• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 262 items
 1. Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: az ápolási tevékenységről teljes körű ápolási dokumentációt készíteni az időskori problémákat kezelni, az idősek gondozásában részt venni az idősellátás más szakmaterületeivel, a szociális ellátás szakembereivel kapcsolatot tartani a szociális ellátási formákról tájékoztatást adni, a szociális ellátások igénybevételében közreműködni segíteni az idős ember kapcsolatfelvételét a szociális szakemberekkel, szolgáltatókkal egészségnevelési, egészségfejlesztési feladatokat ellátni a betegedukációban közreműködni a foglalkozás-terápiás csoportokat, szervezni, koordinálni a geriátriai ápolás speciális területein közreműködni és részt venni a kórházi ellátásban a rehabilitáció egyes formáiban (orvosi, foglakozási, szociális, pedagógiai) közreműködni az idős beteget és családját a krónikus betegségben és a terminális állapotban támogatni az idős ellátásával kapcsolatos ápolási, gondozási és szociális munka összetett, komplex szakmai tevékenységét vállalni a gyakorlaton lévő ápoló és szakápoló tanulók oktatásában, nevelésében közreműködni munkájuk során a gondoskodás, elfogadás és az ápolásetikai normáit alkalmazni, valamint az érvényes jogszabályokban foglaltakat betartani szakmai ismereteiket folyamatos fejleszteni ...

  Awarding bodyNemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Gerontológiai gondozó

  A képesítéssel rendelkező képes: a szakmai etikai szabályok betartására, a szakmai értékek képviseletére, rendszerben való gondolkodásra, gyakorlatias feladatértelmezésre, információk gyűjtésére, információforrások kezelésére, adekvát kommunikációra, nondirektív segítő beszélgetésre, segítőkész kapcsolatteremtésre, konfliktusmegoldásra, az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközök és kötszerek használatára, olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni, köznyelvi és szakmai szöveget írni, a különböző helyzetben élő emberek iránti empátiára, toleranciára, érzelmileg stabil, kiegyensúlyozott magatartásra, konszenzusok keresésére, klienseit és munkatársait motiválni, nyitott hozzáállásra, általános ismereteket speciális helyzetekben alkalmazni, a szociális problémák felismerésére, problémaelemzésre, feltárásra, a feladatmegoldási folyamat tervezésére, módszeres munkavégzésre, info-kommunikációs eszközök és a számítógép használatára, különböző rendezvények, akciók szervezésére, játékok és a kreatív foglalkozások eszközeinek használatára, sportszerek használatára. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. Gépgyártástechnológiai technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: a gépek, mechanikai berendezések és alkatrészek gyártásának, felhasználásának, karbantartásának és javításának műszaki és minőségügyi tervezésére, irányítására és ellenőrzésére az előírásoknak és szabályoknak megfelelő teljesítmény és működés biztosítása a gépek, mechanikai berendezések gyártási és szerelési költségeinek, anyagés munkaerő-szükségletének előzetes tervezésére a rendelkezésre álló berendezések elhelyezésének és rendszerbe illesztésének irányítására, az új berendezések üzembe helyezésére, a gépek termékvagy műszakváltást megelőző beállítására az üzemzavarok, minőségi problémák megszüntetésére és kivizsgálására a zavartalan alapanyag-ellátás biztosítására és a gyártási feltételek folyamatos fenntartására az új termékek gyártásának figyelemmel kísérésére és a kezdeti problémák (típushibák, technológiai és dokumentációs hiányosságok stb.) jelzésére, azok kiküszöbölésére gépek és mechanikai berendezések, létesítmények és alkatrészek kutatásával és fejlesztésével, illetve prototípusok tesztelésével kapcsolatos tevékenységek végzésére új és módosított mechanikai berendezések, alkatrészek, szerszámgépek és vezérlőrendszerek, valamint pneumatikus és hidraulikus meghajtó-rendszerek összeállítására és helyszíni szerelésére gondoskodni arról, hogy a gépészeti tervek és az elkészült munka megfeleljen a műszaki leírásnak, a szabályoknak és a szerződési feltételeknek ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Fodrász

  A képesítéssel rendelkező képes: frizurával, hajszínnel, haj és fejbőrápolással kapcsolatos tanácsot adni hajmosást, hajvágást, hajszárítást, végezni tartóshullámot, volumennövelést, végezni hajszínváltoztatási eljárásokat: hajszíntelenítést, színezést, festést, melírozást végezni elvégezni a borotválást, a szakállés bajuszigazítást, az arcszőrzet vágást, a színezést és a festést tanácsot adni hajápolással, professzionális fodrász termékekkel kapcsolatban a használt eszközöket előkészíteni, műszaki állapotát ellenőrizni, használat után tisztítani és fertőtleníteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Foglalkozásegészségügyi szakápoló

  A képesítéssel rendelkező képes: a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok primer preventív tevékenységében közreműködni külön jogszabályokban meghatározott munkaköri, szakmai, egészségi alkalmassági vizsgálatok végzésében közreműködni, a munkavállalók szakorvosi vizsgálatát megszervezni a foglalkozási megbetegedések felismerésében, kezelésében részt venni a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók gondozásában közreműködni külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentésében és kivizsgálásában közreműködni a munkahelyi veszélyforrások feltárásában, a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálatában közreműködni a helyszíni (általános és foglalkozás-specifikus) higiénés vizsgálatok végzésében közreműködni, hiányosságok esetén felhívni az érintettek figyelmét a munkahigiénés/foglalkozás-egészségügyi/munkabiztonsági/kémiai biztonsági/élelmiszerbiztonsági/járványügy a munkavállalók, álláskeresők, tanulók munkájával felmerülő kockázatokról, a megelőzés lehetőségéről, az egyéni védőeszközök használatáról tájékoztatást, felvilágosítást adni, tanácsadást végezni népegészségügyi programok szervezésében közreműködni a munkakörhöz kötött és nem kötött védőoltások beadásában részt venni, az elsősegélynyújtás, sürgősségi orvosi ellátás megszervezésében és a munkatársi elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében közreműködni a balesetek és egyéb oxiológiai esetek elsődleges ellátásában közreműködni a munkavállalók foglalkozási rehabilitációjának megvalós ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Fogtechnikus

  A képesítéssel rendelkező képes: kivehető műanyag alaplemezes és fémlemezzel kombinált fogpótlásokat készíteni rögzített fogpótlásokat készíteni kombinált munkákat készíteni orthodontiai (fogszabályozó) készülékeket előállítani implantátum felépítményeket készíteni helyreállító (restauratív) készülékeket előállítani olyan fogműveket készíteni, melyek a fogazattal vannak kapcsolatban (harapásemelő sínek, védősínek) fogpótlás és fogmű javításokat végezni A fogpótlások készítése manuális módszerekkel és CAD-CAM módszerrel (számítógépes tervezés és gyártás) is történhet. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Fogtechnikus gyakornok

  A képesítéssel rendelkező képes: kivehető műanyag alaplemezes fogpótlást készíteni fémlemezzel kombinált fogpótlást készíteni rögzített fogpótlások vázrészét készíteni rögzített fogpótlások leplezését készíteni a fogpótlások javítását elkészíteni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Fogászati asszisztens

  A képesítéssel rendelkező képes: előkészíteni a fogászati kezelésekhez műszereket, anyagokat, eszközöket a munkakörhöz szükséges műszerek, eszközök, gépek precíz kezelését végezni prevenciós, diagnosztikai, konzerváló fogászati, parodontológiai, protetikai, dento-alveoláris sebészeti, gyermekfogászati, fogszabályozási kezeléseknél, beavatkozásoknál a fogorvosnak segédkezni orvosi utasításra önállóan végezni kompetencia-körnek megfelelő ellátási-, vizsgálati-, gondozási-, rehabilitációs feladatokat pszichés támogatást nyújtani a páciensnek sürgősségi esetek ellátásában segédkezni az orvosnak a fogászati eljárásokkal kapcsolatban felvilágosítást nyújtani és a pácienst segíteni egészségnevelő, -fejlesztő tevékenységet folytatni a vizsgáló-, kezelőhelyiségeket és a műszereket tisztán, sterilen tartani felhasználói szintű informatikai tevékenységet végezni dokumentációs, ügyviteli, koordinációs feladatot ellátni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Fotográfus és fotótermék-kereskedő

  A képesítéssel rendelkező képes: fénykép-, és videofelvételeket készíteni, utómunkálatokat végezni fotótermékeket értékesíteni, tájékoztatást adni a szolgáltatásokról, kidolgozni az analóg és a digitális munkákat ellátni az üzlet/telephely/szalon szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat önállóan fotográfiákat készíteni, tudatos fotográfusi tervezői munkát végezni, kivitelező feladatokat ellátni, alkalmazva az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: terepi helymeghatározást végezni, földmérési adatokat gyűjteni, irányítani a terepen a mérőcsoport munkáját, részletes felméréshez vízszintes és magassági alappont-sűrítést végezni, azonosítani a felmérendő objektumokat, felismerni a terepi idomokat, elhatárolást végezni, részletes felmérést készíteni, a terepi mérések feldolgozásával digitális térképet előállítani, használni a fotogrammetria eszközrendszerét, sajátos célú terepi geodéziai munkákat végezni, sajátos célú geodéziai munkák irodai feldolgozási munkában részt venni, ipari geodéziai terepi munkákat végezni, részt venni az ipari geodéziai adatok feldolgozásban, közműtérképi adatokat azonosítani és gyűjteni, közműtérképi térképeket készíteni, közműtérképi adatokat szolgáltatni, földhivatali földmérési feladatokat végezni, ingatlan-nyilvántartási adatokat, azonosítani, feldolgozni, a földügyi térinformatikai rendszerben feldolgozást végezni, ingatlan-nyilvántartási adatokat szolgáltatni, térképi adatszolgáltatást végezni, térinformatikai adatokat gyűjteni, térinformatikai adatokat feldolgozni, térinformatikai adatokat szolgáltatni, távérzékelési feldolgozások részfeladatait elvégezni. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages