• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 24 items
 1. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja saprast un precīzi izpildīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasības. 2. Spēja pārbaudīt un novērtēt ugunsdzēsības un glābšanas tehnikas, aprīkojuma, ekipējuma un sakaru līdzekļu gatavību darbam un uzturēt tos tehniskā kārtībā. 3. Spēja strādāt ar ugunsdzēsības un glābšanas tehniku, izmantot aprīkojumu un ekipējumu notikuma vietā. 4. Spēja brīdināt cilvēkus par iespējamo apdraudējumu un, ja nepieciešams, glābt cilvēkus, sniegt pirmo palīdzību, evakuēt no riska zonas dzīvniekus un materiālās vērtības. 5. Spēja pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās prasmes, zināšanas un fizisko sagatavotību. 6. Spēja precīzi izpildīt komandiera rīkojumus, kā arī savus un kopējos uzdevumus. 7. Spēja adekvāti rīkoties kritiskās situācijās, novērtēt dzīvību un veselību apdraudošas situācijas un patstāvīgi pieņemt lēmumus. 8. Spēja strādāt elpošanai nepiemērotā vidē, izvēloties atbilstošus individuālās aizsardzības līdzekļus un ugunsdzēsības un glābšanas tehniskos līdzekļus. 9. Spēja dzēst ugunsgrēkus, izvēloties un lietojot atbilstošu ugunsdzēsības tehnisko aprīkojumu, atbilstošas ugunsgrēka dzēšanai paredzētās ugunsdzēšanas vielas un to ņemšanas vietas. 10. Spēja likvidēt bīstamo vielu avārijas, izvēloties un lietojot atbilstošas absorbējošas un neitralizējošas vielas. 11. Spēja veikt neatliekamos avāriju seku likvidēšanas un glābšanas darbus pēc ceļu ...

  Awarding bodyUgunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Valsts policijas jaunākais inspektors

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja uzturēt drošību un kārtību sabiedriskās vietās, t. sk. ārkārtas situācijās, stihisku nelaimju un masu nekārtību laikā, rīkojoties lielas psiholoģiskās slodzes un stresa apstākļos. 2. Spēja novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus, taktiski novērtējot situāciju un, ja nepieciešams, operatīvi un precīzi pielietojot pašaizsardzības paņēmienus un līdzekļus. 3. Spēja aizturēt likumpārkāpējus. 4. Spēja apsargāt aizturētās, apcietinātās un notiesātās personas īslaicīgās aizturēšanas vietās, ilgstoši atrodoties slēgtā vidē un komunicējot ar psihiski nestabilām, agresīvi, depresīvi, negatīvi noskaņotām personām. 5. Spēja atrast meklēšanā izsludinātas personas un priekšmetus. 6. Spēja konvojēt un apsargāt aizturētās, apcietinātās un notiesātās personas, t. sk. uz mūžu notiesātās personas. 7. Spēja pārmeklēt aizturētās, apcietinātās, notiesātās personas, izņemt neatļautus priekšmetus un novērst veselībai un dzīvībai apdraudošas situācijas. 8. Spēja strādāt komandā un uzklausīt objektīvu kritiku. 9. Spēja orientēties normatīvajos aktos iekšlietu jomā un pielietot tos atbilstoši konkrētajai situācijai. 10. Spēja atbilstoši nepieciešamības novērtējumam sniegt pirmo palīdzību, kā arī sniegt palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpumu rezultātā, nelaimes gadījumos vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī. 11. Spēja kontrolēt ceļu un ūdens satiksmi. 12. Spēja sazināties va ...

  Awarding bodyValsts policijas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Valsts robežsardzes inspektors

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja saprast un precīzi izpildīt Valsts robežsardzes darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasības. 2. Spēja apsargāt Latvijas Republikas valsts robežu, robežzīmes un citas robežbūves, izmantojot robežkontroles, imigrācijas kontroles tehniskās iekārtas un inženiertehnisko aprīkojumu. 3. Spēja atklāt un aizturēt Latvijas Republikas valsts robežas, pierobežas, pierobežas joslas, robežšķērsošanas vietas režīma pārkāpējus. 4. Spēja veikt ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta nosacījumu ievērošanas kontroli. 5. Spēja pildīt uzdevumu robežsargu norīkojumam. 6. Spēja veikt personu un transportlīdzekļu minimālo un pilno (padziļināto) pārbaudi. 7. Spēja atpazīt ceļošanas dokumentu, transportlīdzekļu dokumentu, vīzu un uzturēšanās atļauju veidus un veikt to aizsardzības elementu pārbaudi, kā arī atklāt tajos iespējamos viltojumus, izmantojot robežkontroles un imigrācijas kontroles tehniskās iekārtas. 8. Spēja veikt personu profilēšanu, intervēšanu un identificēšanu. 9. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. 10. Spēja veikt personu, transportlīdzekļu un priekšmetu datu pārbaudi un apstrādi, izmantojot informācijas sistēmas. 11. Spēja izvēlēties atbilstoši situācijai un profesionāli lietot robežkontroles, imigrācijas kontroles tehniskās iekārtas un inženiertehnisko aprīkojumu. 12. Spēja pamatotas nepieciešamības gadījumā lietot fizisko spēku, speciālos līdzekļu ...

  Awarding bodyValsts robežsardzes koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Ierindas sastāva policists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyValsts policijas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Dispečers (iekšlietu jomā)

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja saprast un precīzi izpildīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasības. 2. Spēja apstrādāt un glabāt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darba nodrošināšanai nepieciešamo informāciju. 3. Spēja pārbaudīt un novērtēt darba vietas tehniskā aprīkojuma, biroja tehnikas un sakaru līdzekļu gatavību darbam. 4. Spēja strādāt ar darba vietas tehnisko aprīkojumu. 5. Spēja strādāt ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta datu bāzēm un informācijas sistēmām. 6. Spēja pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, un fizisko sagatavotību. 7. Spēja precīzi izpildīt priekšnieku rīkojumus, savus pienākumus un kopējos uzdevumus. 8. Spēja adekvāti rīkoties stresa situācijās, izvērtēt informāciju un pieņemt lēmumus. 9. Spēja pieņemt pieteikumus pēc algoritma un izsūtīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienības uz notikuma vietu. 10. Spēja noteikt un piesaistīt nepieciešamos operatīvos dienestus notikumam. 11. Spēja noteikt un piesaistīt citu institūciju resursus notikumam. 12. Spēja veikt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta resursu uzskaiti un aktualizēšanu. 13. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot videi. 14. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. Prasmes: 1. Pieņemt un izvērtēt pieteikumus par no ...

  Awarding bodyUgunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Apsardzes organizators

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja nodrošināt apsargājamā objekta drošību un aizsardzību. 2. Spēja veikt un pilnveidot apsargājamā objekta drošības auditu, un izstrādāt drošības koncepciju. 3. Spēja nodrošināt apsardzes darbu apsargājamā objekta rīkotajos pasākumos. 4. Spēja konsultēt apsargājamā objekta darbiniekus drošības jautājumos. 5. Spēja noformēt nepieciešamo dokumentāciju, ievērojot dokumentu pārvaldības noteikumus. 6. Spēja sniegt priekšlikumus iekšējo normatīvo aktu izstrādei un uzlabošanai drošības jautājumos. 7. Spēja organizēt un kontrolēt apsargājamā objekta dokumentu uzglabāšanu un pārzināt to aprites prasības. 8. Spēja izstrādāt apsardzes rīcības plānu un kontrolēt tā izpildi. 9. Spēja izprast un pārzināt drošības tehniskās sistēmas. 10. Spēja kontrolēt drošības sistēmas uzstādīšanu, darbību un apkopi. 11. Spēja pārzināt apsargājamā objekta materiālo vērtību saglabāšanas principus un izstrādāt priekšlikumus to pilnveidei. 12. Spēja novērtēt apsargājamā objekta apsardzes darbinieku uzticamību. 13. Spēja sekot līdzi jaunākajām noziedzības tendencēm un metodēm, lietot apsardzes nozares novitātes. 14. Spēja sadarboties ar tiesībsargājošajām iestādēm. 15. Spēja pārzināt un sekot līdzi ar apsardzes darbību saistītajiem normatīvajiem aktiem. 16. Spēja piedalīties darba intervijās un izvērtēt apsardzes darbinieku pretendentu atbilstību veicamo pienākumu izpildei. 17. Spēja atlasīt apsardzes darbiniekus atbilstoši veic ...

  Awarding bodyMācību centrs "DAIZPON"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālā maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā (RTU)

  - spēj noteikt un risināt ar muitas un nodokļu administrēšanu saistītas problēmas, vadīt valsts iestāžu struktūrvienības, kas saistītas ar nodokļu administrēšanas un muitas jautājumiem; - spēj apkopot un analizēt informāciju, izmantojot atbilstošas pētīšanas metodes un tehniskos līdzekļus, tai skaitā valsts kopbudžeta ieņēmumus un izdevumus, nodokļu maksājumu plūsmu; - prot veikt ar muitas administrēšanu un nodokļu politiku saistīto problēmu izpēti un piedāvāt to risinājumu, balstoties uz mūsdienu vadības teorētiskām un praktiski pielietojamām atziņām;   - spēj nodrošināt racionālu muitas un nodokļu administrēšanu; - prot konsultēt darbības izvēles un nodokļu politikas jautājumos, ņemot vērā esošos un sagaidāmos ekonomiskos faktorus un tendences;   - spēj veikt ekonomisko analīzi un prognozēšanu, noteikt un risināt sabiedriskā sektora problēmas, pielietojot mūsdienu metodes un informācijas tehnoloģijas.   Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Profesionālā maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā, Muitas iestādes struktūrvienības vadītājs (RTU)

  - spēj noteikt un risināt ar muitas un nodokļu administrēšanu saistītas problēmas, vadīt valsts iestāžu struktūrvienības, kas saistītas ar nodokļu administrēšanas un muitas jautājumiem; - spēj apkopot un analizēt informāciju, izmantojot atbilstošas pētīšanas metodes un tehniskos līdzekļus, tai skaitā valsts kopbudžeta ieņēmumus un izdevumus, nodokļu maksājumu plūsmu; - prot veikt ar muitas administrēšanu un nodokļu politiku saistīto problēmu izpēti un piedāvāt to risinājumu, balstoties uz mūsdienu vadības teorētiskām un praktiski pielietojamām atziņām; - spēj nodrošināt racionālu muitas un nodokļu administrēšanu; - prot konsultēt darbības izvēles un nodokļu politikas jautājumos, ņemot vērā esošos un sagaidāmos ekonomiskos faktorus un tendences; - spēj veikt ekonomisko analīzi un prognozēšanu, noteikt un risināt sabiedriskā sektora problēmas, pielietojot mūsdienu metodes un informācijas tehnoloģijas. Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Profesionālā maģistra grāds muitas un nodokļu administrēšanā, Nodokļu ekonomists (RTU)

  - spēj noteikt un risināt ar muitas un nodokļu administrēšanu saistītas problēmas, vadīt valsts iestāžu struktūrvienības, kas saistītas ar nodokļu administrēšanas un muitas jautājumiem; - spēj apkopot un analizēt informāciju, izmantojot atbilstošas pētīšanas metodes un tehniskos līdzekļus, tai skaitā valsts kopbudžeta ieņēmumus un izdevumus, nodokļu maksājumu plūsmu; - prot veikt ar muitas administrēšanu un nodokļu politiku saistīto problēmu izpēti un piedāvāt to risinājumu, balstoties uz mūsdienu vadības teorētiskām un praktiski pielietojamām atziņām; - spēj nodrošināt racionālu muitas un nodokļu administrēšanu; - prot konsultēt darbības izvēles un nodokļu politikas jautājumos, ņemot vērā esošos un sagaidāmos ekonomiskos faktorus un tendences; - spēj veikt ekonomisko analīzi un prognozēšanu, noteikt un risināt sabiedriskā sektora problēmas, pielietojot mūsdienu metodes un informācijas tehnoloģijas. Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Profesionālā maģistra grāds militārajā vadībā un drošībā (NAA)

  Programmas mērķis ir: - izglītot bruņoto spēku vecākos virsniekus augstākā līmeņa militārās vadības un nacionālās drošības jautājumos, sniedzot izpratni par starptautiskajām militārajām (operatīvajām un stratēģiskajām) operācijām, neregulārajiem konfliktiem un tehnoloģiju nozīmi mūsdienu konfliktu risināšanā. Pilnveidot profesionālo kompetenci, lai virsnieki spētu pildīt dienesta pienākumus operacionālā un taktiskā līmeņa štābos, gan nacionālajās militārajās komandstruktūrās, kā arī starptautiskajās militārajās vai drošības struktūrās. Studiju rezultātā attīstītas un izkoptas mūsdienu prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes aizsardzības un drošības jomā, kas ietver stratēģisko domāšanu militāro operāciju plānošanā un to realizēšanā. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Nacionālās aizsardzības akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages