• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 79 items
 1. Professional bachelor's degree in logistics (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) record and analyse problems and anticipate operational solutions in an organisation's logistics processes, master standard methods, procedures and processes in logistics processes, apply acquired theoretical knowledge in practice, demonstrate autonomy in professional work, demonstrate a commitment to professional ethics, resolve specific work problems in the field of logistics processes using standard technical methods and procedures, develop skills and expertise in the application of knowledge in their specific professional field, use ICT on a constant basis in their own specific professional field, (subject-specific competences) resolve specific work problems in the field of logistics processes using standard technical methods and procedures, develop skills and expertise in the application of knowledge in their specific professional field, use ICT on a constant basis in their own specific professional field. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Academic bachelor's degree in security studies (no legal status)

  Students will be able to: demonstrate understanding of the functioning of the security system both historically and in a specific social situation, detect, analyse and address security problems both in organisations and in various communities, carry out action research and the basics of applied research in the field of security phenomena both in local communities and organisations and in an international context, apply theoretical findings from security studies to a specific working or living environment and synthesise security studies knowledge with other related disciplines, manage the communication process with the help of contemporary technologies and the use of the appropriate communication techniques between various factors in situations of interdependence to ensure security in both local and international environments. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Academic bachelor's degree in logistics (no legal status)

  Certificate holders will be able to: (general competences) undertake technical analysis and synthesis, anticipate solutions and use judgement in order to make optimal decisions in logistics systems and processes, independently apply acquired theoretical knowledge to solve problems in practice, develop communication skills and expertise, demonstrate a capacity for ethical reflection and a deep commitment to professional ethics, demonstrate mastery of supply and procurement chains, use ICT and information management systems intensively and constantly in their specific professional field. (subject-specific competences) rationally and realistically address specific work problems in the field of logistics systems, demonstrate coherent mastery of basic knowledge integrate knowledge from various fields and build it into specific applications in logistics organisations and other organisations with a strong logistics function, develop skills and expertise in the application of knowledge in their specific professional field, etc., use ICT and information management systems intensively and constantly in their specific professional field, etc. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Professional bachelor's degree in security studies (no legal status)

  Students will be able to: demonstrate understanding of the functioning of the security system both historically and in a specific social situation detect, analyse and address security problems both in organisations and in various communities, carry out action research and the basics of applied research in the field of security phenomena both in local communities and organisations and in an international context, apply theoretical findings from security studies to a specific working or living environment and synthesise security studies knowledge with other related disciplines manage the communication process with the help of contemporary technologies and the use of the appropriate communication techniques between various factors in situations of interdependence to ensure security in both local and international environments. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 5. Profesionālā bakalaura grāds Sauszemes spēku militārajā vadībā, Leitnants (NAA)

  Programmas mērķis ir: - nodrošināt militārās vadības nozarē nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi; - izkopt spējas pieņemt lēmumus, risināt problēmas un vadīt padotās apakšvienības personālu dažādos un pastāvīgi mainīgos vai neskaidros apstākļos miera laikā un valsts apdraudējuma gadījumā, tai skaitā ekstrēmās un bīstamās vidēs, sekmējot personības vispusīgu attīstību; - sagatavot kompetentus, starptautiskā vidē konkurētspējīgus dažāda līmeņa militāros vadītājus, - kuri spēj izmantot savas zināšanas, iegūtās prasmes un demonstrēt izpratni, apliecinot profesionalitāti. Studiju rezultāti; - prast vadīt personālu, kontrolēt pakļauto struktūrvienību darbu; - spēt uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un to sekām; - rīkoties ētiski, likumiski un izprast atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, - nodrošinot sadarbību ar valsts, ārvalstu un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām savas kompetences ietvaros; - spēt uzņēmējdarbības vadīšanā un personāla psiholoģijā iegūtās zināšanas izmantot atbilstoši mērķiem, - sekojot to īstenošanas gaitai, pieņemot lēmumus un veicot korekcijas darbības optimizēšanai. Kompetences: 1. Spēja komandēt vadu. 2. Spēja pieņemt lēmumus, risināt problēmas un vadīt padotās apakšvienības personālu dažādos un pastāvīgi mainīgos vai neskaidros apstākļos miera laikā un valsts apdraudējuma gadījumā, tai skaitā ekstrēmās un bīstamās vidēs. 3. Spēja iegūt, analizēt un lietot dienesta pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju. 4. S ...

  Awarding bodyLatvijas Nacionālās aizsardzības akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālā bakalaura grāds robežsardzē, Valsts robežsardzes vecākais virsnieks (RA)

  Apgūtas pamata un specializētās zināšanas Valsts robežsardzes vecāko virsnieku dienesta pienākumu veikšanai Valsts robežsardzē, ko apliecina iegūto zināšanu kritiski vērtējoša izpratne un spēja pielietot iegūtās zināšanas praksē, demonstrējot profesionālo kompetenci vadības, tiesību un robežapsardzības jomās; - attīstīta profesionālā un pētnieciskā darba kompetence izvēlētajā profesionālās darbības virzienā, veicot profesionālo praksi, prezentējot studiju darbus un profesionālās prakses rezultātus, izstrādājot un prezentējot diplomdarbu. Kompetences: 1. Spēja pārzināt situāciju uz valsts robežas un nelegālās migrācijas jomā, kā arī kriminogēno situāciju, veicot nepieciešamās informācijas ieguvi, apstrādi, analīzi un apmaiņu. 2. Spēja nodrošināt kvalitatīvu riska analīzes veikšanu par iespējamajiem apdraudējumiem un tās rezultātu izmantošanu robežpārbaudēs, robežuzraudzībā, imigrācijas kontrolē, kā arī veicot citus Valsts robežsardzes uzdevumus. 3. Spēja precīzi noteikt robežpārbaudes, robežuzraudzības un imigrācijas kontroles uzdevumus atbilstoši prioritātēm. 4. Spēja noteikt optimālus resursus robežpārbaudes, robežuzraudzības, imigrācijas kontroles uzdevumu izpildei, kā arī operatīvajai darbībai un izmeklēšanai pirmstiesas procesā. 5. Spēja nodrošināt robežpārbaudes, robežuzraudzības, imigrācijas kontroles, patvēruma, izraidīšanas un atgriešanas procedūru, patvēruma meklētāju un aizturēto ārzemnieku izmitināšanas, operatīvās darbības pasākumu, izmeklēšanas pirmstiesas procesā uzdevumu precīzu izpildi. 6. ...

  Awarding bodyRēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālā bakalaura grāds organizācijas drošībā, Drošības dienesta vadītājs (BAT)

  Mērķis: Veicināt studenta attieksmju veidošanos, nepieciešamās zināšanas un prasmes, kā arī personības kvalitātes izaugsmi, kāda nepieciešama drošības dienesta vadītājiem strādājot gan Latvijas Republikā, gan starptautiskajā vidē. Rezultāti: - spēj parādīt vispusīgas un specializētas attiecīgajai profesionālajai jomai atbilstošas faktu, teoriju, likumsakarību un tehnoloģiju zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni; - prot vadīt un koordinēt uzņēmuma aizsardzību pret pastāvošiem riskiem, to īpašumam vai personālam; - veikt drošības struktūru vai apsardzes dienestu darba organizāciju un uzraudzību; - nodrošināt un veikt uzraudzību par uzņēmuma drošības, ugunsdrošības u.c. normatīvo aktu prasībām. Kompetences: 1. Spēja izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes uzņēmuma drošības struktūrvienības efektīvā vadīšanā un plānošanā, organizēt un koordinēt padotā personāla darbu noteikto uzdevumu precīzai, savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei. 2. Spēja izstrādāt uzņēmuma drošības stratēģiju, ievērojot uzņēmuma misiju un mērķus. 3. Spēja pildīt amata pienākumus, nodrošinot rezultatīvu sadarbību ar juridiskām un fiziskām personām, valsts un pašvaldību institūcijām drošības un tiesiskuma jomā. 4. Spēja izstrādāt un īstenot sabiedriskās drošības un kārtības pasākumus, preventīvos pasākumus, kontrolēt tiesību normu ievērošanu, tai skaitā sadarbībā ar kompetentām institūcijām. 5. Spēja kvalitatīvi veikt uzņēmuma iespējamo risku un apdraudējumu analīzi, kā arī efektīvi izmantot iegūtos analīzes rezultāt ...

  Awarding bodyBiznesa augstskola Turība

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Profesionālā bakalaura grāds muitas un nodokļu administrēšanā, Nodokļu ekonomists (RTU)

  Nodokļu ekonomistam:   - spēj plānot, vadīt un koordinēt nodokļu administrācijas struktūrvienību darbu; - prot vākt informāciju par norisēm ekonomikā kopumā un nodokļu administrēšanā, prot uzkrāt veikto pētījumu un sniegto prognožu dokumentāciju nodokļu jomā;   - spēj sistematizēt nodokļus, nodevas reglamentējošos likumus un normatīvos aktus, informatīvos materiālus nodokļu jautājumos; - spēj analizēt nodokļu maksājumu plūsmu, spēj veikt pārskatu un deklarāciju datu analīzi un spēj analizēt nodokļu parādu ietekmējošos faktorus; - spēj interpretēt, formulēt un definēt darbības mērķus, spēj pieņemt lēmumu par mērķa sasniegšanas labāko risinājumu, spēj prognozēt pieņemto lēmumu finansiālos rezultātus; - spēj konsultēt nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu normatīvo aktu piemērošanas jautājumos; - prot sagatavot vēstules un saņemt kompetentu iestāžu skaidrojumus nodokļu piemērošanas jautājumos;   - prot sagatavot normatīvo dokumentu projektus un metodiskos materiālus;   - spēj veikt nodokļu maksājumu revīziju (auditu) juridiskajām un fiziskajām personām;   - spēj veikt nodokļu maksātāju riska analīzi nodokļu kontroles pasākumu objektu noteikšanai, spēj veikt nodokļu maksātāju deklarāciju un pārskatu datu ticamības novērtēšanu;   - spēj analizēt nodokļu kontroles darba rezultātus un efektivitāti.  2) Muitas iestādes struktūrvienības vadītājam; - spēj vadīt muitas iestāžu struktūrvienības;   - spēj plānot, vadīt un koordinēt muitas iestāžu struktūrvienību darbu; - spēj ievērot ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Profesionālā bakalaura grāds muitas un nodokļu administrēšanā, Muitas iestādes struktūrvienības vadītājs (RTU)

  – spēj noteikt un risināt ar muitas un nodokļu administrēšanu saistītas problēmas, vadīt valsts iestāžu struktūrvienības, kas saistītas ar nodokļu administrēšanas un muitas jautājumiem; – spēj apkopot un analizēt informāciju, izmantojot atbilstošas pētīšanas metodes un tehniskos līdzekļus, tai skaitā valsts kopbudžeta ieņēmumus un izdevumus, nodokļu maksājumu plūsmu; – prot veikt ar muitas administrēšanu un nodokļu politiku saistīto problēmu izpēti un piedāvāt to risinājumu, balstoties uz mūsdienu vadības teorētiskām un praktiski pielietojamām atziņām; – spēj nodrošināt racionālu muitas un nodokļu administrēšanu; – prot konsultēt darbības izvēles un nodokļu politikas jautājumos, ņemot vērā esošos un sagaidāmos ekonomiskos faktorus un tendences; – spēj veikt ekonomisko analīzi un prognozēšanu, noteikt un risināt sabiedriskā sektora problēmas, pielietojot mūsdienu metodes un informācijas tehnoloģijas. Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Profesionālā bakalaura grāds Jūras spēku militārajā vadībā, Leitnants (NAA)

  Programmas mērķis ir: - nodrošināt militārās vadības nozarē nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi; - izkopt spējas pieņemt lēmumus; - risināt problēmas un vadīt padotās apakšvienības personālu dažādos un pastāvīgi mainīgos vai neskaidros apstākļos miera laikā un valsts apdraudējuma gadījumā, tai skaitā ekstrēmās un bīstamās vidēs, sekmējot personības vispusīgu attīstību; - sagatavot kompetentus, starptautiskā vidē konkurētspējīgus dažāda līmeņa militāros vadītājus, kuri spēj izmantot savas zināšanas, iegūtās prasmes un demonstrēt izpratni, apliecinot profesionalitāti. Studiju rezultāti: - prast vadīt personālu, kontrolēt pakļauto struktūrvienību darbu; - spēt uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un to sekām; - rīkoties ētiski, likumiski un izprast atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, nodrošinot sadarbību ar valsts, ārvalstu un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām savas kompetences ietvaros; - spēt uzņēmējdarbības vadīšanā un personāla psiholoģijā iegūtās zināšanas izmantot atbilstoši mērķiem, sekojot to īstenošanas gaitai, - pieņemot lēmumus un veicot korekcijas darbības optimizēšanai. Kompetences: 1. Spēja komandēt vadu. 2. Spēja pieņemt lēmumus, risināt problēmas un vadīt padotās apakšvienības personālu dažādos un pastāvīgi mainīgos vai neskaidros apstākļos miera laikā un valsts apdraudējuma gadījumā, tai skaitā ekstrēmās un bīstamās vidēs. 3. Spēja iegūt, analizēt un lietot dienesta pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju. 4. Spēj ...

  Awarding bodyLatvijas Nacionālās aizsardzības akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages