• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 38 items
 1. Tiesību doktora zinātniskais grāds juridiskajā zinātnē (BSA)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Tiesību zinātņu doktora zinātniskais grāds (RSU)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē ar specializāciju starptautiskās publiskajās tiesībās un cilvēktiesībās (RJA)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību \"Rīgas Juridiskā augstskola\"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē (RSU)

  Sagatavot augsti kvalificētus tiesību speciālistus ar teorētiskām zināšanām Starptautiskajās un Eiropas tiesībās un specializāciju medicīnas, sabiedrības veselības un rehabilitācijas jomā, kuri spēj veiksmīgi darboties mūsu valsts un starptautisko sociālo norišu kontekstā; - identificēt, analizēt un risināt tiesiska rakstura problēmas, saskaņojot indivīda un sabiedrības intereses, spējot veiksmīgi darboties Eiropas Savienības tiesiskajā telpā. Apgūtas padziļinātas zināšanas par tiesību metodoloģiskiem un izziņas procesa aspektiem, kā arī specializētās tiesību jomās – sociālajās un medicīnas un starptautisko un Eiropas tiesību sfērās, kas ļauj analizēt tiesiskās problēmas plašā salīdzinošā kontekstā; Absolvents spēj: - raksturot un diskutēt par tiesību zinātnes teorijas attīstību un mūsdienu tendencē; izmantojot tiesību teorētiskās koncepcijas, raksturot un salīdzināta dažādas tiesību nozares un apakšnozares un analizēt to mijiedarbību; - patstāvīgi izmantot juridiskās teorijas, metodes tiesiska rakstura problēmu risināšanai, lai veiktu pētniecisku darbību. Absolvents prot: - īstenot zinātniski pamatotu starpdisciplināru pieeju tiesiska rakstura izziņas procesiem un pētījumiem. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē ar specializāciju Eiropas Savienības tiesībās un politikā (RJA)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību \"Rīgas Juridiskā augstskola\"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē ar specializāciju juridiskajā lingvistikā (RJA)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību \"Rīgas Juridiskā augstskola\"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē ar specializāciju pārrobežu komerctiesībās (RJA)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību \"Rīgas Juridiskā augstskola\"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē ar specializāciju starptautiskajās un Eiropas tiesībās (RJA)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību \"Rīgas Juridiskā augstskola\"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē (LU)

  - apgūt obligātās daļas studiju kursus, kas aptver sevī tiesību filozofijas, publiskās pārvaldes un saskarsmes psiholoģijas aktuālās problēmas; - apgūt obligātās izvēles daļas studiju kursus, kas aptver vienu no specializācijas virzieniem (valststiesības un administratīvās tiesības; tiesību teorija, tiesību vēsture un politikas zinātnes; civiltiesības; krimināltiesības; starptautiskās tiesības); - apgūt iemaņas patstāvīgi veikt zinātniskus pētījumus izvēlētajā studiju virzienā; uzrakstīt 3 zinātniskus referātus; - apgūt augstskolu pedagoģijas un pieaugušo tālākizglītības kursu; - izstrādāt maģistra darbu(23 kredītpunkti) izvēlētajā Juridiskā zinātnes apakšnozarē Studiju programmas mērķi ir sekojoši: - realizēt akadēmiskās studijas, kas sakņojoties zinātnē, atbilst valsts ekonomikas un sociālajām vajadzībām (būtisks elements ir studējošo pētnieciskais darbs, uz kura pamata tiek izdarītas patstāvīgas atziņas); - nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt kvalitatīvu un konkurētspējīgu akadēmisko izglītību tādējādi uzlabojot praktizējošo juristu kvalifikāciju un konkurētspēju; - sniegt studējošiem zināšanas un kompetences tādā kvalitātē un līmenī, lai pēc programmas apguves varētu turpināt studijas doktorantūrā vai pilnveidot savas zināšanas specializējoties praktiskajā darbībā. Studiju programmas mērķi tiek sasniegti, risinot šādus uzdevumus: - sniedzot studējošiem nepieciešamās zināšanas un prasmes tiesību zinātnē, realizējot studiju programmā paredzētos studiju kursus; - nodrošinot secīgu studiju kursu apg ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Sociālo zinātņu maģistra grāds tiesībās un finansēs (RJA)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību \"Rīgas Juridiskā augstskola\"

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages