• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 28 items
 1. Architecture, Master's Programme in Architecture, Master of Science (Architecture) (2v)

  The Master’s Degree in Architecture (120 ECTS) is a two years study programme, divided into four academic terms, consisting of studio projects, theoretical studies and the diploma thesis project. The extent of each one term studio course and the diploma project is 30 ECTS. The contents of the design oriented study programme are based on the tradition and experience of teaching design closely related to architecture. The focus of studies is on studio projects, varying from larger scale public buildings to the designing of details - both for buildings and urban structures - with emphasis on sustainability. Additionally the lectures cover contemporary features of Finnish and Scandinavian architecture, and a wide scope in the latest developments of wood, steel and concrete as building materials. The contents and objectives of the degree program in architecture are based on the requirements of the European Union Professional qualifications directive (2005/36/EY) set for the education of architects (article 46). The degree awarded is an architect’s professional degree, providing the right to practice the architect’s profession in Finland and the European Union according to the laws and decrees. The holder of this degree has the right to apply for the membership of the Finnish Association of Architects (SAFA). ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu School of Architecture

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Maisterihaku, Arkkitehtuuri, Arkkitehtuurin maisteriohjelma, arkkitehti (2 v)

  Opiskelun pääpaino on arkkitehdin käytännön suunnittelutyöhön valmentavissa harjoitustöissä, joita tehdään sekä itsenäisesti että ryhmätyönä.  CAD-opetus on integroitu opintojaksoihin. Harjoitustöiden yhteiset kritiikkitilaisuudet luovat pohjaa arkkitehtuurikeskustelulle ja antavat opiskelijoille valmiuksia työelämään. Kansainväliset workshopit ja tunnettujen kotimaisten ja ulkomaalaisten arkkitehtien, tutkijoiden ja taiteilijoiden vierailuluennot kuuluvat olennaisena osana opetukseen. Arkkitehtuurin tiedekunnan opiskelijat ja Oulusta valmistuneet arkkitehdit ovat viime vuosina menestyneet loistavasti niin kotimaassa kuin kansainvälisellä areenalla erilaisissa arkkitehtuurikilpailuissa.   HUOM. Rakennusarkkitehdin (amk) tutkinnon suorittaneille laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa määritellään täydentävät opinnot. Täydentävien opintojen maksimiopintopistemäärä on 60. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu School of Architecture

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen

  Koulutuksen keskeistä sisältöä ovat rakennesuunnittelu, rakenteiden mekaniikka, rakennusfysiikka sekä tuotannon ohjaus, liiketoimintaosaaminen, rakennuttaminen ja tietomallinnus. Tutustu koulutuksen verkkosivuihin: www.seamk.fi/rakentaminen ...

  Provider NameSeinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Tekniikka, Seinäjoki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Insinööri (ylempi AMK), Teknologiaosaamisen johtaminen

  Opintojen keskeisiä osa-alueita ovat mm. teknologiaosaamisen ja -osaajien johtaminen, strategiatyö, johdon laskentatoimi ja projektitoiminta. Valinnaisia opintoja ovat mm. tuotekehitys, logistiikka ja tulevaisuuden esimiestyö. <LINKKI> Tutustu koulutukseen: www.seamk.fi/teknologiaosaaminen  ...

  Provider NameSeinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Tekniikka, Seinäjoki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Insinööri (ylempi AMK), talotekniikka

  Ensimmäisen opiskeluvuoden tavoitteena on syventää osaamistasi kiinteistöjen energiatehokkuudessa sekä sisäilmaongelmien hallitsemisessa. Opit ymmärtämään kiristyvien energiamääräysten, yleistyneiden sisäilmaongelmien sekä korjausrakentamisen haasteet. Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana suoritat koulutukseen kuuluvat opintojaksot sekä ideoit ja suunnittelet omaa opinnäytetyötäsi. Toisen opiskeluvuoden tavoitteena on energia- ja ympäristöalan uusimman tiedon hallitseminen ja soveltaminen sekä oman osaamisesi että työelämän toimintojen kehittämisessä. Toisen opiskeluvuoden aikana teet opinnäytetyöstäsi itsenäisesti. Opinnäytetyösi ohjaaja tukee työskentelyäsi. Esittelet työtäsi yhteisissä seminaaritilaisuuksissa. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassasi huomioidaan tutkintoon sopivat aiemmat opinnot ja osaaminen. YAMK-opiskelijana sinulla on mahdollisuus hyväksilukea aikaisempien opintojesi perusteella (esim. alaan liittyvät erikoistumisopinnot) enintään 5 opintopistettä. Koulutus sisältää kaikille pakollisia syventäviä ammattiopintoja 25 opintopisteen verran. Ydinosaamiseen kuuluu lisäksi 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Täydentävän osaamisen (5 opintopistettä) voit valita oman tarpeesi mukaisesti muista korkeakouluopinnoista tai koko Xamkin yhteisestä Master School -tarjonnasta, joka koostuu tutkimus- ja kehittämisopinnoista johtamisopinnoista yrittäjyysopinnoista Venäjä-opinnoista viestintätaidosta sekä ajankohtaisia teemoja käsittelevistä opintojaksoista. Master School on Xamkin opiskelija- ja oppimis ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Insinööri (ylempi AMK), Rakentaminen ja talotekniikka, Pori

  Rakentamisen ylempi AMK -tutkinto on tarkoitettu soveltuvan tekniikan alan kuten rakennus- tai talotekniikka-alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille. Koulutuksen sisältönä ovat mm. valtakunnalliset ja ajankohtaiset tulevaisuuden rakentamisen teema-alueet: rakennusfysiikka energiatehokkuus tietomallit sisäilmasto Lisäksi opinnot antavat valmiuksia johtamisessa sekä tutkimus- ja kehittämistyössä. Osan opinnoista voi valita myös Turun AMK:n opetustarjonnasta. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, mikä mahdollistaa opiskelun työn ohessa. Opintojen suunniteltu kesto on 1,5–2 vuotta. ...

  Provider NameSatakunta University of Applied Sciences SAMK, SAMK Campus Pori

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Insinööri (ylempi amk), rakentaminen

  Rakentamisen koulutuksessa opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Voit valita omaa ammattialaasi parhaiten tukevat moduulit ja täydentää osaamistasi projektitöillä. Lisäksi teet opinnäytetyön, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Rakentamisen koulutus koostuu rakentamistaloudesta, rakennustekniikasta sekä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikasta. Koulutuksen viitekehyksenä ovat seuraavat valtakunnalliset ja ajankohtaiset rakennetun ympäristön kehittämisen teema-alueet: energiatehokkuus: matalaenergia- ja passiivitaloratkaisujen asettamat vaatimukset rakennuksille ja rakenteille; kansantaloudelliset vaikutukset ja yhteiskunnalliset ohjausmekanismit toimintamallit: palvelujen tuotteistaminen; asiakastarpeiden ja vaatimustiedon hallinta tietomallit ja tietomalleissa olevan tiedon hyödyntäminen ekotehokkaat yhdyskuntainfran verkostot ja menetelmät: ekotehokkaat vesi- ja jätevesiverkostot; kustannus- ja ekotehokkaat menetelmät hankintaan, elinkaarisuunnitteluun ja rakennetun ympäristön ylläpitoon. Koulutuksen moduulit ja teemat ovat: RAKENTAMISTALOUS, 10 opintopistettä Strateginen johtaminen ja talous Rakennushankkeen suunnittelu ja ohjaus   RAKENNUSTEKNIIKKA, 10 opintopistettä Rakennusfysiikka Tietomallinnus   YMPÄRISTÖ- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA, 10 opintopistettä Ympäristögeotekniikka Vesihuolto   Lisäksi tarjolla on moduulit teräsbetonirakenteiden suunnittelusta, 10 opintopistettä ja teräsrakenteiden suunnittelusta, 10 opintopistettä   Moduulin suorittanut opiskelija voi hakea AA-luokan suunnittelijan pätevyyttä ter ...

  Provider NameHäme University of Applied Sciences, Hämeenlinna, Visamäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Insinööri (ylempi amk), rakentaminen

  Rakentamisen koulutuksessa opintojen laajuus on 60 opintopistettä. Voit valita omaa ammattialaasi parhaiten tukevat moduulit ja täydentää osaamistasi projektitöillä. Lisäksi teet opinnäytetyön, jonka laajuus on 30 opintopistettä. Rakentamisen koulutus koostuu rakentamistaloudesta, rakennustekniikasta sekä ympäristö- ja yhdyskuntatekniikasta. Koulutuksen viitekehyksenä ovat seuraavat valtakunnalliset ja ajankohtaiset rakennetun ympäristön kehittämisen teema-alueet: energiatehokkuus: matalaenergia- ja passiivitaloratkaisujen asettamat vaatimukset rakennuksille ja rakenteille; kansantaloudelliset vaikutukset ja yhteiskunnalliset ohjausmekanismit toimintamallit: palvelujen tuotteistaminen; asiakastarpeiden ja vaatimustiedon hallinta tietomallit ja tietomalleissa olevan tiedon hyödyntäminen ekotehokkaat yhdyskuntainfran verkostot ja menetelmät: ekotehokkaat vesi- ja jätevesiverkostot; kustannus- ja ekotehokkaat menetelmät hankintaan, elinkaarisuunnitteluun ja rakennetun ympäristön ylläpitoon. Koulutuksen moduulit ja teemat ovat: RAKENTAMISTALOUS, 10 opintopistettä Strateginen johtaminen ja talous Rakennushankkeen suunnittelu ja ohjaus   RAKENNUSTEKNIIKKA, 10 opintopistettä Rakennusfysiikka Tietomallinnus   YMPÄRISTÖ- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA, 10 opintopistettä Ympäristögeotekniikka Vesihuolto   Lisäksi tarjolla on moduulit teräsbetonirakenteiden suunnittelusta, 10 opintopistettä ja teräsrakenteiden suunnittelusta, 10 opintopistettä   Moduulin suorittanut opiskelija voi hakea AA-luokan suunnittelijan pätevyyttä ter ...

  Provider NameHäme University of Applied Sciences, Hämeenlinna, Visamäki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Arkkitehtuuri, arkkitehti (2 v)

  Tutkinnot koostuvat pääosin arkkitehtuurin alan opinnoista jotka sisältävät tasapuolisesti sekä teoreettista että käytännön arkkitehtuurikoulutusta jota TTY:n arkkitehtuurin yksikkö tarjoaa. Arkkitehtuurin opetusaloja TTY:llä ovat arkkitehtuuri, arkkitehtuurin historia, arkkitehtuuri- ja kaupunkitutkimus, asuntosuunnittelu, kestävä rakentaminen, rakennussuunnittelu, rakennusoppi, yhdyskuntasuunnittelu ja yhdyskuntasuunnittelun teoria. Myös korjausrakentamisen osaaminen on vahvaa. Opetusyhteistyötä on myös erityisesti TTY:n rakennustekniikan yksikön sekä kielikeskuksen kanssa. TTY:n arkkitehtuurin yksikkö on mukava ja avoin opiskelupaikka, jonka opiskelijat ja henkilökunta muodostavat tiiviin yhteisön. Opetus on monimuotoista ja oppimisympäristö moderni. Paja ja TUTLab tarjoavat erinomaiset välineet harjoitella digitaalista valmistusta ja kokeilla käsillä tekemistä. Useimmat tilat kuten piirustussalit ja tietokoneluokat ovat opiskelijoiden ympärivuorokautisessa käytössä. Arkkitehtuurin opiskelu on ennen kaikkea tekemällä oppimista. Opinnot muodostuvat suurelta osin luennoista sekä erilaisista yksilö- ja ryhmätyönä tehdyistä suunnittelutehtävistä. Käytännönläheiset erikoiskurssit, opintomatkat kotimaahan ja ulkomaille sekä opiskelijakilpailut tuovat vaihtelua opiskeluun. ...

  Provider NameTampere University of Technology, Faculty of Business and Built Environment

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Rakennustekniikka, diplomi-insinööri (2 v)

  Tutkinnon sisältö räätälöidään pohjatutkinnon perusteella. Diplomi-insinöörin tutkinnon lisäksi voidaan määrittää täydentävät opinnot, joiden laajuus on enimmillään 60 opintopistettä. Täydentävien opintojen tarkoituksena on saada pohjatiedot riittävälle tasolle diplomi-insinöörintutkintoa varten. Rakennusalan ammattikorkeakouluinsinöörien täydentävät opinnot sisällytetään diplomi-insinöörin tutkintoon (120 op). Pääaineen laajuus on joko vähintään 30 opintopistettä tai vähintään 50 opintopistettä. Mikäli pääaineen laajuus on vähintään 50 opintopistettä, opiskelijan ei tarvitse suorittaa sivuainetta. Sivuaineen voi valita omasta tutkinto-ohjelmasta, TTY:n muiden tutkinto-ohjelmien laajasta tarjonnasta tai toisista yliopistoista. Vapaasti valittavilla opinnoilla tutkinto täydennetään vähimmäislaajuuteen (120 op). Lisätietoa koulutusesta tutkinto-ohjelma sivuilta. ...

  Provider NameTampere University of Technology, Faculty of Business and Built Environment

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages