• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 177 items
 1. Täiskasvanute koolitaja, tase 6

  Täiskasvanute koolitaja, tase 6 on koolitaja ettevalmistuse ja koolitamise kogemusega spetsialist, kes sihipäraselt loodud õppesituatsioonis toetab täiskasvanud inimeste õppimist ja enesearengut. Ta arvestab täiskasvanud õppija eripära ja grupiprotsessidega. Kavandab õppe ja viib läbi koolitusi lähtuvalt sihtrühma vajadustest ning õppekava õpiväljunditest. 6. taseme täiskasvanute koolitaja valmistab ette koolitusprogrammi, valib õppe- ja hindamismeetodid ning valib või koostab vajalikud materjalid. Ta täidab tööülesandeid iseseisvalt ja vastutab oma töö tulemuste eest. Kutsealal tegutsevad ka 5., 7. ja 8. taseme täiskasvanute koolitajad (vt lisa 1 Täiskasvanute koolitaja kutsete kirjeldused). ...

  Awarding bodyEesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon ANDRAS

  Category: Qualifications Location: Estonia
 2. Turvatöötaja, tase 3

  Turvaettevõtluse eesmärgiks on tagada lepingulistel alustel kliendi turvalisus ning vara säilimine. Turvatöötaja tööülesanneteks on objekti turvalisuse tagamine, sh läbipääsude tagamine, ringkäikude teostamine ja ohuolukordade lahendamine. Turvatöötaja töötab turvajuhi koordineerimisel, tegutsedes talle antud pädevuse piires iseseisvalt, olles reeglina meeskonna liige. Turvatöötaja töötab turvateenuseid osutavas ettevõttes, täites tööülesandeid kliendi objektil. Lisaks turvatöötaja kutsele on turvateenistuja kutsealal turvajuht, tase 5 kutse, kes korraldab ja juhib turvateenuste osutamist. ...

  Awarding bodyEesti Turvaettevõtete Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 3. Täiendmeditsiini- ja loodusraviterapeut, tase 6

  Täiendmeditsiini ja loodusravi terapeudi töö eesmärk on aidata inimestel saavutada optimaalset elukvaliteeti. Elukvaliteet paraneb koos muutustega tervislikus seisundis, mõtteviisis, elustiilis ja -tegevuses. Täiendmeditsiini ja loodusravi terapeut käsitleb klienti kui unikaalset indiviidi, kelle keha, tunded ja mõtted moodustavad lahutamatu terviku. Tema töö fookus on tihti terviseprobleemide ennetamisel. Koostöös kliendiga aitab ta leida heaolu languse põhjused ja läbi viia muutused, mis aitavad uuesti leida sisemist tasakaalu, tagades sel moel tervise ja elukvaliteedi tõusu. Ta täiendab oma oskusi pidevalt ja vajadusel soovitab kliendil pöörduda mõne teise spetsialisti poole. Käesolevas kutsestandardis kasutatav mõiste „loodusravi terapeut“ ei tähenda isikut, kellel on arsti kutse ning kes diagnoosib ja ravib lähtudes konventsionaalse meditsiini seisukohtadest. Täiendmeditsiini ja loodusraviterapeudi spetsialiseerumisalad on järgmised: Aroomteraapia on meetod, kus kasutatakse aromaatsete taimede ürtidest, lehtedest, juurtest, seemnetest või ka puidust ja vahadest ekstraheeritud eeterlikke õlisid ja õlirikaste taimede külmpressimisel saadud baasõlide segusid. Aroomteraapia aktiveerib organismi valmidust võidelda tõvestavate viiruste ja bakteritega. Aroomteraapiaga saab leevendada ja ära hoida stressist või vääratest elutavadest põhjustatud tervisehäireid. Aroomteraapiat kasutatakse ka inimese tundemaailma tasakaalustamiseks, füsioloogiliste häirete ennetamiseks ja nendest taastumiseks. Aroomterapeut on spets ...

  Awarding bodyEesti Täiendmeditsiini ja Loodusravi Nõukoda

  Category: Qualifications Location: Estonia
 4. Turvajuht, tase 5

  Turvaettevõtluse eesmärgiks on tagada lepingulistel alustel kliendi turvalisus ning vara säilimine. Turvajuhi ülesandeks on korraldada ja juhtida turvateenuste osutamist. Turvajuht töötab turvateenuseid osutavas ettevõttes, korraldades teenuse osutamist kliendi objektil. Lisaks turvajuhi kutsele on turvateenistuja kutsealal turvatöötaja, tase 3 kutse, kelle tööülesanneteks on objekti turvalisuse tagamine, sh läbipääsude tagamine, ringkäikude teostamine ja ohuolukordade ennetamine ning lahendamine. ...

  Awarding bodyEesti Turvaettevõtete Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 5. Toitumisnõustaja, tase 5

  Toitumisnõustaja nõustab klienti/patsienti (edaspidi klient), lähtudes tõenduspõhistest toitumis- ja liikumissoovitustest tervise hoidmiseks, edendamiseks ja haiguste ennetamiseks. Ta abistab klienti toitumisteabes orienteerumisel, kliendile sobivate valikute tegemisel ja individuaalse tasakaalustatud menüü koostamisel ning füüsilise aktiivsuse korrigeerimisel, dokumenteerides oma tegevuse. Diagnoositud haiguste puhul nõustab toitumisnõustaja haigeid tervisliku toitumise osas, kuid ei määra haiguspuhuseid dieete. Toitumisnõustaja mõistab koostöö tähtsust teiste erialade esindajate ning kliendivõrgustiku liikmetega. Ta võib kliendigruppidele korraldada praktilisi töötubasid ja loenguid. Koolitajana tegutsemisel on soovitatav täiskasvanukoolitaja kompetentsus. Vajadusel osaleb erialastes projektides. Toitumisnõustaja täiendab ennast pidevalt erialaselt ja rakendab teadmisi praktikas. Toitumisnõustajad töötavad erakabinettides, nõustamiskeskustes, tervishoiuteenust või sotsiaalteenust osutavates asutustes, spordikeskustes vm asutustes iseseisvalt või organisatsiooni liikmena. Mõistet klient kasutatakse juhul kui nõustamine toimub väljaspool tervishoiuasutust (nt erakabinet jm). Mõistet patsient kasutatakse juhul kui nõustamine toimub tervishoiuasutuses. ...

  Awarding bodyEesti Tervisedenduse Ühing

  Category: Qualifications Location: Estonia
 6. Toitumisterapeut, tase 6

  Toitumisteraapia on ravi toetav tegevus. Toitumisterapeut on toitumisspetsialist, kes rakendab tõenduspõhiseid teadmisi toitumisest inimeste tervise edendamiseks ja terviseprobleemide korral patsiendi/kliendi (edaspidi klient) heaolu ja toimetulekuvõime suurendamiseks. Ta lähtub toidu- ja toitumissoovitustest ning tunneb nõustamise põhimõtteid. Toitumisterapeut selgitab välja toitumuslikud probleemid, lähtudes omandatud teadmistest toidu ja toitumise mõjust inimese tervisele, sh haiguste tekkele ja olemasolevate haiguste kulule. Ta töötab inimestega personaalselt, aidates vältida haiguse süvenemist ning suurendades heaolu krooniliste haigusseisundite korral. Lisaks edendab toitumisterapeut elanikkonna gruppide tervist loengute pidamise ja artiklite kirjutamise kaudu. Koolitajana tegutsemisel on soovitav täiskasvanukoolitaja kompetents. Toitumisterapeut lähtub oma tegevuses toitumisnõustaja ja toitumisterapeudi kutse-eetikast. Toitumisterapeut täiendab ennast pidevalt erialaselt, rakendab teadmisi praktikas, hoiab ennast kursis uuemate tõenduspõhiste teadusuuringutega ja mõistab enesetäiendamise olulisust oma tegevuses. Vajadusel algatab ja juhib uurimisprojekte, kutsealast (erialast) tööd puudutavate komisjonide töökorraldust ning toetab kaastöötajate ja (üli)õpilaste kutsealast arengut. Toitumisterapeut töötab enamasti tervishoiuasutuses, erapraksises jm. Toitumisterapeut ei diagnoosi haigusi ega ravi klienti. Kliiniline toitumisterapeut töötab tervishoiuasutustes, koostab menüüsid haigusgrupist lähtuvalt, ...

  Awarding bodyEesti Tervisedenduse Ühing

  Category: Qualifications Location: Estonia
 7. Treener, tase 5

  Treener on liikumisharrastuse ja spordi spetsialist, kes juhib käitumisharjumuste kujundamise ja kehaliste ning vaimsete harjutuste abil inimese tervist toetavate ja sportlike eesmärkide saavutamist. Treeneri ülesanne on sportlike ja kehaliste võimete terviklik, tulemuslik ja ohutu arendamine. Treener töötab iseseisvalt, meeskonna liikmena või liidrina, kaasates erinevaid spetsialiste. Treeneritöö eeldab vastutustunnet, loomingulisust, saavutusvajadust, täpsust ja ausust. Vajalik on perioodiline treeningtööd toetavate teadmiste ja oskuste tulemuslik täiendamine ning kogemuste ja teadmiste edasiandmine kolleegidele. Oluline on oskus mõjutada treenitavaid isikliku eeskujuga. Treener järgib treenerite eetikakoodeksit (vt lisa 1). Treener, tase 5 täidab tööülesandeid erisugustes olukordades ja kõrgendatud saavutusnõuete nimel elukvaliteedi tõstmise eesmärgil või sportliku konkurentsi tingimustes. On omandanud kutsealased oskused ja teadmised enamasti kutsealasel õppe ja pikaajalise treeneritööga. Omab valmisolekut erialaste teadmiste edasiandmiseks huvitatud osapooltele. Vastutab treeningtööks vajalike ajaliste ja tehniliste vahendite kasutamise ja treenerite omavahelise töökorralduse eest. ...

  Awarding bodyEesti Olümpiakomitee

  Category: Qualifications Location: Estonia
 8. Teleoperaator, tase 4

  Teleoperaatori kutsealal on neli kutset: teleoperaator, tase 4, välioperaator, tase 5, juhtoperaator, tase 6 ja operaator-lavastaja, tase 6. Teleoperaatori töö eesmärk on kvaliteetse telepildi tootmine. Teleoperaator, tase 4 võib töötada televisioonistuudiotes või ettevõtetes, mis tegelevad tele- ja/või videotoodangu loomisega. Võtab osa televisioonisaadete ning videovõtete filmimisest. Teleoperaator töötab tavaliselt juhtoperaatori juhendamisel ega tööta portatiivse tehnikaga. Vastutab temale usaldatud võttetehnika eest televõtte, transportimise ja tagastamise ajal. Vajalik on pidev enesetäiendamine. Arendab tööalaseid teadmisi läbi pideva professionaalse arengu. ...

  Awarding bodyEesti Rahvusringhääling

  Category: Qualifications Location: Estonia
 9. Tervisedendaja, tase 6

  Tervisedendaja töö eesmärk on tervist toetava keskkonna ja võrdsete võimaluste loomine erinevatele sotsiaalsetele gruppidele nende tervisepotentsiaali igakülgseks arendamiseks ja ebavõrdsuse vähendamiseks tervises.Tervist edendavad tegevused koosnevad programmidest, poliitikatest jm organiseeritud sekkumistest, mis on oma olemuselt võimestavad (st suurendavad üksikisikute, gruppide ja rahvastiku suutlikkust teha tervist toetavaid valikuid), terviklikud (holistlikud), intersektoraalsed, osalusel põhinevad, jätkusuutlikud ja multistrateegilised. Tervisedendaja töötab reeglina meeskonnas ning tema töö eeldab intensiivset suhtlemist paljude asjaosalistega erinevatest sektoritest. Ta töötab nii iseseisvalt kui ka juhib teiste tegevust, on võimeline läbi viima koolitusi (sh tervisedendusalast väljaõpet) ja osalema kohalikes, regionaalsetes ja/või üleriiklikes planeerimis-, sekkumis- ja uuringurühmades. Tervisedendaja lähtub oma töös kehtivast tervisedenduse valdkonna eetikakoodeksist (www.tervis.ee/uhingust/eetikakoodeks). ...

  Awarding bodyEesti Tervisedenduse Ühing

  Category: Qualifications Location: Estonia
 10. Tantsuspetsialist, tase 6 esmane kutse

  Tantsuspetsialistide töö on loominguline. Tantsuspetsialistid oskavad ise tantsida ning suudavad oma oskusi ka teistele edasi anda. Tantsuspetsialisti kutsealal on viis kutset: tantsuspetsialist, tase 5; tantsuspetsialist, tase 6 esmane kutse; tantsuspetsialist, tase 6; tantsuspetsialist, tase 7 ja tantsuspetsialist, tase 8. Tantsuspetsialist, tase 6 on loovisik, kes on tantsijate ja/või tantsuvaldkonnas osalevate isikute juhendaja. Valmistab ette ja viib läbi treeningtunde ja/või lavastusproove (so töötab iseseisvalt ja juhib teisi). Töö tulem on tantsukollektiivi esinemine ja/või (tantsu)lavastus. Lisaks tantsualastele teadmistele ja oskustele eeldab tantsuspetsialisti töö metoodilisi, pedagoogilisi ja psühholoogilisi teadmisi. Lähtub oma töös heast tavast. Tantsuspetsialist töötab nii iseseisvalt kui meeskonnas. Töö eeldab aktiivset suhtlust tantsijatega, lavastusmeeskonnaga ja tööandja(te)ga. Vastutab oma konkreetsete tööülesannete tulemusliku täitmise ning lavastusliku terviku kunstilise taseme eest. Esmane kutse ei eelda spetsialiseerumist. ...

  Awarding bodyTartu Ülikool

  Category: Qualifications Location: Estonia

Pages