• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1 item
  1. Sociālo zinātņu maģistra grāds transportā un loģistikā (TSI)

    - zināšanas par zinātnisko pētījumu metodēm un metodoloģiju; par transporta un loģistikas jomas zinātniskās darbības pašreizējo situāciju un virzieniem; - zināšanas par pārvaldības un uzņēmējdarbības organizatoriskajiem pamatiem transporta, ražošanas un loģistikas jomā, par tirgus likumiem un tā regulēšanas līdzekļiem; - spēja pastāvīgi apgūt jaunas pētījumu metodes; - prasme pasažieru pārvadājumu organizēšanas jautājumu analīzē, procesu organizēšanā un vadībā; prasme izmantot mūsdienu datortehnoloģiju zināšanas pārvadājuma un loģistikas darbības procesos; - prasme izmantot speciālo leksiku un terminoloģiju (tai skaitā svešvalodās); - spēja izmantot pētnieciskās un projektēšanas darbu organizēšanas prasmes un iemaņas; sociālās mijiedarbības, pašorganizēšanās un papilnveidošanās kompetences; - spēja izmantot ekonomikas teorijas un analīzes un modelēšanas metodes lēmumu pieņemšanā pārvadājuma un loģistikas darbības procesos. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

    Awarding bodyTransporta un sakaru institūts

    Category: Qualifications Location: Latvia