• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 59 items
 1. Veterinārmedecīnas doktora zinātniskais grāds (Patoloģija) (LLU)

  Mācīšanās rezultātus katrai studiju programmai formulē attiecīgā augstskola saskaņā ar Augstskolu likumā studiju programmām noteiktajām prasībām. Vairāk informācijas skatīt Augstskolu likuma (pieņemts 02.11.1995.) 55.pantā:  Lasīt likuma pantu Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Veterinārmedecīnas doktora zinātniskais grāds (Pārtikas higiēna) (LLU)

  Mācīšanās rezultātus katrai studiju programmai formulē attiecīgā augstskola saskaņā ar Augstskolu likumā studiju programmām noteiktajām prasībām. Vairāk informācijas skatīt Augstskolu likuma (pieņemts 02.11.1995.) 55.pantā:  Lasīt likuma pantu Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Veterinārmedecīnas doktora zinātniskais grāds (Veterinārā farmakoloģija un toksikoloģija) (LLU)

  Mācīšanās rezultātus katrai studiju programmai formulē attiecīgā augstskola saskaņā ar Augstskolu likumā studiju programmām noteiktajām prasībām. Vairāk informācijas skatīt Augstskolu likuma (pieņemts 02.11.1995.) 55.pantā:  Lasīt likuma pantu Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Veterinārmedecīnas doktora zinātniskais grāds (Ķirurģija) (LLU)

  Mācīšanās rezultātus katrai studiju programmai formulē attiecīgā augstskola saskaņā ar Augstskolu likumā studiju programmām noteiktajām prasībām. Vairāk informācijas skatīt Augstskolu likuma (pieņemts 02.11.1995.) 55.pantā:  Lasīt likuma pantu Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Mākslīgās apsēklošanas tehniķis

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyBebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS ar profesionālo kvalifikāciju: Veterinārārsts (LLU)

  Veterinārārsta kvalifikācijas pretendentam jāiegūst atbilstošas zināšanas zinātnēs, uz kurām balstās veterinārārsta darbs; - zināšanas par veselu dzīvnieku organisma struktūru un funkcijām, par to audzēšanu, pavairošanu, turēšanas higiēnu un ēdināšanu; - zināšanas par dzīvnieku aizsardzību un labturību; - zināšanas par dzīvnieku slimību cēloņiem, dabu, norisi, diagnostiku un ārstēšanu, ieskaitot speciālas zināšanas par slimībām, kuras var tikt pārnestas no dzīvniekiem uz cilvēkiem; - zināšanas preventīvajā medicīnā; - zināšanas par dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu higiēnu visos tās ražošanas posmos; - zināšanas veterinārmedicīnas likumdošanā; - pietiekošu klīnisko un cita veida praktisko pieredzi, kā arī jānokārto valsts gala pārbaudījumi. Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālā maģistra grāds pārtikas higiēnā (LLU)

  Apgūt pilnu profesionālā maģistra studiju teorētisko, praktisko kursu un pētniecības iemaņas patstāvīgai zinātniskai pētniecības darbībai ar kopējo minimālo apjomu – 45 KP, ko sastāda sekojošie studiju kursi – pētījumu metodoloģija, pārtikas derīguma analīze; - pārtikas tehnoloģija, pārtikas infekcijas, pārtikas toksikoloģija, pārtikas higiēna, inspekcija, pārtikas tirgzinības, pedagoģija un psiholoģija, brīvā izvēle, pētniecības prakse un maģistra darba izstrādāšana un aizstāvēšana. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. DIPLOMS PAR PROFESIONĀLO VIDĒJO IZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Veterinārārsta asistents

  - Spēj veikt intelektuālu darbību zināšanu, izpratnes, lietošanas un vienkāršas analīzes līmenī. - Izmanto zināšanas un teorētisko izpratni plaša spektra kompleksā darbībā. - Prot patstāvīgi iegūt un novērtēt informāciju. - Izmanto plaša diapazona zināšanas un prasmes labi formulētu, bet nepazīstamu un neprognozējamu problēmu risinājumā. - Ir detalizētas teorētiskās zināšanas un izpratne atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai. - Ir plaša diapazona prasmes, profesijai būtiskās prasmes un meistarība atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai. - Spēj patstāvīgi veikt izpildītāja darbu, ietverot veicamā darba plānošanu un pārraudzību. - Zina un prot lietot atbilstošās tehnoloģijas. - Prot izmantot informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas profesionālajā darbībā. - Izkopta latviešu valodas prasme un pilnveidota svešvalodas(-u) prasme. - Zina un izprot sava novada, Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības kopsakarības. - Prot lietot matemātikas zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā. - Prot izmantot zināšanas par dabaszinātņu faktiem un likumiem profesionālajā darbībā. - Spēj vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus un aptvert tos sistēmā un attīstībā. - Izprot ekoloģiskās telpas vienotības principu un profesionālajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības. - Izprot tirgus ekonomikas darbības pamatprincipus. - Prot atrast savu vietu sabiedrības ekonomiskajās struktūrās un darboties tajās. - Izprot darba devēja un darba ņēmēja ekonomiskās attiecības un zina attiecīgos tiesību aktus. - ...

  Awarding bodySmiltenes tehnikums

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. DIPLOMS PAR PROFESIONĀLO VIDĒJO IZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Veterinārārsta asistents

  - Spēj veikt intelektuālu darbību zināšanu, izpratnes, lietošanas un vienkāršas analīzes līmenī. - Izmanto zināšanas un teorētisko izpratni plaša spektra kompleksā darbībā. - Prot patstāvīgi iegūt un novērtēt informāciju. - Izmanto plaša diapazona zināšanas un prasmes labi formulētu, bet nepazīstamu un neprognozējamu problēmu risinājumā. - Ir detalizētas teorētiskās zināšanas un izpratne atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai. - Ir plaša diapazona prasmes, profesijai būtiskās prasmes un meistarība atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai. - Spēj patstāvīgi veikt izpildītāja darbu, ietverot veicamā darba plānošanu un pārraudzību. - Zina un prot lietot atbilstošās tehnoloģijas. - Prot izmantot informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas profesionālajā darbībā. - Izkopta latviešu valodas prasme un pilnveidota svešvalodas(-u) prasme. - Zina un izprot sava novada, Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības kopsakarības. - Prot lietot matemātikas zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā. - Prot izmantot zināšanas par dabaszinātņu faktiem un likumiem profesionālajā darbībā. - Spēj vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus un aptvert tos sistēmā un attīstībā. - Izprot ekoloģiskās telpas vienotības principu un profesionālajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības. - Izprot tirgus ekonomikas darbības pamatprincipus. - Prot atrast savu vietu sabiedrības ekonomiskajās struktūrās un darboties tajās. - Izprot darba devēja un darba ņēmēja ekonomiskās attiecības un zina attiecīgos tiesību aktus. - ...

  Awarding bodySmiltenes tehnikums

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. menedzser szakállatorvos

  A képzés célja: Az állatorvosok gyógyító és megelőző tevékenysége mellett a gazdasági funkciók is mindinkább a figyelem és érdeklődés központjába kerültek. A már régebben és frissen végzett állatorvosok egyre nagyobb része olyan munkakörben dolgozik – mint vállalkozó vagy alkalmazott – ahol a menedzsment ismeretek fokozott hangsúlyt kapnak. Az állatorvos-menedzserképzés hozzájárul a gazdasági szempontok szélesebb körű figyelembevételéhez az állat-egészségügyi döntés-előkészítés, végrehajtás és ellenőrzés során. Mindez egyben kiindulópontját képezi az állat-egészségügyi szaktanácsadási munka fejlesztésének és szélesebb körű elterjesztésének, így lehetőséget ad a jelenlegi állatorvosi tevékenység hatókörének kiterjesztésére is.   Általános kompetenciák: állatorvosi praxismenedzselés; szakmai prezentáció, üzleti terv készítése; szakirodalom-kutatás; informatikai ismeretek (Excel, PowerPoint); üzletvitel.   Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: általános közgazdasági; vállalatgazdaságtani; üzleti, vállalkozói; praxismenedzselési; üzletviteli és nyilvántartási, pénzügyi; könyvviteli és adózási; jogi; marketing, kommunikációs; kereskedelmi; szaktanácsadási, önismeretei, önmenedzselési; viselkedési, illemtani; etikai.   Személyes adottságok és készségek: problémafelismerő és -megoldó képesség; szintetizáló készség; kommunikációs készségek; vezetői képesség A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:   Az általános gazdasági és üzletviteli ismeretek mellett igen na ...

  Awarding bodyÁllatorvostudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages