• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 6767 items
 1. Sociologija (Sociology)

  Enopredmetni študijski program traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. S pridobljenimi kompetencami diplomant lahko izvaja analize družbenega razvoja in sprememb ter predvideva kratkoročne in dolgoročne posledice teh procesov. Celoten strokovni profil diplomanta izhaja iz temeljnih ter specializiranih teoretičnih in praktičnih znanj, ki mu omogočajo vpogled, analizo ter kritično ovrednotenje družbenih sprememb in procesov. Kompetence diplomantu omogočajo ustrezno odzivanje na zahteve družbenega okolja ter trga dela, tako v okviru lastnega napredovanja in pridobivanja kompetenc kot tudi pozivnega vpliva in prispevka k drugim gospodarskim in negospodarskim subjektom. Predmetno-specifične kompetence: poznavanje temeljnih teoretskih ter praktičnih znanj iz sociološkega, družboslovnega in humanističnega področja ter oblikovanje teoretske podlage za analizo družbenih procesov, dinamik in sprememb; poglobljeno poznavanje metod družboslovnega raziskovanja, sposobnost konkretne izvedbe raziskovalnih projektov s področja družboslovja, vključno z vodenjem takih projektov, analiza in kritično ovre-dnotenje statističnih podatkov, izvajanje zahtevnejših statističnih analiz ter uporaba spoznanj na konkretnih delovnih področjih; sposobnost učinkovite uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije za delo v sociološkem in širšem družboslovnem kontekstu; sposobnost kritične analize in razvoja teoretskih pogledov, njihove izbire ter uporabe v kontekstu reševanja konkretnih družbenih problemov; sposobnost inter-, multi- i ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Filozofska fakulteta (University of Maribor Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Ekonomija v sodobni družbi (Economy in Contemporary Society)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomanti programa so usposobljeni za zahtevnejša delovna mesta, kjer so potrebna ekonomska in tudi poslovna ter druga znanja, pomembna za razumevanje in obvladovanje makro in mikro ekonomskega okolja ter ekonomskih procesov v proizvodnji, razdelitvi, menjavi in potrošnji kot tudi poslovnega okolja. Diplomanti so usposobljeni za prepoznavanje, opredeljevanje in analitično reševanje ekonomskih in poslovnih problemov ter izzivov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameMednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (International School for Social and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Mednarodne in diplomatske študije (International and diplomatic studies)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Po končanem študiju se lahko zaposlijo na vseh delovnih mestih, kjer se zahteva izobrazba s področja mednarodnih odnosov in diplomacije. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameNova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (New University, The Graduate School of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Strateški komunikacijski management (Strategic Communication Management, Ph. D. Program)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorski študij Strateški komunikacijski management je interdisciplinarni študij, ki je usmerjen k novim strateškim managerskim vrednotam (osebne, medkulturne, gospodarske, politične, kulturne, umetnostne, verske, zdravstvene, znanstvene, globalne, regionalne, nacionalne in lokalne) ter k novim predmetnim študijskim disciplinam. Študijski program podaja temeljna teoretična in metodološka znanja ter specializirana komunikacijska znanja in interdisciplinarna komunikacijska znanja, spretnosti in kompetence s področja strateškega managementa (upravljanje in vodenje informacij in komunikacij na vseh stopnjah managerskega procesa). * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameAlma Mater Europaea - Evropski center, Maribor (ALMA MATER EUROPAEA-European Centre, Maribor)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Informatika v sodobni družbi (Information Science in Contemporary Society)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Osnovni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa je izobraziti diplomante s temeljnimi znanji s področja družboslovja, s širokim znanjem družboslovnih raziskovalnih metod ter dobrim poznavanjem IKT. Cilj programa je izobraziti diplomante s temeljnimi znanji s področja družboslovja, s širokim znanjem družboslovnih raziskovalnih metod ter dobrim poznavanjem IKT, da bodo znali povezati informacijsko tehnologijo s potrebami v sodobni družbi. Diplomanti bodo imeli strokovno znanje s področja IKT (informacijski sistemi, baze podatkov, programiranje v različnih okoljih, informatizacija poslovnih procesov, elektronske storitve), metodološko znanje o kvantitativnih (statističnih) in kvalitativnih raziskovalnih metodah, široko znanje o teoretičnih in metodoloških konceptih na področju družbenih ved, o pomenu in uporabnosti IKT v sodobni družbi ter interakcijah med IKT in sodobno družbo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za informacijske študije v Novem mestu (Faculty of Information Studies in Novo mesto)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Informatika v sodobni družbi (Information Science in Contemporary Society)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Osnovni cilj univerzitetnega študijskega programa je izobraziti diplomante s temeljnimi znanji s področja družboslovja, s širokim znanjem družboslovnih raziskovalnih metod ter dobrim poznavanjem IKT. Cilj programa je izobraziti diplomante s temeljnimi znanji s področja družboslovja, s širokim znanjem družboslovnih raziskovalnih metod ter dobrim poznavanjem IKT, da bodo znali povezati informacijsko tehnologijo s potrebami v sodobni družbi. Diplomanti bodo imeli strokovno znanje s področja IKT (informacijski sistemi, baze podatkov, programiranje v različnih okoljih, informatizacija poslovnih procesov, elektronske storitve), metodološko znanje o kvantitativnih (statističnih) in kvalitativnih raziskovalnih metodah, široko znanje o teoretičnih in metodoloških konceptih na področju družbenih ved, o pomenu in uporabnosti IKT v sodobni družbi ter interakcijah med IKT in sodobno družbo. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za informacijske študije v Novem mestu (Faculty of Information Studies in Novo mesto)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Mednarodne in diplomatske študije (International and Diplomacy Studies)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program lahko omogoča zaposlitev v mednarodnih institucijah, kot so EU, OZN, NATO, OECD, katerih članic je tudi Slovenija. Program izobražuje tudi za pridobitev celostnih znanj, potrebnih za poklice, ki jih lahko označimo kot poklice v javni upravi. Študenti naše fakultete zasedajo uradniška delovna mesta v organih državne uprave, v občinski upravi in pri nosilcih javnih pooblastil, prav tako pa tudi pri izvajalcih javnih služb. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameNova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije (New University, The Graduate School of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Javni sektor in ekonomika okolja (Public sector and environmental economics)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Skupni magistrski študijski program druge stopnje Javni sektor in ekonomika okolja / Joint Master Programme in Public Sector and Environmental Economics izvajata Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta in University of Sarajevo, Sarajevo, Bosna in Hercegovina. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta (School of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Migracije in medkulturni odnosi (Migration and Intercultural Relations)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Temeljni cilj mednarodnega študijskega programa je usposobiti izvedence, ki bodo s pomočjo pridobljenega teoretičnega, metodološkega in empiričnega znanja s poudarkom na interdisciplinarnih pristopih in transkulturnih vidikih migracij pripravljeni na vodenje oziroma samostojno izvajanje znanstvenoraziskovalnih projektov. Ker bodo poleg tega dobili vpogled tudi v praktično delo z migranti v medkulturnem kontekstu, bodo sposobni kritično ovrednotiti obstoječe migracijske študije ter aktualne prakse in strategije v okviru migracijskih in integracijskih politik. S pridobljenimi izvedenskimi znanji za načrtovalno, usklajevalno in ocenjevalno delo na tem področju bodo lahko suvereno sooblikovali in uresničevali strategije formalnopravnega in praktičnega urejanja medkulturnih odnosov, povezanih z migracijami. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Fakulteta za humanistiko (School of Humanities)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Medkulturni menedžment (Intercultural Management)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Cilj programa je seznaniti študente s kulturno dinamiko sodobnih družb, katere pomemben element predstavljajo stiki med različnimi kulturno-vrednotnimi sistemi na različnih področjih. Poleg splošnih znanj o naravi medkulturnih odnosov v sodobni globalizirani družbi bodo pridobili potrebne izkušnje in kompetence za kontekstualne specifike posameznih področij. Program je namenjen preučevanju omenjenih medkulturnih odnosov in upravljanja z njimi predvsem na področjih ekonomije, politike, znanosti in izobraževanja ter civilnodružbene sfere, s perspektive različnih znanstvenih disciplin. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (School of advanced social studies)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages