• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 21 items
 1. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Tūrisma informācijas konsultants

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Ceļojumu konsultants

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja plānot, organizēt un koordinēt savu darbu tūrisma uzņēmumā, nodrošinot visu resursu pilnvērtīgu izmantošanu. 2. Spēja ievērot tūrisma uzņēmuma darbības virzienus, iespējas, prioritātes un pakalpojumu veidus. 3. Spēja ievērot ilgtspējīgā tūrisma attīstības principus. 4. Spēja apgūt Latvijas un starptautiskā tūrisma tirgus piedāvājumus un informācijas meklēšanas instrumentus. 5. Spēja pārzināt tirgus tendences un apgūt jaunākos produktus. 6. Spēja organizēt klientiem uzņēmuma pakalpojumus un aktivitātes ar oriģinālu pieeju tūrisma produkta veidošanā. 7. Spēja strādāt individuāli un komandā, un pieņemt lēmumus, pielietojot saskarsmes psiholoģijas pamatprincipus. 8. Spēja izvērtēt sava darba kvalitāti. 9. Spēja uzturēt viesmīlības atmosfēru, organizējot kvalitatīvu klientu apkalpošanu. 10. Spēja noformēt dokumentus atbilstoši Eiropas un Latvijas normatīvajiem aktiem un lietvedības noteikumiem. 11. Spēja pārzināt darbības, kas saistītas ar līgumu, apdrošināšanas, konsulāro un atskaites dokumentu formēšanu, un lietot šos dokumentus darba procesā. 12. Spēja izmantot lietišķo saraksti, izmantojot speciālo tūrisma terminoloģiju. 13. Spēja sazināties valsts valodā un vismaz divas svešvalodās profesionālajā saziņas līmenī, tās pilnveidojot un lietojot profesionālo terminoloģiju. 14. Spēja ievērot ģērbšanās, vizuālā izskata, uzvedības, kultūras, pieklājības normas un lietišķā protokola pama ...

  Awarding bodyMācību centrs "BUTS"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (tūrisma stratēģiskā vadība), Uzņēmumu un iestāžu vadītājs (BAT)

  Programmas mērķis: Studiju programmas mērķis ir sagatavot maģistrantus kā individuālos komersantus, vadītājus un vadošos speciālistus darbam tūrisma un viesmīlības nozarē, kuri veicinātu inovācijas un radošu pieeju tūrisma un viesmīlības nozares attīstībā; īstenotu aktivitātes pasaules ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. Plānotie studiju rezultāti: - studiju programmas absolventi; - demonstrē padziļinātas zināšanas tūrisma un viesmīlības jaunāko teorētisko atziņu jomā; - demonstrē izpratni par komercdarbības vadības jaunākajiem atklājumiem; izmantojot apgūtās zināšanas, spēj veikt pētniecību un darboties tūrisma un citu jomu saskarē; - spēj patstāvīgi izmantot atbilstošās tūrisma un viesmīlības, komercdarbības vadības teorijas, kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes, lai risinātu aktuālas tūrisma un viesmīlības problēmas; - spēj argumentēti diskutēt par sarežģītiem un sistēmiskiem tūrisma vadības aspektiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem; - spēj iekļauties darba grupās, veikt pētniecisku darbību un uzņemties atbildību par grupu darba rezultātiem; - spēj veikt profesionālos pienākumus, tālāku mācīšanos, meklēt risinājumus sarežģītos un neprognozējamos tūrisma nozares uzņēmu darbības (tai skaitā krīzes) apstākļos, lietot jaunas un radošas pieejas. - izstrādājot maģistra darbu, spēj pastāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas tūrisma nozares un uzņēmumu profesionālas problēmas; - spēj integrēt tūrisma problēmu risināšanā dažādas ekonomikas, vadībzinātnes, tirgvedības, finanšu, s ...

  Awarding bodyBiznesa augstskola Turība

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, Tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs (ViA)

  Teorētisko un praktisko zināšanu sintēze uzņēmuma stratēģiskajā vadībā, nodrošinot saskarsmes prasmes ar darbiniekiem, partneriem, spēja uzņemties profesionālo atbildību un pieņemt atbildīgus lēmumus, izmantojot gan klasiskos, gan arī mūslaiku vadības, uzņēmējdarbības, ekonomikas, finanšu un riska vadības, darījuma tūrisma nozares terminus un koncepcijas. Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyVidzemes Augstskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālā maģistra grāds atpūtas un izklaides industrijas uzņēmumu vadībā, Uzņēmuma vadītājs atpūtas un izklaides jomā (BSA)

  - apgūt uzņēmuma darbības pamatprincipus, iemācīties plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, t.sk. atpūtas un izklaides jomā, saskaņā ar LR un starptautisko likumdošanu regulējošiem tiesību aktiem; - analizēt un izprast aktuālās ekonomiskās attīstības likumsakarības un principus un tautsaimniecības vidē notiekošos procesus; - veidot prasmes pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām; - programmas specializācijā uzņēmējdarbība atpūtas un izklaides jomā; - ir iegūtas zināšanas un analizējošas prasmes ekonomiskās attīstības likumsakarību izpētē atpūtas un izklaides industrijā: t.sk. atpūtas un izklaides uzņēmuma mārketinga un menedžmenta jautājumos; - apgūt komunikācijas vadīšanas iemaņas organizatoriskas un starpkultūru komunikācijas sfērā, kā arī iekškorporatīvas komunikācijas sfērā nacionālā un starptautiskā līmenī; - apgūt zināšanas par pamata teorijām komunikācijas veidošanā un apgūt prasmes un iemaņas pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas komunikācijas procesa vadīšanā; - apgūt prasmes un iemaņas komunikācijas kampaņu realizēšanā un vadīšanā atpūtas un izklaides industrijā; - iegūtas profesionālas kompetences atpūtas un izklaides uzņēmuma vadībā, ievērojot Latvijas Republikas un starptautiskos normatīvus. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā (Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība), Uzņēmumu un iestāžu vadītājs (BAT)

  Programmas mērķis: Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti izglītotus, radošus, starptautiskajā vidē konkurētspējīgus lietišķo, rekreatīvo, kultūras un citu pasākumu organizatorus, pasākumu komersantus un uzņēmumu vadītājus. Studiju programma ietver elementus, kas veicina studentu personības izaugsmi, attīsta prasmi strādāt komandā, kā arī radošās izpausmes. Plānotie studiju rezultāti: Pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas uzņēmuma vai iestādes un struktūrvienību efektīvai vadīšanai. Strādāt komandā/grupā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, motivēt darbiniekus. Būt līderim, vadīt komandas/grupas darbu. Efektīvi plānot un organizēt savu darbu. Patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas. Analizēt, sistematizēt, sintezēt un integrēt iegūto informāciju. Komunicēt un sadarboties ar darbiniekiem, partneriem, īpašniekiem, masu saziņas līdzekļiem, valsts un sabiedriskajām institūcijām. Izprast uzņēmuma vai iestādes darbības kopsakarības. Izstrādāt un realizēt mārketinga plānu. Izprast uzņēmuma finanšu un tehnoloģiskās darbības rādītājus, un pieņemt lēmumus lai veicinātu uzņēmuma vai iestādes darbības optimizāciju. Pielietot vadības informācijas sistēmas uzņēmuma vai iestādes vadīšanas procesa nodrošināšanā. Orientēties uzņēmuma vai iestādes darbu reglamentējošajos dokumentos, likumdošanā un normatīvajos aktos. Efektīvi pielietot jaunākās darba organizācijas formas un informācijas tehnoloģijas. Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija n ...

  Awarding bodyBiznesa augstskola Turība

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā (tūrisma un viesmīlības nozare), Uzņēmumu un iestāžu vadītājs (BAT)

  Programmas mērķis: - studiju programmas mērķis ir Tūrisma un viesmīlības nozares speciālistu sagatavošana, kuri spēj demonstrēt profesijai raksturīgās pamata un specializētās zināšanas; - pieņemt lēmumus un risināt problēmas, uzņemties atbildību un iniciatīvu; - patstāvīgi strukturēt savu profesionālo pilnveidi; - nodrošināt nepārtrauktu, ciešu un abpusēji noderīgu saikni ar nozares uzņēmumiem Latvijā un ārvalstīs, lai programma atbilstu aktuālākajām nozares vajadzībām. Plānotie studiju rezultāti: - studiju programmas absolventi; - izprot un spēj interpretēt tūrisma un viesmīlības jomas teorētiskos un praktiskos aspektus globālā un reģionālā mērogā; - demonstrē izpratni par tūrisma organizatoriskajām struktūrām un uzņēmējdarbību; - izprot tūrisma produkta veidošanas un vadīšanas būtību; - pārzina uzņēmumu vadību un finanšu procesu pārvaldību; - izmantojot apgūtās zināšanas, spēj veikt pētniecību, izstrādāt nozares un uzņēmumu attīstības risinājumus ņemot vērā ilgtspējīgas attīstības principus; - programmas absolventi, pielietojot apgūtās zināšanas tūrisma un viesmīlības, komercdarbības vadības teoriju, kvalitatīvo un kvantitatīvo pētījumu metožu jomā, spēj praktiski un atbildīgi risināt aktuālas tūrisma un viesmīlības problēmas - spēj darboties komandā, izrāda iniciatīvu un radošumu; - spēj sazināties profesionālā terminoloģijā svešvalodās, pielieto komunikācijas un saskarsmes prasmes strādājot multikulturālā vidē; - pastāvīgi formulē un kritiski izvērtē tūrisma nozares un uzņēmumu profesionālās ...

  Awarding bodyBiznesa augstskola Turība

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā, Tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs (LiepU)

  Studiju programmas mērķi: - sagatavot augsti kvalificētus tūrisma nozares speciālistus, īpašu uzmanību pievēršot Kurzemes novada vajadzībām un tā tālākai attīstībai. Dot iespēju studentiem apgūt vispusīgu zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nodrošina profesionālās kvalifikācijas ieguvi un tālāku radošu izaugsmi, kā arī sekmēt konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū. Studiju rezultāti: - ir apgūtas tūrisma nozarē nepieciešamās teorētiskās zināšanas un ir izpratne par svarīgākām likumsakarībām filozofijā, vēsturē, ģeogrāfijā, socioloģijā, kultūras vēsturē, starpkultūru komunikācijā un politoloģijā; - izprot likumsakarības un prot pielietot zināšanas ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vadības zinībās un tirgzinībās; - pārzina uzņēmējdarbības procesu un to ietekmējošos faktorus; - prot analizēt un izvērtēt uzņēmuma finansiālo darbību; - spēj pieņemt lēmumus, stratēģiski un analītiski formulēt un radoši risināt uzņēmuma problēmas un uzņemties atbildību par rezultātiem; - izprot dažādu tūrisma plānošanas procesus, spēj izstrādāt tūrisma nozares un uzņēmumu attīstības plānus; - pārzina tūrisma informācijas centru, aģentūru un operatoru darbības funkcijas un principus, kā arī spēj metodiski pareizi vadīt ekskursijas, informēt par nepieciešamajiem drošības pasākumiem; - prot pielietot nepieciešamas vadības informācijas sistēmas un tehnoloģijas; - ir attīstītas komunikācijas prasmes, spēj komunicēt ar ārvalstu klientiem un partneriem angļu un vācu valodās; - pārzi ...

  Awarding bodyLiepājas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Profesionālā bakalaura grāds tūrismā, Tūrisma nozares uzņēmuma vadītājs (LiepU)

  Studiju programmas mērķi: - sagatavot augsti kvalificētus tūrisma nozares speciālistus, īpašu uzmanību pievēršot Kurzemes novada vajadzībām un tā tālākai attīstībai. Dot iespēju studentiem apgūt vispusīgu zināšanu, prasmju un attieksmju kopumu, kas nodrošina profesionālās kvalifikācijas ieguvi un tālāku radošu izaugsmi, kā arī sekmēt konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū. Studiju rezultāti: - ir apgūtas tūrisma nozarē nepieciešamās teorētiskās zināšanas un ir izpratne par svarīgākām likumsakarībām filozofijā, vēsturē, ģeogrāfijā, socioloģijā, kultūras vēsturē, starpkultūru komunikācijā un politoloģijā; - izprot likumsakarības un prot pielietot zināšanas ekonomikā, uzņēmējdarbībā, vadības zinībās un tirgzinībās; - pārzina uzņēmējdarbības procesu un to ietekmējošos faktorus; prot analizēt un izvērtēt uzņēmuma finansiālo darbību; - spēj pieņemt lēmumus, stratēģiski un analītiski formulēt un radoši risināt uzņēmuma problēmas un uzņemties atbildību par rezultātiem; - izprot dažādu tūrisma plānošanas procesus, spēj izstrādāt tūrisma nozares un uzņēmumu attīstības plānus; - pārzina tūrisma informācijas centru, aģentūru un operatoru darbības funkcijas un principus, kā arī spēj metodiski pareizi vadīt ekskursijas, informēt par nepieciešamajiem drošības pasākumiem; - prot pielietot nepieciešamas vadības informācijas sistēmas un tehnoloģijas; - ir attīstītas komunikācijas prasmes, spēj komunicēt ar ārvalstu klientiem un partneriem angļu un vācu valodās; - pārzina ...

  Awarding bodyLiepājas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Profesionālā bakalaura grāds tūrisma vadībā, Tūrisma un atpūtas organizācijas vadītājs (ViA)

  Apgūt teorētiskos pamatus un prasmes tūrisma un viesmīlības nozarē un organizāciju vadībā. Spēt izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz organizāciju, sabiedrību, dabas vidi, kultūras mantojumu un piedalīties tūrisma jomas attīstībā. Spēt veikt profesionālu, inovatīvu pētniecisku darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus tūrisma un viesmīlības organizācijās un nozarē kopumā, tos izskaidrot un argumentēti diskutēt par tiem. Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyVidzemes Augstskola

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages