• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1351 items
 1. Automātika un datortehnika- Bak. studijas

  1.-2. kurss jāmācās filiālē, 3. kurss - Rīgā. Studiju programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus ar augstāko izglītību datorgrafikas, datorvadības un datortīklu jomā, kuri spēj izvēlēties, izveidot, integrēt, lietot, ieviest un uzturēt lietotājam piemērotus automātikas un datortehnikas tehnoloģijas risinājumus uzņēmumu un organizāciju problēmu risināšanai. Uzdevumi - Nodrošināt vispusīgu inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšanas automātikā un datortehnikas tehnoloģijās. - Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai ražošanas uzņēmumos, privātajās kompānijās un valsts iestādēs. - Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi. - Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas. - Veicināt jaunāko zinātnisko un tehnisko atziņu ieviešanu studiju procesā un attīstīt sadarbību ar uzņēmumiem. - Attīstīt kritiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un sadarbības iemaņas. - Skaidrot un popularizēt automātikas un datortehnikas lomu sabiedrībā. Studiju rezultāti - Spēj izmantot inženierzinātņu principus automātikas un datortehnikas metodes datorgrafikā, datorvadībā un datortīklu tehnoloģijas jomā. - Spēj izskaidrot automātikas un datortehnikas tehnoloģijas teorētiskos pamatus, ieskaitot algoritmizācijas būtību, datu struktūras, diskrēto matemātiku, sistēmu teoriju un datoru arhitektūru. - Spēj izmantot automātikas un datortehnikas tehnoloģijas uzņēmumu un organizāciju datorsistēmu izstrādē, ieskaitot datortīklu i ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Daugavpils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Automātika un datortehnika- Doktora studijas

  Specializācijas: - datorvadības sistēmas, lēmumu atbalsta sistēmas; - attēlu apstrāde un datorgrafika, datortehnika un tīkli - matemātiskā modelēšana - matemātiskā statistika un tās lietojumi. Mērķis Sniegt zinātnisko izglītību pēc maģistra grāda iegūšanas, kas atbilstu inženierzinātņu doktora grādam informācijas tehnoloģijas nozarē un sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus patstāvīgam zinātniskajam un akadēmiskam darbam universitātēs informācijas tehnoloģijas inženierzinātņu nozarē. Programmas mērķis ir sagatavot speciālistus, kas ir spējīgi sekot informācijas tehnoloģijas resursu evolūcijai un sekmīgi vadīt informācijas tehnoloģijas resursu izstrādi un ieviešanu. Uzdevumi - sagatavot studentus patstāvīgam pētnieciskam darbam inženierzinātnēs un ražošanā; - attīstīt studentu individuālās spējas un profesionālās iemaņas; - stimulēt studentos vēlmi nepārtraukti papildināt savas profesionālās zināšanas; - attīstīt analītiskās domāšanas spējas; - attīstīt zinātniski-pētnieciskā darba iemaņas, t.sk. eksperimentālos pētījumos izvēlētajā tematikā, literatūras analīzē jaunās tehnoloģijas nozarēs; - skaidrot un popularizēt matemātiskās modelēšanas lomu inženierzinātnēs. Studiju rezultāti Programmas absolvents: - orientējas elastīgas ražošanas un SCADA sistēmu jomā; - spēj izstrādāt robotu vadības sistēmas; - Orientējas datorsistēmu jomā ar mākslīgā intelekta elementiem (zināšanu bāzēm, lemšanas teoriju, tēlu atpazīšanas teoriju, nestrikto kopu un lingvistisko mainīgo teoriju, ģenētiskiem algoritmiem, mākslīgo ne ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Automātika un datortehnika- Mag. studijas

  Maģistra studiju programmas „Automātika un datortehnika” mērķis ir nodrošināt studentiem iespēju iegūt akadēmisko maģistra grādu datorvadībā un datorzinātnē un sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus inženierzinātņu jomā, sniegt studentiem padziļinātas zināšanas izvēlētajā zinātņu apakšnozarē, lai viņi varētu uzsākt darbu universitātēs un citās augstākās izglītības iestādēs, zinātniskajās iestādēs un kompānijās, spētu sekmīgi konkurēt darbaspēku tirgū Latvijā un ārpus tās robežām, kā arī sagatavot studentus turpmākām studijām doktorantūrā informācijas tehnoloģijas nozarē. Uzdevumi - Sniegt padziļinātas zināšanas attiecīgos informātikas fundamentālos priekšmetos. - Sniegt padziļinātas zināšanas mūsdienu datortehnikā, mikroprocesoru sistēmās un datoru tīklos. - Sniegt padziļinātas zināšanas mūsdienu datorgrafikas, attēlu apstrādes un datorredzes sistēmās. - Sniegt padziļinātas zināšanas datorvadības teorētiskajās metodēs un praktiskajā pielietojumā. - Dot zinātniski-pētnieciskā darba iemaņas un attīstīt spējas veikt pētījumus izvēlētajā tematikā. - Iemācīt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un lietot jaunas informācijas tehnoloģijas un teorijas. - Nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem jauniem mācībspēkiem un modernām informācijas tehnoloģijām. - Iemācīt studentus izmantot programmatūru un tehniskos līdzekļus, veidot datorprogrammas un projektēt sistēmas atbilstoši specializācijai. - Attīstīt sadarbību ar līdzīgām vai tematiski saistītām programmām citās valstīs. Studiju rezultāti S ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Automātika un datortehnika- Prof. mag. studijas

  Programmas mērķis ir studējošo sagatavošana darbam automātikas un datortehnikas jomā, kā arī patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai šajā jomā iepriekš minētajos virzienos.Galveno vērību pievēršot sistēmu modelēšanai, optimizācijai, datu un signālu apstrādei sensoru tīklu un iegulto sistēmu izveidē un īstenošanā, inteliģento robotizēto sistēmus tehnoloģijām, uzņēmumu sistēmu ieviešanai un IT pārvaldībai Uzdevumi - Nodrošināt vispusīgu augstāko inženiertehnisko izglītību un padziļinātas zināšanas automātikas un datortehnikas jomā. - Sagatavot studentus veiksmīgai profesionālajai karjerai un apmācīt praksē pieprasītus speciālistus. - Iesaistīt studentus zinātniskajos pētījumos un veicināt zināšanu pārnesi ražošanā. - Attīstīt studentu individuālās spējas un nodrošināt stimulējošu studiju vidi. - Nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un iemaņas. - Attīstīt kritiskas, analītiskas un sistemātiskas domāšanas spējas un sadarbības iemaņas. - Skaidrot un popularizēt datorgrafikas, datorvadības un datortīklu un sistēmu tehnoloģijas lomu sabiedrībā. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - Spēj identificēt, pamatot un formulēt automātikas un datortehnikas risinājumu izmantošanas iespējas uzņēmumā. - Spēj izstrādāt integrētus automātikas un datortehnikas tehnoloģijas risinājumus uzņēmumā ražošanas , projektēšanas un īstenošanas procesu nodrošināšanai. - Spēj izvēlēties, piemērot konkrētās problēmas risināšanai un izmantot kvantitatīvās modelēšanas metodes un metodo ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Autotransports- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas “Autotransports” galvenais mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai panāktu profesijas standartam un pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītībai (4.līmeņa profesionālā kvalifikācijai) atbilstošu profesionālo kompetenci. Autoservisa speciālista kvalifikācijas iegūšanai studiju programmas ietvaros paredzēts sagatavot augstikvalificētus, vispusīgus, darba tirgū konkurētspējīgus autoservisa sektora speciālistus ...

  Provider NameMalnavas koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Autotransports- 1. līm. prof. studijas

  Autoservisa speciālists strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tamlīdzīgos radnieciskos uzņēmumos. Autoservisa speciālists spēj veikt automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu. Novērš automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot agregātus, mezglus un detaļas, veicot demontāžas un montāžas darbus, atjauno detaļas vai to salāgojumus, veicot atslēdznieka darbus. Autoservisa speciālists spēj komunicēties ar klientu un vadīt uzņēmuma darbiniekus. Autoservisa speciālists pārzina uzņēmējdarbības ekonomikas un likumdošanas pamatus un spēj vadīt autoservisa vai tam līdzīgu uzņēmumu struktūrvienību. ...

  Provider NameProfesionālās izglītības kompetences centrs "Rīgas Tehniskā koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Autotransports- 1. līm. prof. studijas

  Autoservisa speciālists strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tamlīdzīgos radnieciskos uzņēmumos. Autoservisa speciālists spēj veikt automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu. Novērš automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot agregātus, mezglus un detaļas, veicot demontāžas un montāžas darbus, atjauno detaļas vai to salāgojumus, veicot atslēdznieka darbus. Autoservisa speciālists spēj komunicēties ar klientu un vadīt uzņēmuma darbiniekus. Autoservisa speciālists pārzina uzņēmējdarbības ekonomikas un likumdošanas pamatus un spēj vadīt autoservisa vai tam līdzīgu uzņēmumu struktūrvienību. ...

  Provider NameProfesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" Liepājas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Autotransports- 1. līm. prof. studijas

  Autoservisa speciālists strādā automobiļu tehniskās apkopes un remonta uzņēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskates punktos un tamlīdzīgos radnieciskos uzņēmumos. Autoservisa speciālists spēj veikt automobiļa tehnisko apkopi, tehniskā stāvokļa diagnostiku un remontu. Novērš automobiļu un to sastāvdaļu bojājumus, nomainot agregātus, mezglus un detaļas, veicot demontāžas un montāžas darbus, atjauno detaļas vai to salāgojumus, veicot atslēdznieka darbus. Autoservisa speciālists spēj komunicēties ar klientu un vadīt uzņēmuma darbiniekus. Autoservisa speciālists pārzina uzņēmējdarbības ekonomikas un likumdošanas pamatus un spēj vadīt autoservisa vai tam līdzīgu uzņēmumu struktūrvienību. ...

  Provider NameProfesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" Kandavas filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Aviation Transport- Bachelor studies

  The study programme of Bachelor of Engineering Science in Aviation Transport is offered as two options at TSI: 1) Aviation transport is a complex type of transport branch based on the most advanced achievements of science and engineering. Technicians are the most numerous and therefore the most demanded part of the staff providing the admission of aircraft to flying operation. The programme provides a basic training of aviation specialists-professionals for the following professions: Aircraft Maintenance Mechanic Technician (Category B1) and Aircraft Maintenance Avionics Technician (Category B2). These qualifications serve as a necessary condition for further training in the European centers of aeronautical engineering to receive the license for the aircraft technical maintenance in any airport in Europe and the world. Training is conducted according to special education modules, with contents regulated by the European requirements for aviation specialists. The content of subjects (modules) is defined by the European Commission Regulation (EC) Nr. 2042/2003 (document PART-66). Special practical training in according of RART-66 is included in the syllabus of the training course. 2) This programme also provides an option to become a pilot of commercial aircrafts. After 4 years of study you will receive the bachelor’s degree in engineering sciences and the commercial pilot license that allows you to be a co-pilot in the future and after 1,500 hours of flight practice become a captain of an aircraft. During Term 2 ...

  Provider NameTransport and Telecommunication Institute

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Aviation Transport- Professional bachelor studies

  The programme Aviation Transport offers two different qualifications: • Mechanical Engineer in Transport Aircraft Technical Maintenance • Avionics Engineer in Transport Aircraft Technical Maintenance Specialists in Avionics can perform tasks that are connected with aircrafts’ electrical, electro-mechanical and electronic equipment. Specialists in mechanics perform tasks in relation to aircrafts’ mechanical equipment. The Bachelor study programme provides fundamental theoretical and practical knowledge in the field of aviation through the use of laboratories, test benches and exercise equipment. The acquired knowledge and practical skills conform to the demands of European aviation companies. Students will attend lectures, work in labs, they will be involved into practical training. Aviation institute has the following specialized laboratories: material and construction testing laboratory, laboratory of aerodynamics and hydraulics, laboratory of transport machines and aggregates, aircraft construction laboratory, laboratory of dynamic and static testing, laboratory of aero-engine construction, laboratory of aero-engine aggregates, aviation system laboratory, airship system exploitation laboratory, transport machine system and aggregate diagnosis laboratory, airship simulators laboratory, laboratory of avionics, laboratory of electrical devices and machines, laboratory of work and life conditions. Career Options: Aircraft technical maintenance and operation engineer mechanics or avionics engineers perform tech ...

  Provider NameRiga Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages