• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 122 items
 1. Liikuntapedagogiikan maisteriohjelma (aikuiskoulutus), liikuntatieteiden maisteri (2 v)

  Liikuntakasvattajan osaamisen teemasisällöt: Tutkivuus ja kriittisyys liikuntakasvatuksessa tieteellinen tutkimus, käytänteiden tutkivuus ja arviointi, työn ja itsensä kehittäminen Yhteisön hyödyntäminen liikuntakasvatuksessa sekä yksilön oppimisessa vuorovaikutus ja dialogi, ryhmätoiminta, yhteisössä oppiminen, vertaisuus, asiantuntijuus, kokemuksellisuus Liikunnan aineosaaminen liikuntapedagogiikka, liikunnan didaktiikka, yksilöllinen oppiminen ja opettaminen liikunnassa ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Sport and Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Master's Degree Programme in Biology of Physical Activity, Master of Sport Sciences (2 yrs)

  The two-year Master's degree programme offers three possible fields of specialisation to choose from: Exercise Physiology, including cellular and molecular adaptation, cardiorespiratory function and human physiology Science of Sport Coaching and Fitness Testing, including scientific bases and applications of fitness testing, strength and power training, and endurance trainin Biomechanics, including muscle-tendon mechanics, neuromuscular function and human movement ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Sport and Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Master's Degree Programme in Sport and Exercise Promotion, Master of Sport Sciences (2 yrs)

  The SportPro programme provides both research and practice oriented master’s level education for future experts in the field of social and behavioural sciences of sport with two optional areas of specialisation: Sport Management or Sport Psychology. The programme provides students with research-based, interdisciplinary and high quality teaching an individualised study plan practical experience in the field an international study environment networking with the fellow students and experts a possibility for a double degree from two network universities (in sport psychology) More detailed information about the programme is available on the programme website. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Sport and Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Valmennus- ja testausoppi, liikuntatieteiden maisteri (2 v)

  Valmennus ja testausopin maisteriohjelman tavoitteena on, että saat akateemisen pätevyyden urheiluvalmennukseen. Koulutuksessa on keskeistä kansainvälisyys, vahvojen perustietojen antaminen, valveutuneisuus ja itsenäisten työtaitojen kehittäminen. Sinusta tulee maisterin tutkinnon suoritettuasi fyysisen kunnon ja suorituskyvyn mittaamisen ja harjoittamisen asiantuntija. Opit ymmärtämään liikunnan vaikutukset elimistön toimintaan ja niiden teoreettisen taustan. Opit myös tuottamaan itsenäisesti tietoa ja soveltamaan sitä käytännössä urheiluvalmennuksessa. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Sport and Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Liikunnan yhteiskuntatieteiden kandidaatti- ja maisteriohjelma, liikuntatieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)

  Liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutuksen tavoitteena on ymmärtää liikuntaa ja liikkumista laajana yhteiskunnallisena ilmiönä. Opetusta toteutetaan liikuntasosiologian sekä liikuntasuunnittelun ja -hallinnon näkökulmista. Liikuntasosiologisen tutkimuksen painopistealueita ovat liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnat, urheilun laji- ja yleisökulttuurit, urheiluetiikka ja -historia, urheilumedia, liikuntamatkailu sekä liikunnan alue- ja ympäristökysymykset. Samoin liikuntakulttuurien tuottamat tulkinnat ruumiillisuudesta sekä liikunnan ja urheilun arvolähtökohdista, kuin myös liikuntatoiminnan asema ja organisoituminen yhteiskunnassa, ovat keskeisiä oppisisältöjä. Liikuntasuunnittelun ja -hallinnon avainalueita ovat liikuntapolitiikka, liikuntajohtaminen, liikuntatalous ja liikuntaan liittyvä lainsäädäntö. Lähestymistapa on yhteiskuntatieteellinen, mutta oppiaineessa käsitellään myös käyttäytymistieteelliseltä kannalta johtamista ja päätöksentekoa sekä valaistaan yhteiskunnan merkitystä liikuntaolosuhteiden luomisen ja liikuntapolitiikan taustalla. Liikunnan talouteen keskittyvät opintosisällöt antavat valmiuksia ymmärtää liikuntatoiminnan kansantaloudellisia vaikutuksia, liikuntamarkkinoiden toimintamekanismeja ja yksityisen sektorin liikuntatoimintaa. Lisäksi opintojen aikana perehdytään tieteellisen tiedon hallintaan ja muodostamiseen. Käytännön osaamista kehitetään vähintään yhdellä kolmen kuukauden mittaisella työharjoittelujaksolla, joka suoritetaan maisteriopintovaiheessa valinnaisessa liikunta-alan orga ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Sport and Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Liikuntabiologian maisteriohjelma, liikuntatieteiden maisteri (2 v)

  Maisteriopinnoissa syvennetään biomekaniikan, liikuntafysiologian ja valmennus- ja testausopin tietoja ja taitoja. Laaja pro gradu – tutkielma mahdollistaa perusteellisen syventymisen valitun pääaineen tieteelliseen tutkimustoimintaan. Sivuaineen/aineiden valinnat ohjaavat opiskelijaa erikoistumaan ammatillisesti. ...

  Provider NameUniversity of Jyväskylä, Faculty of Sport and Health Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Restonomi (ylempi AMK), Ruokaketjun kehittäminen

  Opintojen alussa opiskelija opiskelee monialaisessa ryhmässä tutkimus- ja kehittämismenetelmiä ja hän saa hyvän käsityksen ruokaketjun toimintaympäristöstä ja hallinnasta. Syventävissä opinnoissa hän perehtyy erityisesti ruokaketjun ravitsemusosaamiseen, asiakasnäkökulman huomiointiin ruokaketjun kehittämisessä ja prosessiosaamiseen. Opinnäytetyöllä ja valinnaisilla opinnoilla opiskelija voi syventää osaamistaan haluamalleen alueelle. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa on 3-4 viikon välein lähiopiskelua 2-3 päivää kerrallaan loppuviikkoisin torstaista lauantaihin. Lähipäivien välillä on erilaisia oppimista rakentavia ja syventäviä tehtäviä. Katso opintojaksojen kuvaukset: http://www.seamk.fi/fi/Koulutus/Koulutusalat/Ylemmat-AMK-tutkinnot/Ruokaketjun-kehittaminen-(ylempi-AMK)  ...

  Provider NameSeinäjoen ammattikorkeakoulu, SeAMK Elintarvike ja maatalous, Seinäjoki

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Admission to International Master´s Degree, Tourism, Culture and International Management, Master of Social Sciences

  Master’s degree programme in Tourism, Culture and International Management (TourCIM) has been created to respond to the needs of cultural and tourism industries. The two-year master’s degree programme will provide the opportunities for graduates to gain knowledge and education in international business and international management as well as cultural experience and heritage, tourism being seen as a modern link between them. Single oriented education is no longer meeting the demands of the changing world and the targets of the EU as the knowledge-based society. The TourCIM curriculum will increase the competitiveness and employability of the graduates and promote their entrepreneurial spirit. The TourCIM degree will open the graduates a diversity of career paths in the field of tourism. They are able to work in private companies, national and international projects, organizations and institutions etc. as project managers, entrepreneurs, consultants, service product developers and producers. ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Matkailututkimus, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v), maisterihaku

  Matkailu on osa miljoonien ihmisten työtä, vapaa-aikaa tai muuta elämää. Lapin yliopistossa opiskeltava matkailututkimus opettaa tarkastelemaan matkailua taloudellisena, kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä, joka vaikuttaa luontoon sekä muuhun ympäristöön. Vastuullisuus on opinnoissa tärkeällä sijalla. Myös erilaisten kulttuurien kohtaaminen ja intressien yhteensovittaminen sekä vieraat kielet kuuluvat opinto-ohjelmaan. Matkailututkimusta voi Suomessa opiskella pääaineena ainoastaan Lapin yliopistossa. Yliopistolliset matkailuopinnot poikkeavat ammattikorkeakoulujen matkailuopinnoista siinä, että ne ohjaavat opiskelijaa uutta tietoa tuottavaan ja hyödyntävään otteeseen. Ne myös painottavat kykyä tieteelliseen ajatteluun. Matkailututkimuksen opiskelijat saavat monipuolisen akateemisen koulutuksen. ...

  Provider NameUniversity of Lapland, Faculty of Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Restonomi (ylempi AMK), matkailu- ja palveluliiketoiminta

  Koulutuksessa korostuu elämyksellinen matkailuliiketoiminta ja kestävä ravitsemispalveluiden liiketoiminta. Tärkeitä ovat myös kansainvälisyys, yrittäjyys sekä teknologian ja digitaalisuuden hyödyntäminen omalla alalla. Tutkintokohtainen ydinosaaminen koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista Johtamis- ja kehittämisosaaminen Innovatiiviset matkailu- ja ravitsemisalan palvelut Palveluliiketoiminnan kehittäminen Opinnäytetyö Koulutuksessa kehität osaamistasi ja rakennat urapolkuasi omien tavoitteittesi mukaisesti, sillä voit valita opintoja Master Schoolin laajasta opintotarjonnasta. Master Schoolin tarjoamien täydentävien opintojen teemoja ovat mm. tutkimus- ja kehittämisosaaminen, johtaminen, yrittäjyys, viestintätaidot ja Venäjä-osaaminen sekä ajankohtaiset teemat, erityisesti digitaalisuus.   Lue lisää opintojen sisällöstä opinto-oppaasta. ...

  Provider NameSouth-Eastern Finland University of Applied Sciences Xamk, Mikkeli campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages