• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 222 items
 1. Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (EKA)

  Apgūt un papildināt zināšanas; - pilnveidot kompetences uzņēmējdarbības vadības jomā; - apgūt vispusīgas teorētiskās zināšanas un profesionālo pieredzi modernajās vadīšanas teorijās, mārketinga vadībā, līderībā un cilvēkresursu vadībā biznesa vidē, akadēmiskajā angļu valodā, organizāciju psiholoģijā, biznesa finanšu vadībā, tautsaimniecības attīstības politikas plānošanā un analīzē, risku vadībā un kvalitātes vadības sistēmās, inovāciju vadībā; - pārzināt biznesa tiesisko regulējumu; - prast novērtēt biznesa konkurētspēju; - attīstīt zinātniski pētnieciskā darba prasmes un iemaņas, izmantojot vispārīgās un biznesa pētniecības metodes; - izstrādāt un aizstāvēt maģistra darbu. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyEkonomikas un kultūras augstskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 2. Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (LLU)

  Augstskolas mācīšanās rezultātus studiju programmai veido saskaņā ar (1) otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības valsts standartu un (2) attiecīgo profesijas standartu. Valsts izglītības standarts Profesiju standartu reģistrs Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 3. Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (LU)

  Apgūt vadībzinātnes teorētiskos kursus atbilstoši vadībzinātnes apakšnozarēm; - izstrādāt un sekmīgi aizstāvēt divus kursa darbus un apgūt citu zinātņu nozaru studiju kursus brīvās izvēles daļā; - apgūt pētījumu metodes vadībzinātnes apakšnozarēs, veicot patstāvīgu pētījumu un rezultātus apkopot bakalaura darbā; - apgūt obligātās izvēles daļu, kura ietver sevī studiju kursus vadībzinātnē un radniecīgās disciplīnās atsevišķi pa apakšprogrammām. - apakšprogrammā “Biznesa informācijas vadība” students iegūst izpratni par informācijas tehnoloģiju iespējām uzņēmējdarbības atbalstam, attīstībai un par biznesa informācijas pārvaldības nozīmīgumu; - iegūst zināšanas par uzņēmuma informācijas sistēmu veidošanu, uzturēšanu un to darbības nodrošināšanu, uzņēmējdarbības organizāciju globālajā tīmeklī, konkurentu un biznesa datu vākšanu un intelektuālo analīzi; - iegūst prasmes biznesa problēmu identifikācijai, risinājumu izstrādei un realizācijai, pielietojot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, datu intelektuālās analīzes rīkus un metodes, biznesa procesu modelēšanas, vizualizācijas metodes un paņēmienus. - apakšprogrammā “Ekonomikas informātika” students iegūst izpratni par informācijas tehnoloģiju iespējām uzņēmējdarbības atbalstam un attīstībai un par biznesa informācijas pārvaldības nozīmīgumu; - iegūst zināšanas par uzņēmuma informācijas sistēmu veidošanu, uzturēšanu un to darbības nodrošināšanu, uzņēmējdarbības organizāciju globālajā tīmeklī, konkurentu un biznesa datu vākšanu un analīzi; - i ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (RISEBA)

  Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyBiznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola "RISEBA"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (RTU)

  - Izprast aktuālās ekonomiskās attīstības likumsakarības un principus;   - izprast tautsaimniecības vidē notiekošos procesus un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;   - pielietot ekonomiski matemātiskās metodes vadīšanas procesā; - pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas uzņēmuma vai iestādes un struktūrvienības efektīvai vadīšanai;   - strādāt komandā/grupā, deleģēt un koordinēt pienākumu izpildi, motivēt darbiniekus, būt līderim, vadīt komandas/grupas darbu;   - prast analizēt, sistematizēt, sintezēt un integrēt iegūto informāciju, lietot modernās informācijas iegūšanas, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas, sagatavot un sniegt prezentācijas.     Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (TSI)

  - vadības teorijas likumu zināšanas, pasaules ekonomikā notiekošo procesu sapratne; - matemātiskās modelēšanas metožu zināšanas vadības sistēmu analīzē un projektēšanā, vadības lēmumu izstrādāšanā; - ekonomisko procesu zinātniskās izpētes metožu pārvaldīšana un to praktiskais pielietojums; - prasme analizēt reālus saimnieciski ekonomiskus uzdevumus, sastādīt to modeļus un atrast optimālo risinājumu; - prasme izmantot mūsdienu informācijas sistēmas un tehnoloģijas ekonomisko uzdevumu uzstādīšanā un risināšanā, svešvalodas zināšanas; - spēja iegūt jaunas zināšanas, izmantojot mūsdienu izglītības tehnoloģijas; - zinātniskās pētniecības un pedagoģiskās darbības iemaņas. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyTransporta un sakaru institūts

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē (VeA)

  - padziļināta izpratne par starptautiskā biznesa, eksporta pārvaldības un vadības jēdzieniem, principiem, teorijām un modeļiem; - padziļināta izpratne par inovācijām un jaunākajām tendencēm un pieejām starptautiskajā biznesā un eksporta pārvaldībā; - padziļināta izpratne par lokālā un globālā uzņēmuma ārējo un iekšējo vidi ar ievirzi uz eksporta pārvaldību; - padziļināta izpratne par stratēģisko pārvaldību, kas saistīta ar starptautisko uzņēmējdarbību un eksporta pārvaldību, par dažādu jomu uzņēmumu darbības organizēšanu un ar to saistītajām metodēm un līdzekļiem; - spēja patstāvīgi izmantot teoriju, metožu un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificētas profesionālas funkcijas vai pētniecisku darbību attiecībā uz vietēja vai starptautiska uzņēmuma starptautisko uzņēmējdarbību un eksporta pārvaldību; - spēja argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem un sistēmiskiem starptautiskā biznesa un eksporta menedžmenta aspektiem gan ar speciālistiem, gan nespeciālistiem; - spēja patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju starptautiskajā biznesā un eksporta menedžmentā; - spēja uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi uzņēmumā; - spēja veikt uzņēmējdarbību starptautiskā biznesa vidē ar kompetenci eksporta pārvaldībā; - spēja veikt inovācijas starptautiskajā biznesā un eksporta pārvaldībā. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyVentspils Augstskola

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Uzņēmējdarbības vadītājs (BSA)

  - apgūt bāzes zināšanas matemātikā, kompjūteru tehnoloģijās, tiesībās, psiholoģijā, kas nodrošina uzņēmējdarbības veiksmīgu norisi; - apgūt bāzes zināšanas ekonomikas zinātnēs, iegūt organizācijas iemaņas, firmas darbības stratēģiskās un operatīvās plānošanas iemaņas; - apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas vadības zinātņu jomā, tehnoloģijas un iemaņas firmas vadībā; - apgūt firmas vadības, finansiāli-saimnieciskās darbības analīzes, tirgus mārketinga pētījumu, preču (pakalpojumu) virzīšanas tehnoloģijas un iemaņas; - iegūt plašas zināšanas, prasmes un iemaņas struktūrvienības (firmas) vadībā, personāla vadībā, apgūt vadības lēmumu pieņemšanas metodikas un realizācijas tehnoloģijas; - veikt patstāvīgus pētījumus par konkrētas firmas darbību, iegūtos rezultātus parādīt profesionālā diplomdarbā, kas atbilst zinātnisko publikāciju prasībām (ne mazāk kā 12 nedēļas pilna slodze vai 12 kredītpunkti) prakses laikā pirmajā, otrajā un trešajā apmācības gadā (apjoms - ne mazāk kā 10 nedēļas) un pirmsdiploma prakses laikā konkrētā firmā (uzņēmējdarbības struktūrā) ceturtajā apmācības gadā (apjoms - ne mazāk kā 7 nedēļas); - apgūt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības vadītājam. Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodySabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA"

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Vadībzinātnes doktora zinātniskais grāds (Izglītības vadība) (LU)

  Mācīšanās rezultātus katrai studiju programmai formulē attiecīgā augstskola saskaņā ar Augstskolu likumā studiju programmām noteiktajām prasībām. Vairāk informācijas skatīt Augstskolu likuma (pieņemts 02.11.1995.) 55.pantā:  Lasīt likuma pantu Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Vadībzinātnes doktora zinātniskais grāds (LU)

  Mācīšanās rezultātus katrai studiju programmai formulē attiecīgā augstskola saskaņā ar Augstskolu likumā studiju programmām noteiktajām prasībām. Vairāk informācijas skatīt Augstskolu likuma (pieņemts 02.11.1995.) 55.pantā:  Lasīt likuma pantu Mācīšanās rezultāti: Nav pieejami Kompetences:Informācija nav pieejamaPrasmes:Informācija nav pieejamaZināšanas:Informācija nav pieejama ...

  Awarding bodyLatvijas Universitāte

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages