• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 9 items
 1. Doktora zinātniskais grāds ģeogrāfijā (Vides zinātne) (LU)

  Mācīšanās rezultātus katrai studiju programmai formulē attiecīgā augstskola saskaņā ar Augstskolu likumā studiju programmām noteiktajām prasībām. Vairāk informācijas skatīt Augstskolu likuma (pieņemts 02.11.1995.) 55.pantā:  Lasīt likuma pantu Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Doktora zinātniskais grāds bioloģijā (DU)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyDaugavpils Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā (RSU)

  Sagatavot speciālistus biomedicīnas jomā, sniedzot tiem padziļinātas teorētiskās zināšanas un pētnieciskā darba prasmes. Programmas uzdevumi: Sagatavot speciālistus, kuriem ir: - nepieciešamās zināšanas un pētnieciskās darba prasmes biomedicīnā un kuri; - spēj patstāvīgi plānot un veikt zinātniskos pētījumus biomedicīnas un biotehnoloģijas jomās. Sekmēt zinātnisko pētījumu, augstākās izglītības un modernās tehnoloģijas integrēšanu vienotā inovatīvā darbības vidē un sekmēt pētījumu produktivitāti un konkurētspēju kā Latvijā, tā starptautiskā apritē biomedicīnas jomā. Sekmēt akadēmiskā personāla izaugsmi un citu nozaru speciālistu integrāciju medicīnā. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Dabaszinātņu bakalaurs bioloģijā (LU)

  - apgūt bioloģijas teorētiskos un praktiskos, kā arī matemātikas, fizikas un ķīmijas pamatkursus, vasaras kursā apgūt praktiskās iemaņas pētījumos dabā; - apgūt padziļināti kursus nosacīti specializētā molekulārā vai organismu bioloģijas virzienā; - veikt patstāvīgus pētījumus (ne mazāk kā 10 nedēļu pilnas slodzes jeb 10 kredītpunktu) izvēlētā bioloģijas apakšnozarē un rezultātus apkopot bakalaura darbā, kura līmenis atbilst zinātniskas publikācijas prasībām. Bioloģijas bakalaura studiju programmas mērķis ir sniegt studentiem plašas zināšanas vispārējos bioloģijas priekšmetos un dabaszinātņu pamatos, kā arī uzsākt specializāciju kādā no bioloģijas apakšnozaru grupām. Bioloģijas bakalaura studiju programmas uzdevumi: - apgūt bioloģijas teorētiskos un praktiskos, kā arī matemātikas, fizikas un ķīmijas pamatkursus, vasaras kursos apgūt praktiskās iemaņas pētījumos dabā; - apgūt padziļināti kursus nosacīti specializētā molekulārā vai organismu bioloģijas virzienā; - veikt patstāvīgus pētījumus izvēlētā bioloģijas apakšnozarē un rezultātus apkopot bakalaura. Pamatzināšanas molekulārajā bioloģijā, mikrobioloģijā, ģenētikā, augu, dzīvnieku un cilvēka anatomijā un fizioloģijā, zooloģijā un botānikā, ekoloģijā un evolūcijā, un iegūtās zināšanas integrēt ar zināšanām matemātikā, ķīmijā un fizikā. Studiju rezultāti. Izpratne par savstarpēju saistību starp molekulāro, organismu un ekosistēmu līmeņiem; -zinātniskiem pētījumiem – no hipotēzes līdz rezultātiem ar rūpīgu datu ievākšanu un analīzi. Kompetences – spēs: ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā (Bioloģija) (DU)

  - apgūt mūsdienīgas zināšanas un prasmes kādā no bioloģijas apakšnozarēm: augu fizioloģijā, bioķīmijā, biotehnoloģijā, botānikā, cilvēka un dzīvnieku fizioloģijā, ekoloģijā, ģenētikā, hidrobioloģijā, mikrobioloģijā, molekulārajā bioloģijā, šūnas bioloģijā, zooloģijā, kā arī priekšstatu par bioloģijas zinātnes kopējām attīstības tendencēm; - gūt zināšanas par inovatīvas darbības pamatiem bioloģijā; - veikt zinātniskos pētījumus pieredzējuša akadēmiskā personāla vadībā un to rezultātus apkopot maģistra darbā. Bioloģijas maģistra studiju programmas mērķis ir dot mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas konkrētā bioloģijas apakšnozarē, vienlaikus sniedzot pārskatu par nozares attīstību kopumā, sagatavojot absolventus praktiskai darbībai zinātnē, biznesā vai valsts pārvaldē, kā arī turpmākām studijām doktorantūrā. Bioloģijas maģistra studiju programmas uzdevumi ir izveidot un padziļināt studenta: - priekšstatu par mūsdienu bioloģijas zinātnes kopējām attīstības tendencēm dabas, medicīnas un sociālo zinātņu attīstības mijiedarbībā; - mūsdienīgas teorētiskas zināšanas kādā no bioloģijas apakšnozarēm: augu fizioloģijā, bioķīmijā, biotehnoloģijā, botānikā, cilvēka un dzīvnieku fizioloģijā, ekoloģijā, ģenētikā, hidrobioloģijā, mikrobioloģijā, molekulārajā bioloģijā, šūnas bioloģijā, zooloģijā; - pētniecības pamatprasmes, moderno dabaszinātņu instrumentālo un informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma izmantošanas iemaņas; - izpratni par bioloģisko pētījumu ētikas principiem; - izpratni par starptautiskās sadarb ...

  Awarding bodyDaugavpils Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā (Dabas rekreācija) (DU)

  Programmas mērķis: Sagatavot augsta līmeņa speciālistus dabas rekreācijas jomā, ņemot vērā tās būtisko ietekmi uz vietējo un nacionālo ekonomiku Latvijā, Lietuvā un citās Eiropas valstīs. Programmas ietvaros tiek attīstītas prasmes un iemaņas zinātniski pētnieciskajā darbā rekreācijas jomā, kā arī tiek padziļinātas zināšanas bioloģiskajos un ar attiecīgās apakšnozares specifiku saistītajos kursos. Programmas realizācijas gaitā tiek sniegts padziļināts ieskats ekonomiski pamatotu dabas rekreācijas stratēģiju plānošanā, ar rekreāciju saistīto projektu sagatavošanā un vadīšanā. Programma veicina maģistranta konkurētspēju studējot doktora studiju programmās, kā arī strādājot izglītības, pētnieciskajās, pašvaldību vides pārvales, dabas aizsardzības iestādēs un attīstot uzņēmējdarbību. Studējošie padziļināti apgūst zināšanas par dabas atjaunošanu, dabas bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu cilvēka veselības uzlabošanai un atjaunošanai. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyDaugavpils Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Dabaszinātņu maģistra grāds bioloģijā (LU)

  - apgūt mūsdienīgas zināšanas un prasmes kādā no bioloģijas apakšnozarēm: - augu fizioloģijā, bioķīmijā, biotehnoloģijā, botānikā, cilvēka un dzīvnieku fizioloģijā, ekoloģijā, ģenētikā, hidrobioloģijā, mikrobioloģijā, - molekulārajā bioloģijā, šūnas bioloģijā, zooloģijā, kā arī priekšstatu par bioloģijas zinātnes kopējām attīstības tendencēm; - gūt zināšanas par inovatīvas darbības pamatiem bioloģijā; - veikt zinātniskos pētījumus pieredzējuša akadēmiskā personāla vadībā un to rezultātus apkopot maģistra darbā. Bioloģijas maģistra studiju programmas mērķis ir: - dot mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas konkrētā bioloģijas apakšnozarē, vienlaikus sniedzot pārskatu par nozares attīstību kopumā, - sagatavojot absolventus praktiskai darbībai zinātnē, biznesā vai valsts pārvaldē, kā arī turpmākām studijām doktorantūrā. Bioloģijas maģistra studiju programmas uzdevumi ir: - izveidot un padziļināt studenta: - priekšstatu par mūsdienu bioloģijas zinātnes kopējām attīstības tendencēm dabas, medicīnas un sociālo zinātņu attīstības mijiedarbībā; - mūsdienīgas teorētiskas zināšanas kādā no bioloģijas apakšnozarēm: - augu fizioloģijā, bioķīmijā, biotehnoloģijā, botānikā, cilvēka un dzīvnieku fizioloģijā, ekoloģijā, ģenētikā, hidrobioloģijā, mikrobioloģijā, - molekulārajā bioloģijā, šūnas bioloģijā, zooloģijā; - pētniecības pamatprasmes, moderno dabaszinātņu instrumentālo un informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma izmantošanas iemaņas; - izpratni par bioloģisko pētījumu ētikas principiem; - izpratni pa ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā (DU)

  Studiju programmas mērķis ir: - nodrošināt studējošajiem kvalitatīvu teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu un prasmju apguvi bioloģijas jomā, valsts vajadzībām atbilstošu teorētisko un praktisko sagatavotību, kas dod iespēju veiksmīgi iesaistīties tautsaimniecības problēmu risināšanā, konkurēt Latvijas un ārzemju tirgū, kā arī profesionāli un akadēmiski tālākizglītoties; - programmas ietvaros ir padziļināti apgūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas bioloģijā un tās apakšnozarēs; - veidojusies izpratne par bioloģisko sistēmu funkcionēšanas un attīstības vispārīgām likumsakarībām visos dzīvības organizācijas līmeņos, kā arī par aktuālajām mūsdienu globālajām un lokālajām problēmām bioloģijas jomā un to iespējamajiem risinājumiem; - apgūtas prasmes plānot un veikt laboratoriskos, eksperimentālos, instrumentālos pētījumus un novērojumus dabā, prasmes kritiski izvērtēt iegūtos rezultātus; - veikt datu statistisko analīzi un interpretāciju, prasmes prezentēt un publiski aizstāvēt savu pētījumu rezultātus u;-c; - nostiprinātas vispārcilvēciskās attieksmes un vienlaicīgi tiek precizētas ar bioloģijas zinātni saistītās attieksmes, veidojot apziņu un izpratni par dabas aizsardzību un saglabāšanu. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyDaugavpils Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Bioloģijas doktora zinātniskais grāds (LU)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia