• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 11 items
 1. Master of Industrial Pharmacy (no legal status)

  A student is qualified to:  (general competences) analyse, critically evaluate and find solutions to specific pharmaceutical, clinical-biochemical, pharmaceutical-technological and pharmaceutical-biotechnological and toxicological laboratory problems that appear in various working environments, demonstrate a suitable breadth of knowledge to continue studies at the doctoral level, demonstrate autonomy in the responsible performance of professional work and in the analysis of professional problems, undertake individual professional work, work in a group and demonstrate the knowledge necessary for professional communication with patients and professionals from own and related fields, demonstrate knowledge adequate for the understanding and application of modern techniques and methods at all levels of complexity, applicable throughout the pharmaceutical and clinical-biochemical fields, ensure the quality of medicines and procedures, demonstrate a suitably ethical and professional character to undertake the mission of a pharmacist, (subject-specific competences) planning, synthesis, analysis, isolation, characterisation and biological evaluation of active pharmaceutical ingredients, familiarity with and understanding of the biopharmaceutical characteristics of medicinal products and pharmacokinetic and pharmacodynamic characteristics of active pharmaceutical ingredients in the organism, designing pharmaceutical forms, mastery of classical technological, biotechnological and nanotechnological design/production proce ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Veselības zinātņu maģistra grāds farmācijā (LU)

  Apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas par zālēm un zāļu vielām, kuras lieto zāļu ražošanā; - apgūt farmaceitisko tehnoloģiju un zāļu kvalitātes kontroli; - pārzināt zāļu ietekmi un metabolismu, zāļu lietošanu; - apgūt prasmi veikt zinātniskus pētījumus, izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu; - iegūt nepieciešamās farmaceita darbam praktiskās iemaņas 6 mēnešu prakses laikā farmaceitiskos uzņēmumos un apgūt farmācijas jomu regulējošo normatīvo aktu izstrādāšanu un izmantošanu praksē; - prakses, maģistra darba un obligāto izvēles kursu laikā apgūt farmācijas apakšnozaru teorētisko un praktisko specializāciju. Programmas pamatmērķis ir sniegt studentiem atbilstoši programmas līmenim teorētisko zināšanu un to pielietošanas kopumu farmācijas zinātnes apakšnozarēs un tām radniecīgās zinātņu nozarēs patstāvīgai pētniecības darbībai maģistra darba izstrādāšanā un aizstāvēšanā, kā arī sagatavot studējošos darbam farmaceitiskās darbības uzņēmumos un izglītības turpinājumam doktora studiju programmā. Specifiskie programmas uzdevumi: - sniegt padziļinātas zināšanas par medikamentiem un medikamentu ražošanā izmantotajām vielām, par farmācijas tehnoloģijām, medikamentu kvalitātes kontroles metodēm, farmakoekonomiku un sociālo farmāciju; - attīstīt studentu radošā un patstāvīgā darba iemaņas, akcentējot zinātniski pamatotu pieeju veselības aizsardzības un farmaceitiskās aprūpes sniegšanā; - pievērst lielu vērību jaunākajiem zinātnes sasniegumiem farmācijas zinātnes apakšnozarēs un labas farmācijas prakses normatīvo ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Rūpnieciskais farmaceits (RTU)

  Studiju programmas absolvents spēj:   - iekļauties starpdisciplinārā komandā, asociēt sevi ar komandas mērķiem un dot ieguldījumu kopīgo mērķu sasniegšanā;    - integrēt farmācijas un rūpnieciskās farmācijas studijās iegūtās teorētiskās zināšanas, kā arī nepieciešamības gadījumā papildināt zināšanas patstāvīgi, lai risinātu  problēmas un pamatotu savu viedokli;   - atrast, atlasīt, analizēt, izmantot zinātnisko literatūru, veikt zinātniskās literatūras apkopojumu, veikt datu apstrādi, apkopot iegūto informāciju, kritiski analizēt to, sniegt savu novērtējumu un prezentēt rezultātus;   - izvērtēt datu pierādījumu pakāpi un pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību;   - izvēlēties piemērotāko un inovatīvāko veidu problēmas risināšanai. Kompetences: 1. Spēja kritiski novērtēt savstarpējo saistību starp receptūru, gatavo zāļu formu, zāļu ievadīšanas veidu un terapeitisko efektivitāti. 2. Spēja izstrādāt un standartizēt zāļu formas un sagatavot dokumentāciju atbilstoši Eiropas Savienības (ES) vadlīnijām un zāļu labas ražošanas prakses (LRP) prasībām. 3. Spēja veikt gatavo zāļu formu kvalitātes kontroli. 4. Spēja izprast kvalitātes kontroles pārbaudes un ražošanas uzraudzības relatīvo nozīmi produktu kvalitātes nodrošināšanā. 5. Spēja izprast dažādu analīzes metožu nozīmi un lietot tās farmaceitisko produktu analīzē. 6. Spēja organizēt un nodrošināt zāļu ražošanu atbilstoši labas ražošanas prakses (LRP) prasībām. 7. Spēja novērtēt riskus zāļu ražošanas jomā un rīkoties saskaņā ar procedūrām atbilstoši kompetencei ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Rūpnieciskais farmaceits (RSU)

  Zināšanas: - padziļinātas zināšanas par zāļu formu izstrādi un ražošanu, kvalitātes kontroli, reģistrācijas dokumentācijas izstrādi un izplatīšanu. Prasmes: - spēj pielietot pētnieciskās iemaņas un problēmu risināšanas prasmes farmaceitiskajā rūpniecībā sastopamu situāciju analīzei. Kompetences: - spēj iekļauties starpdisciplinārā komandā, asociēt sevi ar komandas mērķiem un dot ieguldījumu kopīgo mērķu sasniegšanā; - spēj integrēt farmācijas un rūpnieciskās farmācijas studijās iegūtās teorētiskās zināšanas, kā arī nepieciešamības gadījumā papildināt zināšanas patstāvīgi, lai risinātu problēmas un pamatotu savu viedokli; - spēj atrast, atlasīt, analizēt, izmantot zinātnisko literatūru, veikt zinātniskās literatūras apkopojumu, veikt datu apstrādi, apkopot iegūto informāciju, kritiski analizēt to, sniegt savu novērtējumu un prezentēt rezultātus; - spēj izvērtēt datu pierādījumu pakāpi un pieņemt lēmumu par turpmāko rīcību. Kompetences: 1. Spēja kritiski novērtēt savstarpējo saistību starp receptūru, gatavo zāļu formu, zāļu ievadīšanas veidu un terapeitisko efektivitāti. 2. Spēja izstrādāt un standartizēt zāļu formas un sagatavot dokumentāciju atbilstoši Eiropas Savienības (ES) vadlīnijām un zāļu labas ražošanas prakses (LRP) prasībām. 3. Spēja veikt gatavo zāļu formu kvalitātes kontroli. 4. Spēja izprast kvalitātes kontroles pārbaudes un ražošanas uzraudzības relatīvo nozīmi produktu kvalitātes nodrošināšanā. 5. Spēja izprast dažādu analīzes metožu nozīmi un lietot tās farmaceitisko produktu analīzē. ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālā maģistra grāds veselības aprūpē, Klīniskais farmaceits (RSU)

  Zināšanas: - spēj parādīt padziļinātas un paplašinātas teorētiskās un metodoloģiskās zināšanas klīniskajā farmācijā, farmakoloģijā, zāļu metabolismā un to mijiedarbībā, farmaceitiskajā bioķīmijā un toksikoloģijā, farmakoekonomikā, nodrošinot drošu, racionālu un ekonomiski pamatotu diagnostiku un farmakoterapiju. Prasmes: - spēj izmantot apgūtās zināšanas un problēmu risināšanas prasmes, uz pierādījumiem balstītas farmācijas principus, lai veiktu pētniecisko darbu, kā arī augsti kvalificētas klīniskā farmaceita profesionālās funkcijas, kopā ar ārstu izvēloties pacientam piemērotāko medikamentozās ārstēšanas modeli un veicot medikamentozās ārstēšanas uzraudzību; - spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt pacientiem nozīmēto farmakoterapiju, ņemot vērā diagnozi, simptomus, izmeklējumu rezultātus, kā arī drošības, efektivitātes un ekonomiskuma principus; - spēj organizēt un veikt tiešu zāļu sadali, zāļu lietošanas un to lietošanas izraisīto blakusparādību uzraudzību pacientiem, kā arī, ja nepieciešams, ierosināt farmakoterapijas korekcijas. Kompetences: - spēj piedalīties uz racionālu farmakoterapiju vērstas veselības politikas veidošanā, attīstības virzienu un mērķu noteikšanā, atsevišķu tās posmu prognozēšanā un plānošanā, lēmumu pieņemšanā, sistēmas pilnveidošanā; - spēj veikt zāļu lietošanas un patēriņa uzraudzību, vērtēšanu un analīzi; - spēj dot ieguldījumu klīnisko pētījumu organizēšanā un norises uzraudzībā, kā arī piedalīties ārstniecības iestādes zāļu komitejas darbā; - prot argumentēti izska ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. szakgyógyszerkémikus

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * gyakorlati alkalmazási és fejlesztési készség a gyógyszerkémia szakterületén,* képesség önálló feladatok ellátására a technológiai rendszerek fejlesztésében, tervezésében, új eljárások, termékek kifejlesztésében kémiai és rokon tudományok kutatásában,* az előbbi feladatok ellátásához szükséges számítástechnikai és informatikai ismeretek, adatbázisok alkalmazása,* átfogó ismeretek birtokában képesség a korábban nem ismert új folyamatok, termékek, rendszerek megismerésére, megértésére, továbbfejlesztésére,* megfelelő természettudományos, szakmai és gazdasági ismeretek, amelyekre további ismeretanyag építhető PhD-képzésben, vagy más továbbtanulási formában,* a vezetéshez kapcsolódó feladatok és tevékenységek megismerése,* a környezetvédelem, minőségügy, termékfelelősség, munkahelyi egészség és biztonság, műszaki és gazdasági jogi szabályozás, továbbá a mérnöketika alapvető előírásainak megismerése,* a kutatáshoz és tudományos munkához szükséges széles körben alkalmazható problémamegoldó technikák elsajátítása. A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:* kreativitás, rugalmasság,* problémafelismerő és -megoldó készség,* intuíció és módszeresség,* tanulási készség és jó memória,* széleskörű műveltség,* információ-feldolgozási képesség,* környezettel szembeni érzékenység,* elkötelezettség és igény a minőségi munkára,* a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,* kezdeményezés, személyes felelősségvállalás ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Pharmacist (Pharm. D- doctor pharmaciae)

  A képzés célja gyógyszerészek képzése, akik a természettudományos és medicinális megalapozottságú ismereteik, gyógyszerészi tudásuk, szemléletük és etikus magatartásuk alapján részt vesznek a közvetlen lakossági gyógyszerellátásban, fekvőbeteg- gyógyszerellátásban, gyógyszergyártásban, az egészségügyi ellátásban, a gyógyszer- nagykereskedelemben, az ipari gyógyszerészeti, egészségügyi hatósági munkákban, a gyógyszerkutatásban és -fejlesztésben, a gyógyszerésztudományi, biológiai, kémiai, medicinális orientációjú tudományos kutatásban, úgy, hogy ezen tevékenységük során messzemenően figyelembe veszik a hozzájuk fordulók sajátosságait, emberi méltóságát, jogait, majd ennek megfelelően döntenek és cselekszenek. Megfelelő szakképzési program szakvizsgával dokumentált teljesítése után, szakterületükön szakgyógyszerészi munkát végeznek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. A gyógyszerész a) tudása - Széleskörű természettudományos ismeretekkel rendelkezik kémia, biológia, fizika, matematika tudományágakban. - Ismeri a tudományos megalapozottságú, bizonyítékon alapuló terápia gyógyszereit és diagnosztikumait, a gyógynövények és növényi gyógyszerek tulajdonságait, élő szervezetre gyakorolt hatásait, kölcsönhatásaikat, alkalmazásukat, alkalmazásuk kockázatait, a gyógyászati segédeszközök alkalmazását. - Ismeri a természetes és szintetikus eredetű kismolekulás, továbbá a félszintetikus, makromolekulás és bioszimiláris hatóanyagok, biológiai gyógyszerek kémiai, biológiai, farmakológiai ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Certificate in Pharmaceutical Data Analytics

  Certificate in Pharmaceutical Data Analytics ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 9. Master of Science in Pharmaceutical Business and Technology

  Master of Science in Pharmaceutical Business and Technology ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. Postgraduate Diploma in Science in Pharmaceutical Business & Technology

  Postgraduate Diploma in Science in Pharmaceutical Business & Technology ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland

Pages