• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 59 items
 1. Ģeomātika- Prof. mag. studijas

  Atkarībā no iepriekš iegūtās izglītības, studijas beidzot, iegūst - profesionālo maģistra grādu ģeomātikā, vai - profesionālo maģistra grādu ģeomātikā un inženiera kvalifikāciju ģēodēzijā un kartogrāfijā. Studiju programmas mērķi: - sagatavot studentus patstāvīgai darbībai zinātniskajā pētniecībā; - sagatavot studentus tālākām studijām doktorantūrā; - sagatavot studentus pedagoģiskā darba veikšanai tehniskajā augstskolā; - sagatavot studentus patstāvīgam praktiskam darbam. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - nodrošināt konkurētspējīgu izglītību, kas nepieciešama patstāvīgai darbībai ģeodēzijas, mērniecības un kartogrāfijas nozarēs; - sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu; - sekmēt pētniecisko prasmju lietošanu noteiktu problēmu risināšanā; - veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi, studijām doktorantūra. Studiju rezultāti Izglītots maģistrantūras absolvents iegūst zināšanas un prasmes atbilstoši septītā līmeņa profesionālajai kvalifikācijai. Studiju programmas absolventi: - spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai; - spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās; - pārzina specializētās programmatūras, modernos ģeodēziskos ins ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Ģeomātika- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķi ir sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus speciālistus ģeodēzijā, mērniecībā, kartogrāfijā; sniegt profesionālo izglītību ģeomātikas apakšnozarē; sagatavot studentus turpmākām studijām maģistratūrā. Uzdevumi Studiju programmas pamatuzdevumi: - nodrošināt profesionālā bakalaura studiju līmenim atbilstošu konkurētspējīgu izglītību, sagatavot studējošos praktiskam darbam; - sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu; - attīstīt iemaņas un prasmes darbā ar specializētām programmatūrām; - attīstīt prasmes darbā ar ģeodēziskajiem instrumentiem; - nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām kvalitātes vadības un atbilstības novērtēšanas jomās, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē; - veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi, studijām maģistrantūrā; - attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu, veicināt starptautisko mobilitāti un piedalīšanos projektos. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - pārzina reglamentējošo normatīvo aktu prasības, mērnieku sertifikācijas procesu; - spēj patstāvīgi veikt darba uzdevumus; - spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes un tehnoloģijas; - spēj veikt pētījumus atbilstoši profesionālā bakalaura studiju līmenim; - spēj aizstāvēt un pamatot pētniecisko darbu rezultātus. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Zemes ierīcība un mērniecība- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studenti apgūst zināšanas, kā darboties ar nekustamo īpašumu un to novērtēt, uzmērīt teritoriju un būves pirms to projektēšanas, plānot teritorijas izmantošanu, apgūt ģeogrāfiskās informācijas sistēmas. Karjeras iespējas: Absolventi var strādāt Valsts Zemes dienestā un tā nodaļās, pilsētu un pagastu pašvaldībās, mērniecības uzņēmumos un nekustamā īpašuma vērtēšanas firmās. Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Hidroinženierzinātne, Zemes ierīcība, Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde, Informācijas tehnoloģijas. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Water Management (Water Engineering)- Doctoral studies

  The study programme is aimed to prepare qualified specialists for research work with a competence corresponding to the international standards in water engineering sciences. Studies are organised as lectures, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include theoretical and empirical research methodology, scientific terminology of water engineering sciences, problems and theories in the field of water engineering sciences research, theoretical and practical innovations/novelties in the field. Career prospects The graduates of this programme are usually employed at higher education institutions, research institutions, authorities and private companies. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā- 1. līm. prof. studijas

  Programmas specializācijas: Uzņēmējdarbība nekustamā īpašuma sfērā ar specializācijām: • nekustamā īpašuma darījumi; • nekustamā īpašuma vērtēšana; • nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana. Iespējamās darba vietas: Finanšu struktūrvienības, bankas un nebanku kredītiestādes. Nekustamā īpašuma pārvaldības speciālisti pēc programmas apguves varēs veikt dažādas nekustamo īpašumu pārvaldības operācijas un ar tām saistīto dokumentu noformēšanu, nekustamā īpašuma tirgus un tā pakalpojumu analīzi, un arī konsultēt klientus par nekustamā īpašuma tirgus piedāvājumu. ...

  Provider NameInformācijas sistēmu menedžmenta augstskola

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Transportbūves- Prof. mag. studijas

  Profesionālā maģistra studiju programma „Transportbūves” sagatavo augstākā līmeņa transportbūvju speciālistus, kuri var projektēt ceļus, tiltus un citas transportbūves, vadīt būvprojektus, uzturēt šīs būves ekspluatācijas kārtībā; pārzina būvniecības materiālu tehnoloģiju un būvdarbu vadīšanu; var organizēt un vadīt būvlaukuma resursus, var veikt būvniecības un uzturēšanas procesa plānošanu un uzraudzību. Programma paredz viengadīgo apmācību studentiem, kas beiguši profesionālo bakalauru studiju programmu „Transportbūves” un 2,5 gadu apmācību studentiem, kas beiguši akadēmisko vai profesionālo bakalauru studiju programmu „Būvniecība” vai tai pielīdzināmu studiju programmu. Programma izstrādāta, ievērojot augstākās profesionālās izglītības tendences Eiropā. Tā veidota tā, lai būtu atpazīstama Eiropā, lai studenti iegūtu gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskās iemaņas un būtu konkurētspējīgi Eiropas prasībām atbilstošajā darba tirgū. Studiju programma „Transportbūves” tiek īstenota ar dažādu studiju formu palīdzību: lekcijas, praktiskās nodarbības un pastāvīgās literatūras studijas. Studenti apgūst zinātnē lietojamu datorprogrammu ANSIS, padziļināti apgūst transportbūvju virzienam atbilstošus tehniskos un ekonomiskos priekšmetus, kā arī humanitāros un sociālos priekšmetus. Praktiskās iemaņas topošie transportbūvju speciālisti iegūst ražošanas praksēs, kas tiek organizētas vadošajos nozares uzņēmumos. Studiju nobeigumā tiek izstrādāts maģistra darbs vai maģistra darbs ar inženierprojektu (2,5 gadu studijām). Mē ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Transportbūves- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sagatavot konkurētspējīgus inženierus transportbūvju nozarē, kuri var praktiski darboties savā profesijā, kā arī sagatavot studējošos patstāvīgai zinātniskās pētniecības darbībai un tālākām studijām profesionālajā/akadēmiskajā maģistrantūrā. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību ceļu un tiltu būves nozarē; - sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, veidot prasmes un attīstīt kompetenci atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām, sagatavojot studējošos praktiskam darbam; - nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši izmaiņām virszemes transporta infrastruktūras jomā, starptautiskajā praksē un zinātnē; - veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām maģistratūrā; - attīstīt studentu pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu; - rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošajiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus; - attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu, veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - spēj uzsākt patstāvīgu darbu vai arī turpināt studijas profesionālajā vai akadēmiskajā ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Telpiskās attīstības plānošana- Prof. mag. studijas

  Starpdisciplinārā studiju programma Telpiskās attīstības plānošana piedāvā “atslēgas” zināšanas un iemaņas integrētās plānošanas jomā, kas nepieciešamas teritoriju attīstības praktisko jautājumu izpētei un risināšanai. Tās ietver telpiskās attīstības vadīšanu vietu, pilsētu, reģionu pilnveidošanai, atbilstoši sabiedrības, dzīvesvides un ekonomiskajām vajadzībām. Studijas notiek izstrādājot kursa darbus konkrētām vietām, teritorijām - apgūstot plānošanu vietu veidošanai, urbāno telpu un reģionu attīstībai. Maģistra grāda ieguve ietver gan galvenās studiju sastāvdaļas (telpiskās attīstības, stratēģisko un vides plānošanu, GIS, projektu vadību), nodrošinot ievirzi būtiskāko zināšanu, vērtību un teoriju apguvē, gan specializācijas virzienus, kas dod iespēju izvēlēties studijas atbilstoši studentu interesēm. Programma ietver lekcijas, seminārus, kursa darbus un lauka studijas, prakses publiskajās institūcijās un plānošanas birojos profesionālo iemaņu apguvei un maģistra darba izstrādi, rezultātā iegūstot Maģistra grādu un profesionālo kvalifikāciju Telpiskās attīstības plānotājs. Studiju laikā tiek nodrošinātas daudzveidīga prakse pašvaldībās, valsts institūcijās un plānošanas birojos - kursi: Prakse reģionos; Prakse pašvaldībā; Specializācijas prakse (apdzīvoto vietu plānošana); Telpiskās attīstības plānošanas prakse. Studenti tiek aicināti piedalīties doktorantūras skolā “Zemes resursi un to ilgtspējīga attīstība”. Studiju laikā ir iespēja radošai sadarbībai ar studentiem no citām Latvijas un ārvalstu augstskolā ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija- Prof. mag. studijas

  Šī zinātņu apakšnozare pēta ēku inženiersistēmas, kā arī apdzīvoto vietu infrastruktūras elementus: siltumapgādes, aukstumapgādes, gāzes apgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Ēkās pēta apkures, dzesēšanas, gaisa kondicionēšanas, ventilācijas, gāzes apgādes, aukstā un karstā ūdens apgādes, kanalizācijas un ugunsdzēšanas iekārtas un sistēmas, balstoties galvenokārt uz plūsmas mehāniku, tehnisko termodināmiku, būvniecības siltumfiziku, akustiku un gaismas tehniku, lietišķo klimatoloģiju, ūdens ķīmiju, mikrobioloģiju un cilvēka psihofizioloģiju. Programma ir izstrādāta atbilstoši profesijas standarta „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” prasībām. Mērķis Studiju programmas mērķis ir sagatavot tautsaimniecības vajadzībām atbilstošus speciālistus siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nozarē ar padziļinātām zināšanām projektu izstrādē un vadībā, kas ir spējīgi konkurēt darbaspēka tirgū Latvijā un ārpus tās robežām. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - sniegt studentiem padziļinātas zināšanas ar siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijām saistītājos jautājumos; - attīstīt nozarei atbilstošas profesionāla rakstura iemaņas un prasmes; - attīstīt studentu tehniskās literatūras analīzes prasmes un zinātniski pētnieciskā darba iemaņas; – veidot studentu prasmi izmantot teorētiskās zināšanas patstāvīgai konkrētu uzdevumu nostādnes formulēšanai un risināšanai. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: - izprot ēku inženiersistēmu un pilsētu infrastruktūras sistēmu projektēšanas, instalēšanas un ekspluatāci ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija- Prof. bak. studijas

  Šī zinātņu apakšnozare pēta ēku inženiersistēmas, kā arī apdzīvoto vietu infrastruktūras elementus: siltumapgādes, aukstumapgādes, gāzes apgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas. Ēkās pēta apkures, dzesēšanas, gaisa kondicionēšanas, ventilācijas, gāzes apgādes, aukstā un karstā ūdens apgādes, kanalizācijas un ugunsdzēšanas iekārtas un sistēmas, balstoties galvenokārt uz plūsmas mehāniku, tehnisko termodinamiku, būvniecības siltumfiziku, akustiku un gaismas tehniku, lietišķo klimatoloģiju, ūdens ķīmiju, mikrobioloģiju un cilvēka psihofizioloģiju. Apdzīvotās vietās pēta minēto infrastruktūras elementu reģionālās plānošanas aspektus, kā arī gāzes transportēšanu un uzglabāšanu, dzeramā ūdens ņemšanu un sagatavošanu, ūdens attīrīšanas iekārtas, ugunsdzēšanas ūdens sagatavošanu, transportēšanu un uzglabāšanu. Mērķis Studiju programmas mērķis ir sagatavot tautsaimniecības vajadzībām atbilstošus speciālistus siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas nozarē, kas ir spējīgi konkurēt darbaspēka tirgū Latvijā un ārpus tās robežām. Programma ir izstrādāta atbilstoši profesijas standarta „Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija” prasībām. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: - nodrošināt profesionālā bakalaura studiju līmenim atbilstošu konkurētspējīgu izglītību; - sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas būvzinātnē, mehānikā un vides aizsardzībā; - sniegt studentiem padziļinātas zināšanas ar siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijām saistītājos jautājumos; - attīstīt nozarei atbilstošas profesionāla rakstura iema ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages