• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 110 items
 1. Timber buyer (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare and control the implementation of issued instructions, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, communicate with co-workers and clients, purchase forest timber products, take possession of forest timber products, dispatch forest wood products, direct transport by trucks and assist drivers in operating logging trucks. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Forest cable operator (no legal status)

  Candidates will be able to: plan and organise own work, ensure the quality and efficiency of own work in the working environment in accordance with regulations and standards, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, develop enterprising characteristics, skills and behaviour, communicate with co-workers and representatives of institutions, use modern information and communication technologies, assemble and disassemble cable devices, haul logs using cable devices, maintain cable devices. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Forest cultivator (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare, carry out and check own work, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, communicate with representatives of professional services and with clients, perform thinning of thinner trees, prepare the forest floor for rejuvenation, artificially regenerate forest, tend forests, perform measures to ensure ecological and social functions, perform forest protection, perform maintenance work on forest and hauling roads, perform urgent maintenance work on small watercourses within forest areas and on landslip and erosion areas. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Motorzāģa vadītājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja noteikt cirsmas atrašanās vietu atbilstoši meža topogrāfiskajai kartei un sagatavot cirsmu darbam. 2. Spēja izpildīt cirsmas izstrādes darbus atbilstoši norādēm cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā kartē. 3. Spēja izpildīt meža izstrādes darbus, izmantojot ergonomiskus un efektīvus darba paņēmienus un instrumentus. 4. Spēja, izmantojot motorzāģi, mežā nogāzt koku, to atzarot un sagarumot kokmateriālus atbilstoši noteiktajam sortimentam. 5. Spēja krautnēt zarus atbilstoši mežizstrādes tehnoloģiskajām prasībām. 6. Spēja uzmērīt sagatavotos kokmateriālus atbilstoši kokmateriālu uzmērīšanas standartam. 7. Spēja kvalitatīvi veikt kopšanas cirti vai meža kultūru kopšanu, izvēloties konkrētam uzdevumam atbilstošu motorzāģa griezējinstrumentu. 8. Spēja sagatavot motorzāģi darbam, veikt tā apkopi un nelielu remontu darba vietā. 9. Spēja noteikt riskus darba vietā, izmantot drošus darba paņēmienus, kā arī individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus, izpildot darba uzdevumus. 10. Spēja sniegt pirmo palīdzību. 11. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. 12. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 13. Spēja noteikt saglabājamus bioloģiski nozīmīgus meža struktūras elementus un ievērot dabas aizsardzības normatīvo aktu prasības. 14. Spēja ievērot ugunsdrošības normatīvo aktu prasības, vajadzības gadījumā atbilstoši reaģēt. ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latgales mācību centrs"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Mežstrādnieks

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja sēt vai stādīt kokus, izmantojot atbilstoši sagatavotu sēklu vai stādāmo materiālu un noteikt skaitu un stādu izvietojumu apmežojamās platībās. 2. Spēja kopt meža kultūras, jaunaudzes, atzarot augošus kokus un veidot koku vainagus sēklu plantācijās un meža platībās. 3. Spēja šķirot atsevišķi kraujamos kokmateriālu sortimentus, zarus kraut kaudzēs vai ieklāt pievešanas ceļā. 4. Spēja veikt darba pienākumus mežizstrādē, sēklu plantācijās un kokaudzētavās saskaņā ar Mežu uzraudzības padomes (FSC) un Meža sertifikācijas shēmu novērtēšanas programmas (PEFC) mežsaimniecības sertificēšanas standartiem. 5. Spēja izmantot drošus un ergonomiskus darba paņēmienus un instrumentus, pildot darba uzdevumus. 6. Spēja sniegt pirmo palīdzību. 7. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. 8. Spēja izprast un ievērot darba, dabas un vides aizsardzības prasības, veicot darba pienākumus mežistrādes darbos, sēklu plantācijās un kokaudzētavās. 9. Spēja lietot mežsaimniecībā izmantojamos augu aizsardzības līdzekļus, ņemot vērā vielu fizikālās un ķīmiskās īpašības, kā arī izvairīties no riskiem, kas saistīti ar šādu vielu lietošanu. 10. Spēja ievērot ugunsdrošības noteikumus, vajadzības gadījumā atbilstoši rīkoties. 11. Spēja veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava darba rezultātu. 12. Spēja ievērot darba tiesiskās attiecības. Prasmes: 1. Strādāt ar dažādiem, darba pien ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Motorzāģa operators

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja noteikt cirsmas atrašanās vietu atbilstoši meža topogrāfiskajai kartei un sagatavot cirsmu darbam. 2. Spēja izpildīt cirsmas izstrādes darbus atbilstoši norādēm cirsmas izstrādes tehnoloģiskajā kartē. 3. Spēja izpildīt meža izstrādes darbus, izmantojot ergonomiskus un efektīvus darba paņēmienus un instrumentus. 4. Spēja, izmantojot motorzāģi, mežā nogāzt koku, to atzarot un sagarumot kokmateriālus atbilstoši noteiktajam sortimentam. 5. Spēja krautnēt zarus atbilstoši mežizstrādes tehnoloģiskajām prasībām. 6. Spēja uzmērīt sagatavotos kokmateriālus atbilstoši kokmateriālu uzmērīšanas standartam. 7. Spēja kvalitatīvi veikt kopšanas cirti vai meža kultūru kopšanu, izvēloties konkrētam uzdevumam atbilstošu motorzāģa griezējinstrumentu. 8. Spēja sagatavot motorzāģi darbam, veikt tā apkopi un nelielu remontu darba vietā. 9. Spēja noteikt riskus darba vietā, izmantot drošus darba paņēmienus, kā arī individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus, izpildot darba uzdevumus. 10. Spēja sniegt pirmo palīdzību. 11. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. 12. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 13. Spēja noteikt saglabājamus bioloģiski nozīmīgus meža struktūras elementus un ievērot dabas aizsardzības normatīvo aktu prasības. 14. Spēja ievērot ugunsdrošības normatīvo aktu prasības, vajadzības gadījumā atbilstoši reaģēt. ...

  Awarding bodyPriekuļu tehnikums

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Mežzinātņu maģistra grāds (Meža ekonomika un politika) (LLU)

  Apgūt maģistra studiju teorētiskos kursus; - apgūt mežzinātņu un materiālzinātņu teorētiskos pamatus; - apgūt meža ekonomikas un politikas zinātnes speciālo kursu un nostrādāt pētniecības praksi, saskaņā ar specializācijas virzienu; - izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Mežzinātņu doktora vai inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (LLU)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Mežzinātņu maģistra grāds (Meža ekoloģija un mežkopība) (LLU)

  Apgūt maģistra studiju teorētiskos kursus, mežzinātņu teorētiskos pamatus, mežzinātņu speciālo kursu; - saskaņā ar specializācijas virzienu nostrādāt pētniecības praksi; - izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Maģistra grāds mežzinātnē (Mežzinātne) (LLU)

  Apgūt maģistra studiju teorētiskos kursus, mežzinātņu teorētiskos pamatus, mežzinātņu speciālo kursu; - saskaņā ar specializācijas virzienu nostrādāt pētniecības praksi; - izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages