• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 193 items
 1. Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē (Rehabilitācija) (RSU)

  Studiju programmas mērķi: Sagatavot augsti kvalificētus un konkurētspējīgus veselības aprūpes speciālistus rehabilitācijas nozarē, - kuri spēj realizēt savu zinātniski pētniecisko darbību, efektīvi organizēt un īstenot uz zinātniskiem pierādījumiem balstītus rehabilitācijas pakalpojumus un starpdisciplināru sadarbību pētniecībā, veselības aprūpē un publiskajā sektorā. Zināšanas: - tiski izvērtē veselības aprūpes organizāciju un attīstības tendences mūsdienās; - izprot, salīdzina un kritiski izvērtē dažādas rehabilitācijas teorijas, koncepcijas un nozares attīstības tendences mūsdienās; - izprot rehabilitācijas nozares multiprofesionālo dabu un attīstības kontekstus; - izprot cilvēka funkcionēšanas ierobežojumu dinamiku un sekas dažādos līmeņos (indivīds, grupa, sabiedrība), kā arī seku nozīmi sabiedrības veselības kontekstā; - izprot rehabilitācijas procesa fāzes, norisi, dinamiku un rezultātus dažādos līmeņos (indivīds, grupa, sabiedrība); - izprot pētniecības procesu un specifiskas pētniecības metodes rehabilitācijā; - izprot nepieciešamību patstāvīgi papildināt un pilnveidot savu profesionālo izaugsmi un kvalifikāciju; Prasmes: - analizē un izvērtē savas profesijas vai organizācijas specifiku, vajadzības un resursus rehabilitācijas un veselības aprūpes kontekstā; - izvērtē un pielieto specifiskas novērtēšanas metodes rehabilitācijā, analizē un dokumentē novērtējumu rezultātus, - plāno un vada rehabilitācijas procesu (indivīdiem un grupām); - mērķtiecīgi seko inovācijām savā specialitātē, apgūs ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē (RSU)

  Studiju programmas mērķis: - sagatavot augsti kvalificētus speciālistus patstāvīgam zinātniski pētnieciskajam darbam sabiedrības veselības jomās (epidemioloģijā, vides veselībā, veselības veicināšanā, veselības aprūpes organizēšanā) ar fundamentālām teorētiskajām zināšanām sabiedrības veselībā un pētījumu metodoloģijā un praktiskām iemaņām sabiedrības veselības zinātniskās pētniecības jomā. Zināšanas: - spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni par sabiedrības veselībā risināmo jautājumu daudzfaktoru izcelsmi un multisektorālo risinājumu veidu, kas ir nozares pētniecības un profesionālās darbības pamatkodols; - ir apguvis sabiedrības veselībā izmantotās teorijas un izprot to pielietojumu pētniecībā un praksē; - ir padziļināti apguvis zinātniski pētnieciskā darba metodoloģijas teorētiskās nostādnes. Prasmes: - spēj identificēt un pamatot izpētei nepieciešamos sabiedrības veselības aspektus, izvēlēties atbilstošas pētnieciskas pieejas, iegūt un analizēt datus; - spēj veikt patstāvīgu pētniecisko darbību, izpildot visus pētījuma posmus; - spēj patstāvīgi izvēlēties un pielietot praksē piemērotāko metodoloģiju un risinājumu veidu kompleksu sabiedrības veselības problēmu novēršanai; - ir ieguvis izpratni par slimību izplatību populācijā un to cēloņiem un spēj modelēt sabiedrības veselības notikumu un stāvokļu cēloņsakarības; - spēj pamatot, argumentēt un aizstāvēt savu viedokli, iesaistīties debatēs, kā arī strādāt grupā kolektīva risinājuma izstrādāšanā, ievērojot profesionālās darbīb ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Zobu protēzists (RSU)

  Tālākizglītības profesionālās izglītības (rezidentūras) mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu ārstu sagatavošanai sertifikācijai specialitātē, atbilstīgi LR normatīvajiem dokumentiem. Studiju programmas plānotie rezultāti noteikti saskaņā ar Ciklu noslēguma prasību aprakstiem Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, t.i. atbilstoši EKI 7. līmenim Zināšanas un prasmes: - demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un medicīnas teoriju izpratni kopumā, bet konkrētajā ārsta specialitātē tās atbilst specialitātes prasībām un ir attiecīgās zinātnes un profesionālās jomas avangardā, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē; Spēja pielietot zināšanas: - patstāvīgi pielieto medicīnas problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta speciālista profesionālas funkcijas slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, aprūpē, prasmīgi veic praktiskās manipulācijas; - spēj darboties veselības aprūpes organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā. Analīze, sintēze, novērtēšana: - patstāvīgi formulē un kritiski analizē sarežģītas klīniskās medicīnas problēmas, kritiski vērtē pētījumus medicīnas zinātnes jomā; - veic nepieciešamo papildus analīzi, ja nepieciešams pamatot lēmumus; - integrē dažādu medicīnas jomu zināšanas; - apkopo pieredzi, dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai speciālista profesionālās darbības metožu attīstībā; - parāda izpratni un ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Rūpnieciskais farmaceits (RTU)

  Studiju programmas absolvents spēj:   - iekļauties starpdisciplinārā komandā, asociēt sevi ar komandas mērķiem un dot ieguldījumu kopīgo mērķu sasniegšanā;    - integrēt farmācijas un rūpnieciskās farmācijas studijās iegūtās teorētiskās zināšanas, kā arī nepieciešamības gadījumā papildināt zināšanas patstāvīgi, lai risinātu  problēmas un pamatotu savu viedokli;   - atrast, atlasīt, analizēt, izmantot zinātnisko literatūru, veikt zinātniskās literatūras apkopojumu, veikt datu apstrādi, apkopot iegūto informāciju, kritiski analizēt to, sniegt savu novērtējumu un prezentēt rezultātus;   - izvērtēt datu pierādījumu pakāpi un pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību;   - izvēlēties piemērotāko un inovatīvāko veidu problēmas risināšanai. Kompetences: 1. Spēja kritiski novērtēt savstarpējo saistību starp receptūru, gatavo zāļu formu, zāļu ievadīšanas veidu un terapeitisko efektivitāti. 2. Spēja izstrādāt un standartizēt zāļu formas un sagatavot dokumentāciju atbilstoši Eiropas Savienības (ES) vadlīnijām un zāļu labas ražošanas prakses (LRP) prasībām. 3. Spēja veikt gatavo zāļu formu kvalitātes kontroli. 4. Spēja izprast kvalitātes kontroles pārbaudes un ražošanas uzraudzības relatīvo nozīmi produktu kvalitātes nodrošināšanā. 5. Spēja izprast dažādu analīzes metožu nozīmi un lietot tās farmaceitisko produktu analīzē. 6. Spēja organizēt un nodrošināt zāļu ražošanu atbilstoši labas ražošanas prakses (LRP) prasībām. 7. Spēja novērtēt riskus zāļu ražošanas jomā un rīkoties saskaņā ar procedūrām atbilstoši kompetencei ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Sabiedrības veselības ārsts (RSU)

  Tālākizglītības profesionālās izglītības (rezidentūras) mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu ārstu sagatavošanai sertifikācijai specialitātē, atbilstīgi LR normatīvajiem dokumentiem. Studiju programmas plānotie rezultāti noteikti saskaņā ar Ciklu noslēguma prasību aprakstiem Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, t.i. atbilstoši EKI 7. līmenim Zināšanas un prasmes: - demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un medicīnas teoriju izpratni kopumā, bet konkrētajā ārsta specialitātē tās atbilst specialitātes prasībām un ir attiecīgās zinātnes un profesionālās jomas avangardā, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē; Spēja pielietot zināšanas: - patstāvīgi pielieto medicīnas problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta speciālista profesionālas funkcijas slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, aprūpē, prasmīgi veic praktiskās manipulācijas; - spēj darboties veselības aprūpes organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā. Analīze, sintēze, novērtēšana: - patstāvīgi formulē un kritiski analizē sarežģītas klīniskās medicīnas problēmas, kritiski vērtē pētījumus medicīnas zinātnes jomā; - veic nepieciešamo papildus analīzi, ja nepieciešams pamatot lēmumus; - integrē dažādu medicīnas jomu zināšanas; - apkopo pieredzi, dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai speciālista profesionālās darbības metožu attīstībā; - parāda izpratni un ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Sirds ķirurgs (RSU)

  Tālākizglītības profesionālās izglītības (rezidentūras) mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu ārstu sagatavošanai sertifikācijai specialitātē, atbilstīgi LR normatīvajiem dokumentiem. Studiju programmas plānotie rezultāti noteikti saskaņā ar Ciklu noslēguma prasību aprakstiem Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, t.i. atbilstoši EKI 7. līmenim Zināšanas un prasmes: - demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un medicīnas teoriju izpratni kopumā, bet konkrētajā ārsta specialitātē tās atbilst specialitātes prasībām un ir attiecīgās zinātnes un profesionālās jomas avangardā, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē; Spēja pielietot zināšanas: - patstāvīgi pielieto medicīnas problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta speciālista profesionālas funkcijas slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, aprūpē, prasmīgi veic praktiskās manipulācijas; - spēj darboties veselības aprūpes organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā. Analīze, sintēze, novērtēšana: - patstāvīgi formulē un kritiski analizē sarežģītas klīniskās medicīnas problēmas, kritiski vērtē pētījumus medicīnas zinātnes jomā; - veic nepieciešamo papildus analīzi, ja nepieciešams pamatot lēmumus; - integrē dažādu medicīnas jomu zināšanas; - apkopo pieredzi, dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai speciālista profesionālās darbības metožu attīstībā; - parāda izpratni un ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Psihoterapeits (RSU)

  Tālākizglītības profesionālās izglītības (rezidentūras) mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu ārstu sagatavošanai sertifikācijai specialitātē, atbilstīgi LR normatīvajiem dokumentiem. Studiju programmas plānotie rezultāti noteikti saskaņā ar Ciklu noslēguma prasību aprakstiem Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, t.i. atbilstoši EKI 7. līmenim Zināšanas un prasmes: - demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un medicīnas teoriju izpratni kopumā, bet konkrētajā ārsta specialitātē tās atbilst specialitātes prasībām un ir attiecīgās zinātnes un profesionālās jomas avangardā, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē; Spēja pielietot zināšanas: - patstāvīgi pielieto medicīnas problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta speciālista profesionālas funkcijas slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, aprūpē, prasmīgi veic praktiskās manipulācijas; - spēj darboties veselības aprūpes organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā. Analīze, sintēze, novērtēšana: - patstāvīgi formulē un kritiski analizē sarežģītas klīniskās medicīnas problēmas, kritiski vērtē pētījumus medicīnas zinātnes jomā; - veic nepieciešamo papildus analīzi, ja nepieciešams pamatot lēmumus; - integrē dažādu medicīnas jomu zināšanas; - apkopo pieredzi, dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai speciālista profesionālās darbības metožu attīstībā; - parāda izpratni un ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Radiologs diagnosts (RSU)

  Tālākizglītības profesionālās izglītības (rezidentūras) mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu ārstu sagatavošanai sertifikācijai specialitātē, atbilstīgi LR normatīvajiem dokumentiem. Studiju programmas plānotie rezultāti noteikti saskaņā ar Ciklu noslēguma prasību aprakstiem Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, t.i. atbilstoši EKI 7. līmenim Zināšanas un prasmes: - demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un medicīnas teoriju izpratni kopumā, bet konkrētajā ārsta specialitātē tās atbilst specialitātes prasībām un ir attiecīgās zinātnes un profesionālās jomas avangardā, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē; Spēja pielietot zināšanas: - patstāvīgi pielieto medicīnas problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta speciālista profesionālas funkcijas slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, aprūpē, prasmīgi veic praktiskās manipulācijas; - spēj darboties veselības aprūpes organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā. Analīze, sintēze, novērtēšana: - patstāvīgi formulē un kritiski analizē sarežģītas klīniskās medicīnas problēmas, kritiski vērtē pētījumus medicīnas zinātnes jomā; - veic nepieciešamo papildus analīzi, ja nepieciešams pamatot lēmumus; - integrē dažādu medicīnas jomu zināšanas; - apkopo pieredzi, dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai speciālista profesionālās darbības metožu attīstībā; - parāda izpratni un ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Reimatologs (RSU)

  Tālākizglītības profesionālās izglītības (rezidentūras) mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu ārstu sagatavošanai sertifikācijai specialitātē, atbilstīgi LR normatīvajiem dokumentiem. Studiju programmas plānotie rezultāti noteikti saskaņā ar Ciklu noslēguma prasību aprakstiem Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, t.i. atbilstoši EKI 7. līmenim Zināšanas un prasmes: - demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un medicīnas teoriju izpratni kopumā, bet konkrētajā ārsta specialitātē tās atbilst specialitātes prasībām un ir attiecīgās zinātnes un profesionālās jomas avangardā, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē; Spēja pielietot zināšanas: - patstāvīgi pielieto medicīnas problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta speciālista profesionālas funkcijas slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, aprūpē, prasmīgi veic praktiskās manipulācijas; - spēj darboties veselības aprūpes organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā. Analīze, sintēze, novērtēšana: - patstāvīgi formulē un kritiski analizē sarežģītas klīniskās medicīnas problēmas, kritiski vērtē pētījumus medicīnas zinātnes jomā; - veic nepieciešamo papildus analīzi, ja nepieciešams pamatot lēmumus; - integrē dažādu medicīnas jomu zināšanas; - apkopo pieredzi, dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai speciālista profesionālās darbības metožu attīstībā; - parāda izpratni un ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Rūpnieciskais farmaceits (RSU)

  Zināšanas: - padziļinātas zināšanas par zāļu formu izstrādi un ražošanu, kvalitātes kontroli, reģistrācijas dokumentācijas izstrādi un izplatīšanu. Prasmes: - spēj pielietot pētnieciskās iemaņas un problēmu risināšanas prasmes farmaceitiskajā rūpniecībā sastopamu situāciju analīzei. Kompetences: - spēj iekļauties starpdisciplinārā komandā, asociēt sevi ar komandas mērķiem un dot ieguldījumu kopīgo mērķu sasniegšanā; - spēj integrēt farmācijas un rūpnieciskās farmācijas studijās iegūtās teorētiskās zināšanas, kā arī nepieciešamības gadījumā papildināt zināšanas patstāvīgi, lai risinātu problēmas un pamatotu savu viedokli; - spēj atrast, atlasīt, analizēt, izmantot zinātnisko literatūru, veikt zinātniskās literatūras apkopojumu, veikt datu apstrādi, apkopot iegūto informāciju, kritiski analizēt to, sniegt savu novērtējumu un prezentēt rezultātus; - spēj izvērtēt datu pierādījumu pakāpi un pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību. Kompetences: 1. Spēja kritiski novērtēt savstarpējo saistību starp receptūru, gatavo zāļu formu, zāļu ievadīšanas veidu un terapeitisko efektivitāti. 2. Spēja izstrādāt un standartizēt zāļu formas un sagatavot dokumentāciju atbilstoši Eiropas Savienības (ES) vadlīnijām un zāļu labas ražošanas prakses (LRP) prasībām. 3. Spēja veikt gatavo zāļu formu kvalitātes kontroli. 4. Spēja izprast kvalitātes kontroles pārbaudes un ražošanas uzraudzības relatīvo nozīmi produktu kvalitātes nodrošināšanā. 5. Spēja izprast dažādu analīzes metožu nozīmi un lietot tās farmaceitisko produktu analīzē. ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages