• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1874 items
 1. Akadēmiskais inženierzinātņu bakalaura grāds arhitektūrā (RISEBA)

  - izprast mūsdienu arhitektūras un pilsētvides attīstības veidojošos procesus; - iegūt zināšanas par jaunākajām arhitektūras projektēšanas metodēm un būvniecības tehnoloģijām, - kā arī prasmi tās pielietot praktiski atbilstoši konkrētajai kvalifikācijai; - iegūt pamatzināšanas pētnieciskajā darbā un izpratni par zinātnisko kompetenču jomu; - gūt izpratni par intelektuālajām kompetenču jomām; - gūt izpratni par sadarbības un komunikācijas kompetenču jomu; - gūt izpratni par sociālo kompetenču jomas nozīmi arhitektūras projektēšanas procesā; - apgūt brīvās izvēles studiju kursus atbilstoši studiju virzienam; - veikt zinātniski un pētniecības pamatprincipiem atbilstošu patstāvīgu pētījumu, un to rezultātus apkopot bakalaura darbā 10 Latvijas kredītpunktu (15 ECTS kredītpunktu) apjomā. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Alergologs (RSU)

  Tālākizglītības profesionālās izglītības (rezidentūras) mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu ārstu sagatavošanai sertifikācijai specialitātē, atbilstīgi LR normatīvajiem dokumentiem. Studiju programmas plānotie rezultāti noteikti saskaņā ar Ciklu noslēguma prasību aprakstiem Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, t.i. atbilstoši EKI 7. līmenim Zināšanas un prasmes: - demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un medicīnas teoriju izpratni kopumā, bet konkrētajā ārsta specialitātē tās atbilst specialitātes prasībām un ir attiecīgās zinātnes un profesionālās jomas avangardā, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē; Spēja pielietot zināšanas: - patstāvīgi pielieto medicīnas problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta speciālista profesionālas funkcijas slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, aprūpē, prasmīgi veic praktiskās manipulācijas; - spēj darboties veselības aprūpes organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā. Analīze, sintēze, novērtēšana: - patstāvīgi formulē un kritiski analizē sarežģītas klīniskās medicīnas problēmas, kritiski vērtē pētījumus medicīnas zinātnes jomā; - veic nepieciešamo papildus analīzi, ja nepieciešams pamatot lēmumus; - integrē dažādu medicīnas jomu zināšanas; - apkopo pieredzi, dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai speciālista profesionālās darbības metožu attīstībā; - parāda izpratni un ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Algologs (RSU)

  Tālākizglītības profesionālās izglītības (rezidentūras) mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu ārstu sagatavošanai sertifikācijai specialitātē, atbilstīgi LR normatīvajiem dokumentiem. Studiju programmas plānotie rezultāti noteikti saskaņā ar Ciklu noslēguma prasību aprakstiem Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, t.i. atbilstoši EKI 7. līmenim Zināšanas un prasmes: - demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un medicīnas teoriju izpratni kopumā, bet konkrētajā ārsta specialitātē tās atbilst specialitātes prasībām un ir attiecīgās zinātnes un profesionālās jomas avangardā, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē; Spēja pielietot zināšanas: - patstāvīgi pielieto medicīnas problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta speciālista profesionālas funkcijas slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, aprūpē, prasmīgi veic praktiskās manipulācijas; - spēj darboties veselības aprūpes organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā. Analīze, sintēze, novērtēšana: - patstāvīgi formulē un kritiski analizē sarežģītas klīniskās medicīnas problēmas, kritiski vērtē pētījumus medicīnas zinātnes jomā; - veic nepieciešamo papildus analīzi, ja nepieciešams pamatot lēmumus; - integrē dažādu medicīnas jomu zināšanas; - apkopo pieredzi, dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai speciālista profesionālās darbības metožu attīstībā; - parāda izpratni un ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Anesteziologs, reanimatologs (RSU)

  Tālākizglītības profesionālās izglītības (rezidentūras) mērķis ir nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu ārstu sagatavošanai sertifikācijai specialitātē, atbilstīgi LR normatīvajiem dokumentiem. Studiju programmas plānotie rezultāti noteikti saskaņā ar Ciklu noslēguma prasību aprakstiem Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūrai, t.i. atbilstoši EKI 7. līmenim Zināšanas un prasmes: - demonstrē padziļinātas un paplašinātas zināšanas un medicīnas teoriju izpratni kopumā, bet konkrētajā ārsta specialitātē tās atbilst specialitātes prasībām un ir attiecīgās zinātnes un profesionālās jomas avangardā, kas nodrošina pamatu radošai domāšanai klīniskajā praksē un daļēji arī pētniecībā, kā arī spēju darboties starpdisciplinārā saskarē; Spēja pielietot zināšanas: - patstāvīgi pielieto medicīnas problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificēta speciālista profesionālas funkcijas slimību profilaksē, diagnostikā, ārstniecībā, aprūpē, prasmīgi veic praktiskās manipulācijas; - spēj darboties veselības aprūpes organizācijā, kā arī izglītībā un pētniecībā. Analīze, sintēze, novērtēšana: - patstāvīgi formulē un kritiski analizē sarežģītas klīniskās medicīnas problēmas, kritiski vērtē pētījumus medicīnas zinātnes jomā; - veic nepieciešamo papildus analīzi, ja nepieciešams pamatot lēmumus; - integrē dažādu medicīnas jomu zināšanas; - apkopo pieredzi, dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā, pētniecības vai speciālista profesionālās darbības metožu attīstībā; - parāda izpratni un ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. APLIECĪBA PAR PROFESIONĀLO PAMATIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Būvstrādnieks

  Mācīšanās rezultātus vispārējos mācību priekšmetos nosaka valsts pamatizglītības standartā definētie galvenie mērķi un uzdevumi pamatizglītības programmām. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemti 12.08.2014.). Mācīšanās rezultātus profesionālajos mācību priekšmetos veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: skatīties standartus šeit Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas 3. speciālā pamatskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. APLIECĪBA PAR PROFESIONĀLO PAMATIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Galdnieka palīgs

  Mācīšanās rezultātus vispārējos mācību priekšmetos nosaka valsts pamatizglītības standartā definētie galvenie mērķi un uzdevumi pamatizglītības programmām. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemti 12.08.2014.). Mācīšanās rezultātus profesionālajos mācību priekšmetos veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: skatīties standartus šeit Kompetences: 1. Spēja atšķirt kokmateriālus un ražošanā izmantotās koku sugas. 2. Spēja lasīt vienkāršu kokizstrādājumu konstrukciju un sagatavju rasējumus. 3. Spēja vizuāli izvērtēt koksnes un koksnes materiālu kvalitāti. 4. Spēja veikt koksnes mehāniskās apstrādes darbus ar darbam sagatavotām pozīcijas tipa darbmašīnām. 5. Spēja izgatavot vienkāršus koka izstrādājumus, ievērojot izstrādājumu un detaļu rasējumus. 6. Spēja strādāt ar darbarīkiem un vienkāršiem rokas elektriskajiem instrumentiem un kopt tos. 7. Spēja veikt kokapstrādes darbmašīnu un darba vietas sakopšanu. 8. Zināt un ievērot darba aizsardzības prasības, ievērot elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības darba vietā un strādājot pie darbmašīnām, pielietot drošus darba paņēmienus. Prasmes: 1. Izprast vienkāršu konstrukciju kokizstrādājumu un sagatavju rasējumus. 2. Atšķirt kokmateriālus un ražošanā pielietotās koku sugas. 3. Vizuāli izvērtēt koksnes un koksnes materiālu kvalitāti. 4. Izgatavot koka savienojumus un vien ...

  Awarding bodyKatvaru internātpamatskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. APLIECĪBA PAR PROFESIONĀLO PAMATIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Grāmatu labotājs

  Mācīšanās rezultātus vispārējos mācību priekšmetos nosaka valsts pamatizglītības standartā definētie galvenie mērķi un uzdevumi pamatizglītības programmām. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemti 12.08.2014.). Mācīšanās rezultātus profesionālajos mācību priekšmetos veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: skatīties standartus šeit Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas 1. speciālā internātpamatskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. APLIECĪBA PAR PROFESIONĀLO PAMATIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Konditora palīgs

  Mācīšanās rezultātus vispārējos mācību priekšmetos nosaka valsts pamatizglītības standartā definētie galvenie mērķi un uzdevumi pamatizglītības programmām. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemti 12.08.2014.). Mācīšanās rezultātus profesionālajos mācību priekšmetos veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: skatīties standartus šeit Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyDzelzavas internātpamatskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. APLIECĪBA PAR PROFESIONĀLO PAMATIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Lauksaimniecības palīgstrādnieks

  Mācīšanās rezultātus vispārējos mācību priekšmetos nosaka valsts pamatizglītības standartā definētie galvenie mērķi un uzdevumi pamatizglītības programmām. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemti 12.08.2014.). Mācīšanās rezultātus profesionālajos mācību priekšmetos veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: skatīties standartus šeit Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyAleksandrovas internātpamatskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. APLIECĪBA PAR PROFESIONĀLO PAMATIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Mežstrādnieks

  Mācīšanās rezultātus vispārējos mācību priekšmetos nosaka valsts pamatizglītības standartā definētie galvenie mērķi un uzdevumi pamatizglītības programmām. Vairāk informācijas skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem” (pieņemti 12.08.2014.). Mācīšanās rezultātus profesionālajos mācību priekšmetos veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: skatīties standartus šeit Kompetences: 1. Spēja sēt vai stādīt kokus, izmantojot atbilstoši sagatavotu sēklu vai stādāmo materiālu un noteikt skaitu un stādu izvietojumu apmežojamās platībās. 2. Spēja kopt meža kultūras, jaunaudzes, atzarot augošus kokus un veidot koku vainagus sēklu plantācijās un meža platībās. 3. Spēja šķirot atsevišķi kraujamos kokmateriālu sortimentus, zarus kraut kaudzēs vai ieklāt pievešanas ceļā. 4. Spēja veikt darba pienākumus mežizstrādē, sēklu plantācijās un kokaudzētavās saskaņā ar Mežu uzraudzības padomes (FSC) un Meža sertifikācijas shēmu novērtēšanas programmas (PEFC) mežsaimniecības sertificēšanas standartiem. 5. Spēja izmantot drošus un ergonomiskus darba paņēmienus un instrumentus, pildot darba uzdevumus. 6. Spēja sniegt pirmo palīdzību. 7. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. 8. Spēja izprast un ievērot darba, dabas un vides aizsardzības prasības, veicot darba pienākumus mežistrādes darbos, sēklu plantācijās un kokaudzētavās. 9. Spēja lietot mežsaimniecībā izmantojamos ...

  Awarding bodyPelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages