• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 3516 items
 1. Őr-járőrtárs

  A képesítéssel rendelkező képes: általános szolgálati feladatokat teljesíteni szakterületéhez kapcsolódó eszközöket kezelni, használni őrzési, objektum-, létesítményvédelmi feladatokat ellátni személyes szabadságot nem-, továbbá személyes szabadságot korlátozó intézkedésekben részt venni kényszerítő eszközöket használni közrendvédelmi feladatokat ellátni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. üzletkötő szakmérnök

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:Általános kompetenciák: - a mérnöki tevékenységhez szükséges természet- és gazdaságtudományi ismeretek;- a korszerű információs és kommunikációs technológiák felhasználói szintű ismerete.Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:- az ingatlanok, gépek, járművek és egyéb, nagyértékű vagyontárgyak igényes forgalmazása, adásvétele, irányítása és az ehhez kapcsolódó ismeretek;- a korszerű mérnöki ismeretek alkalmazása;- az új beruházási és forgalmazási eljárások, valamint az ezekhez kapcsolódó üzletkötési problémák és megoldások ismerete.Személyes adottságok és készségek:- problémafelismerő és -megoldó képesség; - pontosság;- kreatív, innovatív gondolkodásmód;- elkötelezettség a környezetvédelem iránt;- jó munkaszervező és integráló képesség;- csoportmunkára való alkalmasság; - jó kommunikációs készség;- az élethosszig tartó tanulás iránti elkötelezettség.A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:A mérnök üzletkötő szakképzettség a vállalkozások forgalmazási, üzletkötési, ingatlangazdálkodási gyakorlatában, az irányító szervezetek, hatóságok működtetési, tervezési, fejlesztési tevékenységében, továbbá az önkormányzatok eszköz-, ingatlan- és vagyongazdálkodásában alkalmazható. ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. üzleti és tranzakciós szakjogász

  A képzés célja:A jogi karokon folyó alapképzés az üzleti jog és az üzleti tranzakciók területén nem nyújt mélyebb ismereteket. A szakirányú továbbképzés tematikáját alkotó szabályanyagot a jogi alapképzés során elsősorban a polgári jog, valamint a társasági és kereskedelmi jog tantárgyak keretében, érintőlegesen ismerhetik meg a hallgatók. Az üzleti tranzakciók jogát és gyakorlatát pedig legfeljebb nem kötelező szemináriumok keretében ismerhetik meg, szintén csak ismeretterjesztő jelleggel az érdeklődő hallgatók. Mivel az üzleti tranzakciók lebonyolítása és elméleti megalapozottsága szükségszerűen magával vonja a vonatkozó közgazdasági ismeretek elsajátítását is, ezért a szakirányú továbbképzés keretében egy elkülönült gazdasági modul szolgál a szakirányú továbbképzésben résztvevők szükséges közgazdasági ismereteinek kialakítására. A szakjogász képzés több jogág speciális joganyagának elméleti és gyakorlati kérdéseit komplex módon bemutatni szándékozó képzés. Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:      A képzés során elsajátítandó kompetenciák:* az üzleti és tranzakciós jog egyes szakterületein önálló elemző munka elvégzése; * az üzleti jogot érintő nemzetközi, illetve európai jogközelítési folyamatok megértése; * üzleti és tranzakciós jogi szakterületen döntések előkészítése és meghozatala; * az üzleti és tranzakciós joggal kapcsolatos szakmai-tudományos vitákban való részvétel.    A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek:* az üzleti jogot alkotó egyes jogterületek szabály ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. üzleti és HR-menedzser

  A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik az emberi erőforrás-menedzsment témakörében a megfelelő elméleti megalapozás birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására. Ismerik a vállalati emberi erőforrás-menedzsment stratégiai alapvetéseit, korszerű folyamatait, tervezési, elemzési és értékelési módszereit. Tisztában vannak az emberi erőforrás alkalmazására vonatkozó jogszabályokkal. Ismerik az emberi erőforrás szervezeti és információs rendszerének működését, a bér- és jövedelemgazdálkodás elveit és alapvető alkalmazható módszereit.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Az üzleti és HR-menedzsment szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: * az emberi erőforrás menedzsment egyes funkcióinak, részrendszereinek, feladatainak jelentőségét és egymással való kapcsolatát, ide tartoznak többek közt a toborzás, kiválasztás, teljesítménymenedzsment, karriertervezés és képzés témakörei * a szervezeti jelenségeket, a szervezet viselkedését, és képesek a szervezeti jelenségeket felismerni; * a szervezeti, csoport- és egyéni teljesítmények közötti összefüggéseket; * a kompetencia sajátosságait, a feladatprofil és a kompetenciakészlet kapcsolatát, a munkavállalói és a szervezeti törekvések közötti összhang fontosságát, a munkavállalók kompetenciakészletének gyakorlati hasznosítását, illetve fejlesztési lehetőségeit, amelyek hozzájárulnak a szervezet gazdasági cselekvőképességének tartós fenntartásához, illetve eredményességének növeléséhez; * az ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. üzleti tanácsadó

  Napjainkban a szervezetek az integrált tudással és képességgel rendelkező munkatársakat igénylik. Ezért olyan képzést kívánunk nyújtani, amely konvertálható, hasznosítható tudást ad a jelentkezőknek. Olyan szakemberek képzése a cél, akik képesek egy adott szervezet helyzetét felmérni, problémás területeit feltárni, és azokra megfelelő megoldási alternatívákkal szolgálni. Komplex tudásuk révén a megszerzett ismereteket különféle szervezeti formákra, piaci helyzetekre és üzleti szituációkra képesek konvertálni, s ezáltal nem csak problémákat oldanak meg, hanem értékteremtő folyamatokat generálnak.   A szakon végzett hallgató ismeri: -               az üzleti tanácsadás gazdasági szakmai és pszichológiai hátterét, -               a marketingmenedzsment folyamatát, módszereit és eszközrendszerét, -               az emberi erőforrás menedzsmentjének gyakorlatát, -               a szervezeteken belüli kommunikációs folyamatok hatásmechanizmusait, -               tárgyalások, megbeszélések, egyeztetések megszervezésének, lebonyolításának és után követésének technikáit, -               a szervezetek működése során fellépő változtatási feladatok meghatározását, észlelését, és megoldási módjainak kidolgozási technikáit, -               a szervezetekben zajló projektek indítását, lebonyolítását, lezárását és a folyamat ellenőrzését.   A szakon végzett hallgató alkalmas: -               a vállalati és vállalkozói szféra komplex jelenségeinek stratégiai és menedzsment szemléletű megközelítésére, értékelésére, -              ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Üzleti szolgáltatási munkatárs

  A képesítéssel rendelkező képes: összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, irodai szoftvereket használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat készíteni és rendszerezni, iratkezelést végezni. feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót, scannert használni, -kapcsolatépítésre és a kapcsolat fenntartására mind külső, mind belső ügyfelekkel a különböző ügyfélkapcsolati csatornák használatával az ügyfélpanaszok és problémák megoldására az ügyfél számára a legmegfelelőbb alternatíva felkínálásával kommunikációs forgatókönyveket magyar és angol nyelven aktívan használni a pénzügyi szolgáltatás, a beszerzési szolgáltatás, a CRM szolgáltatás, a HR szolgáltatás, IT szolgáltatás és a telekommunikáció területén ellátni az ügyfelekkel kapcsolatos operatív folyamatokat: információszolgáltatás, ügyintézés, megrendelés-kezelés, beszerzés, panasz vagy hibabejelentés fogadása, értékesítés, belső támogatási folyamatok alkalmazni a konfliktusok kezelésének kommunikációs technikáit az ügyfélkapcsolati operatív folyamatokat angol nyelven lebonyolítani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. üzleti szociális szolgáltatásszervező

  A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik:* a modern szervezetek struktúrájából, működéséből fakadó munkaproblémákat;* a személyiségpszichológia munkahelyi kérdéseit: munkahelyi kommunikációt, kapcsolatépítést, érzelmi reakciók menedzselését;* a szervezeti kultúra összetevőit: szervezeti hatalom, konfliktusok, szervezeti diszkrimináció, csoportdinamika;* a munkajogi és az emberi jogi kérdéseket, azok munkahelyi összefüggéseit;* a munkateljesítményre kiható problémákat:* a munkahelyi konfliktusok és a munkahelyi agresszió, illetve erőszak, valamint a munkahelyi stressz és a munkamegosztás kapcsolódásait;* a depresszió, az aggódás és az egyéb mentális problémák, személyközi konfliktusok kezelését;* a tanulási és a fejlődési korlátokat;* a gyász és a trauma kezelését, a diszkrimináció kezelésének a módszereit;* a környezet értékelése és elemzése technikáit;* a helyi közösségfejlesztés módszereit;* a szervezetközi kapcsolatok alakításának kérdéseit és módszereit. képesek:* az egyén, a csoport, a rendszer értékelésére;* munkacsoportok stratégiai tervezésére;* problémamegoldásra, tárgyalásra, közvetítésre;* társadalmi adminisztrációra;* költségvetés-tervezésre;* fejlesztési programok kialakítására;* tiszta, érthető, áttekinthető szóbeli és írásbeli kommunikációra. rendelkeznek:* kiváló elemző, problémamegoldó és stratégiai tervező képességekkel;* hatékony menedzsment ismeretekkel;* erős prezentációs képességekkel, a projektek iránti bizalom megteremtése képességével;* korszerű számítógép-használói, internet ...

  Awarding bodyKodolányi János Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. üzleti szakújságíró

    Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * gazdasági, üzleti, média-gazdaságtani és médiaszabályozási ismeretek alkalmazása újságírói munka során; * médiaetikai szabályok alkalmazása az üzleti újságírásban; * rádiós, televíziós, online műfajok ismerete és művelése; * új médiával kapcsolatos tartalomszolgáltatási és hirdetési megoldások, eljárások alkalmazása; * „egyemberes forgatóstáb” (one man crew) munkamódszer alkalmazásához szükséges technikai ismeretek készségszintű alkalmazása (kamerakezelés, fényképezés, vágás, világítás); * szerkesztőségi munkavégzés; * médiagazdaságtan fogalma, a médiapiac értelmezése, a médiatermékek sajátosságai; * az írott és az elektronikus média jellegzetességei, és ezek gazdasági vonatkozásai; * az internet mint médium gazdasági és tartalomszolgáltatási jellemzői; * a médiajog legfontosabb elemei; * a közszolgálati médiaszabályozás; * etikai szabályok és ezek jelentősége a közszolgálatiság szempontjából; * a digitalizáció és az új média térnyerésének hatása a közszolgálati médiumokra; * hírírás és hírszerkesztés; * rádiós és televíziós műfajok (hír, tudósítás, feature, interjú) ismerete; * kérdezéstechnika; * újságírói irányelvek, szerepfelfogások ismerete; * a különböző újságírói műfajok ismerete (hír és a véleményműfajok); * üzleti újságíróvá válás lehetőségeinek és szakmai feltételeinek ismerete; * kamerakezelési, vágási, fényképezési, világítási ismeretek; * forgatás felépítése, tartalma; * szerkesztőségi munka, feladatkörök ismerete, munkamegosztás ...

  Awarding bodyEdutus Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. üzleti rendszereket fejlesztő szaktanácsadó

  A hallgatók a képzés során elsajátítják az üzleti rendszerek fejlesztése elméletének és gyakorlatának teljes ismeretanyagát. A témakört érintő strukturális ismereteket szereznek, érteni fogják és képesek lesznek pontosan használni a vonatkozó fogalomrendszert, valamint kompetenssé válnak az ismeretek gyakorlati alkalmazásában is. Megtanulják a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott üzleti rendszer fejlesztési módszertant, technikákat.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák: Az üzleti rendszereket fejlesztő szaktanácsadó - képessé válik az üzleti rendszerek fejlesztése fogalomrendszerének, szakmai terminológiájának értelmezésére; - képes az üzleti rendszerek fejlesztését a szakmák és a tudomány területén elhelyezni; - megismeri az üzleti rendszerek fejlesztésének folyamatát, a legújabb trendeket, az alkalmazható módszereket; - részletes áttekintés alapján képessé válik üzleti rendszerek fejlesztési stratégiájának, tervének elkészítésére, a kapcsolódó folyamatokat megszervezni, irányítani, lebonyolítani; - elsajátítja az üzleti rendszerek fejlesztésének szemléletét, képessé válik mindezek alkalmazására stratégiai gondolkodás keretében.  A képzés során megszerezhető ismeretek: - ismeri a kapcsolódó módszertant, rendelkezik a módszerek integrált alkalmazásának képességével; - az egyes módszerek, eszközök használatát adaptálni tudja adott cégre, vállalkozásra, termékre; - az üzleti rendszerek fejlesztésére irányuló tevékenységek hatékonyságát mérni tudja.  A képzés során megszerezhető személyes adottság ...

  Awarding bodyTomori Pál Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. üzleti rendszereket fejlesztő szakközgazdász

  A hallgatók a képzés során elsajátítják az üzleti rendszerek fejlesztése elméletének és gyakorlatának teljes ismeretanyagát. A témakört érintő strukturális ismereteket szereznek, érteni fogják és képesek lesznek pontosan használni a vonatkozó fogalomrendszert, valamint kompetenssé válnak az ismeretek gyakorlati alkalmazásában is. Megtanulják a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott üzleti rendszer fejlesztési módszertant, technikákat.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák: Az üzleti rendszereket fejlesztő szakközgazdász -     képessé válik az üzleti rendszerek fejlesztése fogalomrendszerének, szakmai terminológiájának értelmezésére; -     képes az üzleti rendszerek fejlesztését a szakmák és a tudomány területén elhelyezni; -     megismeri az üzleti rendszerek fejlesztésének folyamatát, a legújabb trendeket, az alkalmazható módszereket; -     részletes áttekintés alapján képessé válik üzleti rendszerek fejlesztési stratégiájának, tervének elkészítésére, a kapcsolódó folyamatokat megszervezni, irányítani, lebonyolítani; -     elsajátítja az üzleti rendszerek fejlesztésének szemléletét, képessé válik mindezek alkalmazására stratégiai gondolkodás keretében.   A képzés során megszerezhető tudáselemek, ismeretek: Az üzleti rendszereket fejlesztő szakközgazdász -     ismeri a kapcsolódó módszertant, rendelkezik a módszerek integrált alkalmazásának képességével; -     az egyes módszerek, eszközök használatát adaptálni tudja adott cégre, vállalkozásra, termékre; -     az üzleti rendszerek fejlesztésére irá ...

  Awarding bodyTomori Pál Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages