• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 58 items
 1. Starptautiskais bizness un tiesības- Prof. mag. studijas

  Multidisciplināra programma, kas sniedz zināšanas gan starptautiskajā biznesā, gan starptautiskajās biznesa tiesībās. Šāds programmas salikums Latvijā pagaidām ir unikāls, bet tieši šādas zināšanas ir nepieciešamas Latvijas uzņēmējiem, lai sekmīgi darbotos starptautiskajā ekonomiskajā un juridiskajā telpā. Programmas uzdevumi: - Ar Latvijas vadošo speciālistu un ārzemju lektoru līdzdalību sagatavot konkurētspējīgus speciālistus Latvijas un starptautiskajam darba tirgum uzņēmējdarbības vadības jomā - īstenot mūsdienīgu zināšanu apgūšanu par starptautisko ekonomiku, biznesa vadību un komerctiesībām, par uzņēmējdarbības formām un biznesa vides specifiku ES - iemācīt prasmi radoši un kritiski domāt, kā arī prognozēt ekonomisko un tiesisko procesu attīstību - iemācīt izstrādāt un realizēt jaunus biznesa projektus, noteikt darbības stratēģiju. 1. studiju gads: cilvēkresursu vadība globālajā vidē, starpkultūru biznesa attiecības, grāmatvedība uzņēmējdarbības vadītājiem, intelektuālā īpašuma tiesības, finanšu menedžments, Eiropas Savienības uzņēmumu tiesības, starptautiskā biznesa stratēģija un vadība, projektu vadīšana starptautiskajā biznesā, ilgtspējīgs starptautiskais mārketings, biznesa tiesiskais regulējums ES un Baltijas reģionā, Eiropas Savienības ekonomiskā politika un biznesa vide, starptautiskās konkurences tiesības. Studiju prakse (6 nedēļas). 2. studiju gads (tikai studējošajiem ar iepriekš iegūtu akadēmiskā bakalaura grādu): organizācijas efektivitātes vadīšana, starptautiskās finanses, starpt ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Juridiskās zinātnes- Doktora studijas

  Mērķis Sagatavot augsti kvalificētus, starptautiskajām prasībām atbilstoša līmeņa zinātniekus un pasniedzējus tiesību jomā, pievēršot īpašu uzmanību specializācijai sociālajās un medicīnas, ka arī starptautiskajās tiesībās. Programmas mērķis ietver vadošas metodoloģiskās tiesību nostādnes, pētnieciskā darba organizācijas un vadības principus doktorantūras studijās tiesību jomā, pedagoģisko iemaņu apguvi, lai iegūtu starptautiski salīdzināmu kompetenci un gala rezultātā starptautiski pielīdzināmu doktora grādu juridiskajās zinātnēs. Uzdevumi • Padziļināti apgūt doktorantūras juridiskās zinātnes apakšnozarē izvēlētos studiju kursus • Sagatavoties akadēmiskajam darbam augstskolā (lektora, projekta vadītāja darba pieredzes pamatu apgūšana, piedaloties bakalaura, maģistra studiju programmu un pētniecisko projektu realizācijā) • Apgūt juridiskās zinātnes apakšnozares jaunākās pētījumu metodes un prasmi pielietot tās praksē • Apgūt jaunākās informācijas tehnoloģijas, pētījumu plānošanas, datu apstrādes un pasniegšanas (prezentācijas) paņēmienus • Apgūt prasmi izstrādāt mācību grāmatas un mācību līdzekļus, studiju kursu programmas un pilnveidot tās • Izstrādāt un sagatavoties aizstāvēt zinātniskās kvalifikācijas darbu juridiskās zinātnes doktora grāda iegūšanai; nodrošināt doktorantiem iespējas apgūt tādas zināšanas, prasmes un attieksmi, kas ļautu tiem sekmīgi veikt zinātniskus pētījumus tiesību jomā • Sagatavot augsti kvalificētus tiesību zinātniekus, kuri spēj konkurēt vietējā un starptautiskajā juridisko zinātņu t ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Tiesību zinātne- 1. līm. prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Programma dod iespēju iegūt pamatzināšanas dažādās tiesību nozarēs, kas nepieciešamas jurista palīga kvalifikācijas iegūšanai. Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus juristu palīgus, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmi darbam valsts un pašvaldību institūcijās. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Tiesību zinātnes- 1. līm. prof. studijas

  Jurisprudences studijas ir piemērotas tiem: - kas vēlas labi pārzināt likumus; - kas vēlas veidot savu karjeru tiesību jomā. Jurisprudences studijās tiek apgūti daudzi tiesību zinātņu aspekti un nostiprinātas jurista profesijai nepieciešamās kompetences, kuras pilnveidojot var iegūt jurista profesiju. Absolvējušie studenti ir konkurētspējīgi jurista palīga amatā gan Latvijas, gan ārvalstu tirgū. Juridiskās studijas BVK sniedz nepieciešamās zināšanas jurisprudencē. Juridisko studiju laikā studenti iziet „Praksi tiesā” un „Pirmskvalifikācijas praksi,” kas nodrošina iespēju pārbaudīt teorētiskās zināšanas praktiski un izvēlēties kvalifikācijas darba tēmu. 5. semestrī students izstrādā kvalifikācijas darbu, kurā demonstrē prasmi apgūto teorētisko materiālu sasaistīt ar praksi, analizējot izvēlēto tēmu caur veiktajiem pētījumiem. Pēc sekmīgas studiju prasību izpildīšanas un kvalifikācijas darba aizstāvēšanas, students iegūst kvalifikāciju „Jurista palīgs”. ...

  Provider NameSabiedrība ar ierobežotu atbildību "Biznesa vadības koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Tiesību zinātne- Prof. bak. studijas

  Studiju laikā Tu apgūsi: valsts un tiesību teoriju; Latvijas valsts un tiesību vēsturi; tiesu varas institūciju tiesības; krimināltiesības; civiltiesības; administratīvās tiesības; Eiropas Kopienu tiesības u.c. Sekmīgi absolvējot programmu ir iespēja: •turpināt izglītību Daugavpils Universitātes maģistra studiju programmās: ◦„Tiesību zinātne”, ◦„Sabiedrības un iestāžu vadība”; •vai arī citās augstskolās Latvijā un ārzemēs. ...

  Provider NameDaugavpils Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Tiesību zinātnes- 1. līm. prof. studijas

  Jurista palīgs ir speciālists tiesību jomā, kurš pārzina tiesību pamatnozares, ir apguvis tiesību principu un tiesību normu piemērošanas metodes. Juridiskās zināšanas ir nepieciešamas katra cilvēka ikdienas dzīvē, slēdzot dažādus līgumus: darba, pirkuma, dāvinājuma, īres un nomas līgumus u.c., dibinot savu privāto uzņēmumu un veicot komercdarbību, pārstāvot savas intereses valsts un pašvaldību iestādēs, uzņēmumos un organizācijās utt. Jurista palīgs sniedz praktisku palīdzību juristam, zvērinātam notāram, advokātam, tiesnesim un citiem juridisko profesiju pārstāvjiem, kā arī veic citus darbus atbilstoši amata aprakstam; palīdz sagatavot juridiska rakstura dokumentus un ziņojumus, konsultē juridiskos jautājumos, pārstāv personu intereses tiesā, pārbauda dokumentu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Jurista palīgs ir ne tikai labi apguvis tiesību pamatus, bet arī papildus specializējies kādā no tiesību jomām: Eiropas tiesības, krimināltiesības (JAUNUMS!), darba un sociālās tiesības, komerctiesības, nekustamā īpašuma tiesības, mediācija, publiskās tiesības. Darba iespējas: jurista palīgs var strādāt privātuzņēmumos un kapitālsabiedrībās, valsts un pašvaldību iestādēs, tiesībsargājošās institūcijās visā Latvijā, šajā profesijā iegūtās zināšanas ir labs papildinājums karjerai jebkurā jomā un amatā. ...

  Provider NameJuridiskā koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Tiesību zinātne- Prof. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā: dokumentus pieņem no 02.01.2019. līdz 01.02.2019. Studiju programmas mērķis ir sagatavot konkurentspējīgus juriskonsultus, kuri varētu izmantot iegūtās zināšanas un prasmes darbam valsts un pašvaldības struktūrās, kā arī komercorganizācijās. Studentiem tiek dota iespēja apgūt padziļinātas zināšanas jūras tiesību jomā, kuras paplašina turpmākās profesionālās darbības iespējas. Viens no studiju programmas uzdevumiem ir nodrošināt humanitāro un speciālo disciplīnu apgūšanu tādā līmenī, kas ļauj studentiem turpināt studijas augstskolas maģistrantūras studiju programmā Privātās tiesības. ...

  Provider NameSabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Ekonomika- Bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studējošajiem tiek nodrošināta fundamentālo un teorētisko zināšanu apguve, lai sagatavotu akadēmiski izglītotus speciālistus pētnieciskā un praktiskā darba veikšanai, kas spēj pastāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus un vadīt ekonomiskos procesus Latvijas pilsētās un laukos. Studiju programmā, sākot ar 3.kursu, ir iespēja specializēties šādās jomās: ◾uzņēmējdarbība un vadīšana (biznesa procesu vadība), ◾grāmatvedība un finanses, ◾tiesību zinātnes (tikai pilna laika studijas), ◾reģionālā attīstība un pārvalde, ◾agrārā un vides ekonomika (tikai pilna laika studijas). Uzņēmējdarbība un vadīšana: studenti apgūst zināšanas uzņēmējdarbībā, likumdošanā, uzņēmējdarbības vadīšanā, saimnieciskās darbības analīzē, stratēģijā un citās jomās, lai varētu izveidot un vadīt savu uzņēmumu vai strādāt vadošajos amatos. Grāmatvedība un finanses: studenti apgūst zināšanas, kā pārvaldīt un vadīt uzņēmuma finanses, analizēt saimnieciskās darbības ekonomiskos un finansiālos procesus, ievērojot normatīvo aktu prasības un izmantojot ekonomiskās metodes. Tiesību zinātnes: studenti apgūst ekonomiku un jurisprudenci, izstrādā darbus par tiesiskiem jautājumiem, tos referē un pārrunā diskusijās; iegūtās zināšanas nostiprina, spēlējot lietišķās spēles un apmeklējot tiesību sargāšanas iestādes. Sagatavo speciālistus,kuri izprot likumdošanas procesus un to ietekmi uz ekonomiku, spējīgi risināt tiesiskos jautājumus uzņēmumos, organizācijās, pašvaldību un valsts pārvaldes institūcijās. Reģionālā attīstība un pār ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Tiesību zinātne- Bak. studijas

  Studiju programmas galvenais mērķis ir sniegt pamat­zināšanas tiesībās. Programmas obligātajā (A) daļā ietverti tiesību zinātnes svarīgākie studiju kursi: Tiesību teorija, Latvijas tiesību vēsture, Civiltiesību vispārīgā daļa, Saistību tiesības, Konstitucionālās tiesības, Admi­nistratīvās tiesības, Krimināltiesības, Lietu tiesības, Darba tiesības, Jurista ētika, Administratīvā procesa tiesības, Krimināl­process, Ģimenes tiesības, Mantojuma tiesības, Starptautiskās publiskās tiesības, Starptautiskās privāttiesības, Mācība par kolīziju normām, Civilprocess, Eiropas Savienības tiesības un Juridiskā svešvaloda, kā arī topošajiem juristiem nozīmīgi vispārizglītojoši kursi: Latīņu valoda, Tradicionālā loģika un Latviešu valodas kultūra. Obligātās izvēles (B) daļā iekļauti šādi studiju kursi: Vispārējā valstszinātne, Tiesību aizsardzības iestādes Latvijā un ārvalstīs, Starptautisko cilvēktiesību pamati, Romiešu civiltiesību pamati, Datu aizsardzības tiesības, Eiropas tiesību vēsture, Juridisko tekstu analīze un rakstīšana, Pašvaldību tiesības, Baznīcas tiesības, Apdrošināšanas tiesības, Nodokļu tiesības, Dzīvokļu tiesības, Administratīvās tiesas process, Bankrota tiesības, Ārvalstu konstitucionālās tiesības, Patērētāju aizsardzības tiesības, Sodu izpildes tiesības, Intelektuālā īpašuma tiesības, Sociālās tiesības, Kriminoloģija, Kriminālistika, Tiesu psihiatrija, Tiesu medicīna. Programma veidota saskaņā ar Boloņas deklarācijas nostādnēm par vienotu izglītības telpu Eiropā un pilnībā atbilst valsts noteiktajam augst ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Juridiskā zinātne- Doktora studijas

  Doktora studiju programma „Juridiskā zinātne” vērsta uz augsti kvalificētu zinātnieku un akadēmiskā personāla sagatavošanu dažādās juridiskās zinātnes apakšnozarēs, iegūstot starptautiski pielīdzināmu zinātņu doktora grādu tiesību zinātnēs. LU Juridiskās fakultātes Doktora studiju programma būtiski atšķiras no citu augstākās izglītības iestāžu piedāvātajām programmām ar to, ka studijas doktorantūrā noris visās septiņās juridiskās zinātnes apakšnozarēs – Tiesību teorija un vēsture, Valsts tiesības, Starptautiskās un Eiropas tiesības, Civiltiesības, Krimināltiesības, Policijas tiesības, Kriminālistika un operatīvās darbības teorija, kas ļauj potenciālajiem doktorantiem izvēlēties viņus interesējošo zinātņu apakšnozari, un ir garants sekmīgām studijām un rezultātam. Studiju programmas mērķi ir: •realizēt valsts zinātnes, ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas augstākā līmeņa doktora studijas juridiskajā zinātnē; •nodrošināt doktorantūrā studējošajiem iespēju padziļināt teorētiskās zināšanas un pētniecības kompetences juridiskajā zinātnē kopumā un izvēlētajā apakšnozarē, tādējādi nodrošinot iespēju kvalitatīvi izstrādāt un sekmīgi aizstāvēt promocijas darbu; •sagatavot kvalificētus tiesību zinātniekus, speciālistus studiju un pētnieciskajam darbam ar starptautiskajiem standartiem atbilstošu zinātņu doktora grādu un kompetenci, kas apguvuši juridiskās zinātnes, prakses un augstskolas pedagoģijas jaunākos sasniegumus. Studiju programmas uzdevumi ir nodrošināt doktorantiem iespēju: •viskvalificētāk ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages