• EQF Home Page Icon

Qualification: Concrete repairer

No translation available for Maltese. Showing the original language.

Concrete repairer

Qualification Information

ACTIVITEITEN

Basisactiviteiten

● Werkt in teamverband (co 00709)
- Communiceert effectief en efficiënt
- Wisselt informatie uit met collega’s en verantwoordelijken
- Overlegt over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht
- Rapporteert aan leidinggevenden
- Werkt efficiënt samen met collega's
- Volgt aanwijzingen van verantwoordelijken op
- Past zich flexibel aan (verandering van collega’s, …)

● Werkt met oog voor kwaliteit (co 00710)
- Evalueert zijn eigen werkzaamheden kwalitatief en kwantitatief, en stuurt desnoods bij
- Gaat zuinig om met materialen, gereedschappen en tijd en vermijdt verspilling
- Houdt zich aan de regels voor traceerbaarheid van producten en uitgevoerde werken door het bijhouden van de etiketten en markering van de gebruikte materialen

● Werkt met oog voor welzijn, veiligheid en milieu (co 00711)
- Herkent en signaleert gevaarlijke situaties, neemt gepaste maatregelen bij ongelukken en meldt ongevallen en incidenten volgens interne procedures
- Past de voorschriften met betrekking tot netheid en hygiëne toe
- Werkt ergonomisch
- Controleert de aanwezigheid van en gebruikt PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
- Ziet er op toe dat veiligheids- en milieuvoorschriften worden gerespecteerd
- Herkent, voorkomt en beschermt tegen specifieke risico’s zoals gevaarlijke en schadelijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwartsstof, asbesthoudende producten, …), lawaai, brand en explosies
- Sorteert afval volgens de richtlijnen en vraagt om informatie in geval van twijfel
- Gebruikt water voor taken en schoonmaak efficiënt

● Gebruikt machines en gereedschappen (co 00712)
- Selecteert te gebruiken machines en gereedschappen
- Controleert de machines en gereedschappen voor gebruik
- Gebruikt machines en gereedschappen op een veilige en efficiënte manier
- Onderhoudt en reinigt de machines en gereedschappen na gebruik

● Organiseert zijn werkplek veilig en ordelijk (co 00713)
- Ontvangt en begrijpt de opdracht
- Richt de eigen werkplek in volgens voorschriften en/of instructies en houdt daarbij rekening met de algemene werforganisatie en de logische werkvolgorde
- Brengt ondersteuningen aan

● Werkt op hoogte (co 00714)
- Monteert en demonteert steigers volgens de instructies en veiligheidsregels
- Controleert de steigerklasse en doet een visuele controle van een steiger voor ingebruikname
- Herkent en signaleert gebreken van de steiger en de steigeronderdelen aan de bevoegde persoon
- Voert de gepaste verankeringen uit
- Gebruikt ladders volgens de veiligheidsregels
- Installeert vangnetten en geschikte randbeveiliging
- Gebruikt beschermingsmiddelen (PBM’s en CBM’s)
- Bouwt goederenliften op en zekert die
- Bedient de goederenlift
- Gebruikt hefplatformen volgens voorschriften

● Plant de werkzaamheden (co 00715)
- Leest en begrijpt plannen, werktekening of werkopdrachten
- Bepaalt de uitvoeringsfases en maakt een planning op van het verloop van de werkzaamheden
- Bepaalt de nodige materialen, gereedschappen en machines
- Onderhoudt contacten met klanten en collega’s

● Beheert het materiaal en het materieel (co 00716)
- Neemt leveringen in ontvangst en controleert op hoeveelheid en kwaliteit
- Stockeert het materieel en de materialen op de daartoe voorziene plaats

Specifieke Activiteiten

● Bereidt de werkzaamheden voor betonherstelling voor (co 00717)
- Beoordeelt van het schadebeeld
- Vergelijkt het schadebeeld met de werkopdracht en meldt vastgestelde afwijkingen
- Bepaalt de nodige ondersteuningen

● Verwijdert loszittend of aangetast beton en maakt de wapening vrij (co 00718)
- Identificeert aangetast beton
- Lokaliseert de wapening en bepaalt de dekking
- Bakent de te herstellen zone af
- Verwijdert beton manueel
- Verwijdert beton mechanisch
- Verwijdert beton met water onder hoge druk
- Maakt de wapening manueel of mechanisch vrij
- Verwijdert het beton tot aan of rond de wapening

● Bereidt de ondergrond en wapening voor (co 00719)
- Reinigt het beton
- Ontroest de wapening
- Versterkt de wapening
- Beschermt de wapening
- Brengt de aanhechtingslaag aan

● Brengt handmatig een herstelmortel aan (co 00720)
- Maakt verschillende types herstelmortel aan
- Voegt indien nodig pigmenten toe
- Brengt aan met truweel
- Drukt aan
- Werkt af

● Brengt machinaal een herstelmortel aan (co 00721)
- Spuit herstelmortel volgens de natte methode
- Spuit herstelmortel volgens de droge methode
- Recupereert overschotten en teruggekaatste herstelmortel

● Herstelt door aangieten (co 00722)
- Bekist
- Maakt herstelmortel vloeibaar
- Giet ononderbroken
- Ontlucht de herstelmortel

● Voert de nabehandeling uit (co 00723)
- Beschermt tegen vocht en zon bij harsgebonden mortels
- Beschermt tegen uitdroging bij hydraulische mortels

● Egaliseert het herstelde oppervlak (co 00724)

● Brengt een beschermingsbekleding aan (co 00725)
- Bereidt het mengsel voor volgens technische fiche
- Brengt de beschermingsbekleding egaal aan
- Controleert de dikte en uniformiteit
- Respecteert de wachttijden
- Vormt een gesloten film
- Past voorzorgsmaatregelen toe tijdens uitdrogen / uitharden

● Voert controles uit (co 00726)
- Voert de afgesproken controles uit

● Injecteert scheuren (co 00727)
- Inspecteert de scheur visueel
- Stabiliseert de scheur
- Reinigt de scheur
- Boort de scheur aan
- Plaatst injectienippels
- Sluit openingen af
- Injecteert de scheuren in verschillende fasen
- Verwijdert de injectienippels na uitharding
- Vult boorgaten op
- Reinigt de pomp nogmaals

● Maakt betonconstructies waterdicht (co 00728)
- Bereidt het mengsel voor
- Bereidt het oppervlak voor
- Brengt de waterdichting aan
- Werkt de waterdichting af

● Past een kathodische bescherming van de wapening toe (co 00729)
- Ontvangt en begrijpt de voorstudie en opdracht
- Bereidt het oppervlakte voor in verschillende anodezones
- Brengt referentie-elektroden aan
- Brengt een anodesysteem aan
- Bedekt het anodesysteem met beschermings- of siermateriaal
- Vult de nodige documenten in

● Plaatst een bijkomende wapening (co 00730)
- Verwijdert aangetaste staven
- Brengt bijkomende wapeningen aan
- Realiseert overlap met bestaande wapeningen
- Voorziet de minimale betondekking in functie van de milieuklasse

● Voorziet externe naspanning (co 00731)
- Bepaalt waar verankering en steunpunten moeten bevestigd worden
- Brengt voorspanstrengen aan die met verankering- en steunpunten bevestigd worden

● Versterkt met uitwendig opgelijmde wapeningen (co 00732)
- Verlijmt platen en/of profielen
- Ondersteunt en klemt de platen en/of profielen
- Past “wet lay-up”-systeem (vezels rond het te versterken onderdeel wikkelen en deze instrijken met kunsthars) toe

● Houdt werkadministratie bij (co 00733)
- Vult het dagboek in op pc of tablet

DESCRIPTORELEMENTEN

Kennis

● Basiskennis van milieuzorgsystemen en -voorschriften in functie van de eigen werkzaamheden
● Basiskennis rekenen (inhoudsmaten, soortelijk gewicht, volumes,…)
● Kennis van de bouwplaatsorganisatie
● Kennis veiligheids-, gezondheids-, hygiëne- en welzijnsvoorschriften
● Kennis van specifieke risico’s van asbest, kwartsstof en andere gevaarlijke producten (microsilicafume,…)
● Kennis van specifieke risico’s van elektriciteit, lawaai, trillingen, brand en explosies
● Kennis van veilige en ergonomische hef-, til- en werktechnieken
● Kennis van de voorschriften voor het veilig werken op hoogte
● Kennis van PBM’s en CBM’s
● Kennis van (veiligheids)pictogrammen
● Kennis van de voorschriften rond afvalbeheer
● Kennis van een geoptimaliseerd verbruik en recuperatie van water, materialen en energie
● Kennis van vakterminologie
● Kennis van werkdocumenten
● Kennis van technische voorschriften en aanbevelingen in functie van de eigen werkzaamheden
● Kennis van het geschikte materiaal om te ondersteunen (stutten en schoren)
● Kennis van de toegestane belastingen, de toegankelijkheid van de werkplek en de veiligheid
● Kennis van controle- en meetmethoden en -instrumenten
● Kennis van kwaliteitsnormen, waarden en toleranties
● Kennis van planlezen: legende, de symbolen en de schaal
* Wet lay-up = vezels rond het te versterken onderdeel wikkelen en deze instrijken met kunsthars

PBM’s en CBM’s = Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

Cognitieve vaardigheden

● Het mondeling en/of schriftelijk kunnen rapporteren met de leidinggevende
● Het efficiënt kunnen communiceren met collega’s, klanten en derden
● Het kunnen overleggen over de voorbereiding, uitvoering en afwerking van de opdracht en afstemmen van de eigen werkzaamheden op de activiteiten van anderen (bouwteam)
● Het kunnen controleren van de aanwezigheid van en kunnen gebruiken van PBM’s en CBM’s volgens de specifieke voorschriften
● Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico’s van gevaarlijke stoffen (cement en hulpstoffen, kwartsstof, asbesthoudende producten, …)
● Het kunnen herkennen, voorkomen en beschermen tegen specifieke risico’s zoals lawaai, trillingen, brand en explosies
● Het kunnen herkennen en signaleren van gevaarlijke situaties, nemen van gepaste maatregelen bij ongelukken en melden van ongevallen en incidenten
● Het kunnen opzoeken en raadplegen van beschikbare en betrouwbare informatiebronnen;
● Het kunnen uitvoeren van de werkopdracht volgens de planning en timing
● Het kunnen bepalen van de benodigde materialen, gereedschappen en machines
● Het kunnen inrichten van de eigen werkplek volgens voorschriften en/of instructies en rekening houdend met de algemene bouwplaatsorganisatie en de logische werkvolgorde
● Het zorgzaam, efficiënt en veilig kunnen omgaan met materialen, gereedschappen en machines
● Het kunnen sorteren van afval volgens de richtlijnen;
● Het kunnen beoordelen v

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4