• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1 item
  1. Pilsētu un reģionu inženierekonomika- Prof. mag. studijas

    Studiju programma paredzēta speciālistu sagatavošanai, kas spētu izprast notiekošos procesus reģionu un pilsētu attīstības jomā, kā arī veikt teritoriju ekonomiskās attīstības plānošanu un pārvaldību. Programma ietver ekonomikas, finanšu un inženiertehniskus studiju priekšmetus atbilstoši specializācijai pilsētu vai reģionu ekonomikā. Mērķis Sniegt maģistra profesionālo izglītību pilsētu un reģionu attīstības jomā, sagatavot sociāli atbildīgus un augsti kvalificētus speciālistus, kuru ekonomiskās un tehniskās zināšanas, prasmes un kompetences ļautu pieņemt inženiertehniski pamatotus ekonomiskus lēmumus, plānot un koordinēt teritoriju attīstības ekonomiskos un pārvaldības procesus, kā arī veikt pētniecisko darbu. Uzdevumi 1. Dot iespēju studējošiem maģistrantūrā iegūt profesionālo maģistra grādu ekonomikā. 2. Veidot studiju procesu, lai attīstītu studējošo intelektu un kompetences, veicinātu to izmantošanu studiju procesā un turpmākā praktiskā darbībā. 3. Veicināt studējošo analītiskās spējas, sekmēt zinātniskās pētniecības darba prasmju apguvi un pilnveidošanu. 4. Radīt nepieciešamos priekšnosacījumus konkurētspējīgu profesionāļu sagatavošanai Latvijas un starptautiskajam darba tirgum. 5. Dot studentiem tādu teorētisko un praktisko bāzi, lai viņi spētu sistemātiski piemērot zināšanas un prasmes mikro- un makroekonomikas, reģionālās un pilsētekonomikas jautājumos, risinot sarežģītas ekonomiskas problēmas. 6. Attīstīt spēju formulēt mērķus un uzdevumus, pieņemt sociāli un ētiski atbildīgus lēmumus saistībā ar not ...

    Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

    Category: Learning Opportunities Location: Latvia