• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 375 items
 1. Apģērbu un tekstila tehnoloģija- Prof. mag. studijas

  Pēc programmas apguves iegūst šādu grādu, atkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma 1) Profesionālais maģistrs apģērbu un tekstila tehnoloģijā 2) Profesionālais maģistrs apģērbu un tekstila tehnoloģijā un apģērbu un tekstila ražošanas inženieris. Programmā sagatavo augstākās kvalifikācijas tekstila un apģērbu ražošanas nozares speciālistus, kas pārvalda nozares modernās tehnoloģijas, to ieviešanas un specializētās izstrādājumu un ražošanas projektēšanas metodes. Studējot maģistratūrā, tiek apgūtas datorprojektēšanas metodes, sortimenta attīstības tendences, inovācijas tekstilnozarē, tekstila nozares attīstības stratēģija,u.c. Studiju programmas mērķi: • sagatavot valsts tautsaimniecības attīstībai nepieciešamos augstākās kvalifikācijas tekstila un apģērbu ražošanas nozares speciālistus; • nodrošināt integrētu maģistra studiju programmu, kas dod kvalitatīvu inženiertehnisku izglītību un sagatavo tālākām studijām materiālu zinātnes nozares apģērba un tekstila apakšnozares doktorantūrā. Studiju programmas uzdevumi: • izglītot tekstila un apģērbu ražošanas nozares darba tirgū pieprasītus, konkurētspējīgus augstākā līmeņa speciālistus, kas prot strādāt ar modernām tehnoloģijām, izprot un virza tekstilrūpniecības nozaru attīstību un ar to saistītās jomas; • īstenot maģistra studiju programmu, kas aptvert dažādas, ar atšķirīgajām tekstila un apģērbu tehnoloģijām saistītās jomas, dot iespēju studējošajiem padziļināti apgūt materiālzinātnes nozares tekstila un apģērbu tehnoloģijas apakšnozares inženierzināt ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Materiālu dizains un tehnoloģija- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo augstāko izglītību materiālu dizaina un tehnoloģiju jomā, kas nodrošina nepieciešamās zināšanas un prasmes, ļaujot dizaineram darboties kā industrijas māksliniekam un mediatoram, kas spēj apvienot materiālu, produkta ideju pētījumus un izgatavošanas tehnoloģijas ar tirgus un izmaksu pētījumiem, produkta prezentācijām, kā arī ļaujot veikt pētniecisko un pedagoģisko darbību profesijas ietvaros, un nodrošināt nepieciešamās zināšanas un prasmes studiju turpināšanai doktorantūrā. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - sniegt zināšanas par materiālu īpašībām un veidot prasmes izvēlēties un pareizi lietot pētījumu metodes materiālu īpašību apzināšanai; - attīstīt prasmes un iemaņas patstāvīgi sastādīt pētījumu plānu, izvēlēties atbilstošas eksperimentu veikšanas un rezultātu apstrādes metodes, interpretēt, aprakstīt un integrēt rezultātus praktiskā darbībā un zinātniskās publikācijās; - attīstīt studējošo prasmes kombinēt materiālu pētījumu un tehnoloģiju pamatzināšanas, liekot uzsvaru uz tirgū pieprasītu, tehnoloģisku, viegli saliekamu, estētiski augstvērtīgu, ergonomisku, ekoloģisku un citādi konkurētspējīgu produktu un to kolekciju veidošanu; - attīstīt prasmes plānot un veikt atbilstošus pētījumus; - veicināt radošas spējas, integrējot risinājumos svaigas koncepcijas, jaunus materiālus un tehnoloģijas; - veidot studentu prasmi izstrādāt jaunas pētīšanas metodes, attīstīt prasmes aprēķināt un nodrošināt pieņemamas produktu cenas, novērtēt un izvēlēties adekvātas p ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Ražošanas inženierzinības un vadība- Mag. studijas

  Programmas misija ir sagatavot augstas kvalitātes ražošanas vadītājus, kas būtu gatavi risināt tirgus sarežģītās problēmas un uzsākt karjeru ražošanā vai servisā. Lai to sasniegtu, programma papildus inženierpriekšmetiem, iekļauj priekšmetus, kas attiecas uz ekonomiku, vadību, darbību sistēmu pētīšanu un ražošanas tehnoloģiju vadīšanu. Tādas kompleksas zināšanas un pieredze kopā ar bakalaura inženierizglītību un inženiera studijām ir pietiekamas zinātniskai un praktiskai darbībai produktu projektēšanā un ražošanā, modernu uzņēmumu organizēšanā un vadīšanā, grupu darbā kopā ar citu specialitāšu speciālistiem, kā arī lai uzsāktu savu individuālo biznesu. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi ir: - nodrošināt konkurētspējīgu izglītību ražošanas inženierzinībās un vadībā saskaņā ar maģistra studiju prasībām un starptautiskiem standartiem; - dot iespēju studentiem apgūt plašas zināšanas un attīstīt prasmes un kompetences, kas nepieciešamas ražošanas inženierzinātņu un vadības speciālistiem; - attīstīt studentiem modernu ekonomisko domāšanu kompleksu industrijas uzdevumu atrisināšanai, kas satur inženierijas teorētiskus jautājumus un praktiskas problēmas; - sekmēt zinātnisko izpēti un tās rezultātu praktisku pielietojumu ar mērķi pilnveidot reālu ražošanas procesu organizāciju; - realizēt studentu un pasniedzēju starptautisko apmaiņu. Studiju rezultāti Studiju programmas „Ražošanas inženierzinības un vadība” absolventi: - zina un saprot kā ikviena tehniska vai tehnoloģiska ideja var tikt realizēta ar konkrētām uzņē ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Načrtovanje tekstilij in oblačil (Planning textiles and clothing)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magister pridobi poglobljeno znanje s področja tekstilij in oblačil, poglobljen raziskovalni pristop k študiju hitro razvijajočih se tehnologij na področju tekstilne in oblačilne dejavnosti, usposobljenost za iskanje novih virov znanja z uporabo znanstvenoraziskovalnih metod idr. Temeljni cilj magistrskega študijskega programa je razširjanje in poglabljanje znanja diplomantov dodiplomskega programa o projektiranju tekstilij in oblačil ter njihovo usposabljanje za iskanje novih virov znanja z uporabo znanstvenoraziskovalnih metod. Študij je usmerjen v načrtovanje sodobnih tekstilij in oblačil z visoko dodano vrednostjo, zlasti v izdelavo tekstilij in oblačil za posebne vrste uporabe. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta (Faculty of Natural Sciences and Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Oblikovanje in tekstilni materiali (Design and Textile Materials)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magister pridobi znanja s področja tehnoloških postopkov, novih tekstilnih materialov, ekologije, računalništva in informatike, umetniškega in inženirskega oblikovanja, oblikovanja tekstilij za interier ter načrtovanja in izdelave tekstilnih izdelkov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo (Faculty of Mechanical Engineering)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Puidu-, plasti- ja tekstiilitehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=118837 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 7. Materjalid ja protsessid jätkusuutlikus energeetikas

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=100944 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 8. Keskkonnatehnika ja juhtimine

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=3119 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 9. Toidutehnoloogia ja-arendus

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=2026 ...

  Provider NameTallinna Tehnikaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 10. Liha- ja piimatehnoloogia

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=455 ...

  Provider NameEesti Maaülikool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia

Pages