• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 13 items
 1. Assistant farmer (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, organise and prepare own work, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, communicate with co-workers, prepare soil, plant and tend crops, seedlings and permanent plantations under instruction and participate in the cultivation and tending of permanent plantations, harvest and store crops, perform basic barn maintenance, tend animals and participate in animal husbandry in pastures, prepare animal and plant products for processing and sale. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Biotechnology and Care Assistant (no legal status)

  Certificate holders will be able to:  perform relatively simple technological procedures, prepare crops and products for sale, clean work areas, tools, apparatus and machinery, adapt to the working environment, cooperate in a group and communicate with co-workers, Elective:  preparation and arrangement of living spaces and surroundings of the facility under instruction, safe operation of a tractor and preparation of machinery, tools and apparatus for work and their cleaning and basic maintenance, observance of hygiene, safety and other foodstuff regulations and foodstuff processes, cooperation in packing, storage and transport of foodstuffs, preparation of simple dishes, table setting for various occasions and serving simple dishes and drinks to guests under instruction, carrying out relatively simple work in animal production, observing the principles of safe work and health protection, carrying out relatively simple work in plant production, observing the principles of safe work and health protection, participation in processing foodstuffs of animal origin, their refrigeration, freezing and thawing, and packing foodstuffs of animal origin, participation in processing foodstuffs of plant origin and packing foodstuffs of plant origin, production of simple textile products for household needs, performing simple household tasks and assisting in basic care procedures for healthy and sick persons in care, preparation of simple cold and hot starter dishes, simple soups and stews under instruction, simple table sett ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Kokkopis (arborists)

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyPriekuļu tehnikums

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Kokkopis (arborists)

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences:Informācija nav pieejama Prasmes:Informācija nav pieejama Zināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyĒrgļu Profesionālā vidusskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Profesionālās kvalifikācijas apliecība: Dārzkopis

  Mācīšanās rezultātus veido saskaņā ar attiecīgo profesijas standartu: Profesiju standartu reģistrs Kompetences: 1. Spēja veikt augsnes sagatavošanu un apstrādi, lietojot paņēmienus atbilstoši augsnes fizikālajām īpašībām un augu īpašībām. 2. Spēja pazīt sēklas, dēstus, stādus un augus dažādās to attīstības stadijās. 3. Spēja veikt augu pavairošanu atbilstoši audzēšanas apstākļiem un speciālistu norādījumiem. 4. Spēja kvalitatīvi veikt augu audzēšanas un kopšanas darbus atbilstoši izmantojamām tehnoloģijām, nekaitējot apkārtējai videi. 5. Spēja lietot augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļus. 6. Spēja pazīt kaitīgo organismu vai fizioloģisku problēmu radītus bojājumus augiem. 7. Spēja izaudzēt, novākt, sagatavot realizācijai dārzkopības produkciju un uzskaitīt to. 8. Spēja noteikt dārzeņu, augļu un ogu gatavības pakāpi, veikt ražas novākšanu atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai un novākšanas laikam. 9. Spēja veikt dārzeņu, augļu un ogu ražas pirmapstrādi un uzglabāšanu atbilstoši plānotajam glabāšanas ilgumam. 10. Spēja saudzīgi un saimnieciski lietot tehniku, inventāru un materiālus un izmantot tos atbilstoši tehnoloģiskajās kartēs paredzētajiem darbiem. 11. Spēja saprast un izpildīt darba uzdevumus atbilstoši darba devēja vai darba vadītāja norādījumiem. 12. Spēja savas kompetences ietvaros organizēt un veikt darbu patstāvīgi, uzņemties atbildību par darba rezultātu un informēt par to darba vadītāju. 13. Spēja strādāt komandā, izteikt un pamatot savu viedokli. 14. Spēja ievērot darba tiesisko atti ...

  Awarding bodyMalnavas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. ATESTĀTS PAR ARODIZGLĪTĪBU ar profesionālo kvalifikāciju: Dārzkopis

  - Spēj veikt intelektuālu darbību zināšanu, izpratnes un lietošanas līmenī. - Izmanto padziļinātas zināšanas ar atbilstošu teorētisku pamatojumu šaurās darbības jomās. - Patstāvīgi interpretē pieejamo informāciju. - Veic kompleksas (sarežģītas) darbības – pārsvarā prognozējamās situācijās. - Ir vispārīgas zināšanas atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai. - Ir plaša diapazona prasmes un profesijai būtiskās prasmes atbilstoši profesionālajai kvalifikācijai. - Spēj patstāvīgi veikt izpildītāja darbu un sasniegt rezultātu ierobežotā laikā. - Zina un prot lietot atbilstošās tehnoloģijas. - Prot izmantot informācijas ieguves un apstrādes tehnoloģijas. - Pilnveidota latviešu valodas un svešvalodas(-u) prasme. - Apzinās sava novada, Latvijas, Eiropas un pasaules vēsturiskās attīstības kopsakarības. - Prot lietot matemātikas zināšanas un prasmes. - Spēj vērtēt dabā un sabiedrībā notiekošos procesus. - Profesionālajā darbībā ievēro vides aizsardzības prasības. - Prot atrast savu vietu sabiedrības ekonomiskajās struktūrās un darboties tajās. - Izprot darba devēja un darba ņēmēja attiecības un zina attiecīgos tiesību aktus. - Ir priekšstats par Eiropas Savienības valstu darbaspēka mobilitātes principiem. - Adekvāti novērtē savas spējas. - Plāno darbību atbilstoši apstākļiem, iespējām un savām spējām. - Veic noteiktu uzdevumu ierobežotā laikā. - Prot pieņemt lēmumu – pārsvarā pazīstamos apstākļos. - Uzņemas atbildību par profesionālās darbības rezultāta kvalitāti un kvantitāti. - Darbībā ir sistemātisks un racionāls. - ...

  Awarding bodyMalnavas koledža

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. VOCATIONAL TRAINING INSTITUTE (I.E.K.) CERTIFICATE (PISTOPOIITIKO EPAGGELMATIKIS KATARTISIS EPIPEDOU 1 – I.E.K.)- SPECIALTY: ASSISTANT OF FARM BUSINESSES

  Knowledge • Analyze information that enable them to understand their work field.• Possess the content, the specific principles and concepts of their specialty. • Understand the required procedures in their field of work and/or study. • Possess at an adequate level the methods and procedures of the new technologies. • Know the safety and hygiene requirements and the relevant actions for their specialty.Skills • Hold the cognitive and practical skills relevant to their specialty. • Apply specialized techniques in their field of expertise. • Solve specific problems that arise in their working environment. • Have communication skills at a specialized level in subjects of their expertise. • Handle adequately the required technological equipment of their specialty.Competences • Operate with autonomy in their field of work.• Engage effectively in group work.• Act within the scope of their specialty according to the principles of the professional ethics. ...

  Awarding bodyE.O.P.P.E.P. (National Organisation for the Certification of Qualifications & Vocational Guidance)

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. Põllumajandustöötaja, tase 3

  Põllumajanduse kutseala koosneb neljast kutsest: põllumajandustöötaja, tase 3; põllumajandustöötaja, tase 4; hobuhooldaja, tase 4 ja põllumajandustootja, tase 5. Põllumajandustöötaja, tase 3 töötab põllumajanduslikus ettevõttes vastavalt juhistele. Tema põhiliseks tööülesandeks on loomade või lindude heaolu tagamine. Ta töötab iseseisvalt temale etteantud tootmislõigu osas ja omab algteadmisi põllumajandusloomadest ja farmitehnikast. 3. taseme põllumajandustöötaja hooldab vähemalt ühte looma- või linnuliiki ja täidab muid liigispetsiifilisi tööülesandeid, nt lüpsmine, karjatamine, pügamine, karusloomade nahastamine jm. Töötamine põllumajanduses eeldab tööd põllu- ja farmitehnikaga ja põllumajanduslike masinatega. Töötamine põllumajanduse tootmisettevõttes eeldab heade põllumajandustavade järgimist ja tegutsemist viisil, mis tagab ohutu toidu ja sööda tootmise. ...

  Awarding bodyEesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

  Category: Qualifications Location: Estonia
 9. Landscaping and groundskeeping worker

  A person who has acquired this qualification: works safely, performs main tillage jobs, performs plant protection and care jobs, creates and takes care of parterres, plants various plants to cover walls and summerhouses, selects and plants trees and bushes, creates and takes care of lawns, performs mechanized landscape gardening jobs, performs land plot planning jobs, prepares plans for areas within a territory, plans and organizes activities, prepares a business plan. ...

  Awarding bodyPublic Institution Craft School „Sodziaus Meistrai“

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. Méhész

  A képesítéssel rendelkező képes: saját méhészetet létesíteni méhcsaládokat vándoroltatni méhcsaládokat kezelni, takarmányozni méz és egyéb méhészeti termékeket termelni, feldolgozni, értékesíteni méhcsaládokat beteleltetni és átteleltetni méhanyát nevelni és méhcsaládokat szaporítani méhbetegségek és kártevők ellen védekezni méhészeti eszközöket karbantartani, javítani méhek kaptárba telepíteni, méhészeti berendezéseket beszerezni a gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat (pl. meteorológia, jogszabály) gyűjteni a készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani az állat-egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani, betartatni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages