• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 371 items
 1. DIPLOMS PAR PROFESIONĀLO VIDĒJO IZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Programmēšanas tehniķis

  - Spēj veikt intelektuālu darbību zināšanu, izpratnes, lietošanas un vienkāršas analīzes līmenī. - Izmanto zināšanas un teorētisko izpratni plaša spektra kompleksā darbībā. - Prot patstāvīgi iegūt un novērtēt informāciju. - Izmanto plaša diapazona zināšanas un prasmes labi formulētu, bet nepazīstamu un neprognozējamu problēmu risinājumā. - Ir detalizētas teorētiskās zināšanas un izpratne atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai. - Ir plaša diapazona prasmes, profesijai būtiskās prasmes un meistarība atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai. - Spēj patstāvīgi veikt izpildītāja darbu, ietverot veicamā darba plānošanu un pārraudzību. - Zina un prot lietot atbilstošās tehnoloģijas. - Prot izmantot informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas profesionālajā darbībā. - Izkopta latviešu valodas prasme un pilnveidota svešvalodas(-u) prasme. - Zina un izprot sava novada, Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības kopsakarības. - Prot lietot matemātikas zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā. - Prot izmantot zināšanas par dabaszinātņu faktiem un likumiem profesionālajā darbībā. - Spēj vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus un aptvert tos sistēmā un attīstībā. - Izprot ekoloģiskās telpas vienotības principu un profesionālajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības. - Izprot tirgus ekonomikas darbības pamatprincipus. - Prot atrast savu vietu sabiedrības ekonomiskajās struktūrās un darboties tajās. - Izprot darba devēja un darba ņēmēja ekonomiskās attiecības un zina attiecīgos tiesību aktus. - ...

  Awarding bodyProfesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. DIPLOMS PAR PROFESIONĀLO VIDĒJO IZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Datorsistēmu tehniķis

  - Spēj veikt intelektuālu darbību zināšanu, izpratnes, lietošanas un vienkāršas analīzes līmenī. - Izmanto zināšanas un teorētisko izpratni plaša spektra kompleksā darbībā. - Prot patstāvīgi iegūt un novērtēt informāciju. - Izmanto plaša diapazona zināšanas un prasmes labi formulētu, bet nepazīstamu un neprognozējamu problēmu risinājumā. - Ir detalizētas teorētiskās zināšanas un izpratne atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai. - Ir plaša diapazona prasmes, profesijai būtiskās prasmes un meistarība atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai. - Spēj patstāvīgi veikt izpildītāja darbu, ietverot veicamā darba plānošanu un pārraudzību. - Zina un prot lietot atbilstošās tehnoloģijas. - Prot izmantot informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas profesionālajā darbībā. - Izkopta latviešu valodas prasme un pilnveidota svešvalodas(-u) prasme. - Zina un izprot sava novada, Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības kopsakarības. - Prot lietot matemātikas zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā. - Prot izmantot zināšanas par dabaszinātņu faktiem un likumiem profesionālajā darbībā. - Spēj vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus un aptvert tos sistēmā un attīstībā. - Izprot ekoloģiskās telpas vienotības principu un profesionālajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības. - Izprot tirgus ekonomikas darbības pamatprincipus. - Prot atrast savu vietu sabiedrības ekonomiskajās struktūrās un darboties tajās. - Izprot darba devēja un darba ņēmēja ekonomiskās attiecības un zina attiecīgos tiesību aktus. - ...

  Awarding bodyProfesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Datorzinātņu doktora zinātniskais grāds (LU)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs (DU)

  Programmas mērķis ir: - sagatavot studējošos patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai, nodrošināt akadēmisko izglītību datorzinātnē un sagatavot augsta līmeņa speciālistus datorzinātņu jomā ar dziļām teorētiskajām zināšanām un praktiskām iemaņām; - programmas ietvaros ir apgūtas zināšanas un iemaņas teorētiskās informātikas un informāciju tehnoloģiju jomas attīstības mūsdienu tendencēs; - fundamentālas koncepcijas un sistēmmetodoloģijas; - ir apgūti starptautiskie un profesionālie standarti informācijas tehnoloģiju jomā, programmēšanas valodu un sistēmu stāvokļi un principiālās iespējas; - attīstītas spējas patstāvīgi izmantot matemātiskās un informācijas modelēšanas metodes zinātnisko un lietišķo uzdevumu risināšanai; - veikt zinātniskos pētījumus un iegūt jaunus zinātniskos rezultātus; - profesionāli adaptēties, apgūt jaunas pētījumu metodes un tehnoloģijas; - izmantot praksē zināšanas par zinātniski pētniecisko un projektu darbu organizēšanas un plānošanas pamatiem, izmantojot normatīvos dokumentus; - profesionāli noformēt, iesniegt un prezentēt zinātniski pētniecisko un ražošanas tehnoloģisko pētījumu rezultātus savas darbības profilā; - patstāvīgi izvirzīt un risināt, atbilstoši mūsdienu zinātniskajam un tehniskajam līmenim, zinātniskos un lietišķos uzdevumus teorētiskās informātikas, lietišķās matemātikas un informacionālo tehnoloģiju jomā. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyDaugavpils Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs (LU)

  - iegūt padziļinātas zināšanas svarīgākajos datorikas virzienos, prast tās praktiski pielietot un patstāvīgi risināt aktuālas problēmas; - izstrādāt un sekmīgi aizstāvēt maģistra darbu (20 kredītpunkti); - apgūt teorētiskos un praktiskos kursus datorinženierijas studiju virzienā (iegulto sistēmu speciālists un projektu vadītājs); - apgūt teorētiskos un praktiskos kursus programminženierijas studiju virzienā (programmētājs un programmatūras projektu vadītājs); - apgūt teorētiskos un praktiskos kursus informācijas tehnoloģiju studiju virzienā (datortīklu speciālists un projektu vadītājs); - apgūt teorētiskos un praktiskos kursus datorzinātnes studiju virzienā (pētnieks un pasniedzējs); - apgūt teorētiskos un praktiskos kursus informācijas sistēmu studiju virzienā (datubāzu un informācijas sistēmu speciālists un projektu vadītājs); Studiju programmai ir piešķirta Eiropas informātikas maģistra programmu k.valitātes zīme Euro-Inf Master Quality Label ( EQANIE- The European Quality Assurance Network for Informatics Education) 31.05.2012. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Dabaszinātņu maģistra grāds datorzinātnēs (TSI)

  - datorzinātņu mūsdienu zinātnisko metožu dziļas zināšanas ar to sīku izklāstu izvēlētajā specializācijā; - pedagoģijas pamatu zināšanas un prasme tās pielietot pedagoģiskajā darbībā; - prasme patstāvīgi formulēt un risināt sarežģītus uzdevumus, kas prasa padziļinātas profesionālās zināšanas; - zinātnisko pētījumu praksē pielietojamo informatīvo tehnoloģiju un programmu produktu apgūšana, kas attiecas uz profesionālās darbības jomu; - zinātnisko pētījumu un eksperimentālo darbu, kā arī eksperimentu analīzes un apstrādes metožu apgūšana; - programmu pielietojumu, analīzes metožu un datoru sistēmu un tīklu efektīvas izmantošanas metodiku un tehnoloģiju izstrādes apgūšana; - datorpielietojumu zinātnisko un tehnisko izstrāžu tehniski ekonomiskās efektivitātes novērtējuma metodoloģijas un metožu apgūšana; - intelektuālā īpašuma aizsardzības kārtības, metožu un līdzekļu zināšanas. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyTransporta un sakaru institūts

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs (TSI)

  - fundamentāla matemātiska, algoritmiska un tehnoloģiska sagatavotība datorzinātņu jomā, kā arī ekonomikas, sociālo zinātņu un svešvalodas jomā; - datorsistēmu un tīklu matemātiskā, informatīvā un programmēšanas nodrošinājuma analīzes, izstrādes un pielietošanas modeļu, metožu, līdzekļu un formu apgūšana; - skaitļošanas procesu un aparatūras un programmas līdzekļu komplektēšanas paņēmienu izpētes un modelēšanas procesu apgūšana; - darba organizācijas, ražošanas un zinātnisko pētījumu veikšanas ekonomiski organizatorisko un tiesisko pamatu, darba drošības un drošības tehnisko noteikumu un normu zināšanas. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyTransporta un sakaru institūts

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs (BSA)

  - sniegt studentiem iespēju apgūt zināšanas matemātikas un datorzinātnes jomā; - sniegt studentiem teorētiskas un praktiskas zināšanas programmatūras izstrādāšanā; - iepazīstināt ar datorprojektēšanas sistēmām un projektēšanu, izmantojot datoru; - sniegt studentiem zināšanas datorsistēmu izstrādāšanā; - sniegt studentiem teorētiskas un praktiskas zināšanas mūsdienu mikroelektronikā; - izmantojot jaunākos sasniegumus, apmācīt studentus mikroelektronikas iekārtu datorprojektēšanā. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs (DU)

  Programmas mērķis ir: - nodrošināt studējošajiem kvalitatīvu, valsts vajadzībām atbilstošu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi, - sagatavojoties patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai datorzinātņu nozarē, kas dod iespēju veiksmīgi akadēmiski un profesionāli tālākizglītoties, kā arī iesaistīties tautsaimniecības problēmu risināšanā; - programmas ietvaros ir apgūtas zināšanas un iemaņas datorzinātņu jomā, - kā arī prasmes veikt zinātniskus pētījumus un profesionālās prasmes informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomā; - iegūta izpratne un spēja pielietot izplatītākās teorijas un pētīšanas metodes, - kuras nodrošina mūsdienīgu pamatu teorētisku un praktisku problēmu identifikācijai un analīzei, problēmu risinājumu projektēšanai, realizācijai, validācijai; - apgūti jauni modeļi, metodes un tehnoloģijas, kā arī gūta izpratne par nepārtrauktas profesionālās izaugsmes nepieciešamību; - apgūtas prasmes efektīvi risināt izvirzītos uzdevumus gan individuāli, gan komandā. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyDaugavpils Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Dabaszinātņu bakalaura grāds datorzinātnēs (LiepU)

  Studiju programmas mērķis: - sniegt akadēmisko izglītību informācijas tehnoloģijas un telekomunikāciju nozarē, nodrošinot iespēju iegūt augstāko izglītību, pārkvalificēties un tālākizglītoties, kas ļautu pilnvērtīgi darboties izglītības, kultūras, zinātnes un citās jomās demokrātijas, komunikācijas, konkurences, informācijas un kultūras dinamiskajos apstākļos Latvijas valsts un latviešu tautas interesēs. Studiju rezultāti: - iegūtas zināšanas datorzinātnēs un matemātikā, kas nodrošina visu galveno datorzinātņu apakšnozaru teorētisko pamatu izpratni un veido bāzi akadēmisko pētījumu veikšanai nozarē; - iegūta izpratne par dabas un sociālajiem procesiem un informācijas tehnoloģiju pielietojumiem ar tiem saistītu problēmu risinājumos; - apgūtas programmēšanas, datorsistēmu izstrādes un uzturēšanas metodes un tehnoloģijas; - iegūtas un pilnveidotas prasmes, kas nepieciešamas veikt patstāvīgus pētījumus izvēlētā datorzinātņu nozarē. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLiepājas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages