• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 26 items
 1. Informaatiotutkimus, Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Informaatiotutkimus on viestintätieteisiin kuuluva ihmistiede, jonka tutkimus ja opetus keskittyvät tiedon ja muun kulttuurisen sisällön tuotantoon, organisointiin, hankintaan, välittymiseen, käyttöön ja vaikuttavuuteen erilaisissa ympäristöissä. Opetettavia tietosisältöjä ovat esimerkiksi ihmisten tavat hankkia ja välittää tietoa, tietoaineistojen organisointi, tuotanto ja arviointi, tietojohtaminen, erilaiset lukutaidot ja informaatioympäristöt sekä alan lainsäädäntö ja etiikka. Lisäksi perehdyt opinnoissasi alan tutkimusmenetelmiin. Voit suunnata asiantuntijuuttasi valitsemalla tutkintoosi vapaasti sivuaineita monitieteisen Oulun yliopiston laajasta koulutustarjonnasta. Opintoihin sisältyy työharjoittelu, joka edistää asiantuntijuutesi kehittymistä edelleen. Informaatiotutkimuksen oppiaineeseen kytkeytyy Suomessa ainutlaatuinen Tiedeviestinnän maisteriohjelma TIEMA. Tiedeviestinnän opinnot antavat sinulle mahdollisuuden täydentää informaatioalan asiantuntijuuttasi. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, monimuotototeutus

  Kirjastotyö on kulttuuri- ja tietotyötä yhdessä asiakkaiden kanssa. Perusopintoihin kuuluu myös yrittäjyyteen ja projektityöskentelyyn perehdyttäviä opintoja. Opinnoissa kehitetään viestintä- ja asiakaspalvelutaitoja, ja opitaan suunnittelemaan ja tuottamaan palveluja erilaisille kirjaston asiakasryhmille. Opiskelija oppii myös käyttämään työvälineenä opinnoissa ja hyödyntämään kirjasto- ja tietopalvelutyössä erilaisia tietoverkkoja ja medioita. Luovuus, uteliaisuus uusia asioita kohtaan ja halu niiden oppimiseen ovat tärkeitä kirjasto- ja tietopalvelualan ammattilaisen ominaisuuksia, joita opinnoissa tuetaan ja pyritään kehittämään. Keskeisinä ovat kirjasto- ja tietopalvelutyön ydinasiat: - kokoelmatyö - tiedon ja julkaisujen saattaminen asiakkaiden käyttöön - palvelujen tuottaminen erilaisille asiakasryhmille - ohjaustaidot - tietoverkkoihin ja sosiaaliseen mediaan liittyvä osaaminen ja - perehtyminen kirjastoalan erilaisiin toimintoihin Tyypillisiä opiskelumenetelmiä ovat ryhmätyöt, luennot ja soveltavat harjoitustehtävät sekä keskustelut. Opiskelija on aktiivinen toimija ja oppiminen on jatkuvaa tiedon hankintaa, arviointia ja käyttöä. Opintoja toteutetaan myös verkossa ja opintojen alusta lähtien yhdessä työelämän kanssa. Lue lisää koulutuksen sisällöstä: http://www.seamk.fi/fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Tradenomi-(AMK),-Kirjasto--ja-tietopalveluala/Tradenomi-(AMK),-Kirjasto--ja-tietopalveluala,-monimuotototeutus ...

  Provider NameSeinäjoki University of Applied Sciences, SeAMK, School of Business and Culture

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, päivätoteutus

  Kirjastotyö on kulttuuri- ja tietotyötä yhdessä asiakkaiden kanssa. Perusopintoihin kuuluu myös yrittäjyyteen ja projektityöskentelyyn perehdyttäviä opintoja. Opinnoissa kehitetään viestintä- ja asiakaspalvelutaitoja ja opitaan suunnittelemaan ja tuottamaan palveluja erilaisille kirjaston asiakasryhmille. Opiskelija oppii käyttämään työvälineenä opinnoissa ja hyödyntämään kirjasto- ja tietopalvelutyössä erilaisia tietoverkkoja ja medioita. Luovuus, uteliaisuus uusia asioita kohtaan ja halu niiden oppimiseen ovat tärkeitä kirjasto- ja tietopalvelualan ammattilaisen ominaisuuksia, joita opinnoista tuetaan ja pyritään kehittämään. Keskeisinä ovat kirjasto- ja tietopalvelutyön ydinasiat: - Kokoelmatyö - Tiedon ja julkaisujen saattaminen asiakkaiden käyttöön- Palvelujen tuottaminen erilaisille asiakasryhmille- Ohjaustaidot - Tietoverkkoihin ja sosiaaliseen mediaan liittyvä osaaminen ja - Perehtyminen kirjastoalan erilaisiin toimintoihin Tyypillisiä opiskelumenetelmiä ovat ryhmätyöt, luennot ja soveltavat harjoitustehtävät sekä keskustelut. Opiskelija on aktiivinen toimija ja oppiminen on jatkuvaa tiedon hankintaa, arviointia ja käyttöä. Opintoja toteutetaan myös verkossa ja opintojen alusta lähtien yhdessä työelämän kanssa. Katso lisätiedot nettisivuilta: www.seamk.fi/kirjastojatietopalveluala ...

  Provider NameSeinäjoki University of Applied Sciences, SeAMK, School of Business and Culture

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Tradenomi (AMK), Kirjasto- ja tietopalveluala, monimuotototeutus

  Kirjastotyö on kulttuuri- ja tietotyötä yhdessä asiakkaiden kanssa. Perusopintoihin kuuluu myös yrittäjyyteen ja projektityöskentelyyn perehdyttäviä opintoja. Opinnoissa kehitetään viestintä- ja asiakaspalvelutaitoja, ja opitaan suunnittelemaan ja tuottamaan palveluja erilaisille kirjaston asiakasryhmille. Opiskelija oppii myös käyttämään työvälineenä opinnoissa ja hyödyntämään kirjasto- ja tietopalvelutyössä erilaisia tietoverkkoja ja medioita. Luovuus, uteliaisuus uusia asioita kohtaan ja halu niiden oppimiseen ovat tärkeitä kirjasto- ja tietopalvelualan ammattilaisen ominaisuuksia, joita opinnoissa tuetaan ja pyritään kehittämään. Keskeisinä ovat kirjasto- ja tietopalvelutyön ydinasiat: - kokoelmatyö - tiedon ja julkaisujen saattaminen asiakkaiden käyttöön - palvelujen tuottaminen erilaisille asiakasryhmille - ohjaustaidot - tietoverkkoihin ja sosiaaliseen mediaan liittyvä osaaminen ja - perehtyminen kirjastoalan erilaisiin toimintoihin Tyypillisiä opiskelumenetelmiä ovat ryhmätyöt, luennot ja soveltavat harjoitustehtävät sekä keskustelut. Opiskelija on aktiivinen toimija ja oppiminen on jatkuvaa tiedon hankintaa, arviointia ja käyttöä. Opintoja toteutetaan myös verkossa ja opintojen alusta lähtien yhdessä työelämän kanssa. Lue lisää koulutuksen sisällöstä: http://www.seamk.fi/fi/Koulutus/Koulutusalat/AMK-tutkinnot/Tradenomi-(AMK),-Kirjasto--ja-tietopalveluala/Tradenomi-(AMK),-Kirjasto--ja-tietopalveluala,-monimuotototeutus ...

  Provider NameSeinäjoki University of Applied Sciences, SeAMK, School of Business and Culture

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Journalistiikan kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Journalistiikan opinnoissa teoria ja käytäntö limittyvät harjoituksissa ja luennoilla. Yliopisto-opetus perustuu tieteelliseen tutkimukseen, mutta journalistiikassa teorioita sovelletaan monipuolisesti käytännön taitoja kerryttävissä harjoituksissa. Jyväskylän yliopiston journalistiikan opinnoissa korostuu erityisesti monimediaisuus. Monimediaisuudella tarkoitetaan sitä, että toimittaja pystyy tekemään laadukkaita sisältöjä useisiin eri medioihin samoista juttuaiheista. Tämä edellyttää yksittäisten välineiden, kuten esimerkiksi radion tai television, ilmaisumuotojen sujuvaa hallintaa. Monimediaisuuden lisäksi keskitytään esimerkiksi datajournalismiin ja muihin verkon ja digitaalisen viestinnän mahdollistamiin tiedon hankinnan ja esittämisen muotoihin. Toinen korostettu pyrkimys on analysoida median ja journalismin tilaa ja erityisesti tulevaisuudennäkymiä. Journalistiikan kandidaattiohjelman opinnot koostuvat journalistiikan ja viestinnän yhteisistä perusopinnoista ja journalistiikan aineopinnoista. Perus- ja aineopintoja opiskelet rinnakkain ja kummatkin aloitat ensimmäisenä opiskelusyksynä. Lisäksi kandidaattiohjelmaan kuuluu muita vapaavalintaisia opintoja, viestintä- ja kieliopintoja sekä yleisopintoja. Journalistiikan maisteriohjelma koostuu journalistiikan syventävistä opinnoista, joita täydennät muilla opinnoilla. Sinulla on mahdollisuus valita muut opintosi Jyväskylän yliopiston laajasta ja monipuolisesta tarjonnasta. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana. Journalistiikan op ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Viestinnän kandidaatti- ja maisteriohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Viestinnässä tarkastellaan ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta. Ala kattaa sekä kasvokkaisviestinnän että viestintäteknologian välityksellä tapahtuvan kanssakäymisen. Tavoitteena on ymmärtää ja selittää vuorovaikutuskäyttäytymistä sekä vuorovaikutuksen dynamiikkaa kasvokkais- ja verkkoviestinnässä. Erityisenä tarkastelukohteena on vuorovaikutus työelämässä. Viestinnässä opiskellaan ja tutkitaan työelämän vuorovaikutussuhteita, tiimejä, ryhmiä ja verkostoja, yhteisön ja organisaation sisäisen vuorovaikutuksen kysymyksiä, vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin yhteyksiä, vaikuttamista ja argumentointia, vuorovaikutusosaamista sekä vuorovaikutuksen eettisiä kysymyksiä. Viestinnän kandidaattiohjelman opinnot koostuvat viestinnän ja journalistiikan yhteisistä perusopinnoista ja viestinnän aineopinnoista. Lisäksi ohjelmaasi kuuluu muita vapaavalintaisia opintoja, viestintä- ja kieliopintoja sekä yleisopintoja. Viestinnän maisteriohjelma koostuu viestinnän syventävistä opinnoista, joita täydennät muilla opinnoilla. Sinulla on mahdollisuus valita muut opintosi Jyväskylän yliopiston laajasta ja monipuolisesta tarjonnasta. Osan opinnoista voit suorittaa ulkomailla opiskelijavaihdon aikana. Viestinnän opiskelu koostuu monipuolisista vuorovaikutteisista työtavoista: ryhmä- ja projektitöistä, interaktiivisista luennoista, harjoituksista, seminaareista, esseistä, erilaisista analysointi- ja oppimistehtävistä sekä kirjatenteistä. Suurin osa opiskelusta vaatii läsnäoloa. ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Viestinnän maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Viestinnässä tarkastellaan ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta. Ala kattaa sekä kasvokkaisviestinnän että viestintäteknologian välityksellä tapahtuvan kanssakäymisen. Tavoitteena on ymmärtää ja selittää vuorovaikutuskäyttäytymistä sekä vuorovaikutuksen dynamiikkaa kasvokkais- ja verkkoviestinnässä. Erityisenä tarkastelukohteena on vuorovaikutus työelämässä. Viestinnässä opiskellaan ja tutkitaan työelämän vuorovaikutussuhteita, tiimejä, ryhmiä ja verkostoja, yhteisön ja organisaation sisäisen vuorovaikutuksen kysymyksiä, vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin yhteyksiä, vaikuttamista ja argumentointia, vuorovaikutusosaamista sekä vuorovaikutuksen eettisiä kysymyksiä. Viestinnän maisteriohjelma koostuu viestinnän täydentävistä ja syventävistä opinnoista sekä muista vapaavalintaisista opinnoista. Sinulla on mahdollisuus valita muut opintosi Jyväskylän yliopiston laajasta ja monipuolisesta tarjonnasta. Syventäviin opintoihin kuuluu opintoja ryhmien, tiimien, organisaatioiden ja verkostojen vuorovaikutuksesta sekä johtamisviestinnästä. Syventävissä opinnoissa viimeistellään viestinnän asiantuntemusta syventymällä viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämiseen ja tutkimiseen eri näkökulmista. Työssä oppimisen opintojakso on harjoittelua viestinnän asiantuntijan tehtävissä. Viestinnän opiskelu koostuu monipuolisista vuorovaikutteisista työtavoista: ryhmä- ja projektitöistä, interaktiivisista luennoista, harjoituksista, seminaareista, esseistä, erilaisista analysointi- ja oppimistehtävistä sekä kirjatenteistä. Suurin osa ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Journalistiikan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Journalistiikan opinnoissa teoria ja käytäntö limittyvät harjoituksissa ja luennoilla. Yliopisto-opetus perustuu tieteelliseen tutkimukseen, mutta journalistiikassa teorioita sovelletaan monipuolisesti käytännön taitoja kerryttävissä syventävissä harjoituksissa. Jyväskylän yliopiston journalistiikan opinnoissa korostuu erityisesti monimediaisuus. Monimediaisuudella tarkoitetaan sitä, että toimittaja pystyy tekemään laadukkaita sisältöjä useisiin eri medioihin samoista juttuaiheista. Tämä edellyttää yksittäisten välineiden, kuten esimerkiksi radion tai television, ilmaisumuotojen sujuvaa hallintaa. Monimediaisuuden lisäksi keskitytään esimerkiksi datajournalismiin ja muihin verkon ja digitaalisuuden mahdollistamiin tiedon hankinnan ja esittämisen muotoihin. Toinen korostettu pyrkimys on analysoida median ja journalismin tilaa ja erityisesti tulevaisuudennäkymiä. Journalistiikan maisteriohjelma koostuu journalistiikan täydentävistä ja syventävistä opinnoista sekä muista vapaavalintaisista opinnoista. Sinulla on mahdollisuus valita muut opintosi Jyväskylän yliopiston laajasta ja monipuolisesta tarjonnasta. Journalistiikan maisteriohjelman syventävät opinnot painottuvat journalististen valmiuksien syventämiseen sekä tutkimustaitojen kehittämiseen. Syventävissä opinnoissa on mahdollisuus erilaisiin suuntautumisvalintoihin journalismin analyysin ja journalistisen työn erikoistumisopinnoissa. Erikoistumisopintojen tarjonnassa kiinnitetään erityistä huomiota median ja journalismin ajankohtaisiin ilmiöihin sekä monimedi ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Mediatutkimus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Mediatutkimuksen perusopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää medioiden sosiokulttuurista merkitystä eri aikoina, hahmottaa mediateknologian kehityksen suuret linjat ja tunnistaa median kytköksiä valtaan. Opiskelija tuntee mediatutkimuksen lähestymistapojen ja käsitteiden perusteet ja tunnistaa niiden erot ja yhtymäkohdat sekä eri lähestymistapojen avaamat keskeiset kysymykset. Perusopinnot antavat kokonaiskuvan median tuotanto-, esitys- ja vastaanottokäytännöistä. Aineopinnoissa opiskelija saa monipuolisen käsityksen mediatutkimuksen tutkimussuuntauksista ja metodologisista vaihtoehdoista. Hän syventyy opinnoissaan erityisesti häntä kiinnostaviin tutkimusalueisiin valitsemillaan näkökulmakursseilla, joita voi suorittaa useampia. Mediatutkimuksen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen käsitys mediatutkimuksen filosofisista lähtökohdista ja teoriaperinteistä. Tarkempi perehtyminen alan keskeiseen teoria- ja metodikirjallisuuteen on syventänyt opiskelijan ymmärrystä mediatutkimuksen kentän kokonaisuudesta ja sen erityispiirteistä. Opiskelija hioo taitojaan hankkia ja arvioida tietoa monipuolisesti, käydä tieteellistä keskustelua ja kirjoittaa argumentoitua tieteellistä tekstiä. Pro gradu -tutkielman avulla opiskelijan osoittaa kykynsä suunnitella ja toteuttaa jäsennelty, johdonmukainen ja itsenäinen tieteellinen tutkimus. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Mediatutkimus, filosofian maisteri (2 v)

  Mediatutkimuksen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen käsitys mediatutkimuksen filosofisista lähtökohdista ja teoriaperinteistä. Tarkempi perehtyminen alan keskeiseen teoria- ja metodikirjallisuuteen on syventänyt opiskelijan ymmärrystä mediatutkimuksen kentän kokonaisuudesta ja sen erityispiirteistä. Opiskelija hioo taitojaan hankkia ja arvioida tietoa monipuolisesti, käydä tieteellistä keskustelua ja kirjoittaa argumentoitua tieteellistä tekstiä. Pro gradu -tutkielman avulla opiskelijan osoittaa kykynsä suunnitella ja toteuttaa jäsennelty, johdonmukainen ja itsenäinen tieteellinen tutkimus. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages