• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1874 items
 1. Traumatologs, ortopēds (RSU)

  Tālākizglītības profesionālās izglītības (rezidentūras) mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu ārstu sagatavošanai sertifikācijai specialitātē, atbilstīgi LR normatīvajiem dokumentiem. Studiju programmas plānotie rezultāti noteikti saskaņā ar Ciklu noslēguma prasību aprakstiem Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, t.i. atbilstoši EKI 7. līmenim Zināšanas un prasmes: - demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un medicīnas teoriju izpratni kopumā, bet konkrētajā ārsta specialitātē tās atbilst specialitātes prasībām un ir attiecīgās zinātnes un profesionālās jomas avangardā, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē; Spēja pielietot zināšanas: - patstāvīgi pielieto medicīnas problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta speciālista profesionālas funkcijas slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, aprūpē, prasmīgi veic praktiskās manipulācijas; - spēj darboties veselības aprūpes organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā. Analīze, sintēze, novērtēšana: - patstāvīgi formulē un kritiski analizē sarežģītas klīniskās medicīnas problēmas, kritiski vērtē pētījumus medicīnas zinātnes jomā; - veic nepieciešamo papildus analīzi, ja nepieciešams pamatot lēmumus; - integrē dažādu medicīnas jomu zināšanas; - apkopo pieredzi, dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai speciālista profesionālās darbības metožu attīstībā; - parāda izpratni un ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Urologs (RSU)

  Tālākizglītības profesionālās izglītības (rezidentūras) mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu ārstu sagatavošanai sertifikācijai specialitātē, atbilstīgi LR normatīvajiem dokumentiem. Studiju programmas plānotie rezultāti noteikti saskaņā ar Ciklu noslēguma prasību aprakstiem Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, t.i. atbilstoši EKI 7. līmenim Zināšanas un prasmes: - demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un medicīnas teoriju izpratni kopumā, bet konkrētajā ārsta specialitātē tās atbilst specialitātes prasībām un ir attiecīgās zinātnes un profesionālās jomas avangardā, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē; Spēja pielietot zināšanas: - patstāvīgi pielieto medicīnas problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta speciālista profesionālas funkcijas slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, aprūpē, prasmīgi veic praktiskās manipulācijas; - spēj darboties veselības aprūpes organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā. Analīze, sintēze, novērtēšana: - patstāvīgi formulē un kritiski analizē sarežģītas klīniskās medicīnas problēmas, kritiski vērtē pētījumus medicīnas zinātnes jomā; - veic nepieciešamo papildus analīzi, ja nepieciešams pamatot lēmumus; - integrē dažādu medicīnas jomu zināšanas; - apkopo pieredzi, dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai speciālista profesionālās darbības metožu attīstībā; - parāda izpratni un ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Uzņēmējdarbības vadītājs (BSA)

  - apgūt bāzes zināšanas matemātikā, kompjūteru tehnoloģijās, tiesībās, psiholoģijā, kas nodrošina uzņēmējdarbības veiksmīgu norisi; - apgūt bāzes zināšanas ekonomikas zinātnēs, iegūt organizācijas iemaņas, firmas darbības stratēģiskās un operatīvās plānošanas iemaņas; - apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas vadības zinātņu jomā, tehnoloģijas un iemaņas firmas vadībā; - apgūt firmas vadības, finansiāli-saimnieciskās darbības analīzes, tirgus mārketinga pētījumu, preču (pakalpojumu) virzīšanas tehnoloģijas un iemaņas; - iegūt plašas zināšanas, prasmes un iemaņas struktūrvienības (firmas) vadībā, personāla vadībā, apgūt vadības lēmumu pieņemšanas metodikas un realizācijas tehnoloģijas; - veikt patstāvīgus pētījumus par konkrētas firmas darbību, iegūtos rezultātus parādīt profesionālā diplomdarbā, kas atbilst zinātnisko publikāciju prasībām (ne mazāk kā 12 nedēļas pilna slodze vai 12 kredītpunkti) prakses laikā pirmajā, otrajā un trešajā apmācības gadā (apjoms - ne mazāk kā 10 nedēļas) un pirmsdiploma prakses laikā konkrētā firmā (uzņēmējdarbības struktūrā) ceturtajā apmācības gadā (apjoms - ne mazāk kā 7 nedēļas); - apgūt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības vadītājam. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Vadībzinātnes doktora zinātniskais grāds (Izglītības vadība) (LU)

  Mācīšanās rezultātus katrai studiju programmai formulē attiecīgā augstskola saskaņā ar Augstskolu likumā studiju programmām noteiktajām prasībām. Vairāk informācijas skatīt Augstskolu likuma (pieņemts 02.11.1995.) 55.pantā:  Lasīt likuma pantu Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Vadībzinātnes doktora zinātniskais grāds (LU)

  Mācīšanās rezultātus katrai studiju programmai formulē attiecīgā augstskola saskaņā ar Augstskolu likumā studiju programmām noteiktajām prasībām. Vairāk informācijas skatīt Augstskolu likuma (pieņemts 02.11.1995.) 55.pantā:  Lasīt likuma pantu Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Vadībzinātņu maģistra grāds (RTU)

  Studiju programmas „Ražošanas inženierzinības un vadība” absolventi:   - zina un saprot kā ikviena tehniska vai tehnoloģiska ideja var tikt realizēta ar konkrētām uzņēmuma aktivitātēm, analizējot šī uzņēmuma ekonomisko situāciju un sociālo gatavību un ievērojot uzņēmuma iekšējās un ārējās aktivitātes;   - izprot, ka galvenās šodienas tendences ir ražošanas globalizācija, sadarbība starp valstīm un kompānijām. Tas nozīmē, ka ir nepieciešami speciālisti ar jaunu pieredzi, kas ietver zināšanas nacionālajā tehnoloģijā un kas vienlaicīgi ir integrētas ar starptautisku skatījumu; - var sekmīgi izmantot iegūtās zināšanas tirgus zinībās, ražošanas inženierzinātnēs un vadībā, kā arī sekmīgi piedalīties jaunu tehnoloģiju radīšanā;   - spēj pielietot procesu vadībā ekonomiskās un vadības metodes;   - ir spējīgi strādāt komandā un sekmīgi vadīt komandas darbu.   Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Veselības zinātņu bakalaura grāds farmācijā (LU)

  Apgūt dabaszinātņu pamatus, kas nodrošina farmācijas kursu apguvi; - apgūt zināšanas par zālēm un vielām, ko lieto farmācijas industrijā, farmācijas jomu regulējošiem normatīviem un zinātniskiem pētījumiem farmācijā; - apgūt prasmi izmantot teorētiskās zināšanas un pētniecības metodes farmaceitiskās aprūpes veikšanai; - izstrādāt un aizstāvēt bakalaura darbu 10 kredītpunktu apjomā. Bakalaura darbs ir pētniecisks darbs izvēlētā farmācijas vai radniecīgas zinātnes nozarē, kas ietver individuāla studenta pētījumu rezultātus un iegūto rezultātu analīzi ar secinājumiem. Programmas pamatmērķis ir nodrošināt studentus ar nepieciešamo zināšanu un praktisko iemaņu kopu, lai turpinātu savu izglītību farmācijas maģistra studiju programmā. Vispārējais programmas mērķis ir; - nodrošināt individuālas personas attīstību demokrātiskā sabiedrībā, - sniegt zinātnisku pamatojumu farmācijas attīstībai; - sniegt kvalitatīvas zināšanas, kas veicina absolventu spējas viegli pielāgoties mainīgajām darba tirgus prasībām. Specifiskie programmas uzdevumi: - nodrošināt pietiekamas zināšanas par medikamentiem un ārstniecības vielām, kuras izmanto farmācijas rūpniecībā, labas ražošanas praksi, kā arī par sintētisko un dabas vielu īpašībām; - nodrošināt atbilstošas zināšanas par farmaceitisko tehnoloģiju un zāļu fizikālām, ķīmiskām, bioloģiskām un mikrobioloģiskām īpašībām, kā arī par zāļu kvalitātes kontroles metodēm; - attīstīt patstāvīgas pētniecības prasmes studentiem, uzsverot uz zinātni balstītu pieeju veselības aprūpes sis ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Veselības zinātņu bakalaura grāds veselības sportā (RSU)

  Zināšanas: Studiju programmas apguves rezultātā studējošie būs apguvuši vispusīgas un specializētas fitnesa trenera profesijai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un izpratni, kas ļaus; - definēt jēdzienus saistītus ar cilvēka veselību, veselīgu dzīvesveidu un veselības sportu un nosaukt galvenos faktorus, no kuriem ir atkarīga cilvēka veselība; - raksturot dažādu vecuma grupu (bērnu, pusaudžu, jauniešu, vecākās paaudzes) morfoloģiskās, anatomiski fizioloģiskās un funkcionālās īpatnības un izklāstīt cilvēka fiziskās attīstības noteikšanas un novērtēšanas metodes; - pamatot fizisko vingrinājumu nozīmi veselības nostiprināšanā un slimību profilaksē un raksturot fizisko aktivitāšu specifiku dažāda vecuma grupu cilvēkiem (bērniem, pusaudžiem, jauniešiem un senioriem); - raksturot pirmās palīdzības metožu būtību un aprakstīt to pielietošanas iespējas dažādās neatliekamās situācijās; - pamatot didaktisko metožu izvēli dažādās sporta nodarbībās un raksturot sporta pedagoģijas īpatnības, kustību mācīšanas likumsakarības un veselības sportā izmantojamos nodarbību veidus; - nosaukt biežākos slimību riska faktorus, ietekmējamo riska faktoru mazināšanas iespējas, ieteicamās fiziskās aktivitātes slimību profilaksē, - pamatot slodzes dozēšanas principus atkarībā no funkcionālajām spējām un veselības problēmām; - izprast profesionālo ētiku, saskarsmes psiholoģiju; - raksturot pareiza uztura principus un izklāstīt par sabalansēta uztura nozīmi organisma funkcionēšanā. Prasmes un iemaņas ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Veselības zinātņu maģistra grāds (RSU)

  - demonstrēt padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni māszinībās, kuras nodrošina pamatu radošai profesionālai pieejai un pētniecībai, tajā skaitā darbojoties dažādu jomu saskarē veselības aprūpē; - patstāvīgi pielietot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību un augsti kvalificētas profesionālas funkcijas; - patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pieņemt un pamatot lēmumus, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā profesionālās darbības metožu attīstībā; - argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem vai sistēmiskiem veselības aprūpes jomas aspektiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem, patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā (LU)

  Apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par zālēm un zāļu vielām, kuras lieto zāļu ražošanā; - apgūt farmaceitisko tehnoloģiju un zāļu kvalitātes kontroli; - pārzināt zāļu ietekmi un metabolismu, zāļu lietošanu; - apgūt prasmi veikt zinātniskus pētījumus, izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu; - iegūt nepieciešamās farmaceita darbam praktiskās iemaņas 6 mēnešu prakses laikā farmaceitiskos uzņēmumos un apgūt farmācijas jomu regulējošo normatīvo aktu izstrādāšanu un izmantošanu praksē; - prakses, maģistra darba un obligāto izvēles kursu laikā apgūt farmācijas apakšnozaru teorētisko un praktisko specializāciju. Programmas pamatmērķis ir sniegt studentiem atbilstoši programmas līmenim teorētisko zināšanu un to pielietošanas kopumu farmācijas zinātnes apakšnozarēs un tām radniecīgās zinātņu nozarēs patstāvīgai pētniecības darbībai maģistra darba izstrādāšanā un aizstāvēšanā, kā arī sagatavot studējošos darbam farmaceitiskās darbības uzņēmumos un izglītības turpinājumam doktora studiju programmā. Specifiskie programmas uzdevumi: - sniegt padziļinātas zināšanas par medikamentiem un medikamentu ražošanā izmantotajām vielām, par farmācijas tehnoloģijām, medikamentu kvalitātes kontroles metodēm, farmakoekonomiku un sociālo farmāciju; - attīstīt studentu radošā un patstāvīgā darba iemaņas, akcentējot zinātniski pamatotu pieeju veselības aizsardzības un farmaceitiskās aprūpes sniegšanā; - pievērst lielu vērību jaunākajiem zinātnes sasniegumiem farmācijas zinātnes apakšnozarēs un labas farmācijas prakses normatīvo ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages