• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 49 items
 1. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Starptautiskais mediju un kultūras menedžments) (LKA)

  - padziļinātas zināšanas kultūras menedžmentā un mārketingā, kultūrpolitikā, kultūras ekonomikā, projektu menedžmentā, socioloģijā un kultūras teorijā, kā arī tiesību un ekonomikas jomās, lai programmas beidzēji spētu darboties dažādās kultūras nozarēs – gan valsts, gan nevalstiskajā un privātajā sektorā; - pilnveidota praktiskā pieredze, veicot prakses dažādās kultūras organizācijās un projektos un sagatavojot par tām rakstiskas atskaites; - pilnveidotas pētnieciskās prasmes kultūras menedžmenta jomā, attīstītas lēmumu pieņemšanas, komunikācijas, prezentēšanas iemaņas; - nokārtots gala pārbaudījums, kas ietver izstrādātu un aizstāvētu maģistra darbu (20 kredītpunkti), kas ir zinātniskas un praktiskas ievirzes pētniecisks darbs ar zinātniska pētījuma metodiku, rezultātu analīzi un secinājumiem.   Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Teātra māksla) (LKA)

  - papildinātas un specializētas zināšanas dažādās kultūras teorijas disciplīnās; - apgūti zinātniskā darba metodoloģijas un metodikas pamati kultūras un mākslas teorijā un vēsturē; - papildinātas un specializētas zināšanas par Latvijas un pasaules teātra attīstības tendencēm, teātra valodas meklējumiem, iestudējumu metodēm un paņēmieniem; - papildinātas zināšanas, praktiskās iemaņas un pieredze teātra mākslas izteiksmes līdzekļu pielietošanā; - nokārtots gala pārbaudījums; - izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs (20 kredītpunkti), kas ir pētniecībā balstīts radošs darbs un ietver pētījuma metodiku, pētījuma rezultātus un to analīzi, secinājumus tēžu veidā. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Vizuālās mākslas apakšnozare: glezniecība) (LMA)

  Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. Valsts izglītības standarts Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Dizains apakšnozare: vides māksla) (LMA)

  Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. Valsts izglītības standarts Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (kultūras menedžments un radošās industrijas) (LKA)

  - padziļinātas zināšanas kultūras menedžmentā un mārketingā, kultūrpolitikā, kultūras ekonomikā, projektu menedžmentā, socioloģijā un kultūras teorijā, kā arī tiesību un ekonomikas jomās, lai programmas beidzēji spētu darboties dažādās kultūras nozarēs – gan valsts, gan nevalstiskajā, gan privātajā sektorā; - pilnveidota praktiskā pieredze, veicot prakses dažādās kultūras organizācijās un projektos un sagatavojot par tām rakstiskas atskaites; - pilnveidotas pētnieciskās prasmes kultūras menedžmenta jomā, attīstītas lēmumu pieņemšanas, komunikācijas, prezentēšanas iemaņas; - nokārtots gala pārbaudījums; - izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs (20 kredītpunkti), kas ir zinātniskas un praktiskas ievirzes pētniecisks darbs un ietver pētījuma metodiku, pētījuma rezultātus un to analīzi, secinājumus tēžu veidā. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Kultūras un starpkultūru studijas) (LKA)

  - papildinātas un specializētas zināšanas dažādās kultūras teorijas un starpkultūru disciplīnās; - pilnveidotas pētnieciskās prasmes kultūras un mākslas teorijā un vēsturē, kā arī starpkultūru attiecību nozarē un kultūras diplomātijā; - pilnveidota praktiskā pieredze, veicot prakses dažādās kultūras organizācijās un projektos un sagatavojot par tām rakstiskas atskaites; - nokārtots gala pārbaudījums; - izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs (20 kredītpunkti), kas ir zinātniskas un praktiskas ievirzes pētniecisks darbs un ietver pētījuma metodiku, pētījuma rezultātus un to analīzi, secinājumus tēžu veidā. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (LKrA)

  Sagaidāmie studiju rezultāti zināšanu, prasmju un kompetences kontekstā: starpdisciplinārā līmenī; - pārzināt teoloģijas, antropoloģijas, Baznīcas kanoniskās kultūras un sakrālās mākslas zinātni un praksi prasmes – vispārējās: - patstāvīga, radoša zinātniski pētnieciskā darba veikšanai sakrālās mākslas jomā un teoloģijas & humanitāro zinātņu starpdisciplinaritātē, un specifiskās: - padziļinātas profesionālās mākslinieciskās prasmes sakrālās mākslas izvēlētajās specialitātes jomās; - kompetence Bībeles un Baznīcas sakrālās mākslas kanoniskajos un aktuālajos procesos. Gudras mākslinieka personības veidošana, – tāda, kas ciena Baznīcas senkultūru, kanonu, prot to analizēt un profesionāli īstenot mūsu laikmeta modernajos un senajos dievnamos. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Mākslas zinātnes apakšnozare: restaurācija) (LMA)

  Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar valsts akadēmiskās izglītības standartu. Valsts izglītības standarts Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Audio-vizuālā mediju mākslas apakšnozare: vizuālā komunikācija) (LMA)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Mākslas akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Humanitāro zinātņu maģistra grāds mākslās (Audiovizuālā māksla, filmu režija un producēšana) (LKA)

  - padziļinātas zināšanas mākslas teorijā, īpaši audiovizuālajā kultūrā; - padziļināti apgūta filmu mākslas teorija un prakse, īpašu uzmanību veltot spēles filmām; - apgūti studiju kursi Filmu režijas teorētiskie aspekti, Filmu forma un stils, Montāžas teorija un prakse, Filmu mākslas vizuālie pamati u.c. Studiju laikā veidotas filmas - mācību darbi; - nokārtots gala pārbaudījums;  - izstrādāts un aizstāvēts maģistra darbs (20 kredītpunkti), kas ir pētniecībā balstīts radošs darbs – spēles īsfilma un tās teorētiskā analīze. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Kultūras akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages