• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 249 items
 1. Profesionālā maģistra grāds karitatīvajā sociālajā darbā, Karitatīvais sociālais darbinieks (LKrA)

  Sagaidāmie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un kompetenču kontekstā: - padziļināts starpdisciplinārs pētniecības zināšanu apjoms (spēja demonstrēt zināšanas un izpratni par izvēlētiem sociālās politikas, sociālā darba, psiholoģijas, teoloģijas un vēstures jautājumiem) karitatīvā darba kontekstā; - kompetence veikt starpdisciplināru zinātnisku pētījumu, lietojot integratīvās teoloģijas metodi; - izpratne par Baznīcas sociālās mācības un kristīgās demokrātijas saistību ar karitatīvā sociālā darba praksi mūsdienās. Prasmes meklēt un atrast inovatīvus sociālo problēmu risinājumus sociālā darba praksei valstī; - realizēt karitatīvā sociālā darbinieka profesionālos uzdevumus izvēlētajā profesionālajā jomā; - īstenot uz personas izaugsmi orientētu sociālā un garīgā līdzsvara piedāvājumu; - padziļināti pētīt indivīdu, kopienas un sabiedrības sociālo vajadzību specifiku modernās sociālās problemātikas perspektīvā; - aktualizēt inovatīvās sociālās un karitatīvās tehnoloģijas un to lietot tās karitatīvā sociālā darba praksē, kā arī prasme patstāvīgi strukturēt pētniecību; - virzīt savu profesionālo pilnveidi saistīti ar aktuālajiem procesiem ES sociālajā politikā. Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Profesionālā bakalaura grāds sociālajā darbā, Karitatīvais sociālais darbinieks (LKrA)

  Plānotie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un kompetences līmenī ietver spēju; - nodrošināt starpdisciplināru pieeju profesionālai darbībai, to uzdevumu apguvei un veikšanai, kas formulēti Sociālā darbinieka profesijas standartā un LR Profesiju klasifikatorā; - kā arī attīstīt nepieciešamo kompetenci, prasmes un zināšanas darbam multidisciplinārā komandā, lai īstenotu sociālā darbinieka un karitatīvā sociālā darbinieka profesionālos pienākumus un uzdevumus. Īpašas zināšanas un spējas tiek dotas ne tikai prasmei izmantot sociālos resursus, bet arī cilvēkā antropoloģiskos un garīgos resursus sociālās iekļaušanas praksei. Pamatprasmes – spēju patstāvīgi strādāt un kritiski domāt, - veikt analītisku zinātnisko pētniecību, - pārvaldīt moderno svešvalodu un modernās informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas. Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Profesionālā bakalaura grāds sociālajā darbā, Sociālais darbinieks (BSA)

  - apgūt pamatzināšanas programmas vispārizglītojošos priekšmetos: loģika, ievads tiesību zinātnē, vispārīgā psiholoģija, sociālā pedagoģija, socioloģijas teorijas, politoloģija, ekonomikas teorijas, filozofija, sociālā politika, informātika, lietvedība un citas; - apgūt sociālā darba teorētiskās pamatzināšanas tās galvenajos virzienos: ievads specialitātē, sociālo problēmu ģenēze un analīze, sociālo pētījumu metodes, sociālā darba ētika, sociālā darba teorijas, cilvēktiesības Latvijā un pasaulē, sociālā darba metodes un problēmas, sociālā drošība Latvijā, sociālā psiholoģija, profesionālā darbība un darba aizsardzība, starpprofesionāļu komandas veidošana, sociālā darba process, sociālā likumdošana, atbalsta grupu vadīšana, gadījuma vadīšana sociālajā darbā, supervīzija sociālajā darbā; - apgūt pamatzināšanas cilvēka uzvedības bioloģisko pamatu izpratnē: attīstības psiholoģija, veselības pamati un pirmā palīdzība un citas; - apgūt padziļināti disciplīnas sociālajā darbā: atbalsts krīžu situācijās, profesionālā saskarsmes, saskarsmes psiholoģija, reliģiju problemātika sociālajā darbā, retardēto bērnu psiholoģija, konfliktu psiholoģija, paliatīvā aprūpe, sociālais darbs ar atkarīgajiem, gerontoloģija, penitenciārālais sociālais darbs, stresa menedžments un citas disciplīnas; - apgūt praktiskā sociālā darbinieka profesionālās iemaņas un prasmes: konsultēšanā, sociālo problēmu izpēte, sociālā darba intervence, darbs ar klientu grupā un individuāli. Minētās iemaņas students apgūst, piedaloties praksē 26 kredītpunktu ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālā bakalaura grāds sociālajā darbā, Sociālais darbinieks (LiepU)

  Programmas mērķis: - izglītot speciālistus profesionāla sociālā darba veikšanai, spējīgus īstenot sociālā darba vērtībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sekmētu sociālo labklājību. Studiju programmas apguves rezultātā studenti: - izprot sociālo problēmu cēloņus un to ietekmi uz sabiedrības locekļu dzīves kvalitāti daudzveidīgajā vidē un spēj diagnosticēt problēmu, izstrādāt priekšlikumus un realizēt intervences un citus pasākumus šo problēmu risināšanai mikro, mezo un makro līmenī; - spēj organizēt sociālo resursu sistēmu piesaisti indivīdu, sociālo grupu un kopienu sociālo problēmu risināšanā, nodrošinot sociālā darba procesa sasaisti ar sabiedrības sociālajām vērtībām un profesijas ētiskajām normām; - prot izvēlēties, integrēt un pielietot atbilstošas sociālā darba teorijas un metodes darbā ar indivīdu, grupu vai sabiedrību; - pārzina Latvijas Republikas un starptautisko likumdošanu sociālās drošības un cilvēktiesību jautājumos, novērtējot sociālās politikas efektivitāti, sociālo pakalpojumu kvalitāti un atbilstību iedzīvotāju vajadzībām; - izprot grupu darba pamatprincipus un prot pielietot tos praksē; - spēj izveidot starpprofesionāļu komandu, nodrošināt tās vadību un ilgtspējīgu funkcionēšanu; - izprot sociālā darba vadīšanas, plānošanas un administrēšanas pamatprincipus, kā arī spēj pielietot informāciju tehnoloģijas sociālās labklājības jomā un sabiedrībā notiekošo procesu izpētei, datu apkopošanai, analīzei un saziņai; - spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, plānot un modelēt uz pozitīvu rezult ...

  Awarding bodyLiepājas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālā bakalaura grāds sociālajā darbā, Sociālais darbinieks (RA)

  Apgūtas vispusīgas un specializētas zināšanas pedagoģijā, psiholoģijā, sociālā darba un rehabilitācijas koncepcijās un metodēs, ko apliecina sociālās labklājības sistēmas pamatprincipu un pamatelementu, sociāla darba jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu veidu un darba metožu izpratne un spēja šīs zināšanas pielietot praksē, demonstrējot sociālā darbinieka profesionālo kompetenci; - attīstīta prasme veikt radošu, inovatīvu sociālā darba un rehabilitācijas procesa plānošanu, īstenošanu, klienta sociālās funkcionēšanas izpēti un sociālo prasmju pilnveidi, jaunu prasmju veidošanu, veicot profesionālo praksi, prezentējot studiju darbus un izstrādājot diplomdarbu. Kompetences: 1. Spēja identificēt, definēt, analizēt un risināt sociālās problēmas. 2. Spēja vadīt problēmu risināšanas procesu un sociālo gadījumu. 3. Spēja plānot, organizēt un vadīt sociālo darbu ar indivīdu, ģimeni, grupu un kopienu. 4. Spēja apzināt, piesaistīt un attīstīt resursus dažādās sociālā darba prakses jomās. 5. Spēja rast alternatīvus sociālo problēmu risinājumus un izvēlēties atbilstošo stratēģiju. 6. Spēja izvērtēt sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti un lietderību. 7. Spēja izstrādāt un īstenot sociālo pakalpojumu projektus. 8. Spēja analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību un pilnveidot to. 9. Spēja veicināt kopienas attīstību, sociālo pakalpojumu pieejamību atbilstoši kopienas iedzīvotāju sociālajām vajadzībām. 10. Spēja iesaistīties sociālās politikas izstrādē, attīstībā, reali ...

  Awarding bodyRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālā bakalaura grāds sociālajā darbā, Sociālais darbinieks (RSU)

  Apgūtās zināšanas un izpratne par cilvēka bio-psiho-sociālo attīstību, sociālās un kultūras vides saistību ar cilvēka fizisko un garīgo veselību, sociālo funkcionēšanu un sociālajām problēmām, par sociālām un cilvēka tiesībām, sociālās palīdzības un atbalsta resursu sistēmām un resursu vadīšanu, intervences pieejām, metodēm un paņēmieniem praktiskā sociālajā darbā nodrošina, ka studiju programmu apguvušie sociālie darbinieki būs sagatavoti praktiskam darbam ar dažādām klientu grupām un spēs: - identificēt un analizēt sociālās problēmas un sociālās vajadzības, novērtēt klienta sociālo vidi un apstākļu ietekmi, konsultēt, sniegt medicīnisko pirmo palīdzību, adekvāti un operatīvi rīkoties neordinārās un cilvēka dzīvību apdraudošās situācijās; - noteikt sociālās diagnozes un praktizēt tiešās un netiešās iejaukšanās stratēģijas, strādājot gan ar individuāliem gadījumiem, gan grupām; - izveidot un vadīt multifunkcionālu speciālistu komandu un vadīt zemāk kvalificētu sociālās palīdzības sniedzēju profesionālās darbības pārraudzību; - pielietot kopienas darba pieeju sociālo problēmu risināšanā, veikt preventīvo darbu; - izmantot praksē Latvijas labklājības sistēmas normatīvos aktus, stratēģijas un projektus, plānot un realizēt sociālās atveseļošanas, atbalsta un sociālās reintegrācijas programmas; - realizēt adekvātu stratēģiju pacienta / klienta interešu un tiesību aizstāvībā; - identificēt un koordinēt brīvprātīgo un citu kategoriju palīdzības pakalpojumu sniedzēju līdzdalību pacientu / klientu atveseļošanā un ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS ar profesionālo kvalifikāciju: Sociālais aprūpētājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā definētiem izglītības programmu stratēģiskiem mērķiem. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (pieņemti 20.03.2001.): Lasīt standartu. Profesiju standarti: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja ievērot sociālās aprūpes ētiskos un juridiskos aspektus. 2. Spēja ievērot darba gaitā iegūtās informācijas konfidencialitāti. 3. Spēja ievērot sociālā aprūpētāja profesionālo darbību reglamentējošos normatīvos aktus. 4. Spēja strādāt saskaņā ar vispārējām cilvēktiesībām. 5. Spēja veicināt klienta līdzdarbību sociālās aprūpes procesā. 6. Spēja novērtēt darba vidi un veidot to drošu. 7. Spēja novērtēt klienta personību. 8. Spēja pielietot teorētiskās zināšanas praksē. 9. Spēja sadarboties un strādāt komandā. 10. Spēja novērtēt klienta pašaprūpes spējas. 11. Spēja veikt pētījumus sociālās aprūpes jomā. 12. Spēja pārvaldīt valsts valodu un sazināties divās svešvalodās. 13. Spēja piesaistīt brīvprātīgos un citas atbalsta personas. 14. Spēja konsultēt sociālās aprūpes procesā iesaistītās personas. 15. Spēja identificēt klienta veselības problēmas. 16. Spēja atbalstīt klienta pielāgošanos sociālajai un fiziskajai videi. 17. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem. 18. Spēja koordinēt un vadīt. 19. Spēja lietot informācijas tehnol ...

  Awarding bodyDaugavpils medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS ar profesionālo kvalifikāciju: Sociālais rehabilitētājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā definētiem izglītības programmu stratēģiskiem mērķiem. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (pieņemti 20.03.2001.): Lasīt standartu. Profesiju standarti: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja ievērot sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ētiskos un juridiskos aspektus. 2. Spēja piedalīties klienta sociālās rehabilitācijas plāna izstrādāšanā un īstenošanā. 3. Spēja sekot līdzi klienta sociālo prasmju attīstībai. 4. Spēja atbalstīt klienta pašnoteikšanos un pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi. 5. Spēja noteikt klientam nepieciešamo atbalsta apjomu sociālo prasmju apguvei, pilnveidei un uzturēšanai. 6. Spēja iesaistīties klienta sociālajām un individuālajām vajadzībām atbilstošu pakalpojumu noteikšanā. 7. Spēja strādāt ar indivīdu un grupu. 8. Spēja aizstāvēt klienta intereses. 9. Spēja ievērot nediskriminējošu praksi savā profesionālajā darbībā. 10. Spēja noteikt klienta sociālo prasmju un sociālo aktivitāšu līmeni. 11. Spēja motivēt klientu iekļauties sabiedrībā. 12. Spēja izmantot radošas metodes profesionālajā darbībā. 13. Spēja sadarboties ar klienta ģimenes locekļiem un atbalsta personām. 14. Spēja veikt pētījumus sociālās rehabilitācijas jomā. 15. Spēja pārvaldīt valsts valodu un sazināties divās svešvalodās. 16. Spēja piesaistīt brīvprātīgos un cit ...

  Awarding bodyDaugavpils medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS ar profesionālo kvalifikāciju: Sociālās palīdzības organizators

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu un pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartā definētiem izglītības programmu stratēģiskiem mērķiem. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.141 „Noteikumi par pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu” (pieņemti 20.03.2001.): Lasīt standartu. Profesiju standarti: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyVadības koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. DIPLOMS PAR PROFESIONĀLO VIDĒJO IZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Auklis

  - Spēj veikt intelektuālu darbību zināšanu, izpratnes, lietošanas un vienkāršas analīzes līmenī. - Izmanto zināšanas un teorētisko izpratni plaša spektra kompleksā darbībā. - Prot patstāvīgi iegūt un novērtēt informāciju. - Izmanto plaša diapazona zināšanas un prasmes labi formulētu, bet nepazīstamu un neprognozējamu problēmu risinājumā. - Ir detalizētas teorētiskās zināšanas un izpratne atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai. - Ir plaša diapazona prasmes, profesijai būtiskās prasmes un meistarība atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai. - Spēj patstāvīgi veikt izpildītāja darbu, ietverot veicamā darba plānošanu un pārraudzību. - Zina un prot lietot atbilstošās tehnoloģijas. - Prot izmantot informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas profesionālajā darbībā. - Izkopta latviešu valodas prasme un pilnveidota svešvalodas(-u) prasme. - Zina un izprot sava novada, Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības kopsakarības. - Prot lietot matemātikas zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā. - Prot izmantot zināšanas par dabaszinātņu faktiem un likumiem profesionālajā darbībā. - Spēj vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus un aptvert tos sistēmā un attīstībā. - Izprot ekoloģiskās telpas vienotības principu un profesionālajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības. - Izprot tirgus ekonomikas darbības pamatprincipus. - Prot atrast savu vietu sabiedrības ekonomiskajās struktūrās un darboties tajās. - Izprot darba devēja un darba ņēmēja ekonomiskās attiecības un zina attiecīgos tiesību aktus. - ...

  Awarding bodyĒrgļu Profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages