• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 87 items
 1. Inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Vides zinātne) (RTU)

  Mācīšanās rezultātus katrai studiju programmai formulē attiecīgā augstskola saskaņā ar Augstskolu likumā studiju programmām noteiktajām prasībām. Vairāk informācijas skatīt Augstskolu likuma (pieņemts 02.11.1995.) 55.pantā:  Lasīt likuma pantu Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. DIPLOMS PAR PROFESIONĀLO VIDĒJO IZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Vides tehniķis

  - Spēj veikt intelektuālu darbību zināšanu, izpratnes, lietošanas un vienkāršas analīzes līmenī. - Izmanto zināšanas un teorētisko izpratni plaša spektra kompleksā darbībā. - Prot patstāvīgi iegūt un novērtēt informāciju. - Izmanto plaša diapazona zināšanas un prasmes labi formulētu, bet nepazīstamu un neprognozējamu problēmu risinājumā. - Ir detalizētas teorētiskās zināšanas un izpratne atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai. - Ir plaša diapazona prasmes, profesijai būtiskās prasmes un meistarība atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai. - Spēj patstāvīgi veikt izpildītāja darbu, ietverot veicamā darba plānošanu un pārraudzību. - Zina un prot lietot atbilstošās tehnoloģijas. - Prot izmantot informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas profesionālajā darbībā. - Izkopta latviešu valodas prasme un pilnveidota svešvalodas(-u) prasme. - Zina un izprot sava novada, Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības kopsakarības. - Prot lietot matemātikas zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā. - Prot izmantot zināšanas par dabaszinātņu faktiem un likumiem profesionālajā darbībā. - Spēj vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus un aptvert tos sistēmā un attīstībā. - Izprot ekoloģiskās telpas vienotības principu un profesionālajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības. - Izprot tirgus ekonomikas darbības pamatprincipus. - Prot atrast savu vietu sabiedrības ekonomiskajās struktūrās un darboties tajās. - Izprot darba devēja un darba ņēmēja ekonomiskās attiecības un zina attiecīgos tiesību aktus. - ...

  Awarding bodyOlaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Dabaszinātņu maģistra grāds vides zinātnē (LU)

  - padziļināti apgūt teorētisko saturu un pētījumu metodoloģiju vides zinātnē, prast izmantot interdisciplināru pieeju vides zinātnes problēmu risināšanā; - apgūt teorētisko saturu un praktiskā darba iemaņas vides un attīstības plānošanas jomā, kas ietver vides resursu izpēti, novērtēšanu un pārvaldību, reģionu,īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un apsaimniekošanas plānu izstrādāšanu; - padziļināti apgūt pētnieciskā darba veikšanas metodoloģiju veicot patstāvīgus pētījumus (ne mazāk kā 25 nedēļu jeb 25 kredītpunktu apjomā) un rezultātus apkopot maģistra darbā.                                                                                                                  Maģistra studiju programmas mērķis ir sniegt mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas vides zinātnes apakšnozarēs un virzienos, vienlaikus sniedzot pārskatu par nozares attīstību kopumā un sekmējot darba tirgū nepieciešamo praktisko iemaņu apgūšanu. Vispārējā mērķa sasniegšanai studiju programmai ir izvirzīti šādi galvenie uzdevumi: - sniegt mūsdienīgas zināšanas un prasmes kādā no vides zinātnes apakšnozarēm (dabas aizsardzība, vides pārvaldība, vides ķīmija un ekotoksikoloģija, vides inženierzinātnes) vai virzieniem, kā arī priekšstatu par vides zinātnes kopējām attīstības tendencēm; - sekmēt iemaņu apguvi, kas ir būtiskas konkurētspējas nodrošināšanā darba tirgū, gūt zināšanas un radīt izpratni par inovatīvās darbības pamatiem; - attīstīt prasmes veikt individuālus darba uzdevumus un strādāt grupās; - attīstīt pētnieciskās iema ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Dabaszinātņu bakalaura grāds vides zinātnē (LU)

  - apgūt dabaszinātņu un sociālo zinātņu pamatus, kas ļauj izprast vidē noritošos procesus; - apgūt vides zinātnes teorētiskos kursus visās vides zinātnes apakšnozarēs; - apgūt lietišķo zinātņu pamatus ģeogrāfijā un vides zinātnē un attiecīgās praktiskās iemaņas; - apgūt praktiskā darba iemaņas lauku pētījumos; - apgūt pētījumu metodes vides zinātnes apakšnozarēs (vides ķīmija un ekotoksikoloģija, vides pārvaldība, dabas aizsardzība, vides ģeogrāfija un plānošana), veicot patstāvīgus pētījumus (ne mazāk kā 10 nedēļu, jeb 10 kredītpunktu apjomā) izvēlētā vides zinātnes apakšnozarē un rezultātus apkopot bakalaura darbā. Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studentiem pamata akadēmiskās un profesionālās zināšanas vides kā starpdisciplinārā zinātnē, tanī skaitā vides zinātnes un ar to saistīto zinātņu nozaru teorētisko un metodoloģisko pamatu apguvi, vienlaikus, studentiem pastāvīgi risinot vides zinātnē aktuālās teorētiskās un praktiskās problēmas, nodrošinot šo zināšanu pielietošanu pētniecībā un praksē. Studiju programmas apakšmērķis ir studentu vispārējā izglītības un kultūras līmeņa paaugstināšana. Galvenie uzdevumi vides zinātnes bakalaura studiju programmai: - paaugstināt zināšanas, prasmes un iemaņas dabas zinātnēs (fizikā, ķīmijā, bioloģijā un Zemes zinātnēs); - pilnveidot zināšanas par dabiskās vides sfērām un to savstarpējo mijiedarbību – biosfēru, litosfēru, hidrosfēru un pedosfēru; - radīt izpratni par sabiedrības attīstības procesiem un to ietekmi uz vidi; - sniegt zināšanas par nozīmīg ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Dabaszinātņu bakalaura grāds vides zinātnē (DU)

  Programmas mērķis ir; - nodrošināt studējošo patstāvīgo studiju darbu, sniedzot teorētiskās zināšanas vides zinātnē un tās apakšnozarēs un attīstot zinātniski - pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, - tādā veidā nodrošinot augstākās akadēmiskās izglītības ieguvi un iespēju sekmīgi turpināt studijas maģistrantūrā. Programmas ietvaros ir: - papildinātas un padziļinātas esošās un iegūtas jaunas zināšanas, prasmes un kompetences vides zinātnes jomā: - ir iegūtas vides zinātnes un tās nozaru raksturīgās pamata un specializētās zināšanas, - kā arī svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratne cilvēka un vides mijiedarbībā un vides zinātnes sistēmiskumā; - zināšanas vides zinātnes metodoloģijā, problemātikā, pētnieciskajās metodēs un to pielietojumā vides zinātnē, vides problēmu risinājumos; - zināšanas par cilvēka darbības ietekmi uz dabas vidi, vides ekonomiku, ekosistēmu precēm un pakalpojumiem; - apgūtas prasmes un spējas izmantot iegūtās zināšanas teorētisku un praktisku uzdevumu risināšanā un pētījumu veikšanā vides zinātnē; - plānot, pārvaldīt un realizēt patstāvīgo studiju, pētniecisko un sabiedrisko darbu; - pielietot atbilstošas pētījumu metodes, aparatūru, instrumentus un datorprogrammas kamerālos, laboratoriskos un lauka pētījumos vides zinātnē; - patstāvīgi veikt pētījumus un iegūt rezultātus, - veikt iegūto rezultātu analīzi un interpretāciju; - attīstītas spējas pielietot starpnozaru skatījumu uz vides problēmām un to iespējamajiem risinājumiem ilgtspējīgas un līdzsvarotas attīstības konteks ...

  Awarding bodyDaugavpils Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Técnico de Higiene e Segurança do trabalho e Ambiente

  Técnico de Higiene e Segurança do trabalho e Ambiente ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 7. Occupational Safety and Hygiene Technician

  Develop prevention and protection activities against occupational risks. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 8. Bachelor's Degree in Food Technology. Department of Food Technology. School of Agriculture Technology and Food and Nutrition Technology. Technological Educational Institute of Ionian Islands.

  KnowledgeUpon completion of studies, the graduate will obtain the necessary scientific knowledge, competences and skills to be able to handle qualitative and effectively the following subjects:• Consulting services and integrated production management of organic products.• Design and implementation of quality assurance systems in food production (ISO 22000) in compliance with the national and European legislation.• Design and implementation of quality assurance systems in environmental management (ISO 14000, EMAS, Agro 2-1/2-2) in compliance with the national and European legislation.• Acting as supervisor, auditor or inspector as defined in the standards or normative documents.• Assessment - evaluation of the processes of food production using techniques such as the Risk Analysis and Critical Control Points (HACCP) to ensure the production of safe and quality food.• Acting as agricultural advisor.• Develop and implement land management plans.• Development and application of fertilizer plans.• Develop and implement plans PPP.• Packaging and marketing of all kinds of agricultural products of vegetable or animal origin.• Staffing control laboratories and food industries to produce high quality and biological value of food.• Take up senior staff and technical support to companies primary sector (nurseries, greenhouses, livestock breeding units) provided by legislations in force each time for the operation of these companies.• Take up senior staff and technical support to food businesses and the control and handlin ...

  Awarding bodyTechnological Educational Institute of Ionian Islands

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Master's Degree in “Applied Nutrition and Dietetics”. Directions: a) Clinical Nutrition, b) Nutrition and Exercise, c) Nutrition and Public Health, d) Consumer, Food and Nutrition, e) Molecular Nutrition. Department of Nutrition and Dietetics. Faculty of

  Knowledge: • Have increased expertise in the particular scientific fields of Clinical Nutrition, Nutrition and Exercise, Nutrition and Public Health, Nutrition, Food and Consumer, Molecular Nutrition.• Demonstrate a critical understanding of the principles, theories, methodologies and practices of Nutrition Science and its interface with other disciplines, such as those of Food Science, Biology, Biochemistry, Metabolism, Genetics, Biostatistics, Epidemiology.• Have increased critical understanding of the evolutionary dynamics and cutting-edge issues of the science of Dietetics - Nutrition.• Have the scientific bases to develop initiatives and interventions in the subject of Nutrition and Dietetics, according to their scientific or professional interests.• Have the scientific bases for original thinking, both in research and professional level. Skills: • Implement fluently theories and methodologies of the science of Dietetics – Nutrition in their research and work in a critical and creative way.• Implement with originality knowledge acquired about the process of nutritional care, both in research and in the workplace.• Are able to evaluate, interpret and promote developments in the science of Dietetics - Nutrition.• Document their positions with specialist information and arguments, towards a specialised or non public, with clarity, adequacy and accuracy.• Express inductively, in a scientifically justified way, solutions to complex and interdisciplinary issues and formulate valid judgments, taking into account ...

  Awarding bodyHarokopio University

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Bachelor's Degree in Nutrition and Dietetics. Department of Nutrition and Dietetics. Faculty of Health Science and Education. Harokopio University.

  Knowledge:• Have a coherent and integrated body of knowledge, which also includes data from the biological and medical sciences, food sciences and social sciences.• Have a perception of the evolutionary dynamics of the scientific subject area of Nutrition and Dietetics, both in basic research and in epidemiology and clinical applications.• Possess analytical and advanced knowledge of the dynamics of the scientific knowledge field of Dietetics - Nutrition, both in normal and in pathological situations.• Possess analytical and advanced knowledge of the dynamics of the scientific knowledge field of Dietetics - Nutrition, at the individual and population level, in general and specific groups of the population.• Recognise the connection and the sequence of the dimensions of prevention, health promotion and treatment.• Recognise the interactions of nutritional elements, food and medicine, as well as the connection of the Science of Food Technology and Nutrition. Skills: • Implement the nutrition care process in feeding population groups or individuals, namely:• Assess nutritional status, using appropriate assessment tools.• Diagnose the nutritional problem.• Intervene by comprehensive methods.• Monitor with appropriate indicators the effectiveness of the intervention, judge the effectiveness of the intervention and appropriately reshape its objectives.• Analyse and adapt their knowledge in the science of Dietetics - Nutrition to educate population groups or individuals.• Implement new technologies in nutrition care p ...

  Awarding bodyHarokopio University

  Category: Qualifications Location: Greece

Pages