• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 96 items
 1. Farmācija- Prof. studijas

  Studiju programmas mērķis Sagatavot zinošus speciālistus darbam farmaceitiskās aprūpes jomā. Programmas uzdevumi • Nodrošināt teorētisko zināšanu bāzi fundamentālajos un medicīnas studiju pamatpriekšmetos; • Nodrošināt zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi farmācijas studiju priekšmetos; • Veidot izpratni par iedzīvotāju farmaceitisko aprūpi, kā arī par farmācijas saikni ar citām veselības aprūpes jomām; • Sagatavot farmaceitu darbam komandā ar citiem veselības aprūpes speciālistiem. Studiju programmas raksturojums Studiju programmu veido trīs studiju priekšmetu bloki: • ķīmijas, • medicīnas, • farmācijas, kas ietver sevī gan obligātos, gan izvēles studiju priekšmetus. Studiju programmas absolventi strādā aptiekās, zāļu lieltirgotavās, zāļu ražotnēs, zāļu ražotāju pārstāvniecībās, dažāda profila laboratorijās, zinātniskās pētniecības iestādēs, kā arī farmaceitiskās jomas likumdošanas, zāļu reģistrācijas, uzraudzības un kontroles struktūrās. Daži piemēri, par ko var strādāt, pabeidzot šo studiju programmu: farmaceits, laboratorijas darbinieks, pētnieks, speciālists farmācijas likumdošanas, uzraudzības un kontroles institūcijās, farmaceitiskās kompānijas pārstāvis – dīleris u. c. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Medicīna

  Studiju programmas mērķi: Izglītot topošos ārstus, lai nodrošinātu sabiedrību ar augsti kvalificētu medicīnisko aprūpi. Šis mērķis sevī iekļauj trīs pamatelementus: - ārsta zināšanas, - ārsta pamatiemaņas, - ārsta ētiku. Programmas uzdevumi Sniegt vispusīgas zināšanas un nodrošināt izpratni par: - cilvēka organismu kā vienotu veselumu un tā funkcionēšanu, par normu un par patoloģiju; - par visu to faktoru kopumu, kas ietekmē cilvēka organismu, sniedzot teorētiskās zināšanas kā prakses pamatu; - attīstīt topošo ārstu spēju sintezēt zināšanas, veidot viņos aktīvu attieksmi pret studijām un paaugstinātu motivāciju apgūt klīniskās iemaņas un praktiskās manipulācijas; - veidot spēju analizēt un risināt problēmas medicīnā; - veidot ārsta ētiku un juridisko atbildību pret pacientu. Absolventiem, lai varētu veiksmīgi strādāt par ārstu, ir jāturpina mācības rezidentūrā, kas ilgst 2 līdz 6 gadus atkarībā no specialitātes. Populārākās rezidentūras specialitātes ir, piemēram, bērnu ārsts (pediatrs), radiologs-diagnosts, ķirurgs, psihoterapeits, tiesu medicīnas eksperts, ginekologs-dzemdību speciālists, anesteziologs, reanimatologs, ģimenes ārsts, neatliekamās medicīnas ārsts, neirologs, psihiatrs, sporta ārsts. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Pediatrija

  Pediatrija ir medicīnas nozare, kas apskata cilvēka dzīves posmu no dzimšanas līdz 18 gadu vecumam, kad visstraujāk norit cilvēka augšana, attīstība un personības veidošanās. Studiju programmas mērķi • Paralēli pilnai Medicīnas fakultātes mācību programmas apguvei dot studentiem padziļinātas zināšanas pediatrijā, bērnu infekciju slimībās un ķirurģiskajās slimībās • Veidot nepieciešamās prasmes un attieksmi šo zināšanu pielietošanai pediatra darbā Programmas uzdevumi • Sniegt padziļinātas zināšanas par bērna organisma strukturālajām un funkcionālajām īpatnībām, augšanu un attīstību, bērnu slimībām, kā arī taktiku šajos jautājumos • Sniegt padziļinātas zināšanas par bērnu infekciju slimībām ar tipiskām un atipiskām norisēm, neatliekamajiem stāvokļiem, kā arī taktiku šo jautājumu risināšanā • Sniegt padziļinātas zināšanas bērnu ķirurģiskajās slimībās un taktiku šo jautājumu risināšanā. Lai varētu strādāt par pediatru, ir jāturpina mācības rezidentūrā, kas ilgst četrus gadus. Ja vēlaties strādāt par citas specialitātes ārstu, jāturpina mācības rezidentūrā, kas ilgst vienu līdz sešus gadus atkarībā no specialitātes. Maģistra studiju programmas, kurās var studēt pēc absolvēšanas: • Biomedicīna • Sabiedrības veselība • Sociālais darbs • Uzturzinātne Programmas absolventi ir tiesīgi turpināt studijas doktorantūrā. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Zobārstniecība

  Studiju programmas mērķis Sagatavot kvalificētus zobārstus, kuru zināšanas un praktiskās iemaņas ir pietiekamas, lai sāktu praktizēt vispārējā zobārstniecībā – ārstēt pacientus ar mutes dobuma un zobu saslimšanām, kā arī veikt praktiskus un sabiedrību izglītojošus pasākumus minēto saslimšanu profilaksei. Programmas uzdevumi Sniegt kvalitatīvas un pietiekamas zināšanas fundamentālo zinātņu pamatdisciplīnās, medicīniski – bioloģiskos studiju priekšmetos, vispārējās medicīnas priekšmetos, ar specialitāti saistītos, specializētos studiju priekšmetos. Apgūt zobārsta darbā nepieciešamās praktiskās iemaņas. Studiju programmas absolventi pēc valsts pārbaudījuma nokārtošanas ir tiesīgi saņemt Latvijas Zobārstu asociācijas sertifikātu un strādāt par zobārstu, patstāvīgi praktizējot vispārējā zobārstniecībā. Iespējams tālāk paaugstināt kvalifikāciju, izglītojoties pēcdiploma studiju programmās: ortodontija, zobu protezēšana, endodontija, periodontoloģija, bērnu zobārstniecība un mutes, sejas un žokļu ķirurģija, kā arī turpināt studijas doktorantūrā. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Mākslas terapija- Prof. mag. studijas

  Specializācijas: Mākslas terapijas speciālists Vizuāli plastiskajā mākslā, mākslas terapijas speciālists Deju un kustību terapijā, mākslas terapijas speciālists Mūzikas terapijā, mākslas terapijas speciālists Drāmas terapijā. Kvalifikācija: - Mākslas terapijas speciālists Vizuāli plastiskajā mākslā, - Mākslas terapijas speciālists Deju un kustību terapijā, - Mākslas terapijas speciālists Mūzikas terapijā, - Mākslas terapijas speciālists Drāmas terapijā. Studiju priekšmeti - Mākslas terapijas, medicīnas, psihoterapijas, psiholoģijas kursi - Specializācijas kursi: vizuāli plastiskā, mūzikas, drāmas vai deju un kustību terapijā - Pētnieciskās metodes, prakse, supervīzija. Iegūtās zināšanas Spēja aprakstīt un izskaidrot medicīniskās (psihoterapeitiskās u. c.), sociālo zinātņu (psiholoģijas) un mākslas koncepcijas, kuras attiecas uz mākslas terapeita praksi. Iegūtās prasmes Izmantot mākslas terapijas medicīnisko tehnoloģiju specializācijā, strādājot patstāvīgi vai multidisciplinārā komandā ar dažādiem klientiem/pacientiem, un sava darba efektivitātes novērtēšana. Mākslas terapeits strādā veselības, sociālās aprūpes vai izglītības jomā, ar klientiem vai pacientiem, kuriem ir somatiski, psihiski traucējumi vai psiholoģiskas grūtības. Ja mākslas terapeits strādā ārstniecības iestādē un ir tieši ir iesaistīts veselības aprūpes procesa nodrošināšanā, savu profesionālo darbību viņš veic multiprofesionālā vai multidisciplinārā komandā. Mākslas terapeits var strādāt arī ar cilvēkiem, kuri vēlas radoši sekmēt sav ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Audiologopēdija- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis Nodrošināt kvalitatīvu izglītību, augstas kvalifikācijas speciālistu, ārstniecības personu – audiologopēdu – sagatavošanu, sniedzot viņiem padziļinātas medicīniskas zināšanas un prasmes atbilstoši valsts veselības aprūpes un rehabilitācijas sistēmas prasībām. Programmas uzdevumi Nodrošināt teorētisko zināšanu bāzi fundamentālās medicīnas un klīniskajās pamatdisciplīnās; nodrošināt zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi speciālajās disciplīnās; veidot izpratni par rehabilitācijas un medicīnas sistēmu kopumā, sekmēt praktisko iemaņu apguvi dažādās veselības aprūpes jomās; motivēt un stimulēt tālākai profesionālai vai akadēmiskai izaugsmei. Audiologopēds ir sertificēta ārstniecības persona, kas veic komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju jebkura vecuma personām, kam ir dažādas izcelsmes runas, valodas, balss un rīšanas traucējumi. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Ergoterapija- Prof. bak. studijas

  Ergoterapija ir veselības aprūpes profesija, kas pamatojas uz zināšanām par mērķtiecīgām nodarbēm, veicina pacienta dalību ikdienas dzīves nodarbēs, veselību un labklājību visos dzīves aspektos. Ergoterapeita galvenais uzdevums ir palīdzēt apgūt/ atgūt prasmes, kas ļauj pacientam būt neatkarīgam ikdienas nodarbēs – pašaprūpē, produktivitātē un brīvajā laikā. Ergoterapeits savā darbā izmanto nodarbes, kas ir nozīmīgas un svarīgas pacientam – to mērķis ir kavēt slimības progresēšanu, invaliditātes attīstīšanos un veicināt pacienta neatkarību ikdienas darbībās. Ergoterapeits palīdz cilvēkam adaptēties jauniem apstākļiem, mazinot vai novēršot vides šķēršļus, veicot vides pielāgošanu. Ergoterapeiti apmāca pacientus lietot tehniskos palīglīdzekļus ikdienas aktivitātēs, pielāgo tos, izgatavo rokas ortozes no speciāliem materiāliem. Pie ergoterapeita var vērsties cilvēki ar kustību traucējumiem, pēc pārciesta insulta, ar galvas traumām, lūzumiem, perifēro nervu bojājumiem, politraumām, reimatoloģiskām saslimšanām, apdegumiem, psihiskām saslimšanām, intelektualās attīstības traucējumiem vai cilvēki, kuriem nepieciešamas konsultācijas par vides pieejamību, ergonomikas principu pielietošanu darba vidē vai mājas ikdienas dzīves nodarbju veikšanas laikā. Ergoterapeits strādā ar pacientiem visās vecuma grupās – ar zīdaiņiem un pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un cilvēkiem darbspējīgā vecumā, kā arī ar gados veciem cilvēkiem. Programmas uzdevumi Nodrošināt kvalitatīvas profesionālās studijas e ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Fizioterapija- Prof. bak. studijas

  Fizioterapeits nodarbojas ar pacienta funkcionālā stāvokļa izmeklēšanu, novērtēšanu un ārstēšanu, palīdz pacientam atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās trūkumu, pielietojot fizikālās terapijas metodes (elektroprocedūras, termoprocedūras, ūdens procedūras), ārstnieciskās vingrošanas metodes, manuālās terapijas metodes, masāžu. RSU Rehabilitācijas fakultātes īstenotās profesionālā bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt rehabilitācijas sistēmu Latvijā ar kvalificētiem un konkurētspējīgiem speciālistiem fizioterapeitiem. Programmas uzdevumi Nodrošināt profesijas standartiem atbilstošas, praksē pielietojamas profesionālās studijas fizioterapijā (īstenot padziļinātu zināšanu apguvi fizioterapijā, sagatavot studentus jaunrades, pētnieciskajam un pedagoģijas darbam nozarēs), sekmēt programmas beidzēju konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū. Studiju programmas absolventi palīdz pacientiem pēc slimībām vai traumām atgūt zaudēto funkciju vai mazināt tās trūkumu, strādājot klīnikās, stacionārās un ambulatorās rehabilitācijas iestādēs, doktorātos, privātpraksēs, sociālās aprūpes iestādēs, skolās, bērnudārzos, sporta skolās, sporta komandās u. c., kā arī veic profilaktisku un izglītojošu darbu. Pabeidzot šo studiju programmu, var strādāt par fizioterapeitu. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Ortozēšana- protezēšana- Prof. bak. studijas

  Tehniskais ortopēds cilvēkiem ar funkcionālo nepietiekamību novērtē nepieciešamību pēc tehniskā palīglīdzekļa un izgatavo medicīniski tehniskas konstrukcijas (piemēram, mākslīgos locekļus, protēzes, palīglīdzekļus ekstremitātēm un ķermenim – ortozes, bandāžas u. c. individuālos rehabilitācijas palīglīdzekļus). RSU Rehabilitācijas fakultātes īstenotās profesionālā bakalaura studiju programmas mērķis – sagatavot speciālistus tehniskajā ortopēdijā. Programmas uzdevums Sniegt zināšanas un iemaņas protēžu un ortožu izgatavošanas tehnoloģijās, kā arī izgatavošanā. Studiju formas Lekcijas, semināri, laboratorijas darbi, klīniskā prakse, pētnieciskie darbi. Programmas saturs 1. studiju gads: vispārējie priekšmeti – fizika, matemātika, informātika, sociālā palīdzība, medicīnas terminoloģija, ievads specialitātē, vispārējie tiesību pamati un cilvēktiesības, medicīnas vēsture, mehānika, pirmā un neatliekamā palīdzība, anatomija, bioloģija, fizioloģija, materiālu mācība un apstrāde, pedagoģijas vēsture. 2. studiju gads: filozofija, ētika, psiholoģija, ortozēšana ar mīkstajām un cietajām ortozēm, patoloģiskā fizioloģija, iekšķīgo slimību propedeitika, vispārīgā ķirurģija, farmakoloģija, mikrobioloģija, dermatoveneroloģija, sporta medicīna un invalīdu sports, infekcijas slimības, klīniskā aprūpe, sabiedrības veselība, medicīnas un saskarsmes psiholoģija, neiroloģija, psihiatrija un narkoloģija. 3. studiju gads: fizioterapijas un ergoterapijas pamati, augšējo un apakšējo ekstremitāšu ortozēšana, ortozēšanas klīniskā prakse, e ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Uzturs- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis Sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus speciālistus, kuri spēj radoši un profesionāli darboties visās sfērās, kas saistītas ar uzturu, efektīvi izmantot savas zināšanas un prasmes veselības uzlabošanā, nostiprināšanā, kā arī slimību profilaksē un ārstēšanā. Uztura speciālists piedalās iedzīvotāju un pacientu veselības veicināšanas, ārstniecības un rehabilitācijas procesā, izmantojot uztura terapiju. Studiju programmas absolventi strādā klīnikās, stacionārās un ambulatorās rehabilitācijas iestādēs, doktorātos, privātpraksēs, institūcijās, kas koordinē uzturpolitiku, sociālās aprūpes iestādēs, skolās, bērnudārzos, sporta skolās, fitnesa centros u. c., veicot profilaktisku, ārstniecisku un izglītojošu darbu. Absolventi var strādāt arī sabiedriskās ēdināšanas un pārtikas ražošanas uzņēmumos, var būt individuālais komersants vai pašnodarbināta persona. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages