• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 198 items
 1. Profesionālā maģistra grāds mūzikā (DU)

  Programmas mērķis ir: - pilnveidot studējošo profesionālo māksliniecisko un mūzikas pedagoģisko izglītību; - sekot līdzi un pielāgoties straujai attīstībai mūzikas izglītības, pedagoģijas un zinātnes jomā pasaulē, ar savu darbību sekmēt Latvijas, īpaši Latgales kultūrvides attīstību. Programmas ietvaros ir: - iegūta profesionālā kompetence, kas atspoguļojas prasmēs un raksturo mūzikas speciālista padziļinātās zināšanas par mākslinieciskās jaunrades konceptuāliem aspektiem; - izpratne par mūziķa un mūzikas skolotāja lomu sabiedrībā; - iegūti profesionālie pamati aktīvai līdzdarbībai mūsdienu mūzikas mākslā, radošo mūzikas projektu izstrādē un mākslinieciskās jaunrades ideju realizācijā un prezentācijā. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyDaugavpils Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Profesionālā maģistra grāds mūzikā (JVLMA)

  Maģistrs spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst mūzikas zinātnes nozares atskaņotājmāksla profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem, kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties atskaņotājmākslas un izglītības jomu saskarē. Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes): Maģistrs spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu māksliniecisku darbību, augsti kvalificēta mūziķa profesionālas funkcijas, kā arī veikt savas specializācijas pētniecisku darbību. Maģistrs spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem mūzikas nozares un mūziķa profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; - spēj patstāvīgi virzīt savas specializācijas kompetenču pilnveidi; - uzņemties atbildību par personāla (ansambļa) grupu darba rezultātiem un to analīzi; - veikt uzņēmējdarbību (kultūras institūcijas vai individuālie mākslinieciskie projekti, pedagoga privātprakse); - īstenot inovācijas savas specializācijas mūzikas nozarē; - veikt profesionālo mūziķa un pedagoga darbu, nodarboties ar pētniecību, turpināt tālāku mācīšanos (tālākizglītībā, doktorantūrā) sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas. Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana): Studiju programmas apguves rezultātā maģistrs spēj patstāvīgi; - formulēt un kritiski analizēt sarežģītas profesionālas un zinātnisk ...

  Awarding bodyJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Profesionālā maģistra grāds mākslā (DU)

  Programmas mērķis ir: - pilnveidot teorētiskās zināšanas pasaules un Latvijas laikmetīgās mākslas medijos un kultūras menedžmenta aspektos; - attīstīt profesionālās prasmes un kompetences izvēlētajā specializācijā, maģistra darbos iniciēt, prezentēt un praktiski realizēt oriģinālus artefaktus un radošus kultūras projektus. Programmas ietvaros ir: - apgūtas teorētiskas un specializētas zināšanas laikmetīgajā mākslā, mūsdienu mākslas teorijā, filozofijā, psiholoģijā, komunikācijas vadībā, vadības pamatos un kultūras menedžmenta teorētiskos un praktiskos aspektos, - akcentējot un aktualizējot laikmetīgās nostādnes kultūrpolitikas attīstībā, kultūras mārketingā, radošajās industrijās, finanšu menedžmentā, lietišķās prezentācijas, stila un dizaina jautājumos; - attīstītas prasmes profesionālajai un radošajai pilnveidei obligātās izvēles specializācijās: Zīmēšanā, Grafikā, Glezniecībā, Keramikā, Tekstilmākslā, Dizainā un Kultūras menedžmentā; - iegūta kompetence oriģinālu mākslas, dizaina un kultūras projektu iniciēšanai, koncepcijas izstrādei, prezentēšanai un realizēšanai globāla, nacionāla vai lokāla mēroga kultūras/mākslas telpā. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyDaugavpils Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālā maģistra grāds mākslā (LiepU)

  Profesionālās maģistra studiju programmas mērķis: Dot iespēju māksliniekiem un mākslas priekšmetu skolotājiem tālākizglītoties un iegūt profesionālā maģistra grādu mākslā; Padziļināt praktiskās un teorētiskās zināšanas un nostiprināt pētniecības iemaņas un prasmes vizuālās mākslas un dizaina jomā; Sekmēt studējošo sagatavošanu patstāvīgai individuālai mākslinieciskai jaunradei un pētnieciskai darbībai; Sekmēt pētniecības mākslā un mākslinieciskās jaunrades pieredzes tālāku attīstību. Studiju rezultāti pēc programmas apguves: Ir iegūtas padziļinātas zināšanas un izpratne mākslas pētniecībā un profesionālajā mākslinieciski radošajā darbībā; Ir iegūtas prasmes patstāvīgi veikt pētījumu un māksliniecisko darbību; Prot patstāvīgi analizēt, argumentēti izskaidrot, diskutēt un pamatot secinājumus par profesionālām problēmām mākslas jomā; Prot pielietot in formācijas un komunikāciju tehnoloģijas mākslinieciskās jaunrades ideju realizācijā un prezentācijā; Ir sniegts ieguldījums profesionālās mākslas attīstībā: Patstāvīgi virza tālākizglītībā profesionālo darbību mākslas jomā, pilnveidojot kompetences mākslas jomā un lietojot jaunas pieejas mākslinieciskajā jaunradē. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLiepājas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālā maģistra grāds horeogrāfijā (JVLMA)

  Maģistrs spēj: - parādīt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni, no kurām daļa atbilst baletmākslas nozares (dejas kompozīcijas, mūsdienu dejas, modernās dejas un baletrepertuāra) jaunākajiem atklājumiem un kuras nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties horeogrāfijas un izglītības jomu saskarē. Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes): - maģistrs spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu māksliniecisku darbību, augsti kvalificēta horeogrāfa profesionālās funkcijas, kā arī veiktu savas specializācijas pētniecisku darbību. Maģistrs spēj: - argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem dejas mākslas nozares un dejas profesionālās jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem; - spēj patstāvīgi virzīt savas specializācijas kompetenču pilnveidi; - uzņemties atbildību par personāla (deju kopas, opertrupas) grupu darba rezultātiem un to analīzi; - veikt uzņēmējdarbību (kultūras institūcijas vai individuālie mākslinieciskie projekti, pedagoga privātprakse); - īstenot inovācijas dejas mākslas nozarē; - veikt profesionālo horeogrāfa un pedagoga darbu; - nodarboties ar pētniecību, turpināt tālāku mācīšanos (tālākizglītībā, doktorantūrā) sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un, ja nepieciešams, tos pārveidot, lietojot jaunas pieejas. Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana): Studiju programmas apguves rezultātā maģistrs spēj: - patstāvīgi formulēt un k ...

  Awarding bodyJāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālā maģistra grāds dizainā, Datordizainers (BSA)

  - projektēt, modelēt, sagatavot reproducēšanai estētiski augstvērtīgu dizaina objektu vai to kompleksu ar tā pielietojuma maksimālu komfortu tam paredzēto utilitāro funkciju veikšanā; - iegūt padziļinātas teorētiskās zināšanas, pētnieciskās iemaņas un prasmes dizaina jomā; - iegūt iemaņas teorētisko un praktisko zināšanu pielietošanā pilnā cikla dizaina pakalpojuma sniegšanai; - izprast patērētāju uzvedību; projektēšanas/modelēšanas/reproducēšanas/pakalpojumu organizēšanas paņēmienus un principus; projekta un pakalpojuma finanšu un tehnoloģiskās darbības rādītājus; - pieņemt lēmumus, lai veicinātu projekta un pakalpojuma optimizāciju; - analizēt projekta un pakalpojuma dizaina jomā pievienotu vērtību, novērtēt un plānot projekta finanses; identificēt problēmas un izstrādāt to risinājumus; - iepazīties ar valsts, uzņēmumu, iestāžu un projektu darbību reglamentējošiem dokumentiem, likumdošanu, normatīvajiem aktiem un iegūt iemaņas to pielietošanā; - veikt patstāvīgus pētījumus par konkrēto projektu un pakalpojuma tēmu, iegūtos rezultātus parādīt maģistra darbā, kas atbilst zinātnisko publikāciju prasībām (ne mazāk kā 20 nedēļas pilna slodze vai 20 kredītpunkti); - apgūt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas projekta vadītājam un pakalpojuma sniedzējam dizaina jomā - kārtot profesionālo praksi konkrētajās reproducēšanas tehnoloģijās, apjoms - ne mazāk kā 6 nedēļas. Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Vizuālās mākslas apakšnozare: grafika) (LMA)

  Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. Valsts izglītības standarts Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Vizuālās mākslas apakšnozare: tekstilmāksla) (LMA)

  Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. Valsts izglītības standarts Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Vizuāli plastiskās mākslas apakšnozare: keramika) (LMA)

  Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. Valsts izglītības standarts Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Vizuāli plastiskās mākslas apakšnozare: stikla māksla) (LMA)

  Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. Valsts izglītības standarts Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages