• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 26 items
 1. Kirjastopalvelujen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut osaa:- hyödyntää tieto- ja kirjastoverkostoja sekä organisaationsa muita toimintaympäristöjä- käyttää ja hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa- toimia asiakaspalvelussa sujuvasti, joustavasti ja riittävän kielitaitoisesti- toimia tehdä yhteistyötä työyhteisönsä ja yhteistyökumppaneiden kanssa- kehittää omaa työtään ja jakaa osaamistaan- yleisten tieto- ja kirjastopalvelujen tuottaminen tutkinnon osan suorittaja osaa muun muassa toimia aineisto- tai tiedonhallintaprosesseissa sekä esitellä ja tuottaa kirjaston palveluja ja tapahtumia.- oppimisympäristöjen tieto- ja kirjastopalvelujen tutkinnon osan suorittaja osaa muun muassa toimia aineisto- ja tiedonhankintaprosesseissa sekä esitellä ja tuottaa kirjaston palveluja ja tapahtumia oppimisympäristöissä.- tieteen ja erikoiskirjastopalvelujen tutkinnon osan suorittaja osaa muun muassa toimia aineisto- ja tiedonhankintaprosesseissa sekä esitellä ja tuottaa kirjaston palveluja ja tapahtumia tieteen ja erikoiskirjastopalvelujen toimintaympäristöissä.- kirjastoautopalvelujen tutkinnon osan suorittaja osaa muun muassa suunnitella ja toteuttaa kirjastoautopalveluja, kuljettaa kirjastoautoa ja huolehtia auton huollosta. Kuljetusalan perustason ammattipätevyys mahdollistaa kirjastoauton kuljettamisen. ...

  Provider NameValkeakosken ammatti- ja aikuisopisto

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelma, yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja yhteiskuntatieteiden/filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelmassa käsitellään laajasti median, viestinnän, journalismin ja vuorovaikutuksen kysymyksiä. Tutkinto-ohjelma antaa valmiuksia toimia monenlaisissa viestinnän ja median asiantuntijatehtävissä, esimerkiksi toimittajana, kuvajournalistina, tiedottajana sekä viestinnän asiantuntijana ja kouluttajana. Kandidaatin tutkintoon kuuluu runsaasti yhteisiä opintoja, joten kaikki opiskelijat saavat laaja-alaisen perustan viestinnän ja median tutkimuksesta. Tämän lisäksi opiskelija paneutuu syvemmin yhteen neljästä - journalistiikan, kuvajournalismin, puheviestinnän tai media- ja kulttuurintutkimuksen – opintokokonaisuudesta. Kandidaattiopinnoista valmistutaan yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi. Kandidaattiopinnot luovat pohjan maisteriopinnoille, joissa opiskelijat voivat suuntautua journalistiikkaan, visuaaliseen journalismiin tai puheviestintään. Journalistiikasta ja kuvajournalismista valmistutaan yhteiskuntatieteiden maisteriksi ja puheviestinnästä filosofian maisteriksi. ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisterikoulutus, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

  Journalistiikan ja mediatutkimuksen maisteriopintojen vahvuus on tutkimuksellisen otteen yhdistäminen vankkaan käytännön koulutukseen. Ohjelmassa ei vain opeteta esimerkiksi toimittamisen  ammatillisia valmiuksia vaan kriittistä kykyä ottaa etäisyyttä, uudelleen arvioida ja kehittää käytännön työtä. Tampereen yliopistossa on ollut vuodesta 2007 alkaen journalistiikan vierailijaprofessuuri, jonka tavoitteena on lähentää toisiinsa journalistiikan kentän ammattilaisten kokemusta sekä journalismin opetusta ja tutkimusta. Journalistiikan maisterikoulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet työskennellä journalistina eri medioissa sekä erilaisissa viestinnän asiantuntija- ja koulutustehtävissä. ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Visuaalisen journalismin maisterikoulutus, yhteiskuntatieteiden maisteri (2 v)

  Visuaalisen journalismin maisteriohjelma keskittyy valokuviin ja videoihin, tarinan kertomiseen ja visuaalisen tuotantoprosessin johtamiseen. Koulutukseen sisältyy käytännönläheistä tekemistä nykyaikaisessa harjoitustoimituksessa yhteistyössä muiden journalistiopiskelijoiden kanssa. Visuaalisen journalismin opiskelija paneutuu myös visuaalisen kulttuurin ja kuvajournalismin tutkimukseen. Koulutus syventää valmiuksia toimia kuvajournalistina sekä perinteisessä että verkko- ja mobiilimediassa kuin myös itsenäisenä ammatinharjoittajana. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia toimia erilaisissa asiantuntija- ja koulutustehtävissä. ...

  Provider NameUniversity of Tampere, Faculty of Communication Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Yleisten tieto- ja kirjastopalvelujen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut osaa:- hyödyntää tieto- ja kirjastoverkostoja sekä organisaationsa muita toimintaympäristöjä- käyttää ja hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa- toimia asiakaspalvelussa sujuvasti, joustavasti ja riittävän kielitaitoisesti- toimia tehdä yhteistyötä työyhteisönsä ja yhteistyökumppaneiden kanssa- kehittää omaa työtään ja jakaa osaamistaan- yleisten tieto- ja kirjastopalvelujen tuottaminen tutkinnon osan suorittaja osaa muun muassa toimia aineisto- tai tiedonhallintaprosesseissa sekä esitellä ja tuottaa kirjaston palveluja ja tapahtumia.- oppimisympäristöjen tieto- ja kirjastopalvelujen tutkinnon osan suorittaja osaa muun muassa toimia aineisto- ja tiedonhankintaprosesseissa sekä esitellä ja tuottaa kirjaston palveluja ja tapahtumia oppimisympäristöissä.- tieteen ja erikoiskirjastopalvelujen tutkinnon osan suorittaja osaa muun muassa toimia aineisto- ja tiedonhankintaprosesseissa sekä esitellä ja tuottaa kirjaston palveluja ja tapahtumia tieteen ja erikoiskirjastopalvelujen toimintaympäristöissä.- kirjastoautopalvelujen tutkinnon osan suorittaja osaa muun muassa suunnitella ja toteuttaa kirjastoautopalveluja, kuljettaa kirjastoautoa ja huolehtia auton huollosta. Kuljetusalan perustason ammattipätevyys mahdollistaa kirjastoauton kuljettamisen. ...

  Provider NameKeuda, Kulttuuri- ja media-ala, Kerava, Keskikatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Yleisten tieto- ja kirjastopalvelujen osaamisala

  Tutkinnon suorittanut osaa:- hyödyntää tieto- ja kirjastoverkostoja sekä organisaationsa muita toimintaympäristöjä- käyttää ja hyödyntää tieto- ja viestintätekniikkaa- toimia asiakaspalvelussa sujuvasti, joustavasti ja riittävän kielitaitoisesti- toimia tehdä yhteistyötä työyhteisönsä ja yhteistyökumppaneiden kanssa- kehittää omaa työtään ja jakaa osaamistaan- yleisten tieto- ja kirjastopalvelujen tuottaminen tutkinnon osan suorittaja osaa muun muassa toimia aineisto- tai tiedonhallintaprosesseissa sekä esitellä ja tuottaa kirjaston palveluja ja tapahtumia.- oppimisympäristöjen tieto- ja kirjastopalvelujen tutkinnon osan suorittaja osaa muun muassa toimia aineisto- ja tiedonhankintaprosesseissa sekä esitellä ja tuottaa kirjaston palveluja ja tapahtumia oppimisympäristöissä.- tieteen ja erikoiskirjastopalvelujen tutkinnon osan suorittaja osaa muun muassa toimia aineisto- ja tiedonhankintaprosesseissa sekä esitellä ja tuottaa kirjaston palveluja ja tapahtumia tieteen ja erikoiskirjastopalvelujen toimintaympäristöissä.- kirjastoautopalvelujen tutkinnon osan suorittaja osaa muun muassa suunnitella ja toteuttaa kirjastoautopalveluja, kuljettaa kirjastoautoa ja huolehtia auton huollosta. Kuljetusalan perustason ammattipätevyys mahdollistaa kirjastoauton kuljettamisen. ...

  Provider NameKeuda, Kerava, Keskikatu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Mediatutkimus, filosofian maisteri (2 v)

  Mediatutkimuksen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen käsitys mediatutkimuksen filosofisista lähtökohdista ja teoriaperinteistä. Tarkempi perehtyminen alan keskeiseen teoria- ja metodikirjallisuuteen on syventänyt opiskelijan ymmärrystä mediatutkimuksen kentän kokonaisuudesta ja sen erityispiirteistä. Opiskelija hioo taitojaan hankkia ja arvioida tietoa monipuolisesti, käydä tieteellistä keskustelua ja kirjoittaa argumentoitua tieteellistä tekstiä. Pro gradu -tutkielman avulla opiskelijan osoittaa kykynsä suunnitella ja toteuttaa jäsennelty, johdonmukainen ja itsenäinen tieteellinen tutkimus. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Mediatutkimus, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Mediatutkimuksen perusopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää medioiden sosiokulttuurista merkitystä eri aikoina, hahmottaa mediateknologian kehityksen suuret linjat ja tunnistaa median kytköksiä valtaan. Opiskelija tuntee mediatutkimuksen lähestymistapojen ja käsitteiden perusteet ja tunnistaa niiden erot ja yhtymäkohdat sekä eri lähestymistapojen avaamat keskeiset kysymykset. Perusopinnot antavat kokonaiskuvan median tuotanto-, esitys- ja vastaanottokäytännöistä. Aineopinnoissa opiskelija saa monipuolisen käsityksen mediatutkimuksen tutkimussuuntauksista ja metodologisista vaihtoehdoista. Hän syventyy opinnoissaan erityisesti häntä kiinnostaviin tutkimusalueisiin valitsemillaan näkökulmakursseilla, joita voi suorittaa useampia. Mediatutkimuksen syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on laaja-alainen käsitys mediatutkimuksen filosofisista lähtökohdista ja teoriaperinteistä. Tarkempi perehtyminen alan keskeiseen teoria- ja metodikirjallisuuteen on syventänyt opiskelijan ymmärrystä mediatutkimuksen kentän kokonaisuudesta ja sen erityispiirteistä. Opiskelija hioo taitojaan hankkia ja arvioida tietoa monipuolisesti, käydä tieteellistä keskustelua ja kirjoittaa argumentoitua tieteellistä tekstiä. Pro gradu -tutkielman avulla opiskelijan osoittaa kykynsä suunnitella ja toteuttaa jäsennelty, johdonmukainen ja itsenäinen tieteellinen tutkimus. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Humanities

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Journalistiikan maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Journalistiikan opinnoissa teoria ja käytäntö limittyvät harjoituksissa ja luennoilla. Yliopisto-opetus perustuu tieteelliseen tutkimukseen, mutta journalistiikassa teorioita sovelletaan monipuolisesti käytännön taitoja kerryttävissä syventävissä harjoituksissa. Jyväskylän yliopiston journalistiikan opinnoissa korostuu erityisesti monimediaisuus. Monimediaisuudella tarkoitetaan sitä, että toimittaja pystyy tekemään laadukkaita sisältöjä useisiin eri medioihin samoista juttuaiheista. Tämä edellyttää yksittäisten välineiden, kuten esimerkiksi radion tai television, ilmaisumuotojen sujuvaa hallintaa. Monimediaisuuden lisäksi keskitytään esimerkiksi datajournalismiin ja muihin verkon ja digitaalisuuden mahdollistamiin tiedon hankinnan ja esittämisen muotoihin. Toinen korostettu pyrkimys on analysoida median ja journalismin tilaa ja erityisesti tulevaisuudennäkymiä. Journalistiikan maisteriohjelma koostuu journalistiikan täydentävistä ja syventävistä opinnoista sekä muista vapaavalintaisista opinnoista. Sinulla on mahdollisuus valita muut opintosi Jyväskylän yliopiston laajasta ja monipuolisesta tarjonnasta. Journalistiikan maisteriohjelman syventävät opinnot painottuvat journalististen valmiuksien syventämiseen sekä tutkimustaitojen kehittämiseen. Syventävissä opinnoissa on mahdollisuus erilaisiin suuntautumisvalintoihin journalismin analyysin ja journalistisen työn erikoistumisopinnoissa. Erikoistumisopintojen tarjonnassa kiinnitetään erityistä huomiota median ja journalismin ajankohtaisiin ilmiöihin sekä monimedi ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Viestinnän maisteriohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Viestinnässä tarkastellaan ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta. Ala kattaa sekä kasvokkaisviestinnän että viestintäteknologian välityksellä tapahtuvan kanssakäymisen. Tavoitteena on ymmärtää ja selittää vuorovaikutuskäyttäytymistä sekä vuorovaikutuksen dynamiikkaa kasvokkais- ja verkkoviestinnässä. Erityisenä tarkastelukohteena on vuorovaikutus työelämässä. Viestinnässä opiskellaan ja tutkitaan työelämän vuorovaikutussuhteita, tiimejä, ryhmiä ja verkostoja, yhteisön ja organisaation sisäisen vuorovaikutuksen kysymyksiä, vuorovaikutuksen ja työhyvinvoinnin yhteyksiä, vaikuttamista ja argumentointia, vuorovaikutusosaamista sekä vuorovaikutuksen eettisiä kysymyksiä. Viestinnän maisteriohjelma koostuu viestinnän täydentävistä ja syventävistä opinnoista sekä muista vapaavalintaisista opinnoista. Sinulla on mahdollisuus valita muut opintosi Jyväskylän yliopiston laajasta ja monipuolisesta tarjonnasta. Syventäviin opintoihin kuuluu opintoja ryhmien, tiimien, organisaatioiden ja verkostojen vuorovaikutuksesta sekä johtamisviestinnästä. Syventävissä opinnoissa viimeistellään viestinnän asiantuntemusta syventymällä viestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämiseen ja tutkimiseen eri näkökulmista. Työssä oppimisen opintojakso on harjoittelua viestinnän asiantuntijan tehtävissä. Viestinnän opiskelu koostuu monipuolisista vuorovaikutteisista työtavoista: ryhmä- ja projektitöistä, interaktiivisista luennoista, harjoituksista, seminaareista, esseistä, erilaisista analysointi- ja oppimistehtävistä sekä kirjatenteistä. Suurin osa ...

  Provider NameFaculty of Humanities and Social Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages