• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 85 items
 1. Doctorate in the field of genetics (no legal status)

  A student is qualified to: perform creative and independent research, solve scientific problems of future employers, understand and critically assess solutions for demanding and complex scientific research questions, perform creative and independent work on scientific research problems, make critical assessments of research results, develop new research methods, transfer new technologies and knowledge into practice, understand genetic approaches and genetic concepts in the study of organisms, understand model organisms and master bioinformatics tools for understanding genetic compliance. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Pre-Bologna research master's degree in the field of mathematics-education stream (no legal status)

  Graduates will be familiar with basic concepts and structures in algebra and with modern trends in the development of algebra, and in this way will have developed the necessary tools for autonomous research. They will also have mastered knowledge from the fields of analysis, the didactics of mathematics, combinatorics, geometry, probability calculation, etc. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Pre-Bologna research master's degree in the field of mathematics-research stream (no legal status)

  Graduates will be familiar with contemporary knowledge and developments in mathematics and will be capable of research in mathematics. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Doctorate in the field of veterinary medicine (no legal status)

  Students will be able to: think scientifically, participate in the addressing of complex work problems using an interdisciplinary approach, carry out creative and independent research, address the scientific problems of future employers, demonstrate understanding and critical judgement in the addressing of difficult and complex research questions, address research problems in a creative and autonomous manner, critically assess research results, develop new research methods, transfer new technologies and knowledge into practice. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 5. Academic bachelor's degree in mathematics (no legal status)

  Students will be able to: describe a given situation through the correct use of mathematical symbols and notations, solve mathematical (and other) problems through the application of modern technology, apply an algorithmic approach (develop an algorithm to solve a given problem), analyse a given problem numerically, graphically and algebraically, deduce new logical conclusions from given data, confidently address a given mathematical problem and find a solution, explain their understanding of mathematical concepts and principles. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 6. Master's degree in mathematics (no legal status)

  Students will be able to: describe a given situation through the correct use of mathematical symbols and notations, explain their understanding of mathematical concepts and principles, solve mathematical (and other) problems through the application of modern technology, apply an algorithmic approach; develop an algorithm to resolve a given problem, analyse a given problem numerically, graphically and algebraically, deduce new logical conclusions on the basis of given data, confidently address a given mathematical problem and find a solution. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 7. Doctorate in the field of toxicology (no legal status)

  Students will be able to: think scientifically, participate in the addressing of complex work problems using an interdisciplinary approach, carry out creative and independent research, address the scientific problems of future employers, demonstrate understanding and critical judgement in the addressing of difficult and complex research questions, address research problems in a creative and autonomous manner, critically assess research results, develop new research methods, transfer new technologies and knowledge into practice. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 8. Profesionālā bakalaura grāds statistikas matemātikā, Statistikas matemātiķis (LU)

  - apgūt dažādu matemātikas apakšnozaru pamatkursus; - apgūt matemātiskās statistikas un matemātiskās ekonomikas kursus; - prast izmantot datorus un speciālās datorpaketes; - izpildīt mācību praksi statistikā vai matemātiski ekonomisku modeļu izstrādāšanā valsts vai privātā uzņēmumā; - izstrādāt un publiski aizstāvēt bakalaura darbu, kam nepieciešama gan dažādu matemātikas studiju kursu, it sevišķi varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas bloku kursu, un to savstarpējo sakaru izpratne, gan matemātikas, statistikas un datorzinātņu pamatu zināšanu praktisks lietojums konkrētu matemātikas un statistikas uzdevumu risināšanai. Matemātiķa statistiķa programmas mērķis ir; - sagatavot kvalificētus matemātiķus un statistiķus Latvijas valsts iestādēm, kā arī privātā sektora uzņēmumiem, vadoties no tā, lai viņu zināšanas un prasmes atbilstu Latvijas Republikas profesiju klasifikatorā minētai profesijai Statistikas matemātiķis. Galvenie uzdevumi: - nodrošināt iespēju, apgūstot profesionālo augstākās izglītības studiju programmu un sekmīgi nokārtojot valsts pārbaudījumus, - iegūt statistikas matemātiķa piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju; - nodrošināt iespēju, apgūstot profesionālo bakalaura programmu un sekmīgi nokārtojot valsts pārbaudījumus, - iegūt statistikas matemātiķa piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu statistikas matemātikā; - attīstīt studentos matemātisko domāšanu, veicināt centienus patstāvīgai zināšanu paplašināšanai un praktisko iemaņu nostiprināšanai; ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Profesionālā bakalaura grāds finašu inženierijā, Finanšu analītīķis (RTU)

  Absolventu zināšanu un prasmju atbilstība profesijas standartam ir galvenais uzdevuma izpildes rezultāts. Studiju rezultātā studējošais apgūst pamatiemaņas, lai spētu patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus, kā arī lietotu  iegūtās zināšanas praktiskajā darbā. Absolvents ir apguvis jaunākās informācijas tegnoloģijas metodes.   Viņš-absolvents spēj:      - izprast ekonomisko un finanšu situāciju Latvijā un pasaulē;    - identificēt finanšu un aktuāra problēmas, un to risināšanai izmantot IT metodes;   - veikt biznesa procesu analīzi,izmantojot IT;   - organizēt vērtspapīru portfeļa un investīciju optimizēšanu;   - izmantojot IT, analizēt, modelēt un prognozēt finanšu plūsmu un projektēt ar finanšu analīzi saistītas vadības sistēmas;   - izskaidrot finanšu instrumentu lietošanas pamatprincipus;   - noteikt finanšu ieguldījumu ienesīgumu un risku, izstrādāt priekšlikumus finanšu risku samazināšanai;    - risināt ekonomiskus un sociālus uzdevumus finanšu plūsmu statistiskajā analīzē;    - veikt mirstības, funkcionālu traucējumu un citu līdzīgu datu statistisko analīzi ar IT;   - analizēt apdrošināšanas tirgus tendences, veikt zaudējumu un prēmiju aprēķināšanu ar IT;    - lietot finanšu analīzes un finanšu inženierijas modernās kvantitatīvās metodes;   - lietot matemātiskās un statistiskās datorprogrammas.      Akadēmiskā pamatizglītība, kuru nodrošina humanitārie, sociālie un valodu priekšmeti sniedz pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras pakāpi, ļauj uzsākt sabiedrisku darbību un kontaktēties ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Matemātikas doktora zinātniskais grāds (LU)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages