• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 45 items
 1. Waste management machinery operator (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare, carry out and check own work and the work of others, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, communicate with co-workers and experts, analyse types of waste and prepare an individual waste management plan, transport individual types of waste, receive and direct waste for onward processing, inspect, mechanically sort, separate, distribute and store hazardous and potentially hazardous waste, process mixed waste, process organic waste, mechanically prepare waste for further treatment and warehousing and manipulation work, provide and implement simple repairs of tools and machinery for optimisation of processes, keep a record of various works and processing of material, ensure implementation of the principle of the material cycle. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Hazardous waste handler (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare, carry out and check own work and the work of others, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, communicate with co-workers and experts, accept and identify hazardous waste and carry out input control, collect, store and dump hazardous waste, prepare hazardous waste for processing, process, incinerate, stabilise and dump residues of processed hazardous waste, keep a record of various works and processing of material.   ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Waste handler (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, prepare, carry out and check own work, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, communicate with co-workers and experts, analyse types of waste and prepare an individual waste management plan, clean public areas and remove illegal waste dumps, take delivery of individual types of waste, inspect, manually sort, separate, distribute and store hazardous and potentially hazardous waste, perform warehousing work (stacking, packing), clean tools and equipment, ensure implementation of the principle of the material cycle. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Vides zinātņu bakalaura grāds (RTU)

  Studiju programmas absolventi:    - izprot sistēmas un tās elementu būtību, kā arī un sakarību starp elementiem;    - spēj analizēt un vērtēt procesus un tehnoloģijas no inženiertehniskā, ekonomiskā, vides un sociālā viedokļa;    - spēj izstrādāt jaunus materiālus un radīt intelektuālās vērtības vides zinātnē;     - izprot vides pārvaldības sistēmas, vides standartus, audita shēmas, ekosertifikāciju un ekomarķēšanu, u.c.     - spēj piedalīties zinātniskās izpētes projektos un sniegt konsultācijas zaļo tehnoloģiju, klimata pārmaiņu, atkritumu apsaimniekošanas, tīrākas ražošanas, siltumapgādes, energoefektivitātes, u.c. jomās;    - spēj lietot datorrīkus un modelēšanas instrumentus izglītības un zinātnisko projektu ietvaros.       Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Vides zinātņu maģistra grāds (RTU)

  Studiju programmas absolventi:   - izprot sistēmas un tās elementu būtību, kā arī sakarību starp elementiem un spēj veidot jaunas sistēmas;    - spēj analizēt un vērtēt procesus un tehnoloģijas no inženiertehniskā, ekonomiskā, vides un sociālā viedokļa; - spēj izstrādāt jaunus materiālus un radīt intelektuālās vērtības vides zinātnē;     - izprot un spēj uzlabot vides pārvaldības sistēmas, vides standartus, audita shēmas, ekosertifikācijas shēmas un ekomarķēšanas shēmas, u.c.    - spēj piedalīties un vadīt zinātniskās izpētes projektus un sniegt konsultācijas zaļo tehnoloģiju, klimata pārmaiņu, atkritumu apsaimniekošanas, tīrākas ražošanas, siltumapgādes, energoefektivitātes, u.c. jomās;   - spēj lietot un izstrādāt datorrīkus un modelēšanas instrumentus izglītības un zinātnisko projektu ietvaros.    Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālā maģistra grāds vides plānošanā, Dabas aizsardzības speciālists (DU)

  Programmas mērķis ir; - nodrošināt studējošajiem kvalitatīvu, valsts vajadzībām atbilstošu un ar profesijas standarta prasībām saskaņotu izglītību, - nodrošinot iespēju apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas, papildināt pētnieciskā darba iemaņas un prasmes, - tādā veidā sagatavojot studējošos darbam vides pārvaldībā un iespēju sekmīgi turpināt studijas doktorantūrā. Programmas ietvaros ir apgūti LR un ES vides normatīvie akti un institucionālā sistēma, uzņēmuma (iestādes) administratīvās vadības principi; - ir izveidojusies izpratne par mijiedarbību starp ekonomisko, sociālo un dabas vidi sabiedrības attīstības gaitā; - ir apgūtas vides kvalitātes novērtēšanas metodes (saskaņā ar LR un ES normatīvajos aktos noteiktiem vides kvalitātes parametriem un indikatoriem); - ir apgūtas datu matemātiskās analīzes metodes un attīstītas prasmes iegūt vides plānošanai nepieciešamo informāciju ar ģeogrāfiskās pozicionēšanas iekārtām un ģeogrāfiskās informācijas sistēmām, kartēm, - ir prasmes pielietot studiju laikā iegūtās praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas lēmumu izstrādē un pieņemšanā; - noteikt galvenos uzdevumus un pasākumus vides pārvaldībai, kā arī izvēlēties optimālākās vides pārvaldības metodes; - izstrādāt un ieviest vides projektus. Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyDaugavpils Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālā bakalaura grāds vides zinībās, Vides pārvaldības speciālists (LiepU)

  Studiju programmas mērķis: - nodrošināt kvalitatīvas un konkurētspējīgas starpnozaru profesionālās augstākās izglītības vides jomā ieguvi; - radot apstākļus teorētisko zināšanu vides zinātnē un tās apakšnozarēs apguvei, pētnieciskā darba iemaņu un prasmju attīstībai un kvalifikācijas ieguvei vienā no specializācijas virzieniem- vides pārvaldība vai vides inženierija. Studiju rezultāti: - ir apguvuši teorētiskās zināšanas vides, vadības un informācijas tehnoloģiju jomās un praktiskās iemaņas darbā ar mūsdienīgu zinātnisko aparatūru, mēraparatūru un informācijas tehnoloģiju produktiem; - spēj analizēt un novērtēt vides kvalitāti, plānot vides pārvaldības un inženiertehniskos pasākumus vides aizsardzības un atjaunojamo energoresursu izmantošanas jomā, kontrolēt to īstenošanu un novērtēt efektivitāti atbilstoši profesiju standartu prasībām; - ir apguvuši organizatoriskās prasmes struktūrvienību vadīšanā un ir kompetenti izvēlēties mūsdienīgas vadības metodes un veicināt ilgtspējīgu attīstību; - ir apguvuši pētnieciskā darba prasmes un ir profesionāli kompetenti sniegt rekomendācijas vides aizsardzībā, tehnoloģiju un dabas resursu izmantošanas jomā; - pārzin atkritumu, ūdens resursu un ekosistēmu un pilsētvides pārvaldības pamataspektus; - prot plānot un organizēt struktūrvienību darbu; - spēj sagatavot un izmantot informāciju vides aizsardzības jomā; prot piemērot LR un ES normatīvos aktus vides jomā. Kompetences: 1. Spēja piemērot Latvijas Republikas, starptautiskos un Eiropas Savienības vides un vispārē ...

  Awarding bodyLiepājas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Inženierzinātņu doktora zinātniskais grāds (Vides zinātne) (RTU)

  Mācīšanās rezultātus katrai studiju programmai formulē attiecīgā augstskola saskaņā ar Augstskolu likumā studiju programmām noteiktajām prasībām. Vairāk informācijas skatīt Augstskolu likuma (pieņemts 02.11.1995.) 55.pantā:  Lasīt likuma pantu Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. DIPLOMS PAR PROFESIONĀLO VIDĒJO IZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Vides tehniķis

  - Spēj veikt intelektuālu darbību zināšanu, izpratnes, lietošanas un vienkāršas analīzes līmenī. - Izmanto zināšanas un teorētisko izpratni plaša spektra kompleksā darbībā. - Prot patstāvīgi iegūt un novērtēt informāciju. - Izmanto plaša diapazona zināšanas un prasmes labi formulētu, bet nepazīstamu un neprognozējamu problēmu risinājumā. - Ir detalizētas teorētiskās zināšanas un izpratne atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai. - Ir plaša diapazona prasmes, profesijai būtiskās prasmes un meistarība atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai. - Spēj patstāvīgi veikt izpildītāja darbu, ietverot veicamā darba plānošanu un pārraudzību. - Zina un prot lietot atbilstošās tehnoloģijas. - Prot izmantot informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas profesionālajā darbībā. - Izkopta latviešu valodas prasme un pilnveidota svešvalodas(-u) prasme. - Zina un izprot sava novada, Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības kopsakarības. - Prot lietot matemātikas zināšanas un prasmes profesionālajā darbībā. - Prot izmantot zināšanas par dabaszinātņu faktiem un likumiem profesionālajā darbībā. - Spēj vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus un aptvert tos sistēmā un attīstībā. - Izprot ekoloģiskās telpas vienotības principu un profesionālajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības. - Izprot tirgus ekonomikas darbības pamatprincipus. - Prot atrast savu vietu sabiedrības ekonomiskajās struktūrās un darboties tajās. - Izprot darba devēja un darba ņēmēja ekonomiskās attiecības un zina attiecīgos tiesību aktus. - ...

  Awarding bodyOlaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Dabaszinātņu maģistra grāds vides zinātnē (LU)

  - padziļināti apgūt teorētisko saturu un pētījumu metodoloģiju vides zinātnē, prast izmantot interdisciplināru pieeju vides zinātnes problēmu risināšanā; - apgūt teorētisko saturu un praktiskā darba iemaņas vides un attīstības plānošanas jomā, kas ietver vides resursu izpēti, novērtēšanu un pārvaldību, reģionu,īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un apsaimniekošanas plānu izstrādāšanu; - padziļināti apgūt pētnieciskā darba veikšanas metodoloģiju veicot patstāvīgus pētījumus (ne mazāk kā 25 nedēļu jeb 25 kredītpunktu apjomā) un rezultātus apkopot maģistra darbā.                                                                                                                  Maģistra studiju programmas mērķis ir sniegt mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas vides zinātnes apakšnozarēs un virzienos, vienlaikus sniedzot pārskatu par nozares attīstību kopumā un sekmējot darba tirgū nepieciešamo praktisko iemaņu apgūšanu. Vispārējā mērķa sasniegšanai studiju programmai ir izvirzīti šādi galvenie uzdevumi: - sniegt mūsdienīgas zināšanas un prasmes kādā no vides zinātnes apakšnozarēm (dabas aizsardzība, vides pārvaldība, vides ķīmija un ekotoksikoloģija, vides inženierzinātnes) vai virzieniem, kā arī priekšstatu par vides zinātnes kopējām attīstības tendencēm; - sekmēt iemaņu apguvi, kas ir būtiskas konkurētspējas nodrošināšanā darba tirgū, gūt zināšanas un radīt izpratni par inovatīvās darbības pamatiem; - attīstīt prasmes veikt individuālus darba uzdevumus un strādāt grupās; - attīstīt pētnieciskās iema ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages