• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 157027 items
 1. Zinngießermeister/Zinngießermeisterin

  Type of qualification This qualification is a nationwide standardised advanced vocational training. In the occupational context, vocational education and training in Germany has a multi-level system of advanced vocational training qualifications which are regulated in a nationally standardised manner. Within the scope of regulated advanced training, three levels of advanced training are differentiated. They differ with regard to competence requirements and the associated differing areas of possible company deployment. They require completion of a vocational qualification (in a recognised training occupation and/or recognised advance vocational training) or evidence of a comparable qualification. This then serves as the basis of the qualifications. Those completing the qualifications are equipped for the autonomous and responsible assumption of demanding tasks in companies. Advanced training courses leading to the qualification of master craftsman (e.g. master craftsman in the craft trades, certified master craftsman, certified industrial foreman, master craftsman in agriculture) are an example of the second level of advanced professional training. Master craftsman qualifications are mainly concentrated in the technical craft trades, industry and agriculture. The main task focuses of a master craftsman are autonomous management of a company, e.g. in the craft trades sector, or technical, organisational and human resources management of working groups at industrial or craft trade companies or other institutions. ...

  Awarding bodyChamber of Crafts and Trades

  Category: Qualifications Location: Germany
 2. Znanost in inženirstvo materialov (Materials Science and Engineering)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Interdisciplinarni doktorski študijski program izvajajo Naravoslovnotehniška fakulteta v sodelovanju s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteto za matematiko in fiziko. Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Znanost in inženirstvo materialov je usposobiti strokovnjake, ki bodo imeli kompetence, primerne za zaposlitev na raziskovalnih mestih v naravoslovno-tehničnih panogah, predvsem na področju razvoja, izdelave in uporabe tradicionalnih in sodobnih funkcionalnih materialov, v javnih službah ali za nadaljevanje raziskovalne kariere v akademskem okolju. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko (Faculty of Mathematics and Physics)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Znanost o materialih (Material science)

  Magistrski študijski program je interdisciplinarno in raziskovalno naravnan. Program je zasnovan v sodelovanju s Kemijskim inštitutom in Institutom Jožef Stefan v skladu z dobrimi kadrovskimi in raziskovalnimi pogoji s področij fizike in kemije materialov, karakterizacije materialov, pa tudi tehnologij materialov in razvoja inovativnih izdelkov in storitev, vključno z varstvom intelektualne lastnine. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Fakulteta za naravoslovje (School of Science)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Znanost o živalih (Animal science)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistrski program je namenjen poglabljanju in razširitvi znanja na področju zootehnike. Gre predvsem za znanja potrebna za učinkovito in trajnostno uravnavanje proizvodnih sistemov reje živali zaradi proizvodnje hrane in drugih koristi v njenih okoljskih, naravoslovnih in družboslovnih vidikih. Zato je zasnovan interdisciplinarno ter multidisciplinarno, kar je nujno za profil strokovnjaka na področju zootehnike, ki mora biti usposobljen razumevanja splošnih naravoslovno in znanstveno-raziskovalno vidikov zootehnike kot tudi najzahtevnejših strokovnih nalog. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta (Biotechnical Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Znanosti o okolju (Environmental Sciences)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij zahteva izrazito multidisciplinaren pristop in temu primerno izobražene strokovnjake tako na področju raziskav, varstva kot tudi upravljanja okolja. Temeljni namen študija po predlaganem programu je izobraževanje vrhunskih raziskovalcev z interdisciplinarnim znanjem. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novi Gorici, Fakulteta za podiplomski študij (Graduate School)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Zobotehnik

  S končanim programom si usposobljen/a za: izdelovanje snemno-protetičnih nadomestkov: delne in totalne proteze (delne in totalne akrilatne proteze, zgotovitev delne proteze s kovinsko bazo, podložitev proteze, reparaturo proteze); izdelovanje fiksno-protetičnih nadomestkov: prevlek in mostovnih konstrukcij (polne kovinske prevleke, fasetirane prevleke, fasetirani členi, akrilatne prevleke, kovinsko-porcelanske prevleke); izdelovanje fiksno-protetične priprave; izbiro ustreznih materialov, tehnoloških postopkov in aparatur za izdelavo stomatoprotetičnih nadomestkov; pripravo in uporabo materialov, aparatur in strojev; poznavanje postopkov pri izdelavi stomatoprotetičnih nadomestkov;  racionalno rabo energije, materiala in časa; sodelovanje v timu: zobozdravnik – zobna asistentka – zobotehnik; sporazumevanje v timu s sodelavci in strokovnjaki ob uporabi temeljne strokovne terminologije; uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in z gradivi; izvajanje zaščitnih ukrepov za varno delo v zobotehničnih laboratorijih; aktivno skrb za lastno zdravje in zdravje sodelavcev; poznavanje predpisov o varnosti in zdravju ter varovanju okolja; razumevanje vloge podjetništva, spoznavanje podjetniškega procesa, finančnega poslovanja in poslovnega načrta. ...

  Provider NameSrednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Zobu higiēnists- 1. līm. prof. studijas

  Studiju programmas mērķis - dot iespēju studentiem ar vidusskolas un otrās, trešās profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītību zobārstniecībā un medicīnā iegūt tālākizglītības iespējas, lai iegūtu pirmā līmeņa augstāko profesionālo izglītību – ar zobu higiēnista kvalifikāciju; - sagatavot kvalificētus veselības aprūpes speciālistus zobārstniecības komandas sastāvā, kas veic mutes saslimšanu profilaksi un klīniskā (periodontoloģiskā) ārstēšanas plāna sastādīšanu, izpildi un izvērtēšanu, kā arī nodrošina infekcijas kontroles pasākumus un uztur drošu vidi zobārstniecības kabinetā; sagatavot speciālistu, kas veic sabiedrības izglītošanu mutes saslimšanu profilaksē, piedalās zobārstniecības aprūpes plānošanā, organizēšanā un izvērtēšanā sadarbībā ar zobārstniecības komandu un citu nozaru pārstāvjiem Programmas uzdevumi īstenot atbilstošu akadēmisku zināšanu apguvi, veidot attieksmi un prasmi, kas programmas nobeigumā dotu kvalifikāciju veikt diagnostiku, ārstniecisko un profilaktisku darbu mutes veselības uzlabošanā atbilstoši pacientu vajadzībām, sabiedrības veselības veicināšanas prioritātēm, izprotot veselības aprūpes sistēmu. Pabeidzot šo studiju programmu, var strādāt par zobu higiēnistu zobārstniecības komandas sastāvā zobārstniecības praksēs un klīnikās, mutes veselības un veselības centros. Pēc diviem praktiski nostrādātiem gadiem iespējams kārtot sertifikācijas eksāmenu Latvijas Zobu higiēnistu asociācijā un saņemt profesionālās darbības sertifikātu. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Zobu protēzists (RSU)

  Tālākizglītības profesionālās izglītības (rezidentūras) mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu ārstu sagatavošanai sertifikācijai specialitātē, atbilstīgi LR normatīvajiem dokumentiem. Studiju programmas plānotie rezultāti noteikti saskaņā ar Ciklu noslēguma prasību aprakstiem Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, t.i. atbilstoši EKI 7. līmenim Zināšanas un prasmes: - demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un medicīnas teoriju izpratni kopumā, bet konkrētajā ārsta specialitātē tās atbilst specialitātes prasībām un ir attiecīgās zinātnes un profesionālās jomas avangardā, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē; Spēja pielietot zināšanas: - patstāvīgi pielieto medicīnas problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta speciālista profesionālas funkcijas slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, aprūpē, prasmīgi veic praktiskās manipulācijas; - spēj darboties veselības aprūpes organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā. Analīze, sintēze, novērtēšana: - patstāvīgi formulē un kritiski analizē sarežģītas klīniskās medicīnas problēmas, kritiski vērtē pētījumus medicīnas zinātnes jomā; - veic nepieciešamo papildus analīzi, ja nepieciešams pamatot lēmumus; - integrē dažādu medicīnas jomu zināšanas; - apkopo pieredzi, dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai speciālista profesionālās darbības metožu attīstībā; - parāda izpratni un ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Zobārsta grāds (RSU)

  Studiju programmas zobārstniecībā mērķis ir sagatavot kvalificētus zobārstus, kuru zināšanas un praktiskās iemaņas ir pietiekamas, lai sāktu praktizēt vispārējā zobārstniecībā – ārstēt pacientus ar mutes dobuma un zobu saslimšanām, kā arī veikt praktiskus un sabiedrību izglītojošus pasākumus minēto saslimšanu profilaksei. Būs nodrošināts ar mūsdienīgām zināšanām profesionālā jomā un prasmi pielietot jaunākos zinātniskos sasniegumus klīniskajā praksē; - zinās morāles un ētikas principus, veicot pacienta aprūpi; - pratīs izmantot zināšanas biomedicīniskajās un klīniskajās zinātnēs, lai izvērtētu normālos un diagnosticētu patoloģiskos stāvokļus saistītus mutes dobuma mīkstos un cietos audos; - pratīs novērtēt sociālos, kultūras, apkārtējās vides faktorus, kas sekmē veselības vai slimības veidošanos un izglītot pacientu par mutes slimību etioloģiju un profilaksi; - pratīs saprotamā veidā komunicēt ar pacientu, viņa ģimeni, tuviniekiem un veselības aprūpes darbiniekiem. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Zobārstniecība

  Studiju programmas mērķis Sagatavot kvalificētus zobārstus, kuru zināšanas un praktiskās iemaņas ir pietiekamas, lai sāktu praktizēt vispārējā zobārstniecībā – ārstēt pacientus ar mutes dobuma un zobu saslimšanām, kā arī veikt praktiskus un sabiedrību izglītojošus pasākumus minēto saslimšanu profilaksei. Programmas uzdevumi Sniegt kvalitatīvas un pietiekamas zināšanas fundamentālo zinātņu pamatdisciplīnās, medicīniski – bioloģiskos studiju priekšmetos, vispārējās medicīnas priekšmetos, ar specialitāti saistītos, specializētos studiju priekšmetos. Apgūt zobārsta darbā nepieciešamās praktiskās iemaņas. Studiju programmas absolventi pēc valsts pārbaudījuma nokārtošanas ir tiesīgi saņemt Latvijas Zobārstu asociācijas sertifikātu un strādāt par zobārstu, patstāvīgi praktizējot vispārējā zobārstniecībā. Iespējams tālāk paaugstināt kvalifikāciju, izglītojoties pēcdiploma studiju programmās: ortodontija, zobu protezēšana, endodontija, periodontoloģija, bērnu zobārstniecība un mutes, sejas un žokļu ķirurģija, kā arī turpināt studijas doktorantūrā. ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages