• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 557 items
 1. Veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē (Uzturzinātne) (RSU)

  - kritiski analizēt un ietekmēt uztura un pārtikas politikas attīstības gaitu Latvijā un Eiropā, kā arī pasaulē, sekmēt iemaņu apgūšanu efektīvai uztura un pārtikas politikas plānošanai (ieviešana, monitorings, novērtēšana, u.c.); - izmantot iegūtās zināšanas, lai kritiski izvērtētu enerģijas un uztura rekomendētās vērtības un vadlīnijas Latvijā un Eiropā; atšķirības uzturvielu daudzuma nodrošināšanā atkarībā no fiziskās aktivitātes, fizioloģiskā un veselības stāvokļa; - argumentēt ieteiktos uztura un veselības riskus dažādās jaunās situācijās, izveidot stratēģijas individuālai zināšanu apguvei un ilglaicīgai uztura zinātnes akadēmiskai attīstībai; - analizēt uztures un vielmaiņas novērtēšanas metodes nozīmi uzturvielu deficīta agrīnā atklāšanā; - ņemot vērā cilvēka organisma funkcijas, regulācijas mehānismus un izmaiņas cilvēka organismā dažādos dzīves posmos, izstrādāt un ieteikt dažādām cilvēku grupām zinātniski pamatotu sabalansētu diennakts uzturu; - raksturot epidemioloģisko pētījumu plānošanas paņēmienus, veselības aprūpes sistēmas funkcionēšanas principus, veselības datu ieguves avotus un dažādu problēmu noskaidrošanai veicamo pētījumu uzbūves pamatprincipus; - analizēt un izvērtēt jaunāko informāciju un tendences pārtikas produktu ražošanā, tirgū un šo produktu pielietojamību uzturā veselības veicināšanai; - veikt epidemioloģiskus un socioloģiskus pētījumus, identificēt un novērtēt ar uzturu un ēšanas paradumiem saistītos riska faktorus, veikt to analīzi un izteikt priekšlikumus stāvokļa uzlabošanai; - ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē (Audiologopēdija) (RSU)

  Programmas mērķis nodrošināt teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi, sagatavojoties patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai audiologopēdijas jomā atbilstoši valsts akadēmiskās izglītības standartam un audiologopēda profesijas standartam, kā arī sniegt iespēju iegūt veselības zinātņu maģistra grādu veselības aprūpē. Studiju rezultāts: Veselības zinātņu maģistra grāda veselības aprūpē iegūšanai, students apguvis zināšanas un prasmes atbilstoši programmas mērķiem un uzdevumiem un spēj: - pielietot teorētiskās zināšanas, pamatojoties uz jaunākajiem pētījumiem un atziņām audiologopēdaijas specialitātē un logopēdijas jomā, veicot pētniecisko darbību; - sistematizēt un pielietot profesionālās zināšanas, pamatoties uz zinātnisko pētījumu rezultātiem; - pielietot uz pierādījumiem balstītas zināšanas un praktiskās iemaņas, lai analizētu, plānotu un prognozētu nepieciešamo terapiju habilitācijas un rehabilitācijas jomā; - prasmīgi piemērot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas savas kompetences ietvaros, kas balstītas uz zinātniskām atziņām, lai veicinātu klientu funkcionālo spēju attīstīšanu, atjaunošanu un personas dzīves kvalitātes uzlabošanu un integrāciju sabiedrības un sociālajā vidē; - interpretēt datus un informāciju par klienta veselības stāvokli savas kompetences ietvaros, pamatojoties uz pierādījumiem balstītu zinātni; - veikt patstāvīgu zinātnisku pētījumu un prezentēt rezultātus zinātniski pētnieciskā darbā; - piedalīties pētniecībā un audiologopēdijas kā zinātnes attīstīšanā, iz ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē (Fizioterapija) (RSU)

  Zināšanas: - parādīt padziļinātas fizioterapeita kvalifikācijai atbilstošas zināšanas un izpratni gan profesionālajā jomā, gan veselības aprūpes pamatdisciplīnās, kuras nodrošina pamatu pētniecībai un sadarbībai ar dažādu rehabilitācijas jomu profesionāļiem gan vietējā, gan starptautiskā kontekstā, ņemot vērā jaunākos sasniegumus zinātnē un izprotot likumsakarības. Prasmes: - izmantot iegūtās zināšanas, lai piedalītos dažādos ar rehabilitāciju saistītos pētniecības projektos gan Latvija, gan ārzemēs; - argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem fizioterapijas aspektiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem; - vadīt fizioterapijas speciālistu darbu ar rehabilitāciju saistītos pētniecības projektos analizēt paveikto, risināt problēmas, uzņemties atbildību par grupas darba rezultātiem; - patstāvīgi virzīt savu akadēmisko zināšanu pilnveidi un specializāciju. Kompetence: - formulēt un kritiski analizēt dažādu fizioterapijas teoriju, metožu un paņēmienu pamatotību un ticamību; - parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai multiprofesionālās darbības rehabilitācijas jomā iespējamo ietekmi uz sabiedrību; - spēja strādāt gan profesionālā, gan akadēmiskā jomā, iesaistoties bakalaura līmeņa studiju procesa realizācijā fizioterapeitiem. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē (Rehabilitācija) (RSU)

  Studiju programmas mērķi: Sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus veselības aprūpes speciālistus rehabilitācijas nozarē, - kuri spēj realizēt savu zinātniski pētniecisko darbību, efektīvi organizēt un īstenot uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus rehabilitācijas pakalpojumus un starpdisciplināru sadarbību pētniecībā, veselības aprūpē un publiskajā sektorā. Zināšanas: - tiski izvērtē veselības aprūpes organizāciju un attīstības tendences mūsdienās; - izprot, salīdzina un kritiski izvērtē dažādas rehabilitācijas teorijas, koncepcijas un nozares attīstības tendences mūsdienās; - izprot rehabilitācijas nozares multiprofesionālo dabu un attīstības kontekstus; - izprot cilvēka funkcionēšanas ierobežojumu dinamiku un sekas dažādos līmeņos (indivīds, grupa, sabiedrība), kā arī seku nozīmi sabiedrības veselības kontekstā; - izprot rehabilitācijas procesa fāzes, norisi, dinamiku un rezultātus dažādos līmeņos (indivīds, grupa, sabiedrība); - izprot pētniecības procesu un specifiskas pētniecības metodes rehabilitācijā; - izprot nepieciešamību patstāvīgi papildināt un pilnveidot savu profesionālo izaugsmi un kvalifikāciju; Prasmes: - analizē un izvērtē savas profesijas vai organizācijas specifiku, vajadzības un resursus rehabilitācijas un veselības aprūpes kontekstā; - izvērtē un pielieto specifiskas novērtēšanas metodes rehabilitācijā, analizē un dokumentē novērtējumu rezultātus, - plāno un vada rehabilitācijas procesu (indivīdiem un grupām); - mērķtiecīgi seko inovācijām savā specialitātē, apgūs ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē (RSU)

  Studiju programmas mērķis: - sagatavot augsti kvalificētus speciālistus patstāvīgam zinātniski pētnieciskajam darbam sabiedrības veselības jomās (epidemioloģijā, vides veselībā, veselības veicināšanā, veselības aprūpes organizēšanā) ar fundamentālām teorētiskajām zināšanām sabiedrības veselībā un pētījumu metodoloģijā un praktiskām iemaņām sabiedrības veselības zinātniskās pētniecības jomā. Zināšanas: - spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni par sabiedrības veselībā risināmo jautājumu daudzfaktoru izcelsmi un multisektorālo risinājumu veidu, kas ir nozares pētniecības un profesionālās darbības pamatkodols; - ir apguvis sabiedrības veselībā izmantotās teorijas un izprot to pielietojumu pētniecībā un praksē; - ir padziļināti apguvis zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijas teorētiskās nostādnes. Prasmes: - spēj identificēt un pamatot izpētei nepieciešamos sabiedrības veselības aspektus, izvēlēties atbilstošas pētnieciskas pieejas, iegūt un analizēt datus; - spēj veikt patstāvīgu pētniecisko darbību, izpildot visus pētījuma posmus; - spēj patstāvīgi izvēlēties un pielietot praksē piemērotāko metodoloģiju un risinājumu veidu kompleksu sabiedrības veselības problēmu novēršanai; - ir ieguvis izpratni par slimību izplatību populācijā un to cēloņiem un spēj modelēt sabiedrības veselības notikumu un stāvokļu cēloņsakarības; - spēj pamatot, argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, iesaistīties debatēs, kā arī strādāt grupā kolektīva risinājuma izstrādāšanā, ievērojot profesionālās darbīb ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Zobu protēzists (RSU)

  Tālākizglītības profesionālās izglītības (rezidentūras) mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu ārstu sagatavošanai sertifikācijai specialitātē, atbilstīgi LR normatīvajiem dokumentiem. Studiju programmas plānotie rezultāti noteikti saskaņā ar Ciklu noslēguma prasību aprakstiem Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, t.i. atbilstoši EKI 7. līmenim Zināšanas un prasmes: - demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un medicīnas teoriju izpratni kopumā, bet konkrētajā ārsta specialitātē tās atbilst specialitātes prasībām un ir attiecīgās zinātnes un profesionālās jomas avangardā, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē; Spēja pielietot zināšanas: - patstāvīgi pielieto medicīnas problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta speciālista profesionālas funkcijas slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, aprūpē, prasmīgi veic praktiskās manipulācijas; - spēj darboties veselības aprūpes organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā. Analīze, sintēze, novērtēšana: - patstāvīgi formulē un kritiski analizē sarežģītas klīniskās medicīnas problēmas, kritiski vērtē pētījumus medicīnas zinātnes jomā; - veic nepieciešamo papildus analīzi, ja nepieciešams pamatot lēmumus; - integrē dažādu medicīnas jomu zināšanas; - apkopo pieredzi, dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai speciālista profesionālās darbības metožu attīstībā; - parāda izpratni un ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Zobārsta grāds (RSU)

  Studiju programmas zobārstniecībā mērķis ir sagatavot kvalificētus zobārstus, kuru zināšanas un praktiskās iemaņas ir pietiekamas, lai sāktu praktizēt vispārējā zobārstniecībā – ārstēt pacientus ar mutes dobuma un zobu saslimšanām, kā arī veikt praktiskus un sabiedrību izglītojošus pasākumus minēto saslimšanu profilaksei. Būs nodrošināts ar mūsdienīgām zināšanām profesionālā jomā un prasmi pielietot jaunākos zinātniskos sasniegumus klīniskajā praksē; - zinās morāles un ētikas principus, veicot pacienta aprūpi; - pratīs izmantot zināšanas biomedicīniskajās un klīniskajās zinātnēs, lai izvērtētu normālos un diagnosticētu patoloģiskos stāvokļus saistītus mutes dobuma mīkstos un cietos audos; - pratīs novērtēt sociālos, kultūras, apkārtējās vides faktorus, kas sekmē veselības vai slimības veidošanos un izglītot pacientu par mutes slimību etioloģiju un profilaksi; - pratīs saprotamā veidā komunicēt ar pacientu, viņa ģimeni, tuviniekiem un veselības aprūpes darbiniekiem. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Rūpnieciskais farmaceits (RTU)

  Studiju programmas absolvents spēj:   - iekļauties starpdisciplinārā komandā, asociēt sevi ar komandas mērķiem un dot ieguldījumu kopīgo mērķu sasniegšanā;    - integrēt farmācijas un rūpnieciskās farmācijas studijās iegūtās teorētiskās zināšanas, kā arī nepieciešamības gadījumā papildināt zināšanas patstāvīgi, lai risinātu  problēmas un pamatotu savu viedokli;   - atrast, atlasīt, analizēt, izmantot zinātnisko literatūru, veikt zinātniskās literatūras apkopojumu, veikt datu apstrādi, apkopot iegūto informāciju, kritiski analizēt to, sniegt savu novērtējumu un prezentēt rezultātus;   - izvērtēt datu pierādījumu pakāpi un pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību;   - izvēlēties piemērotāko un inovatīvāko veidu problēmas risināšanai. Kompetences: 1. Spēja kritiski novērtēt savstarpējo saistību starp receptūru, gatavo zāļu formu, zāļu ievadīšanas veidu un terapeitisko efektivitāti. 2. Spēja izstrādāt un standartizēt zāļu formas un sagatavot dokumentāciju atbilstoši Eiropas Savienības (ES) vadlīnijām un zāļu labas ražošanas prakses (LRP) prasībām. 3. Spēja veikt gatavo zāļu formu kvalitātes kontroli. 4. Spēja izprast kvalitātes kontroles pārbaudes un ražošanas uzraudzības relatīvo nozīmi produktu kvalitātes nodrošināšanā. 5. Spēja izprast dažādu analīzes metožu nozīmi un lietot tās farmaceitisko produktu analīzē. 6. Spēja organizēt un nodrošināt zāļu ražošanu atbilstoši labas ražošanas prakses (LRP) prasībām. 7. Spēja novērtēt riskus zāļu ražošanas jomā un rīkoties saskaņā ar procedūrām atbilstoši kompetencei ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Sabiedrības veselības ārsts (RSU)

  Tālākizglītības profesionālās izglītības (rezidentūras) mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu ārstu sagatavošanai sertifikācijai specialitātē, atbilstīgi LR normatīvajiem dokumentiem. Studiju programmas plānotie rezultāti noteikti saskaņā ar Ciklu noslēguma prasību aprakstiem Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, t.i. atbilstoši EKI 7. līmenim Zināšanas un prasmes: - demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un medicīnas teoriju izpratni kopumā, bet konkrētajā ārsta specialitātē tās atbilst specialitātes prasībām un ir attiecīgās zinātnes un profesionālās jomas avangardā, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē; Spēja pielietot zināšanas: - patstāvīgi pielieto medicīnas problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta speciālista profesionālas funkcijas slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, aprūpē, prasmīgi veic praktiskās manipulācijas; - spēj darboties veselības aprūpes organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā. Analīze, sintēze, novērtēšana: - patstāvīgi formulē un kritiski analizē sarežģītas klīniskās medicīnas problēmas, kritiski vērtē pētījumus medicīnas zinātnes jomā; - veic nepieciešamo papildus analīzi, ja nepieciešams pamatot lēmumus; - integrē dažādu medicīnas jomu zināšanas; - apkopo pieredzi, dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai speciālista profesionālās darbības metožu attīstībā; - parāda izpratni un ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Sirds ķirurgs (RSU)

  Tālākizglītības profesionālās izglītības (rezidentūras) mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu ārstu sagatavošanai sertifikācijai specialitātē, atbilstīgi LR normatīvajiem dokumentiem. Studiju programmas plānotie rezultāti noteikti saskaņā ar Ciklu noslēguma prasību aprakstiem Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, t.i. atbilstoši EKI 7. līmenim Zināšanas un prasmes: - demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un medicīnas teoriju izpratni kopumā, bet konkrētajā ārsta specialitātē tās atbilst specialitātes prasībām un ir attiecīgās zinātnes un profesionālās jomas avangardā, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē; Spēja pielietot zināšanas: - patstāvīgi pielieto medicīnas problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta speciālista profesionālas funkcijas slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, aprūpē, prasmīgi veic praktiskās manipulācijas; - spēj darboties veselības aprūpes organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā. Analīze, sintēze, novērtēšana: - patstāvīgi formulē un kritiski analizē sarežģītas klīniskās medicīnas problēmas, kritiski vērtē pētījumus medicīnas zinātnes jomā; - veic nepieciešamo papildus analīzi, ja nepieciešams pamatot lēmumus; - integrē dažādu medicīnas jomu zināšanas; - apkopo pieredzi, dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai speciālista profesionālās darbības metožu attīstībā; - parāda izpratni un ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages