• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 21 items
 1. Master's degree in technical safety (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) transfer and apply theoretical knowledge in practice and resolve problems, above all by seeking new sources of knowledge and applying scientific methods, experiment and visually communicate various intellectual concepts, pursue own learning in their own professional field, demonstrate understanding of the interdependence of technology and design, show initiative and autonomy in decision-making and in managing the most complex work, communicate with co-workers and experts from related disciplines, thus enabling active cooperation on joint work, including in the field of projects relating to safety practice, demonstrate professional, ethical and environmental responsibility, take part in the planning of new, safer processes and the design of safer products, keep abreast of technical and scholarly literature in their own field and transfer analytical findings into practice, carry out research and produce new knowledge in the field of technical safety. (subject-specific competences) demonstrate familiarity with the processes, methods of work and conditions that ensure occupational safety, demonstrate familiarity with and effectively apply methods of prevention of environmental pollution, fire, injury and health issues, demonstrate familiarity with the economics and psychology of security, demonstrate familiarity with learning methods and procedures for inductions into safe work, demonstrate understanding of the contents of technical and other regulations relating to t ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Academic bachelor's degree in technical safety (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) transfer and apply theoretical knowledge in practice and resolve problems, above all by seeking new sources of knowledge and applying scientific methods, experiment and visually communicate various intellectual concepts, develop a capacity to pursue their own learning in their own professional field, demonstrate understanding of the interdependence of technology and design, show initiative and autonomy in decision-making and in managing the most complex work, communicate with co-workers and experts from related disciplines, thus enabling active cooperation on joint work, including in the field of projects relating to safety practice, develop professional, ethical and environmental responsibility, take part in the planning of new, safer processes and the design of safer products, keep abreast of technical and scholarly literature in their own field and transfer analytical findings into practice, acquire basic knowledge in the fields of natural sciences and engineering that represents the core of the education programme and facilitates the subsequent development of specialised knowledge in the field of safety, fire safety and risks in the field of environmental protection. (subject-specific competences) demonstrate familiarity with the processes, methods of work and conditions that ensure occupational safety; demonstrate familiarity with and effectively apply methods of prevention of environmental pollution, fire, injury and health issues; demonstrate familiarity wi ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS ar profesionālo kvalifikāciju: Ugunsdrošības un civilās aizsardzības inženieris (RTU)

  Studiju rezultātā students iegūst zināšanas un nepieciešamo profesionālo kompetenci:    - prot plānot pasākumus ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā;   - spēj analizēt un praksē pielietot pastāvošo normatīvo aktu prasības;   - prot organizēt un veikt praktiskās mācības ugunsdzēsības un civilās aizsardzības jomā; - spēj darboties avārijas situācijā un organizēt situācijas pārvaldīšanas pasākumus;   - spēj veikt uzraudzību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā, nodrošinot ugunsdzēsības un civilās aizsardzības prasību izpildi;   - spēj risināt ugunsdzēsības un civilās aizsardzības ekonomiskās, psihosociālās un organizatoriskās problēmas;   - spēj analizēt un novērtēt uzraudzības un kontroles rezultātu atbilstību normatīvo aktu prasībām;   - spēj veidot, analizēt un pielietot datu bāzes, argumentēt plānoto pasākumu prioritātes un lietderību;    - spēj uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem;   - prot plānot un vadīt komandas darbu;   - spēj īstenot vides aizsardzības un darba aizsardzības noteikumu prasības;   - izprot profesionālās ētikas normas;   - spēj analizēt darba rezultātus.   Kompetences: 1. Spēja veikt uzraudzību ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā. 2. Spēja analizēt ugunsdrošību un civilo aizsardzību objektos un sastādīt dokumentus stāvokļa uzlabošanai. 3. Spēja pārzināt civilās aizsardzības sistēmas tiesiskos pamatus. 4. Spēja izprast civilās aizsardzības sistēmu un tās darbības principus. 5. Spēja izstrādāt uzņēmumu civilās aizsardzības organizatorisko strukt ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS DIPLOMS ar profesionālo kvalifikāciju: Leitnants (NAA)

  Programmas mērķis ir: - nodrošināt militārās vadības nozarē nepieciešamo zināšanu un prasmju apguvi; - izkopt spējas pieņemt lēmumus; - risināt problēmas un vadīt padotās apakšvienības personālu dažādos un pastāvīgi mainīgos vai neskaidros apstākļos miera laikā un valsts apdraudējuma gadījumā, tai skaitā ekstrēmās un bīstamās vidēs, sekmējot personības vispusīgu attīstību; - sagatavot kompetentus, starptautiskā vidē konkurētspējīgus dažāda līmeņa militāros vadītājus, kuri spēj izmantot savas zināšanas, iegūtās prasmes un demonstrēt izpratni, apliecinot profesionalitāti. Studiju rezultāti: - prast vadīt personālu, kontrolēt pakļauto struktūrvienību darbu, spēt uzņemties atbildību par pieņemtajiem lēmumiem un to sekām; - rīkoties ētiski, likumiski un izprast atbildību par profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, nodrošinot sadarbību ar valsts, ārvalstu un pašvaldību institūcijām, juridiskām un fiziskām personām savas kompetences ietvaros; - spēt uzņēmējdarbības vadīšanā un personāla psiholoģijā iegūtās zināšanas izmantot atbilstoši mērķiem, sekojot to īstenošanas gaitai, - pieņemot lēmumus un veicot korekcijas darbības optimizēšanai. Kompetences: 1. Spēja komandēt vadu. 2. Spēja pieņemt lēmumus, risināt problēmas un vadīt padotās apakšvienības personālu dažādos un pastāvīgi mainīgos vai neskaidros apstākļos miera laikā un valsts apdraudējuma gadījumā, tai skaitā ekstrēmās un bīstamās vidēs. 3. Spēja iegūt, analizēt un lietot dienesta pienākumu izpildei nepieciešamo informāciju. 4. Spēja ...

  Awarding bodyLatvijas Nacionālās aizsardzības akadēmija

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālais maģistra grāds darba aizsardzībā, Darba aizsardzības vecākais speciālists (LLU)

  Apgūti nozares teorētiskie un nozares profesionālās specializācijas kursi. Attīstītas prasmes pielietot teorētiskās zināšanas patstāvīgi, izejot prakses. Izstrādāts un sekmīgi aizstāvēts diplomdarbs. Kompetences: 1. Spēja analizēt un praksē piemērot normatīvo aktu un standartu prasības darba aizsardzības jomā. 2. Spēja organizēt un plānot darbu, kas saistīts ar darba vides iekšējo uzraudzību, risku novērtēšanu un to novēršanas vai samazināšanas pasākumiem. 3. Spēja plānot darba aizsardzības darbību un ar to saistīto vides aizsardzības darbību uzņēmumā. 4. Spēja apsekot, uzraudzīt un kontrolēt uzņēmuma darba vidi, nodrošinot nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības pamatprasības darba vietās. 5. Spēja analizēt un novērtēt uzraudzības un kontroles rezultātu atbilstību darba vides iekšējās uzraudzības normatīvo aktu prasībām. 6. Spēja izmantot praksē darba vides risku novērtēšanas metodes, tai skaitā kvalitatīvās, puskvalitatīvās vai kvantitatīvās novērtēšanas metodes. 7. Spēja identificēt un organizatoriski risināt darba vides ergonomiskās, psihosociālās un organizatoriskās problēmas. 8. Spēja argumentēt plānoto darba aizsardzības un ar to saistīto vides aizsardzības pasākumu prioritāti un lietderību. 9. Spēja organizēt un īstenot nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos. 10. Spēja novērtēt kolektīvo un individuālo aizsardzības līdzekļu atbilstību veicamajam darbam un normatīvo aktu un standartu prasībām. 11. Spēja novērtēt darba aprīkojuma atbilstību normatīvo aktu un standartu p ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālā maģistra grāds darba aizsardzībā (LU)

  - apgūt kursus, kas dod zināšanas par darba vides un apkārtējās vides riska faktoriem, to noteikšanas un novērtēšanas metodēm; vides objektu un ekosistēmas analīzi; ķīmisko toksikoloģiju, radioekoloģiju, darba ergonomiku un darba psiholoģiju; - apgūt darba vides aizsardzības sistēmas organizēšanu, uzraudzību un ekspertīzi atbilstoši Latvijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības likumu un noteikumu prasībām; - prast patstāvīgi identificēt un izvērtēt darba un apkārtējās vides aizsardzības problēmas, formulēt un realizēt praksē šo problēmu optimālas atrisināšanas iespējas; - veikt patstāvīgus pētījumus izvēlētā nozarē darba aizsardzības jomā un risku novērtēšanā, apkopojot rezultātus maģistra darbā (20 kredītpunktu apjomā). Studiju Programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus speciālistus, kas var piedalīties komercsabiedrību, valsts vai pašvaldību dibināto institūciju vai sabiedrisko organizāciju darba un apkārtējās vides aizsardzības nodrošināšanā, veicot darba vides aizsardzības sistēmas organizēšanu, uzraudzību un ekspertīzi atbilstoši Latvijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības likumu un noteikumu prasībām. LU apvienots pietiekoši augsts zinātniskais un akadēmiskais personāls, kas ļauj realizēt ne tikai studiju programmas mērķi, bet arī no tā izrietošos uzdevumus: - nodrošināt iespēju apgūt Programmu, iegūstot zināšanas un prasmes atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par augstākās profesionālās izglītības valsts standartu (maģistra grādu darba aizsardzībā un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju darb ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālā maģistra grāds darba aizsardzībā (RTU)

  Studiju programmas apguve  nodrošina šādas kompetences: 1. spēju analizēt un praksē pielietot normatīvo aktu un standartu prasības darba aizsardzības jomā; 2. spēju organizēt un plānot darbu, kas saistīts ar darba vides iekšējo uzraudzību, risku novērtēšanu un to novēršanas vai samazināšanas pasākumiem; 3. spēju plānot darba aizsardzības un ar to saistīto vides aizsardzības darbību uzņēmumā;   4. spēju pielietot praksē darba vides risku novērtēšanas metodes, tai skaitā kvalitatīvās, puskvalitatīvās vai kvantitatīvās novērtēšanas metodes;   5. spēju argumentēt plānotās darba aizsardzības un ar to saistītās vides aizsardzības pasākumu prioritātes un to lietderību; 6. spēju organizēt un īstenot nodarbināto apmācību darba aizsardzības jautājumos; 7. spēju novērtēt un plānot nepieciešamās darbības rīcībai ārkārtas situācijās; 8. spēju veikt nelaimes gadījumu izmeklēšanu, analīzi un cēloņu noteikšanu; 9. spēju sadarboties ar darba devēju, nodarbinātajiem, to pārstāvjiem un uzticības personām; 10. spēju izprast uzņēmuma saimniecisko darbību; 11. spēju sagatavot ziņojumus, pārskatus un protokolus, informējot par tiem uzņēmuma vadību un nodarbinātos; 12. spēju vadīt uzņēmuma struktūrvienības (daļas, nodaļas u.tml.) darba un vides aizsardzības jomā;   13. spēju izveidot, lietot un analizēt darbam nepieciešamās datu bāzes; 14. spēju sazināties valsts valodā un vismaz divās svešvalodās; 15. spēju veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību darba aizsardzības jomā. Kompetences:Informācija nav pieejamaP ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Profesionālā maģistra grāds darba aizsardzībā, Darba aizsardzības vecākais speciālists (DU)

  Programmas mērķis ir; - sniegt studējošiem kvalitatīvu, valsts vajadzībām atbilstošu un ar profesijas standartu prasībām saskaņotu izglītību; - nodrošinot iespēju apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas, papildināt pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, tādā veidā sagatavojot studējošos par speciālistiem darba aizsardzībā; - programmas ietvaros ir apgūtas teorētiskās zināšanas darba aizsardzības likumdošanā, ražošanas tehnoloģiju drošībā un darba vides riska faktoru novērtēšanā, vadībzinību un komercdarbības pamatos; - iegūta prasme plānot darba aizsardzības un ar to saistīto vides aizsardzības darbu iestādēs un uzņēmumos; - orientēties uzņēmuma saimnieciskajā darbībā, risināt darba vides ergonomiskās, psihosociālās un organizatoriskās problēmas, darboties ārkārtējās situācijās; - iegūtas spējas izmantot savas zināšanas un izpratni tādā veidā, kas apliecina profesionālu pieeju savam darbam un kompetenci darba aizsardzības jautājumos, kā arī prasme profesionālajā darbībā balstīties uz ilgtspējīgu attīstību veicinošiem principiem. Kompetences: 1. Spēja analizēt un praksē piemērot normatīvo aktu un standartu prasības darba aizsardzības jomā. 2. Spēja organizēt un plānot darbu, kas saistīts ar darba vides iekšējo uzraudzību, risku novērtēšanu un to novēršanas vai samazināšanas pasākumiem. 3. Spēja plānot darba aizsardzības darbību un ar to saistīto vides aizsardzības darbību uzņēmumā. 4. Spēja apsekot, uzraudzīt un kontrolēt uzņēmuma darba vidi, nodrošinot nodarbināto darba drošības un veselības aizsardz ...

  Awarding bodyDaugavpils Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Profesionālā maģistra grāds darba aizsardzībā, Darba aizsardzības vecākais speciālists (LU)

  - apgūt teorētiskos kursus darba aizsardzības jomā, kuros ietvertas zināšanas par darba un apkārtējās vides riska faktoriem, ražošanas tehnoloģiju drošību, vides objektu analīzi, arodveselību, veselības veicināšanu darbā, arodtoksikoloģiju, ergonomiku, darba tiesībām un komercdarbības vadīšanu, kvalitātes vadības metodēm; - apgūt darba vides risku noteikšanas un novērtēšanas metodes, kas ļauj veikt vispusīgu darba vides risku analīzi un ekspertīzi; - radoši pielietot jaunākās zinātniskās atziņas darba un apkārtējās vides aizsardzības jomā, atspoguļojot to praksē, veicot risku novērtēšanu uzņēmumos, valsts vai pašvaldību dibinātās institūcijās un sabiedriskajās organizācijās atbilstoši prasībām, kas noteiktas kompetentam speciālistam darba aizsardzības jautājumos (mācību prakse 26 kredītpunktu apjomā); - pielietot iegūtās zināšanas patstāvīgu zinātnisko pētījumu veikšanai un publikāciju sagatavošanai; - veikt pētījumus izvēlētā nozarē darba aizsardzības jomā un risku novērtēšanā, apkopojot rezultātus maģistra darbā (20 kredītpunktu apjomā). Studiju Programmas mērķis ir: - sagatavot kvalificētus speciālistus, kas var piedalīties komercsabiedrību, valsts vai pašvaldību dibināto institūciju vai sabiedrisko organizāciju darba un apkārtējās vides aizsardzības nodrošināšanā, veicot darba vides aizsardzības sistēmas organizēšanu, uzraudzību un ekspertīzi atbilstoši Latvijas Republikas, kā arī Eiropas Savienības likumu un noteikumu prasībām. LU apvienots pietiekoši augsts zinātniskais un akadēmiskais personāls, ka ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Profesionālā bakalaura grāds darba aizsardzībā, Darba aizsardzības vecākais speciālists (RTU)

  Studiju programmas absolventi:    - spēj analizēt un praksē pielietot normatīvo aktu un standartu prasības darba aizsardzības, civilās aizsardzības un ugunsdrošības jomās;   - spēj organizēt un plānot darbu, kas saistīts ar darba vides iekšējo uzraudzību un ugunsdrošības uzraudzību, risku novērtēšanu un to novēršanas vai samazināšanas pasākumiem;   - spēj plānot darba aizsardzības un ar to saistītos vides aizsardzības pasākumus uzņēmumā vai iestādē;   - spēj apsekot, uzraudzīt un kontrolēt uzņēmuma darba vidi, ugunsdrošības un civilās aizsardzības objektus, ievērojot nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības pamatprasības darbvietās;    - spēj analizēt un novērtēt uzraudzības un kontroles rezultātu atbilstību darba vides iekšējās uzraudzības un ugunsdrošības normatīvo aktu prasībām;   - spēj pielietot praksē darba vides risku novērtēšanas metodes, tai skaitā kvalitatīvās, puskvalitatīvās vai kvantitatīvās novērtēšanas metodes;   - spēj identificēt un organizatoriski risināt darba vides ergonomiskās, psihosociālās un organizatoriskās problēmas;   - spēj argumentēt plānoto pasākumu prioritātes un to lietderību;   - spēj organizēt un īstenot nodarbināto apmācību darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos;   - spēj darboties ārkārtējās situācijās;   - spēj pārstāvēt uzņēmumu citos uzņēmumos, valsts un nevalstiskās institūcijās attiecībā uz fiziskām personām;   - spēj veikt pētījumus ar zinātnisku vērtību darba aizsardzības jomā.    Kompetences: 1. Spēja analizēt un ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages