• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 129 items
 1. Germanistika (Germanic studies)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magister germanistike pridobi kompetence za kompleksne, zahtevne, vodilne in ustvarjalne naloge in potrebe na jezikovnem, besedilnem, kulturnem in medkulturnem področju. Diplomanti razumejo, govorijo in pišejo standardni nemški jezik na stopnji C2. Jezik razumejo kot medij in rezultat simbolne interakcije, prepoznavajo njegove kognitivne, emocionalne, kreativne, socialne, referenčne in metajezikovne funkcije in ga temu primerno uporabljajo. Obvladujejo sodobne teorije in teoretične modele, jih kritično vrednotijo ter jih z ustreznim znanstvenim instrumentarijem učinkovito uporabljajo. Kritično in kompetentno se odzivajo na strokovna, znanstvena in literarna besedila ter svoje strokovno in splošno znanje ubesedujejo v ustrezni jezikovni obliki. Prepoznavajo posebnosti jezika, literature in kulture dežel nemškega govornega območja ter jih primerjajo s posebnostmi slovenskega jezika, literature in kulture. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Arheologija (Archaeology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij tako omogoča individualno razvijanje različnih sodobnih konceptov arheologije, od t. i. arheologije kulturnih krogov, procesne arheologije kot tudi po-procesnih pristopov analize in interpretacije človeških dejavnosti. Hkrati pa program ne izključuje klasičnih zgodovinskih pristopov, kot sta politična in ekonomska zgodovina. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Španski jezik in književnost (Spanish language and literature (Combined programme))

  Dvodisciplinarni študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Magistri španskega jezika in književnosti osvojijo poglobljeno znanje na obeh področjih in lahko preučujejo različne zvrsti španskega jezika. Študenti pridobijo vsa znanja o španskem jeziku in književnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in zmožnosti, kakršna potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Ta znanja in zmožnosti znajo uporabljati fleksibilno in kritično v različnih okoliščinah medkulturnega posredovanja v povezavi z drugim predmetom oz. področjem svojega študija. Študent svoja znanja in zmožnosti uporablja kritično, za svoje medkulturno posredovanje in druge dejavnosti sprejema etično odgovornost. S svojim delom se trudi prispevati k čim višji ravni kakovostnega medkulturnega sodelovanja in razumevanja. S svojim raziskovalnim delom pa bogati znanja na vseh področjih svojega delovanja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Sociologija kulture (Sociology of culture (Combined programme))

  Študij traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Dvopredmetni magistrski študijski program je namenjen širokemu družboslovno-humanističnemu in teoretsko izostrenemu študiju kulture, ki temelji na poglabljanju izbranega področja študijev spola, medijskih in kulturnih študijev, religijskih študijev ali globalizacijskih študijev kot enoletnega programa. Študenti po končanem študiju v obeh primerih pridobijo znanja, ki jih usposabljajo za samostojno vodenje, organiziranje, analiziranje in raziskovanje sodobnih kulturnih in družbenih pojavov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Religiologija in etika (Religious studies and ethics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študent spozna metodologijo na področju religioloških raziskav in razmerja med verstvi, etiko in mediji. Sledi študij zunajevropskih verstev in treh monoteizmov, ki ga nadgradi študij razmerij med verstvi in civilizacijami ter verstvi in umetnostjo. Temeljni cilj magistrskega študijskega programa je oblikovati profil teologa religiologa, ki ga odlikujejo znanje in kompetence v religiologiji, medverskem dialogu ter pri etičnih vprašanjih. Študijski program poglablja ter nadgrajuje znanje in kompetence, pridobljene na prvostopenjskem študijskem programu iz humanističnih in družboslovnih znanj. Poudarek je na interdisciplinarnem študiju religioznih tradicij v kontekstu multikulturne in večreligijske družbe. Študenta usposablja za samostojno raziskovanje, za pridobivanje novih znanj iz religiologije in etike ter njihovo uporabo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Teološka fakulteta (Theological Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Francistične študije (French studies (Combined programme))

  Dvodisciplinarni študijski program traja 2 leti in obsega 60 kreditnih točk. Magister francističnih študij pridobi znanja francoskega jezika, ki v skupnem evropskem referenčnem okviru ustreza stopnji C1 z elementi C2. Prav tako pridobi poglobljena jezikoslovna, literarno-teoretska in literarno-zgodovinska znanja. Temeljni cilj dvodisciplinarnega študijskega programa druge stopnje Francistične študije je poglabljanje strokovnega, teoretičnega in praktičnega znanja o francoskem jeziku in književnosti ter frankofonski kulturi nasploh, ob tem pa spodbujati intelektualno rast in samoizobraževanje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Francistične in romanistične študije (French and Romance studies)

  Študijski program traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj programa je poglabljati strokovno, teoretično in praktično znanje s področja francoskega jezika in književnosti, frankofonije ter romanistike. Diplomant poglobi znanja francoskega jezika, ki v evropskem referenčnem okviru za poučevanje jezikov ustreza stopnji C1 z elementi C2. Prav tako pridobi poglobljena jezikoslovna, literarno-teoretska in literarno-zgodovinska znanja. Temeljni cilj magistrskega študijskega programa druge stopnje Francistične in romanistične študije je poglabljati strokovno, teoretično in praktično znanje francoskega jezika in književnosti, frankofonije ter romanistike nasploh, ob tem pa spodbujati intelektualno rast in samoizobraževanje. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Zgodovina (History)

  Enopredmetni študijski program traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilj magistrskega študijskega programa je, da študenta usposobi za raziskovanje samostojnih zgodovinskih vprašanj, samostojno delo v arhivih, muzejih, raziskovalnih in drugih kulturnih ustanovah, ki se ukvarjajo z raziskovanjem preteklosti ali varovanjem zgodovinske dediščine. Študenti poglobijo svoje zgodovinsko znanje, poznajo in uporabljajo teoretske nastavke zgodovinske znanosti in njenih metodoloških prijemov, pridobijo specialistično znanje o politični, socialni, gospodarski in kulturni zgodovini Slovenije, jugovzhodnega evropskega prostora, Evrope in sveta. S kritičnim, problemskim in interdisciplinarnim branjem arhivskih in drugih virov ter strokovne literature razvijajo veščine, potrebne za samostojno, izvirno in splošno inovativno znanstvenoraziskovalno delo v zgodovinski znanosti. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Zgodovina (History)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študij zgodovine omogoča pridobivanje znanj iz svetovne in nacionalne zgodovine, posebnost pa je tudi poglobljen vpogled v zgodovino Sredozemlja. Študij omogoča spoznavanje preteklosti s političnega, gospodarskega, pravnega, kulturnega in socialnega vidika, spoznavanje družbenih odnosov in zgodovine vsakdanjega življenja, na podlagi interdisciplinarnih raziskav ter z različnih teoretičnih zornih kotov. Preko vsebin študijskega programa študentje pridobijo strokovno poglobljeni uvid v zgodovinske vsebine ter splošno zgodovinsko izobrazbo, tj. pregled oziroma poznavanje ključnih prelomnic v zgodovini Evrope, sveta in Slovenije oziroma slovenskega etničnega prostora, s posebnim poudarkom na Sredozemlju in slovenskem primorskem etničnem prostoru. Študentje se naučijo samostojnega dela s pomočjo zgodovinskih raziskovalnih in interpretativnih metod, poznavanja zvrsti virov in njihovih karakteristik ter samostojne uporabe zgodovinskih virov za raziskovalno delo na področju zgodovinopisja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Arheološka dediščina Sredozemlja (Archaeological Legacy of the Mediterranean)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program je zasnovan tako, da poglobi in razširi strokovno usposobljenost študenta na področju arheologije in arheološke dediščine, pri čemer so v pedagoški proces vključeni tako teoretski vidiki preučevanja, kot tudi prenos znanj za aplikativno rabo v ustanovah, ki se ukvarjajo z raziskovanjem, varovanjem, promocijo in trženjem arheološke dediščine. V času študija študent razvije strokovno poglobljen uvid v stanje in razvoj konceptov arheologije in varovanja arheološke dediščine, poznavanje temeljnih praktičnih znanstvenih metod arheološkega, konservatorskega in muzejskega, konceptualno umeščenost znanja v širši kontekst ved o proučevanju, zaščiti in promociji arheologije in kulturne dediščine, sposobnost reševanja konkretnih problemov v stroki ter sposobnost uporabe rezultatov za teoretično znanstveno delo ter seznanjenost z delovnim procesom od temeljnih raziskav do priprave znanstvenih objav. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (Faculty of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages