurance of food products, along with the administrative - managerial procedures for the successful production and control of the production units, and the storage, handling and marketing of food.COMPETENCES: The graduate is able to apply with a documented way and safety, responsibly and efficiently the methods and techniques taught in both theoretical and practical level. Emphasis is paid on cooperation with educational, research institutes and food companies in Greece and abroad, for the exchange of information and knowledge through the conduct of joint training and research programs.LEARNING OUTCOMES: Upon completing the graduate circle of studies, it is expected of the graduate of the Department of Food Technology to have the necessary scientific and technological knowledge and competences in order to work as a Food Technologist ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Athens

  Category: Qualifications Location: Greece
 4. Õmblustehnoloog, tase 6

  Õmblustehnoloog töötab tekstiili-, rõiva- ja nahktoodete tootmisega tegelevas ettevõttes või muus õmblemisega tegelevas ettevõttes. Tema põhitöö on tootmise efektiivne korraldamine ning vastutamine etteantud ülesannete kvaliteetse ja tähtajalise täitmise eest. Õmblustehnoloogi tööülesannete hulka kuuluvad tootmise planeerimine, tootmisprotsesside projekteerimine, tootmisprotsessi struktuuri planeerimine, tootmise efektiivsuse analüüs, sh töökorraldus ja tööuurimine. Tehnoloog tegeleb ka töötajate oskuste hindamise ja täiendõppe korraldamisega. Oluline on informatsiooni vahendamine struktuuriüksuste vahel. Õmblustehnoloog peab tundma tehnoloogilist protsessi, õmblustehnoloogiat, õmblusmaterjale, tootmisvahendeid, seadmeid ja masinaid. Ta peab tundma ja oskama rakendada kvaliteedijuhtimise meetodeid ja põhimõtteid, tegevusvaldkonda reguleerivaid standardeid ja õigusakte. ...

  Awarding bodyTallinna Tehnikakõrgkool

  Category: Qualifications Location: Estonia
 5. Konstruktor-modelleerija, tase 6

  Konstruktor-modelleerija töötab rõiva- ja tekstiilitööstus- või individuaalõmbluse ettevõtetes. Tema peamine tööülesanne on konstrueerida lõiked ja lekaalid vastavalt moejoonisele, tüüpmõõtude tabelile või kliendi mõõtudele, mille järgi lõigatakse ja õmmeldakse valmis toode. Konstruktor-modelleerija paljundab lekaale tehniliselt ning vajadusel töötab välja mudeli tehnilise kirjelduse. Lõigete ja lekaalide valmistamisel peab ta oskama arvestada materjalide omaduste, töötlemistehnoloogia ja seadmete võimalustega. Konstruktor-modelleerija tunneb toote valmistamise protsessi tervikuna, valdab õmblemise tehnoloogiaid ning oskab kasutada töövahendeid, seadmeid ja masinaid. Tema tööülesannete hulka kuulub ka toote valmistamise koordineerimine. Konstruktor-modelleerija töötab nii iseseisvalt kui ka töögrupi liikmena. Käesolev konstruktor-modelleerija kutsestandard on rakenduskõrghariduse õppekava ja töötajate kutsealaste täiendkoolituste väljatöötamise alus. ...

  Awarding bodyTallinna Tehnikakõrgkool

  Category: Qualifications Location: Estonia
 6. geotermikus szakmérnök

  A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:A geotermikus energia termelése és hasznosítása kapcsán adódó feladatok magas szintű megoldásához szükséges földtudományi, műszaki, gazdasági és jogi ismeretek ismerete és alkalmazása, úgy mint:   * A geotermikus energiatermeléshez és -hasznosításhoz szükséges speciális földtani, geofizikai, hidrogeológiai ismeretek,   * A geotermikus energiatermelés és hasznosítás fizikai alapjait képező áramlástani, hőtani és rezervoármechanikai ismeretek,   * A szorosan vett szaktárgyi ismeretek: fluidumtermelés, geotermikus rendszerek elektromos energiatermelés és közvetlen hőhasznosítás,   * Üzemi esettanulmányok,   * Gazdasági, jogi és engedélyeztetési szakismeretek, pályázati ismeretek az EU-ban. A képzés során elsajátítandó készségek:A Geotermia szakirányú továbbképzésen végzett szakemberek a korábban megszerzett mérnöki szakképesítésük és a szakirányú képzésben megszerzett speciális, felsőfokú szakismeretek birtokában     * képesek a geotermikus energiatermelés és hasznosítás területén a geotermikus szakterület korszerű ismereteinek naprakész áttekintésére, Magyarország geotermikus természeti adottságainak alapos ismeretére,    * rendelkeznek a geotermikus energiakészletek feltárásához, kitermeléséhez, előkészítéséhez, szállításához, hasznosításához, környezetterhelésének meghatározásához szükséges felkészültséggel.     * Tudásuk birtokában képesek geotermikus projektek helyszínének megválasztására, megtervezésére, kivitelezésének és üzemeltetésének irányítására,     ...

  Awarding bodyMiskolci Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. mezőgazdasági és élelmiszeripari terméktervező szakmérnök

  Kompetenciák (egyéni és társas): Eredményorientáltság, absztrakt gondolkodás, fogalmazó készség, kreativitás, ötletgazdagság, kapcsolatteremtés, konfliktusmegoldás, intuíciós készség. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Közgazdasági ismeretek és szemlélet, funkcióelemzés-terméktervezési iskolák, látványtervezés, forma- és színelmélet, környezetismeret, fenntartható fejlődés, innováció – technológiai transzfer, jogi és szabványismeretek. A szakképzettség alkalmazásának környezete Agrár - Élelmiszer Lánc (Agrárgazdaság: mezőgazdaság és élelmiszeripar, Kereskedelem, Vendéglátóipar) vállalkozásai, és beszállítói. Ezen belül: a nemzetközi és a hazai régiók, kistérségek vállalkozásai; szervezés, agrár-innováció, tudáspiac, oktatás-képzés területei. A továbbképzés eredményeképpen a hallgató az alábbi adottságokat, készségeket szerzi meg:- fejlődési trendek felismerése (az élelmiszergazdaságban)- intuíciós képesség (a fogyasztói igények kielégítésére)- kreativitás (a forma és színelmélet alkalmazására)- kommunikációs képesség (a terméktervezés és az ellátási- lánc belső és külső szereplőivel) A szakképesítés birtokában a szakmérnök - az élelmiszergazdaság területén - képessé válik az alábbi tevékenységek elvégzésére: - a technológiai tervezővel együttműködve, az adott termék funkciója, az ellátási láncban elfoglalt helye, és a fogyasztói elvárások szerint, a termék látványának megtervezésére - a fentiek szerint a termék csomagolásának megtervezésére- a teljes terméktervezési és ellátási folyamatot végző munkacsapat te ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Light Industry Engineer

  A képzés célja könnyűipari mérnökök képzése, akik alkalmasak az anyagokban zajló folyamatok értelmezésére, az anyagok szerkezetének és tulajdonságainak vizsgálatára és azoknak a különböző technológiák során történő megváltoztatására, az anyag-előállítás technológiai folyamatainak rendszerszemléletű irányítására és szervezésére, valamint az ezen technológiákkal előállított anyagok és eszközök tervezésére, továbbfejlesztésére, minőségének biztosítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A könnyűipari mérnök a) tudása - Ismeri a könnyűipari mérnöki munkához szükséges általános és specifikus matematikai, természettudományos és műszaki elveket, szabályokat, összefüggéseket, eljárásokat. - Ismeri a könnyűiparban (ruha-, textil-, és bőripar) alkalmazott szerkezeti anyagok tulajdonságait, azok előállításának és feldolgozásának technológiáit és alkalmazhatóságuk feltételeit. - Ismeri a nyomda-, csomagoló-, papír- és papírfeldolgozó-ipar termékeinek előállítási technológiáit. - Ismeri az alapvető tervezési elveket és módszereket, gyártástechnológiai, irányítástechnikai eljárásokat és működési folyamatokat. - Ismeri az alkalmazott gépek, berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeit. - Ismeri az anyag- és termékvizsgálati mérési eljárásokat, azok eszközeit, műszereit, mérőberendezéseit. - Ismeri a (biztonsági egészségvédelmi, környezetvédelmi, SHE), illetve a minőségbiztosítási és ellenőrzési, QA/QC) követelményrendszereket. - Ismeri a könnyűiparhoz szervesen kapcsoló ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Timber Industry Engineer

  A képzés célja faipari mérnökök képzése, akik a faanyag-feldolgozás területén alkalmasak az elsődleges famegmunkálások (fűrészipar, lemezgyártás), és a tovább-feldolgozás (bútor-, ajtó- és ablakgyártás), valamint a faépítészet (faszerkezetek illetve faszerkezeti elemek gyártása és építése), épületelemek gyártása területén a termékkonstrukció, a gyártás- és építéstechnológia alkalmazására, a termelés, gyártás, építés és karbantartás szervezésére és irányítására, a műszaki fejlesztés, kutatás és tervezés átlagos bonyolultságú részfeladatainak ellátására, a munkaerőpiac igényeit is figyelembe véve. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására. A faipari mérnök a) tudása - Széles körűen ismeri a faipari szakterületen alkalmazott alapanyagokat, szerkezeti anyagokat, azok előállításának technológiáit, alkalmazásuk feltételeit. - Ismeri a faanyagok mikro- és makroszerkezetét, a szerkezet vizsgálatához szükséges alapvető módszereket és az alapvető eszközök működési elvét. - Ismeri a faipari szakterület, a faépítészet, valamint a logisztikai terület vezetési, irányítási és szervezési feladatait. - Ismeri az alapvető tervezési elveket és módszereket, a gépgyártás technológiai alapjait, irányítástechnikai eljárásokat és működési folyamatokat. - Ismeri a faiparban alkalmazott munka- és erőgépek, gépészeti berendezések, eszközök működési elveit, szerkezeti egységeit és felhasználási módját. - Ismeri a faipari gépek, faipari anyagmozgató berendezédek, faipari por-forgács elszívó és pneumatikus trans ...

  Awarding bodySoproni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Food Engineer

  A képzés célja olyan élelmiszermérnökök képzése, akik általános ismeretekkel rendelkeznek a biológia, a kémia, a fizika, a műszaki és gazdasági alaptudományokban, speciális ismeretekkel az élelmiszer-tudományban, szakmai alapismeretekkel és gyakorlati készségekkel az élelmiszer-technológia terén. A megszerzett élelmiszermérnöki és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó élelmiszer-előállítási és kezelési munka szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására. Az élelmiszermérnök a) tudása - Ismeri az élelmiszer-előállítás során lejátszódó fontosabb fizikai, kémiai, biológiai folyamatokat, azok alapvető törvényszerűségeit, vizsgálati módszereit. Tudja és érti az élelmiszerlánc-biztonság alapvető fogalmait, összefüggseit és folyamatait. - Ismeri az élelmiszer-előállítás és -kezelés egészére vonatkozó alapfogalmakat, tényeket, elméleteket, főbb jellegzetességeket és összefüggéseket, a releváns élelmiszer-ipari szereplőket, azok funkcióit és az iparághoz kötődő folyamatokat. Rendelkezik az ehhez szükséges legfontosabb elméleti, módszertani alapokkal, valamint gyakorlati ismeretekkel. - Ismeri az élelmiszeripar fő termékeit, azok alapanyagait, gyártási technológiáit, az élelmiszerek minőségét és biztonságát alapvetően meghatározó tényezőket az egészségtudatos táplálkozás vonatkozásában. - Ismeri és érti a széleskörűen értelmezett élelmiszer-ipari műveletek alapelveit, gépeit, berendezéseit és műsz ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages