• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 155 items
 1. Dabaszinātņu bakalaura grāds fizikā (LiepU)

  Studiju programmas mērķis: - nodrošināt iespēju iegūt akadēmisko izglītību fizikā, specializējoties virzienos: matemātiskajā fizika, inženierfizika vai skolas fizikas kursa zinātniskie pamati. Nodarboties ar akadēmiskajiem un lietišķajiem pētījumiem fizikas zinātnē; - iegūt nepieciešamās kompetences akadēmiskās vai profesionālās izglītības turpināšanai, profesionālās darbības veikšanai. Veicināt radošas, atbildīgas un mūžizglītībai motivētas personības veidošanos. Studiju rezultāti: - izprot fizikas jomas aktuālākās problēmas un likumsakarības; - spēj orientēties fizikas zinātniskajā, matemātiskajā un informācijas tehnoloģiju literatūrā, saskatīt problēmas un iezīmēt to iespējamos risināšanas ceļus; - prot pielietot matemātisko aparātu un informācijas tehnoloģijas atsevišķu fizikas problēmu risināšanā, pārzina skolas fizikas kursa uzbūvi un tā nozīmi fizikas zināšanu un prasmju ieguvē. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLiepājas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Dabaszinātņu bakalaura grāds fizikā (LU)

  Jāapgūst klasiskās un modernās fizikas pamatkursi un laboratorijas darbi; - jāapgūst teorētiskās fizikas metodes dabā un tehnikā notiekošo procesu kvalitatīvam aprakstam; - jāapgūst matemātikas lietojumi dabas zinātnēs; - jāapgūst prasme lietot datorus un moderno programmatūru eksperimenta vadīšanā un modelēšanā; - jāapgūst diskrētās un analogās elektronikas pamati un praktiskās iemaņas to lietošanā; - jāizstrādā bakalaura darbs - fizikas bakalaura studiju programmas individuāls apkopojošs pētījums, kura tematika atbilst šīs programmas B kursu piedāvājuma profiliem - eksperimentālā fizika, inženierfizika, teorētiskā fizika. Programmas mērķis ir attīstīt studentos izpratni par fizikas būtiskākajām sastāvdaļām, secīgi padziļinot izpratnes līmeni, katrā jaunā līmenī atklājot jaunas parādības un padziļinot ieskatu vielas un starojuma likumsakarībās. Fizikas bakalaura studiju uzdevums ir attīstīt studentos sekojošas fizikālās un vispārīgās iemaņas un prasmes. Fizikas studijām jāattīsta sekojošas fizikālās iemaņas un prasmes: formulēt un atrisināt fizikālas problēmas. Studentiem jāiemācās, kā identificēt attiecīgos fizikālos principus, novērtēt lielumu kārtas, formulēt problēmu un to atrisināt, skaidri izdalot pieņēmumus un tuvinājumus; - plānot, veikt un aprakstīt eksperimentālos vai teorētiskos pētījumus. Izmantot atbilstošas metodes kļūdu un nenoteiktību novērtēšanai. Salīdzināt iegūto rezultātu ar atbilstošajām teorētiskajām zināšanām; izmantot matemātiskās metodes fizikālo parādību aprakstam. Sapras ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Dabaszinātņu bakalaura grāds ģeogrāfijā (LU)

  - apgūt dabas un sociālo zinātņu pamatus, kas ļauj izprast dabas vidē un sabiedrībā noritošos procesus; - apgūt teorētiskās pamatzināšanas visos ģeogrāfijas zinātnes apakšvirzienos; - apgūt lietišķās zināšanas un iegūt praktiskā darba iemaņas lietišķajā ģeogrāfijā; - apgūt pētījumu metožu pamatus ģeogrāfijā un iegūt praktiskā darba iemaņas lauku pētījumos; - veikt patstāvīgus pētījumus (ne mazāk kā 15 nedēļu, jeb 15 kredītpunktu apjomā) izvēlētā ģeogrāfijas zinātnes apakšnozarē un rezultātus apkopot bakalaura darbā. Ģeogrāfijas studiju programmas īstenošanas mērķis ir: - sniegt akadēmisku un profesionālu izglītību ģeogrāfijā, praktiskas iemaņas pētnieciskajā darbā un paaugstināt studējošo kopējo izglītības un kultūras līmeni, lai sagatavotie speciālisti būtu spējīgi veikt pastāvīgus pētījumus, - risināt teorētiskos un lietišķos jautājumus ģeogrāfijā un tai radniecīgās zinātnes nozarēs. Ģeogrāfijas bakalaura studiju programmas pamatuzdevumi ir: - iemācīt vispārējās zināšanas dabas, cilvēka un lietišķajā ģeogrāfijā un iemācīt izmantot mūsdienīgas ģeogrāfiskās pētījumu metodes, - attīstīt profesionālās iemaņas ģeogrāfijas apakšdisciplīnās (dabas ģeogrāfija, cilvēka ģeogrāfija, reģionālā un vides ģeogrāfija, lietišķā ģeogrāfija un ģeomātika), - veicināt izpratni par mūsdienu attīstības tendencēm ģeogrāfijā; - attīstīt prasmes, kas ir būtiskas paredzamajā darba tirgū, lai nodrošinātu profesionālo konkurētspēju darba tirgū, kā arī paredzamās darba iemaņas; - attīstīt praktiskās iemaņas un pieredzi pētnieci ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Dabaszinātņu akadēmiskais maģistra grāds ķīmijā (specializācija: praktiskā bioanalītika) (DU)

  Studiju programmas mērķis ir: - nodrošināt zināšanu, prasmju un kompetences kopumu atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām ietvarstruktūras 7.līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei, sniegt Daugavpils Universitātē imatrikulētajiem studējošiem kvalitatīvu, valsts vajadzībām atbilstošu izglītību; - nodrošinot iespēju apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas; - papildināt pētnieciskā darba iemaņas un prasmes un iespēju sekmīgi turpināt studijas doktorantūrā. Sekmīgi realizējot studiju programmu, ir paredzēts sagatavot starptautiskā līmenī konkurētspējīgus speciālistus ar vispusīgām, mūsdienu līmenim atbilstošām zināšanām, kuri spējīgi patstāvīgi plānot un veikt pētījumus un ir kompetenti strādā uzņēmumos, institūcijas un citās jomās. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyDaugavpils Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Dabaszinātņu akadēmiskais maģistra grāds ķīmijā (specializācija: vides ķīmija) (DU)

  Studiju programmas mērķis ir: - nodrošināt zināšanu, prasmju un kompetences kopumu atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajām ietvarstruktūras 7.līmeņa zināšanām, prasmēm un kompetencei, sniegt Daugavpils Universitātē imatrikulētajiem studējošiem kvalitatīvu, valsts vajadzībām atbilstošu izglītību; - nodrošinot iespēju apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas; - papildināt pētnieciskā darba iemaņas un prasmes un iespēju sekmīgi turpināt studijas doktorantūrā. Sekmīgi realizējot studiju programmu, ir paredzēts sagatavot starptautiskā līmenī konkurētspējīgus speciālistus ar vispusīgām, mūsdienu līmenim atbilstošām zināšanām, kuri spējīgi patstāvīgi plānot un veikt pētījumus un ir kompetenti strādā uzņēmumos, institūcijas un citās jomās. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyDaugavpils Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Curso Científico-Tecnológico de Química, Ambiente e Qualidade

  Curso Científico-Tecnológico de Química, Ambiente e Qualidade ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 7. Curso Científico-Tecnológico de Biotecnologia Aplicada

  Curso Científico-Tecnológico de Biotecnologia Aplicada ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 8. Curso Tecnológico de Química Industrial e Ambiental

  Curso Tecnológico de Química Industrial e Ambiental ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 9. Curso Científico-Tecnológico de Química Industrial e Laboratorial

  Curso Científico-Tecnológico de Química Industrial e Laboratorial ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 10. Doctorate of the Department of Geography. Faculty of Environment, Geography and Applied Economics, Harokopio University.

  Knowledge: • Have sufficient specialist knowledge in the particular disciplines of the Science of Geography and its associated related sciences.• Demonstrate a critical understanding of the principles, theories, methodologies and practices of the Science of Geography and its interface with a range of disciplines.• Demonstrate a critical understanding of the constantly evolving cutting-edge issues related to the Science of Geography and sciences with which it converses in terms of theory and methodology. Skills: • Implement fluently and with a critical approach theories and methodologies of Geography and related science to their own research, studies and academic papers.• Manage scientific data, quantitative and qualitative, in all phases of the process of collecting primary data, their registration, as well as processing and interpretation of results.• Evaluate, interpret and implement contemporary scientific researches and studies on the Science of Geography and related sciences.• Weigh, evaluate and interpret new developments in the thematic areas of specialisation within the broader field of the Geography of Science.• Formulate solutions to new, complex issues in the context of their specialisation and formulate valid judgments, taking into account the respective related socio-economic, institutional and historical-political context in which they operate.• Document their positions with specialist information and arguments, on the subject of their PhD, towards a specialised or non public, with clarity, effici ...

  Awarding bodyHarokopio University

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages