• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 249 items
 1. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Aprūpētājs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas 1. medicīnas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS ar profesionālo kvalifikāciju: Sociālais darbinieks (LKrA)

  - apgūt vispusīgas zināšanas un izpratni nacionālā un starptautiskā līmenī sociālās labklājības sistēmas politiku sociālajā darbā; - veidot prasmes un iemaņas sociālā gadījuma vadīšanas praktiskajos aspektos, savienojot tās ar teorētiskajām zināšanām; - veidot izpratni par starpinstitucionālo un starpprofesionālo sadarbību, komandas veidošanu un funkcionēšanu sociālā darba procesā; - apgūt vairākas mūsdienu darba tirgū pieprasītas prasmes un iemaņas – darbu komandā, pētnieciskā un praktiskā darba iemaņas, - spēja kritiski domāt, analizēt problēmas, uzņemties atbildību, saskarsmes prasmes, publiskās uzstāšanās iemaņas. Kompetences: 1. Spēja identificēt, definēt, analizēt un risināt sociālās problēmas. 2. Spēja vadīt problēmu risināšanas procesu un sociālo gadījumu. 3. Spēja plānot, organizēt un vadīt sociālo darbu ar indivīdu, ģimeni, grupu un kopienu. 4. Spēja apzināt, piesaistīt un attīstīt resursus dažādās sociālā darba prakses jomās. 5. Spēja rast alternatīvus sociālo problēmu risinājumus un izvēlēties atbilstošo stratēģiju. 6. Spēja izvērtēt sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti un lietderību. 7. Spēja izstrādāt un īstenot sociālo pakalpojumu projektus. 8. Spēja analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību un pilnveidot to. 9. Spēja veicināt kopienas attīstību, sociālo pakalpojumu pieejamību atbilstoši kopienas iedzīvotāju sociālajām vajadzībām. 10. Spēja iesaistīties sociālās politikas izstrādē, attīstībā, realizācijā un novērtēšanā. 11. Spēja veidot supervīzijas praksi, iesaistoties, refl ...

  Awarding bodyLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā, Sociālais darbinieks (LU)

  Profesionālās maģistra studiju programmas Sociālais darbs pārveides mērķis ir nodrošināt iespējas personām iegūt profesionālo maģistra grādu sociālajā darbā, sociālā darbinieka piekto Latvijas profesionālās kvalifikācijas līmeni (profesijas kods – 263501) un septīto Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūras (LKI) un Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras (EKI) līmeni, veicinot profesionālo kompetenci, administratīvās, jaunrades un pētnieciskās iemaņas. Lai nodrošinātu šo mērķi, studiju programmas uzdevumi ir: - izglītot augsti kvalificētus Latvijas un Eiropas Savienības standartiem atbilstošus Latvijas Republikas sociālajā sfērā strādājošus sociālos darbiniekus; - attīstīt studentos prasmes un iemaņas strādāt saskaņā ar sociālo darbinieku profesijas standartu un profesionālās ētikas kodeksu; - nodrošināt jaunāko sasniegumu apguvi sociālā darba teorijā un praksē, veicināt spēju turpināt profesionālo pilnveidi, iesaistīties mūžizglītībā; - sagatavot studentus ar pētnieciskajam un jaunrades darbam nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, spēju kritiski izvērtēt to pielietojumu sociālā darba jomā; - sagatavot studentus ar teorētiskām zināšanām un praktiskām iemaņām sociālā darba jomā, kuras ļauj turpināt izglītību doktora studiju programmā; - sagatavot studentus ar projektēšanas darba, vadībzinību un informāciju un komunikāciju tehnoloģiju kompetenci, veicinot spēju līdzdarboties zinātniskajos un praktiski orientētos projektos; - padziļināti apgūt zināšanas, prasmes un kompetences, kas nepieciešamas darbā ar kl ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā, Sociālais darbinieks (RSU)

  Pielietojamās zināšanas un prasmes nodrošinās viņu spējas efektīvi darboties sociālo pakalpojumu, rehabilitācijas un veselības aprūpes pakalpojumu struktūrās, - spējas darboties pētniecībā un strādāt akadēmiskā vidē. Studiju programmu apguvušie būs gatavi veikt sekojošus uzdevumus: - pētīt indivīdu, kopienas vai sabiedrības sociālo vajadzību specifiku, sociālo problēmu veidus, cēlonību un prognozēt attīstības tendences; - analizēt un attīstīt kopienas un valsts sociālo politiku un sociālās programmas atbilstoši sociālajām vajadzībām; - kompetenti pielietot pētniecības metodes sociālo vajadzību un pakalpojumu kvalitātes analīzē un novērtēšanā; - vadīt sociālās institūcijas; - pielietot ES sociālo politiku regulējošos normatīvos aktus; - īstenot aizstāvību un nediskriminācijas praksi attiecībā pret viegli ievainojamām sociālām grupām un indivīdiem; - realizēt adekvātu stratēģiju pacienta / klienta interešu un tiesību aizstāvībā; - diagnosticēt un risināt ģimeņu sociālās funkcionēšanas problēmas; - pielietot psihoterapijas principus, pieejas un metodes darbā ar dažādām klientu grupām; - pielietot grupu terapeitiskās iejaukšanās teorijas un metodes; - veikt akadēmisko darbību sociālā darba speciālistu izglītībā. Kompetences: 1. Spēja identificēt, definēt, analizēt un risināt sociālās problēmas. 2. Spēja vadīt problēmu risināšanas procesu un sociālo gadījumu. 3. Spēja plānot, organizēt un vadīt sociālo darbu ar indivīdu, ģimeni, grupu un kopienu. 4. Spēja apzināt, piesaistīt un attīstīt resursus dažā ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā, Supervizors, konsultants pārraugs (LKrA)

  Sagaidāmie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un kompetences kontekstā ietver kompetenci supervīzijas norises organizēšanā (individuālās, grupu, komandas un organizācijas supervīzijas vadīšanā); - kompetenci pielietot adekvātu antropoloģisko skatījumu supervīzijas procesā, kompetenci karitatīvās padomdošanas un universālās komunikācijas principu un tehnoloģiju lietošanā, kas balstās sinerģijā un garīgās pārraudzības ekleziālajā tradīcijā, zināšanas par sociālekonomiskajiem procesiem valstī un sociālekonomiskajām pārmaiņām Eiropā un pasaulē; - kompetence veikt starpdisciplināru zinātnisku pētījumu, lietojot integratīvās teoloģijas pētniecisko metodi un pētniecības metodoloģiju supervīzijā. Prasmes individuālās, grupu, komandas un organizācijas supervīzijas organizēšanā, vadīšanā un novērtēšanā dažādos institucionālos un organizatoriskos kontekstos, kā arī karitatīvās supervīzijas procesa veidošanā. Prasmes reflektīvo, konsultatīvo, izglītojošo, pašvērtējuma un pašregulācijas, kā arī konfliktu vadīšanas metožu pielietojumā supervīzijas procesā, kā arī izstrādāt organizāciju kvalitātes uzlabošanas ieteikumus. Spēja patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, - uzņemties atbildību par supervīzijas procesa rezultātiem un to analīzi, izmantot inovatīvas pieejas, - izstrādāt tās profesijā, veikt darbu, pētniecību, tālāku mācīšanos un profesionālo izaugsmi. Kompetences: 1. Spēja organizēt un vadīt supervīzijas procesu individuālā, grupu, komandu un organizāciju līmenī. 2. Spēja supervīzija ...

  Awarding bodyLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālā maģistra grāds sociālās uzņēmējdarbības vadībā (LKrA)

  - apgūt vispusīgas zināšanas par to, kā veidot sociālo uzņēmumu uz vienotās ES platformas pamata atbilstoši inovatīvām sociālā/ karitatīvā sociālā darba un komerczinību tehnoloģijām; - kompetence pielietot adekvātu antropoloģisko, teoloģisko un sociālo teoriju un konceptus moderno sociālo problēmu izvērtēšanai sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai; - attīstīt padziļinātu izpratni par ārējās (sociālekonomiskās) vides ietekmi uz sociālo pakalpojumu sniegšanu caur ilgtspējīgām sociālās uzņēmējdarbības organizatoriskajām formām; - veidot kompetenci efektīvu organizatorisko mehānismu izveidē un stiprināšanā sociālajos uzņēmumos, kooperatīvos, savstarpējās biedrībās, uzņēmējdarbības fondos un citos sociālu mērķu virzītos uzņēmumos. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā (LiepU)

  Studiju programmas mērķis: - nodrošināt kvalificētiem sociālā darba speciālistiem profesionālā maģistra grāda iegūšanu, lai nodrošinātu nepārtrauktās mūžizglītības realizācijas iespējas un sekmētu sociālās sfēras darbinieku profesionalitātes celšanu. Plānotie studiju rezultāti: Profesionālo sociālā darba maģistru studiju rezultātu kvalitāti nosaka zināšanu, kognitīvo prasmju un iemaņu un kompetenču, kas ir pielietojamas darba tirgū, apguve, balstoties uz sociālā darbinieka kvalifikācijas ieguves laikā iegūtajām zināšanām, prasmēm, attieksmēm. Studiju programmas apguves rezultātā studenti: Spēj: pielietot zināšanas par Latvijas Republikas un starptautisko likumdošanu sociālās drošības un cilvēktiesību jautājumos, novērtējot sociālās politikas efektivitāti un atbilstību sabiedrības sociālā taisnīguma principam un vajadzībām; Spēj: balstoties uz pētnieciskajā darbībā iegūtajiem rezultātiem piedāvāt stratēģiskus risinājumus sociālās labklājības jomā lokālā un globālā mērogā. Spēj: plānot un īstenot profesionālo darbību saskaņā ar inovatīvām sociālā darba teorijas un prakses tendencēm; Spēj: īstenot profesionālajā darbībā pozitīvu savstarpējo mijiedarbību un apliecināt pozitīvu attieksmi saistībā ar dažādību dažādās sociālās kultūrvides; Prot: izstrādāt sociālā mārketinga stratēģiju, pielietojot modernā menedžmenta teorijas; Spēj: kritiski izvērtēt savu profesionālo darbību problēmu risināšanā un nepieciešamības gadījumā operatīvi veikt izmaiņas; Spēj: pielietot komunikāciju teorijas sociālā darba praksē; ...

  Awarding bodyLiepājas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā (sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem), Sociālais darbinieks (RSU)

  - pielietot zināšanas – integrēt teorētiskās zināšanas un praktiskā darba pieredzi darbā ar bērniem un ģimenēm, attīstīt un novērtēt savas profesionālās zināšanas un prasmes, izveidojot personīgo apmācības sistēmu un karjeras attīstību, analizēt un pielietot inovācijas profesionālajā darbībā; - veikt pētījumus – veikt atbilstošus kvantitatīvus un kvalitatīvus pētījumus, veikt bērnu un jauniešu problēmu kvalitatīvu analīzi un attīstīt sociālā darba zināšanas par bērnu un jauniešu dzīvi dažādos kultūras kontekstos; - attīstīt specifiskās prasmes – analizēt attiecības starp sociālo darbinieku un klientu (indivīdu, ģimeni, grupu, kopienu), veikt intervenci netipiskās situācijās, rast iespējas, nodrošināt neformālo izglītību bērniem un jauniešiem starptautiskā un multikulturālā vidē; - attīstīt sociālās prasmes – plānot, koordinēt, un nodrošināt sociālos pakalpojumus, ņemot vērā sociālpolitiskās tendences un socializācijas kontekstu darbā ar dažādām bērnu un jauniešu grupām; - attīstīt personiskās prasmes – plānot personīgo mācīšanās un karjeras pilnveidošanas procesu, iedzīvināt sociālā darba vērtības un mūžizglītības mācīšanos personīgajā un profesionālajā izaugsmē, paplašināt un novērtēt personiskās un profesionālās zināšanas un prasmes, pielietot inovācijas savā profesijā. Kompetences: 1. Spēja identificēt, definēt, analizēt un risināt sociālās problēmas. 2. Spēja vadīt problēmu risināšanas procesu un sociālo gadījumu. 3. Spēja plānot, organizēt un vadīt sociālo darbu ar indivīdu, ģimeni, grupu un kopienu. 4 ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Profesionālā maģistra grāds sociālajā darbā, Sociālais darbinieks (BSA)

  - pilnveidot studējošo kritisku izpratni par jautājumiem saistībā ar sociālās labklājības un sociālās politikas problēmām lokālā, reģionālā un starptautiskā mērogā; - attīstīt organizatoriskās prasmes organizējot un vadot komandas, organizācijas un kopienas darbu; - formulēt specifiskas problēmas un attīstīt vadības prasmes izmantojot esošos un attīstot jaunus kopienas resursus; - iniciēt un vadīt dažāda mēroga sociālos projektus; - sniegt atbalstu un veicināt sociālās izmaiņas lokālā, reģionālā un starptautiskā mērogā; - apgūt zinātnisko pētījumu veikšanas prasmes, pētījumu datu datorapstrādi, statistiskās metodes sociālajā darbā, datu kvantitatīvās un kvalitatīvās apstrādes iemaņas; - veikt patstāvīgus zinātniskos pētījumus; - sekmējot sociālo taisnīgumu un labklājību balstoties uz sociālā darba attīstības tendencēm Eiropā un pasaulē. Kompetences: 1. Spēja identificēt, definēt, analizēt un risināt sociālās problēmas. 2. Spēja vadīt problēmu risināšanas procesu un sociālo gadījumu. 3. Spēja plānot, organizēt un vadīt sociālo darbu ar indivīdu, ģimeni, grupu un kopienu. 4. Spēja apzināt, piesaistīt un attīstīt resursus dažādās sociālā darba prakses jomās. 5. Spēja rast alternatīvus sociālo problēmu risinājumus un izvēlēties atbilstošo stratēģiju. 6. Spēja izvērtēt sniegto sociālo pakalpojumu kvalitāti un lietderību. 7. Spēja izstrādāt un īstenot sociālo pakalpojumu projektus. 8. Spēja analizēt un izvērtēt savu profesionālo darbību un pilnveidot to. 9. Spēja veicināt kopienas attīstību, sociālo p ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Profesionālā maģistra grāds karitatīvajā sociālajā darbā (LKrA)

  Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar (1) otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un (2) attiecīgo profesijas standartu. Valsts izglītības standarts Profesiju standartu reģistrs Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages