• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 13 items
 1. Security watchman (no legal status)

  Candidates are able to: independently carry out the handover of services and monitor their work, perform basic security tasks and assignments for protecting people and property while considering the law, implementing regulations, professional standards, internal regulations, instructions of the employer and the requirements of the customer, identify safety risks and hazards and follow procedures to prevent them according to the code of conduct of the profession, implement measures and other security means while respecting human rights and fundamental freedoms as well as ethical principles, communicate with customers, employees of the customers and clients of the customer, use equipment, technical security systems and modern ICT according to the customer’s and the manufacturer’s instructions,  ensure for their safety and health, the safety of the environment and fire safety according to the regulations and internal regulations. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Security watchman (no legal status)

  Candidates will be able to: make rational use of energy, material and time perform basic security work and tasks relating to the protection of people and property recognise security risks and threats and demonstrate familiarity with prevention procedures implement legal and regulatory provisions, work in accordance with standards and clients' requirements communicate with clients, employees of a client and customers of a client protect health and the environment ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Valsts policijas jaunākais inspektors

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja uzturēt drošību un kārtību sabiedriskās vietās, t. sk. ārkārtas situācijās, stihisku nelaimju un masu nekārtību laikā, rīkojoties lielas psiholoģiskās slodzes un stresa apstākļos. 2. Spēja novērst un atklāt noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus, taktiski novērtējot situāciju un, ja nepieciešams, operatīvi un precīzi pielietojot pašaizsardzības paņēmienus un līdzekļus. 3. Spēja aizturēt likumpārkāpējus. 4. Spēja apsargāt aizturētās, apcietinātās un notiesātās personas īslaicīgās aizturēšanas vietās, ilgstoši atrodoties slēgtā vidē un komunicējot ar psihiski nestabilām, agresīvi, depresīvi, negatīvi noskaņotām personām. 5. Spēja atrast meklēšanā izsludinātas personas un priekšmetus. 6. Spēja konvojēt un apsargāt aizturētās, apcietinātās un notiesātās personas, t. sk. uz mūžu notiesātās personas. 7. Spēja pārmeklēt aizturētās, apcietinātās, notiesātās personas, izņemt neatļautus priekšmetus un novērst veselībai un dzīvībai apdraudošas situācijas. 8. Spēja strādāt komandā un uzklausīt objektīvu kritiku. 9. Spēja orientēties normatīvajos aktos iekšlietu jomā un pielietot tos atbilstoši konkrētajai situācijai. 10. Spēja atbilstoši nepieciešamības novērtējumam sniegt pirmo palīdzību, kā arī sniegt palīdzību personām, kuras cietušas likumpārkāpumu rezultātā, nelaimes gadījumos vai atrodas bezpalīdzības stāvoklī. 11. Spēja kontrolēt ceļu un ūdens satiksmi. 12. Spēja sazināties va ...

  Awarding bodyValsts policijas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Ierindas sastāva policists

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyValsts policijas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Dispečers (iekšlietu jomā)

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja saprast un precīzi izpildīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbību reglamentējošo normatīvo aktu prasības. 2. Spēja apstrādāt un glabāt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darba nodrošināšanai nepieciešamo informāciju. 3. Spēja pārbaudīt un novērtēt darba vietas tehniskā aprīkojuma, biroja tehnikas un sakaru līdzekļu gatavību darbam. 4. Spēja strādāt ar darba vietas tehnisko aprīkojumu. 5. Spēja strādāt ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta datu bāzēm un informācijas sistēmām. 6. Spēja pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, un fizisko sagatavotību. 7. Spēja precīzi izpildīt priekšnieku rīkojumus, savus pienākumus un kopējos uzdevumus. 8. Spēja adekvāti rīkoties stresa situācijās, izvērtēt informāciju un pieņemt lēmumus. 9. Spēja pieņemt pieteikumus pēc algoritma un izsūtīt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienības uz notikuma vietu. 10. Spēja noteikt un piesaistīt nepieciešamos operatīvos dienestus notikumam. 11. Spēja noteikt un piesaistīt citu institūciju resursus notikumam. 12. Spēja veikt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta resursu uzskaiti un aktualizēšanu. 13. Spēja izprast un ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumu prasības, veikt darba pienākumus, nekaitējot videi. 14. Spēja sazināties valsts valodā un vienā svešvalodā. Prasmes: 1. Pieņemt un izvērtēt pieteikumus par no ...

  Awarding bodyUgunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. VOCATIONAL TRAINING INSTITUTE (I.E.K.) CERTIFICATE (PISTOPOIITIKO EPAGGELMATIKIS KATARTISIS EPIPEDOU 1 – I.E.K.)- SPECIALTY: PRIVATE SECURITY PERSONNEL

  Knowledge • Analyze information that enable them to understand their work field.• Possess the content, the specific principles and concepts of their specialty. • Understand the required procedures in their field of work and/or study. • Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold the cognitive and practical skills relevant to their specialty. • Apply specialized techniques in their field of expertise. • Solve specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at a specialized level in subjects of their expertise. • Handle adequately the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Turvatöötaja, tase 3

  Turvaettevõtluse eesmärgiks on tagada lepingulistel alustel kliendi turvalisus ning vara säilimine. Turvatöötaja tööülesanneteks on objekti turvalisuse tagamine, sh läbipääsude tagamine, ringkäikude teostamine ja ohuolukordade lahendamine. Turvatöötaja töötab turvajuhi koordineerimisel, tegutsedes talle antud pädevuse piires iseseisvalt, olles reeglina meeskonna liige. Turvatöötaja töötab turvateenuseid osutavas ettevõttes, täites tööülesandeid kliendi objektil. Lisaks turvatöötaja kutsele on turvateenistuja kutsealal turvajuht, tase 5 kutse, kes korraldab ja juhib turvateenuste osutamist. ...

  Awarding bodyEesti Turvaettevõtete Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 8. Vetelpäästja, tase 3

  Vetelpäästja töö eesmärk on tagada veeohutus rannas või ujulas. Töö sisuks on vetelpäästetööde tegemine ja esmase meditsiinilise abi andmine. Avavee vetelpäästja töötab supluskohas ning tööülesannete täitmisel kasutab vajadusel päästevarustust ja päästepaati. Ujula vetelpäästja töötab ujulates ja veekeskustes ning tagab ohutuseeskirjade täitmise. Vetelpäästja on üldjuhul meeskonna liige, kuid otsuseid võtab vastu iseseisvalt. Töö eeldab suhtlemist külastajatega nii tava- kui kriisiolukordades ja koostööoskust operatiivstruktuuridega. Töö iseloomust tulenevalt peab vetelpäästja olema võimeline töötama muutuvas vaimses ja füüsilises keskkonnas. ...

  Awarding bodyEesti Turvaettevõtete Liit

  Category: Qualifications Location: Estonia
 9. Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő

  A képesítéssel rendelkező képes: terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni felvenni a megrendelést a hatályos jogszabályok, szabványi előírások, ajánlások ismeretében a helyszíni felmérést, kockázatelemzést elvégezni vázlatot, ajánlatot készíteni erőforrást és időszükségletet meghatározni informatikai,- munkaszervezési,- technológiai munkákat tervezni a kiviteli munkafolyamatot előkészíteni, a beépítésre tervezett anyagot beszerezni a bel,- és/vagy kültéri védelmi létesítményeket szerelni, telepíteni és karbantartani beléptető rendszert telepíteni, karbantartani és javítani behatolás jelző,- videó és megfigyelő rendszert telepíteni, karbantartani és javítani a szakszerű használatra vonatkozó tájékoztatást megadni elektronikus vagyonvédelmi rendszerjavítást, karbantartást végezni elektronikus vagyonvédelmi rendszer hibáját feltárni elektromechanikus és elektronikus műszerekkel méréseket végezni elektronikai, elektrotechnikai összefüggések ismeretében alapvető számításokat elvégezni számítógéppel a rendszert beállítani, internetet használni üzemeltetni a számítógépes jelfeldolgozás eszközeit a kiviteli munkafolyamatot dokumentálni a kezelő személyzetet oktatni munkafolyamatokat lezárni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Uszodamester

  A képesítéssel rendelkező képes: medencéket, csúszdát, szaunát, gőzkamrát, szoláriumot és egyéb élménykamrát, élményelemeket üzemeltetni ügyfélszolgálati tevékenységet ellátni szolgáltatásokat értékesíteni vízből menteni és elsősegélyt nyújtani gondoskodni a kulturált, tiszta, balesetmentes környezetről nyilvántartásokat vezetni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages