• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 2677 items
 1. angol jogi szaktolmács szakjogász

  A szakirányú továbbképzés célja:A szakirányú továbbképzés célja, hogy a jogi végzettségű szakemberek számára tárgyalástolmácsolási, konszekutív tolmácsolási és „blattolási” ismereteket adjon át, valamint jogi szaknyelvi kompetenciákat erősítsen, amely a jogi szakmai jártasságot igénylő beszédek, előadások, szövegek angolról magyarra vagy magyarról angolra történő megfelelő átültetéséhez nyújt kellő alapot. A különböző szaknyelvi szövegek sokféleségére tekintettel a képzés elsősorban az ügyvédként, közjegyzőként vagy a közigazgatásban dolgozó szakemberek igényeit tartja szem előtt. A szakirányú továbbképzés keretén belül jelentős hangsúlyt kapnak a nyelvi és tolmácsolási órák, amelyek keretében a résztvevők elsajátítják az angol nyelvről, illetve nyelvre történő tolmácsolás elméleti és gyakorlati alapjait.A képzésnek nem célja, hogy a hallgató teljes körű szinkrontolmácsolási képzést kapjon, sokkal inkább a szimultán tolmácsolás technikáiba, a kabin- és konzolhasználatba nyernek betekintést az érdeklődő hallgatók.      Elsajátítandó kompetenciák:Szaktolmácsi kompetenciák:* stílusérzék, nyelvhelyesség, megfelelő kiejtés;* glosszáriumok, szótárak, elektronikus adatbázisok használata a tolmácsolásra való felkészüléshez;* tömörítés, jegyzetelés, memóriafejlesztés;* készségszintű jártasság az egyes jogágakra jellemző terminológiában és sajátos nyelvtani szerkezetek megfelelő alkalmazásában;* önálló, szakmai elvárásoknak megfelelő szövegalkotási készség a forrásnyelvvel megegyező tartalommal. Tudáselemek, megszerezhet ...

  Awarding bodyPázmány Péter Katolikus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. angolszász jogi és angol jogi szakfordítói szakjogász

  A képzés célja: A szakirányú továbbképzés résztvevői elsősorban az amerikai jogrendszerrel, annak legfontosabb jogágaival és azok nemzetközi vonatkozásaival ismerkedhetnek meg, elméleti és gyakorlati tapasztalatokat szerezve, új gondolkodásmódot és érvelési képességet elsajátítva. A szakirányú továbbképzés keretén belül ugyancsak jelentős hangsúlyt kapnak a nyelvi és szakfordítói órák.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek: Szakjogász kompetenciák: - az adott szakterületen felmerült jogi problémák felismerési és megoldási képessége, - tárgyalási, kommunikációs és konfliktuskezelő képesség, - áttekintési és rendszerező képesség, - az adott ország (Magyarország, illetve az angolszász országok) működési folyamatainak, intézményrendszerének átlátása, - a felmerülő problémák jogi természetének felismerése, képesség a konfliktusok kezelésére, az alkalmazható jogi megoldás kiválasztására, - kultúra, kontrasztív országismeret, - stílusérzék, fogalmazás, helyesírás, - segédkönyvek használata, - logikai kapcsolatok reprodukciója, - szakszövegek elemzése/értelmezése forrásnyelven és célnyelven, - kiadványszerkesztés, lektorálás, kivonatolás, - fordítói szoftverek ismerete, - az adott (angolszász illetve magyar) jogrendszer sajátosságainak, szövegtípusainak, terminológiájának ismerete. A képzés ily módon ötvözi az angolszász jogrendszerek, azon belül az amerikai jogrendszer analitikus, gyakorlat közeli szemléletmódjának, másrészt a hazánkban továbbra is keresett jogi szakfordítói képzésnek az előnyeit. A ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Animal Husbandry Engineer

  A képzés célja állattenyésztő mérnökök képzése, akik természettudományos, agrárműszaki, élelmiszergazdasági, élelmiszerlánc-biztonsági, termékfeldolgozási és állattudományi ismereteik birtokában képesek az állatitermék-termelés, -feldolgozás, -értékesítés szakmai feladatai megoldására. Alkalmasak a szakterület termelési és termékfeldolgozási területein vezetői feladatok ellátására, az állattenyésztés területén szakhatósági ellenőrző, szakmai irányító, tervező, szintetizáló kutatási és innovációs tevékenység végzésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az állattenyésztő mérnök a) tudása Ismeri az állattenyésztés természettudományi, biológiai alapjait. Ismeri a tenyésztés, az állatitermék-termelés, -feldolgozás, -értékesítés elméletét, annak gyakorlati megvalósítási lehetőségeivel együtt. Ismeri az állatitermék-előállítás minőségi, élelmiszer-biztonsági, környezetvédelmi előírásait, az emberi egészséggel kapcsolatos releváns ismereteket. Tudja és érti az élelmiszerlánc-biztonság alapvető fogalmait, összefüggéseit és folyamatait. Ismeri a tenyésztés, az állatitermék-előállítás jogi és közgazdasági szabályozó rendszerét. Ismeri az állattenyésztési, tenyésztésszervezési, állatvédelmi és állatjóléti előírások, az állategészségügyi igazgatás alapvető szabályait. Ismeri a korszerű tenyésztési, állattartási, szaporítási és takarmányozási technológiákat. b) képességei Képes a tenyésztés, az állati termékek termelési, feldolgozási és értékes ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Animal Nutrition and Feed Safety Engineer

  A képzés célja szakmájuk iránt elkötelezett takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnökök képzése, akik rendelkeznek a takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakágazatokkal kapcsolatos korszerű, alapelveiben az Európai Unió szabályrendszerében foglaltakkal azonos szemléletű, komplex ismerettel és felkészültek a takarmányipar, a gazdasági haszonállatok, valamint a társ- és hobbiállatok okszerű táplálóanyag ellátására, továbbá a takarmánygazdálkodás teljes vertikumának termékfejlesztési, termék-előállítási, ökonómiai, környezet- és egészségvédelmi, valamint minőségbiztosítási szakterületein mérnöki szintű tervezői és irányítói feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök a) tudása Ismeri a takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakágazatokkal kapcsolatos korszerű alapelveket, az Európai Unió szabályrendszerében foglaltakkal azonos szemléletű, komplex ismeretanyagot. Ismeri a mezőgazdasági, ezen belül különösen a takarmányozástan tudományterületének szakmai szókincsét anyanyelvén, valamint legalább egy idegen nyelven. Ismeri a takarmányipar, valamint a takarmánygazdálkodás teljes vertikumának termékfejlesztési, termék-előállítási, környezet- és egészségvédelmi, valamint minőségbiztosítási aspektusait, annak elméleti és gyakorlati szempontjait, élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos összefüggéseit. Ismeri a mezőgazdasági szektor, ezen belül különösen a takarmányozási és takar ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Animation Designer

  A képzés célja audiovizuális tartalmakat (filmeket, alkalmazásokat, játékokat és egyéb mozgóképes alkotásokat) animációs technikák alkalmazásával önállóan, vagy stábot vezetve létrehozó alkotók és rendezők képzése, akik képesek szakmai tudásukat innovatívan alkalmazva kezdeményező szereplőivé válni a kreatív ipar különböző területein jelentkező kommunikációs, kutatási és fejlesztési folyamatoknak, együttműködve más diszciplínák képviselőivel. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák Az animációs tervezőművész tudása Megújuló önálló tudással rendelkezik, tudásának része a széles spektrumú műveltség. Széles körű, rendszerszerű és specializált ismeretekkel rendelkezik az animációs filmművészet elméleteiről, koncepcióiról, tradícióiról, meghatározó múltbéli és kortárs tendenciáiról és diskurzusairól, valamint referencia értékű alkotóiról, alkotásairól és eredményeiről. Széles körű, rendszerszerű és specializált ismeretekkel rendelkezik az animációs filmművészethez kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, annak történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról. Szerteágazó és rendszerszerű ismeretekkel rendelkezik az animációs filmművészethez kapcsolódó kortárs társadalmi, gazdasági, piaci, környezeti és információ-technológiai kontextusról, ezek működéséről, valamint mozgóképes tartalomfejlesztéssel való kapcsolódási pontokról és összefüggésekről. Specializált ism ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Anthropology, MA

  Knowledge, skills and abilities At the end of the course of study, the student will have proved her-/himself to have attained all of the skills and abilities that have been reached at the end of BA study, but can in addition now also demonstrate the following knowledge, skills and abilities: 1. Knowledge and understanding 1.1. 1. The student has a detailed knowledge and clear understanding of a particular field of anthropology. 1.2. 2. The student has a good overview of the different viewpoints, methods and ideas of their field of research. 1.3. 3. The student has a good knowledge of a particular research method, its history and its strengths and weaknesses. 1.4. 4. The student has attained a good knowledge of the cross-cultural and historical context of his research field and differing viewpoints taken towards it within the fields of anthropology. 1.5. 5. The student has attained a knowledge of the various available research funds, and knows how to assemble an application for such funding. 2. Practical and academic skills 2.1. The student knows how to apply their knowledge and skills as a means of dealing with a particular problem within the fields of anthropology. 2.2. The student has the ability to take part in academic discussion concerning matters  of disagreement within the fields of anthropology. 2.3. The student has attained the ability to explain anthropological conclusions not only for other scholars but also the public at large. 2.4. The student can both identify and employ the main means of ...

  Category: Qualifications Location: Iceland
 7. Applied Economics, MA

  In the beginning of the program, a student is expected to show independency in and be able to organize his work, fulfil the time limits set by the program, gain basic knowledge of economics and add to his knowledge by reading and doing course work. The program is aimed at a student gaining sound understanding and acquiring skills in applying economics. At the end of his studies, a student should be able show knowledge, skills and competence as follows: Knowledge includes the following: A student has understanding and knowledge of economics and related quantitative methods. A student has knowledge of and can apply the main tools of applied economics, including analysis of, working with and presenting data. A student can critically discuss various economic theories and apply them. A student can put forth consistent and independent arguments. A student understands the difference between various theoretical and quantitative approaches to doing economic analysis. Skills include the following: A student can use theoretical and applied methods to tackle and solve applied problems in economics. A student can obtain specialized information and data, apply them and draw appropriate conclusions in applied context. A student can organize and tackle applied problems and projects in economics. A student can solve applied problems and projects in economics. A student can present the results of his work in an independent, organized and critical manner. A student knows how to find, select and retrieve articles and information t ...

  Category: Qualifications Location: Iceland
 8. Applied Ethics, MA

  Knowledge After graduation the student has acquired knowledge in applied ethics This implies that the student knows and understands the main methods, concepts and theories of philosophical and applied ethics can explain the state of the art in applied ethics is familiar with the significant matters of ethical relevance in the public debate has clear understanding of at least one of the subdisciplies of applied ethics (health care ethics and bioethics, environmental ethics and business ethics).  Skills After graduation the student has acquired skills in applied ethics This implies that the student can place selected topics in the appropriate context and independently assess matters of debate formulate and present a position, alone or in a group, to others apply the methods of applied ethics in a systematic way analyse the moral aspect of difficult cases and assess the suitability of using different methods use working practices in research and write a scientific paper on ethical issues, alone or with others, for publication Competence After graduation the student has acquired competence in applied ethics This implies that the student can employ critical thinking in reasoning for a position towards ethical and professional topics is able to deal with difficult matters of moral controversy in a rational and  reasonable way can observe and approach matters of debate from different perspectives can particpate in deliberation about moral decisons and respect and understand the views of others ...

  Category: Qualifications Location: Iceland
 9. Applied Gender Studies, Postgraduate Diploma

  Upon completion of the diploma program the student is able to demonstrate knowledge, skills and competence as listed below. This entails that the student: Knowledge: Is familiar with the general foundation of gender studies, understand their intersectional content and the main strengths and weaknesses. Is aware of the status of the sexes in Icelandic society, both in public and private life. Is knowledgeable about public policies on gender equality and their implementation. Skills: Understand intersectionality. Competences: Is able to work in a group on delimited projects within gender studies. ...

  Category: Qualifications Location: Iceland
 10. Applied Health Promotion, Postgraduate Diploma

  Knowledge. The student will:  Know and understand the main concepts, theories, and research in the field of health promotion. Recognise the different situations of groups in society and the diversity of the student body. Know the fundamentals of health and well-being in the national curriculum and be able to use them in a variety of ways at school. Know the theories connected to societal health promotion and methods of promoting health. Know the research methods in the field and be aware of the ethical issues around research and fieldwork with people.  Skills. The student will:  Respect the different needs and various circumstances of a diverse group of students. Be able to use their new, theoretical knowledge in the field while working with students and colleagues. Be able to plan teaching and health promotion projects based on the theories of pedagogy and health promotions. Be able to express him- or herself in a clear, concise manner orally and in writing at various levels about the challenges in the field. Have developed discipline, initiative, critical thinking, and independent working methods that he or she can use in further study, research, or field work.  Competences. The student will: Be able to use theories, concepts, research results, and critical thinking to support professional resolutions. Be able to address current issues in health promotion. Show originality in developing ideas around the area of health promotion. Be able to initiate research or development projects in his or her field of study ...

  Category: Qualifications Location: Iceland

Pages