• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 59 items
 1. Ainavu arhitektūra un plānošana- Bak. studijas

  Studiju programmas apraksts Studenti attīsta zīmēšanas prasmes, telpas izjūtu, iemācās veidot krāsu kompozīcijas, analizēt, plānot, zīmēt, realizēt savas un citu idejas, atpazīt augus, izprast dabu un veidot ainavu; izstrādā projektus un teorētiskās zināšanas nostiprina praksē arhitektūras projektēšanas firmās, pašvaldību iestādēs u.c.. Karjeras iespējas Absolventi var strādāt arhitektūras projektēšanas firmās, projektu realizēšanā, piedalīties reģionālo un teritoriālplānu izstrādāšanā un pilnveidošanā, ainavu rekonstrukcijā, rekultivācijā, konservācijā un kopšanas plānu izstrādāšanā. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Ainavu arhitektūra un plānošana- Prof. mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: Nodrošināt studējošos ar profesionālo zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību ainavu arhitektūras jomā. Kā speciālistiem, kas ir spējīgi patstāvīgi vai darba grupās veikt ainavu, publisko un privāto ārtelpu labiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstības plānošanu, atjaunošanu un pārvaldīšanu. Karjeras iespējas Augstas kvalifikācijas speciālisti zinātniskam, profesionālam un pedagoģiskam, kā arī vadošam darbam ainavu arhitektūras un plānošanas nozarē, kuri iegūtās zināšanas izmanto risinot ainavas ekoloģiskās, estētiskās un sociālās problēmas kultūras un dabas mantojuma saglabāšanā un ainavas ilgtspējības nodrošināšanā. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Ainavu arhitektūra- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot zinātnes speciālistus, kas spēj formulēt un izvērtēt ainavisko telpu, ņemot vērā funkcionālos, ekoloģiskos un estētiskos kritērijus; risināt lauku kultūrainavas vēsturiskās nepārtrauktības saglabāšanas problēmas; prognozēt lauku kultūrainavas transformācijas iespējas, pamatojoties uz apkārtējas vides attīstības īpatnībām. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Architecture- Bachelor studies

  The curriculum aims to integrate the knowledge of all these diverse, yet complementing domains. The main aspiration is to provide students with the ability of analytical thinking and problem solving: granting the knowledge, intellectual capacity and practical skills of interrelating apparently separate domains of architectural realm of theory and practice. The successive years of the curriculum built up on one another in Architectural Design studies. Each academic year, the curriculum aims to explore consequently more complex issues and scales of design problems as such: - Principles of design - Private space and dwelling - Public space and place-making - Urban space and urban regeneration ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Architecture- Professional master studies

  Winter 2018/2019 admission: Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. Professional postgraduate programme “Architecture” is designed to provide students with professional postgraduate level education and practical experience of a high quality in architecture and urban planning, as well as deep theoretical knowledge in architecture and urban planning science, which would be beneficial for correspondent scientific field and grow Latvian intellectual potential in accordance with European Union standards and priorities due to ongoing process of globalization. ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Arhitektūra- 1. līm. prof. studijas

  Arhitekta palīgs ir speciālists, kurš studiju laikā apguvis: - praktiskos projektēšanas pamatprincipus - objekta uzmērīšanu un izgatavo uzmērījumu rasējumus - orientējas jaunākajos un tradicionālajos būvmateriālos - patstāvīgi izstrādā ēku arhitektūras konstruktīvos mezglus, ieskaitot materiālu un detaļu specifikācijas - sastāda tāmes - grafiski apkopo informāciju un noformē nepieciešamo izpilddokumentāciju, izmantojot automatizētās projektēšanas programmas un citas tehnoloģiskās iespējas - veido prezentācijas materiālus Studiju laikā apgūst šādas teorētiskās un praktiskās zināšanas apgūst: - Lasīt un izprast projektu dokumentāciju. - Orientēties būvniecības darbu tehnoloģiskos procesos. - Orientēties būvmateriālu piedāvājumā: - būvmateriālu pamatīpašībās, - esošo būvmateriālu klāstā un sistēmās. - Izprast būvju konstruktīvos risinājumus: - būvju stiprības un noturības pamatus, - nesošo un norobežojošo konstrukciju projektēšanas pamatprincipus, - inženierkomunikāciju risinājumus un izbūves pamatus. - Orientēties būvdarbu izmaksās, izprast to veidošanos. Sastādīt būvdarbu tāmes: - izvērtēt ekonomiskos faktorus un izvēlēties izdevīgāko variantu, - izprast kvalitatīvāko tehnisko faktoru mijiedarbību ar ekonomiskajiem. - Saprast ģeodēzisko un metroloģisko darbu pamatus. - Lietot būvnormatīvus. - Orientēties civillikuma īpašumtiesību pamatjēdzienos. - Izstrādāt izpilddokumentus. - Izprast dabas un cilvēku veidoto vidi. - Izprast telpas projektēšanas pamatprincipus. - Orientēti ...

  Provider NameRīgas Celtniecības koledža

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 7. Arhitektūra- Bak. studijas

  Bakalaura studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošos ar zināšanu un prasmju pamata kopumu, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību sertificēta arhitekta vadībā vai arī turpinātu studijas arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai saskaņā ar starptautisko un vietējo reglamentējošo dokumentu nostādnēm: * UNESCO/UIA Charter for Architectural Education, * LR MK 2010. gada 18. maija noteikumi Nr. 461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: * sniegt arhitektūras estētiskajām un tehniskajām prasībām atbilstošu būvprojektu izstrādes pamatzināšanas; * sniegt vispārēju ieskatu arhitektūras un ar to saistītās mākslas, tehnoloģiju un humanitāro zinātņu vēsturē un teorijā, kā arī iepazīstināt ar kultūrvēsturiskās vides saglabāšanas un aizsardzības pamatprincipiem; * veicināt iemaņu apguvi tēlotājmākslā, kas ietekmē arhitektūras projektu kvalitāti; * sniegt pamatzināšanas pilsētbūvniecībā un teritoriālajā plānošanā, kā arī ar plānošanu saistītajās nozarēs; * iepazīstināt ar cilvēku un ēku savstarpējo mijiedarbību, kā arī veicināt izpratni par vides konteksta un adekvāta mēroga izvēles nozīmīgumu; * veicināt izpratni par arhitekta profesijas un arhitekta darbības nozīmi ilgtspējīgas dzīves telpas veidošanā sabiedrībai, it īpaši par sociālajiem faktoriem; * iepazīstināt ar pirmsprojektēšanas izpētes metodēm un datu sagatavošanu ēku ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 8. Arhitektūra- Bak. studijas

  Arhitektūras programmai ir seši galvenie studiju moduļi: •Arhitektūras projektēšana (AP) •Tēlotājmāksla (TM) •Būvniecības tehnoloģijas (BT) •Projektu vadība, ekonomika un tiesības (ET) •Pilsētplānošana (PP) •Arhitektūras vēsture un teorija (VT) •Humanitārie un sociālie priekšmeti (HS) •Prakste (PR) •Bakalaura darbs (BA) *RISEBA Arhitektūras programma piedāvā integrētu pieeju, kas dos studentiem iespēju iegūtās zināšanas dažādas jomās skatīt kopsakarībās un plašā kontekstā. Papildus obligātajiem mācību priekšmetiem arhitektūras studentiem ir iespēja izvēlēties arī mācību kursus no Biznesa un Radošo studiju programmu piedāvājuma. Programmas saturs Mācību programmas mērķis ir integrēt zināšanas no dažādajām, bet vienlaikus papildinošajām jomām. Galvenais uzdevums ir attīstīt studentos spēju analītiski domāt ar tendenci uz problēmu atrisināšanu: izmantojot dažādās arhitektūras izglītību veidojošo jomu, praktiskās un teorētiskās zināšanas un iemaņas. Katra nākamā studiju gada mācību programma ir balstīta uz iepriekšējos gados apgūto. Katrā nākamajā studiju gadā izpētes un dizaina projekti kļūst apjomīgāki pēc mēroga un projektēšanas sarežģītības pakāpes. - Dizaina principi; - Privātā telpa un mājoklis; - Publiskā telpa un vietveide; - Urbānā telpa un pilsētvides reģenerācija. ...

  Provider NameBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 9. Arhitektūra- Doktora studijas

  Doktora studiju mērķis ir papildināt studējošajiem iepriekšējo līmeņu studijās gūtās zināšanas, iemaņas un prasmes pētniecības darbam ar vides veidošanas mākslu saistītajās nozarēs, kā arī sagatavot viņus patstāvīgu pētījumu veikšanai un pedagoģiskajam darbam. Uzdevumi * attīstīt izpratni par procesu mijiedarbību vides veidošanas mākslā un ar to saistītajās nozarēs; * pilnveidot spēju identificēt problēmu, raksturot tās aktualitāti un saistību ar citām zinātņu un mākslas nozarēm; * izkopt spēju patstāvīgi veikt pētījumus; * izkopt spēju veikt kompleksus pētniecības darbus vei eksperimentus; * patstāvīgi izstrādāt studiju kursus un vadīt studiju nodarbības jebkura līmeņa studiju programmās. Studiju rezultāti * pārvalda zinātniskās darbības principus; * spēj patstāvīgi publicēt pētījumu rezultātus; * spēj vadīt pētnieku darbu; * spēj veikt pedagoģisko darbu un vadīt studiju virzienus. Nākamās nodarbinātības apraksts Vadošais pētnieks, docents, profesors. ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 10. Arhitektūra- Prof. mag. studijas

  Ziemas uzņemšana 2018./19. gadā (budžeta vietas): dokumentus pieņem no 2019. gada 7. janvāra līdz 25. janvārim. Maģistra profesionālā studiju programma „Arhitektūra” ir otrā no divām secīgi apgūstamām studiju programmām, kuras kopumā nodrošina izglītību, kas nepieciešama profesionālās patstāvīgās prakses tiesību iegūšanai arhitektūrā. Mērķis Maģistra profesionālās studiju programmas „Arhitektūra” mērķis ir nodrošināt studējošos ar zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams, lai uzsāktu praktisko darbību sertificēta arhitekta vadībā, kā arī noteiktās kārtības ietvaros pretendētu uz profesionālās patstāvīgās prakses tiesībām saskaņā ar starptautisko un vietējo reglamentējošo dokumentu nostādnēm: * UNESCO/UIA Charter for Architectural Education, * Eiropas Savienības Direktīva 2013/55/EK, ar ko groza Direktīvu 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, * LV 2001. gada 20. jūnija likums Par reglamentētajām profesijām un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, * LV MK 2002. gada 21. maija noteikumi Nr.194 „Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai”, * LV MK 2010. gada 18. maija noteikumi Nr.461 „Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību”. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: * sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas par būvprojektu izstrādāšanas principiem, kuriem jāatbilst arhitektūras estētiskajām un tehniskajām pra ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia

Pages